Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Реферат
Эффективность, функционирование и конкурентоспособность российских железных дорог в решающей мере зависит от безопасности движения подвижного состава,...полностью>>
Транспорт->Реферат
Транспортные холодильники предназначены для перевозок охлажденных и замороженных пищевых продуктов железнодорожным, автомобильным и водным холодильным...полностью>>
Транспорт->Дипломная работа
В настоящее время в парке строительных одноковшовых экскаваторов в нашей стране и за рубежом преобладают гидравлические машины с жесткой подвеской раб...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
В курсовой работе рассматривается вариант проектирования транспортной системы нового города В качестве исходных параметров принимаются: численность на...полностью>>

Главная > Практическая работа >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства

та природокористування

Інтерактивний комплекс

Навчально-методичного

забезпечення Дисципліни

Експлуатація і обслуговування машин

Кредитно-модульна система

організації навчального процесу

Для студентів напряму підготовки

6.050503 “Машинобудування”

Рівне 2008

2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ ЗМІСТОВИХ МОДУЛІВ ТА ТЕМ

Змістовий модуль 1

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАШИН

Тема 1. Мета і завдання курсу “Експлуатація і обслуговування машин”

2.1.1. Основні поняття, терміни і визначення ЕіОМ

Основним стандартом ЕіОМ є ДБН В.2.8-4-96 (державні будівельні норми України) “Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги”. На спеціальні питання з експлуатації машин є відповідні ДСТУ, ДБНи, ГОСТи і т.д. [9].

Основними поняттями, термінами і визначеