Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Дипломная работа
Технологічне оснащення ремонту автомобілів і агрегатів є важливою ланкою в системі відновлення експлуатованої техніки Для реалізації необхідних ремонт...полностью>>
Транспорт->Реферат
Значительную часть общего пробега автомобиля составляет движение по криволинейной траектории При этом способность автомобиля совершать такие маневры к...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Данная курсовая работа выполнена в виде учебного отчёта «об оценке рыночной стоимости автомобиля УАЗ Хантер, 2006 г в , государственный номер В711МК98...полностью>>
Транспорт->Контрольная работа
На схеме разрешенных направлений движения, указываются все транспортные и пешеходные потоки, движение которых организуется в данном проекте Если движе...полностью>>

Главная > Практическая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Нормальне згоряння бензину

У карбюраторному двигуні паливо згоряє в два етапи (рис. 6.6). Перший продовжується з моменту подачі електричної іскри (ділянка а) за кутом повороту колінчатого вала до початку запалювання. У цей період паливо окислюються, нагрівається і спалахує. Другий період - безпосереднє згоряння (ділянка б) - продовжується до максимального підйому тиску від продуктів згоряння, які розширюються, і закінчується через кілька градусів після верхньої мертвої точки (ВМТ). Чим вище температура робочої суміші до моменту подачі іскри, тим інтенсивніше відбувається горіння. В міру згоряння палива швидкість процесу горіння зменшується, поршень переміщується вниз (до нижньої мертвої точки). Обсяг, займаний продуктами згоряння збільшується, відбувається корисна нормальна робота двигуна. При нормальному згорянні швидкість поширення фронту полум'я складає 20...40 м/с. На швидкість згоряння істотний вплив роблять хімічний склад і кількість палива, його співвідношення з повітрям, величина залишкових газів у циліндрі, температура і тиск суміші, конструкція камери згоряння і т.д. Найбільше інтенсивно йде процес при невеликому збагаченні паливної суміші (α =0,95). Подальше збагачення чи збідніння суміші знижує швидкість горіння (у першому випадку збільшується неповнота згоряння палива, у другому - витрачається тепло на нагрівання надлишкового кисню й азоту).

Рис. 6.6. Індикаторна діаграма роботи карбюраторного двигуна.

У двигунах з більш високим ступенем стиску процес згоряння інтенсифікується: підвищуються температура і тиск паливної суміші, а за певних умов може наступити детонація - вибухове згоряння бензину.

Детонаційне згоряння найчастіше відбувається при неправильному виборі бензину для двигунів з високим ступенем стиску. При детонаційному горінні швидкість поширення фронту полум'я різко збільшується до 1500...2000м/с. Оскільки простір камери згоряння невеликий, пружні детонаційні хвилі багаторазово вдаряються і відбиваються від стінок камери згоряння, що викликає характерний для детонації металевий стукіт. Віддзеркалювані ударні хвилі порушують нормальний процес згоряння, викликають вібрацію деталей двигуна, у результаті чого значно зростає знос. Випускні гази здобувають темний, іноді чорний колір (при детонації збільшується неповнота згоряння палива). При сильній детонації можливе пригоряння кілець, прогар клапанів, поршнів, руйнування підшипників. Зовнішні ознаки і наслідки детонації (знос, руйнування деталей) обумовлені її силою.

б. Інтенсивність детонації залежить від того, яка частина циклового заряду палива перейде у вибухове згоряння, що визначається головним чином хімічною будовою вуглеводнів палива, температурою і тиском газів. Якщо нормально згоряє 93...95 % робочої суміші, а детонує 5...7 %, то спостерігається слабка детонація. Якщо ж з вибухом згоряє 20...25 % циклового заряду, то виникає дуже сильна детонація, що часто приводить до аварії.

У марці бензину цифра характеризує мінімальне значення октанового числа за моторним методом. Якщо зазначена буква "И", то октанове число визначене дослідницьким методом. АИ-93 - автомобільний бензин з октановим числом за дослідницьким методом не менш 93, а за моторним - 85.

Вимогливість карбюраторних двигунів до детонаційної стійкості бензину визначається комплексом конструкційних особливостей, у першу чергу ступенем стиску і діаметром циліндра. Орієнтовно октанове число можна підрахувати за формулою:

ОЧ = 125,4 - 413/e- + 0.183dц,

де ОЧ - необхідне октанове число (за моторним методом);

e - ступінь стиску; dц - діаметр циліндра, мм.

6.2.8. Підвищення детонаційної стійкості

а) ТЕС. Найбільше часто октанове число підвищують, вводячи в бензин антидетонатори. Як антидетонатор використовують тетраетилсвинець (ТЕС) - Pb(C2H5)4; ТЕС - це густа безбарвна отрутна рідина; щільність - 1659 кг/м3; температура кипіння 200 °С; легко розчиняється в нафтопродуктах і не розчиняється у воді. ТЕС гальмує утворення перекісних з'єднань у паливі, що зменшує можливість виникнення детонації. Найбільш ефективне додавання ТЕС до 0,50...0,80 г на 1 кг бензину. ТЕС вводять у виді етилових рідин (ЕР) що складаються з антидетонатора і виносників свинцю.

б) Марганцеві антидетонатори - це неотруйні рідини, однак їхнє застосування дотепер стримується через зниження довговічності двигуна. Застосування антидетонаційної добавки КАД-А в базових бензинах дозволяє одержувати неетиловані бензини товарних марок А-76, АИ-92, АИ-95, АИ-98 . Перевага добавки КАД-А перед метилтретбутиловым ефіром (МТБЭ) , полягає в тому , що ефект підвищення октановых чисел бензинів у 3,0 рази вище в порівнянні з чистим МТБЭ .

Рис. 6.7. Вплив концентрації ТЕС (1) і ароматичних вуглеводнів (2) на нагароутворення.

в) Органічні сполуки заліза

В даний час як антидетонатори досліджені пентакарбоніл заліза, дициклопентадиенилзалізо чи ферроцен і диізобутиленовий комплекс петакарбоніла заліза.

Використання пентакарбонілу заліза як антидетонатору було припинено: при його згорянні утворювалися оксиди заліза, що порушують роботу свіч запалювання; одночасно збільшувався знос стінок циліндра двигуна і поршневих кілець. Дотепер не підібраний «виносник» для окислів заліза, що утворяться в камері згоряння.

Диізобутиленовий комплекс пентакарбоніла заліза має формулу [Fe(С)5]38Н16]5 (співвідношення пентакарбоніла і диізобутилена дорівнює 3:5) по антидетонаційній ефективності комплекс близький до пентакарбонілу заліза.

г) З'єднання марганцю. У 1954 р. вперше отриманий циклопентадіенилтрикарбонілмарганець (ЦТМ) С5Н5Мn(С)3. Протягом декількох наступного років були синтезовані «сендвічні» з'єднання ряду інших металів: з'єднання марганцю— циклопентадіенилтрикарбонілмарганець (ЦТМ) і метилциклопентадіенилтрикарбонилмарганець (МЦТМ) СН3С5Н4Мn(С)3.

МЦТМ вдвічі ефективніше ТЕС при визначенні октанового числа по дослідницькому методі і рівноцінний ТЕС при оцінці по моторному методі. Однак деякі з цих з'єднань, наприклад метоксиметилпохідне, по ефективності перевершують ЦТМ. Антидетонаційна ефективність ацетилтрифторциклопентадиенилтрикарбонилмарганцю (АТФЦТМ) СF3СОС5Н4Мn(С)3 у сумішах ізооктану з н-гептаном у середньому перевищує ефективність ЦТМ (октанове число на 2—3 вище).

При цьому для одержання однакового приросту октанового числа в бензин А-72 потрібно вносити з АТФЦТМ у два рази менше марганцю, ніж у бензин із ЦТМ. Антидетонаційна ефективність АТФЦТМ при оцінці його вмісту в грамах металу більше, ніж для ЦТМ.

д) Як підвищити октанове число без антидетонаторів?

З метою зменшення забруднення атмосфери токсичними вихлопними газами при використанні етильованих бензинів октанове число підвищують за рахунок додавання високооктанових вуглеводнів (алкілбензини, ароматичні вуглеводні). Однак через їхню дефіцитність, а також негативного впливу ароматиків на експлуатаційні характеристики двигунів ці способи малоперспективні. Один з напрямків розширення виробництва високооктанових неетильованих бензинів - використання ефірів і спиртів як присадок до палива. Серед них найбільш ефективні метилтретичнобутиловий ефір МТБЕ CH3OC4H9і (Октанове число по дослідницькому методі - 117) вторинний бутиловий спирт ВБС (C4H9OH – ОЧ - 110).

6.2.9. Зниження детонації при експлуатації

На виникнення детонації, крім хімічного складу палива, конструкційних особливостей двигуна (головним чином, ступеня стиску), деякий вплив роблять умови експлуатації. Виникненню детонації сприяє згоряння палива при коефіцієнті надлишку повітря, близькому до одиниці. При збагаченні пальної суміші кисню стає недостатньо для утворення перекісних з'єднань. При збіднінні суміші теплота витрачається на нагрівання надлишкового повітря, схильність до детонації зменшується.

Розповсюдженим прийомом зниження детонації є зменшення кута випередження запалювання, коли скорочується час на підготовку пальної суміші до запалення, а згоряння й утворення речовин, що містять кисень відбувається за менший час. Збільшення частоти обертання колінчатого вала також знижує схильність до детонації, тому що скорочується час, що відводиться на цикл. Прикриваючи дросельну заслінку, зменшують  порцію пальної суміші, що теж знижує інтенсивність детонації.

Літом, особливо в південних районах, коли в двигун надходить тепле повітря і схильність до детонації зростає, необхідно краще охолоджувати двигун. Якщо в двигун надходить вологе повітря, то частина теплоти затрачається на випар води, детонація зменшується. Отже, усі причини, що сприяють зниженню тиску і температури в циліндрі двигуна, зменшують схильність до виникнення детонації і навпаки.

Зміною умов експлуатації можна лише якоюсь мірою послабити інтенсивність детонації, але цілком виключити її не можна. Основним є правильний підбор бензину для кожного типу двигуна.

6.2.10. Калільне запалювання

Калільне запалювання - це некерована реакція запалення робочої суміші від розпеченої речовини, наприклад нагару, що утворився в камері згоряння, чи від перегрітих деталей - центральних електродів, нижніх частин запальних свіч, випускних клапанів і ін. Калільне запалювання порушує процес нормального згоряння бензину, має безпосередній зв'язок з розвитком чи виникненням детонації. Боротьба з калільним запалюванням полягає в поліпшенні конструкції камери згоряння, використанні для роботи двигуна моторної оливи, рекомендованого для даного типу двигуна, зміні складу і властивостей нагару, що утвориться в камері згоряння, за рахунок введення в бензини спеціальних присадок.

Змістовий модуль 3

ОБСЛУГОВУВАННЯ МАШИН під час транспортування, зберігання і в особливих умовах

Тема 7. Транспортування машинЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Експлуатація повітряних суден

  Конспект >> Авиация и космонавтика
  ... процес технічної експлуатації РТО - регламент технічного обслуговування СТОіР - система техн ... вому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи від його побудови і до ... ; експлуатація; заводський ремонт. У життєвому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи ...
 2. Система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту машин

  Реферат >> Транспорт
  ... працездатності машин, введених в експлуатацію 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин 3. ... експлуатації машин. 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин У процесі експлуатації будівельних машин ...
 3. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та якості технічного обслуговування і ремонту, машин, правильної експлуатації їх у процесі роботи. Тому на ... враховувати різноманітні експлуатаційні та ремонтні особливості обслуговування машин. Розроблені в дисертації методичн ...
 4. Проект централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів на базі філії " ...

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... Типова підвісна пневматична різьбозагвичуюча машина Багатошпиндельні підвісні рі ... гайко- і гвинтозагвинчуючі агрегати автоматичних складальних машин і ліній. В конструкціях багатошпиндельних ... може зніматися з експлуатації. Технічне обслуговування ТО-1 і ТО-2 ...
 5. Технічне обслуговування робочого обладнання бульдозера ДЗ-110А

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ів і основні правила експлуатації; вказівки по технічному обслуговуванню машини, регулюванню механізм ... технічне обслуговування й іспит машини. Поточний ремонт повинний забезпечувати нормальну експлуатацію машин до чергового ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019659996032715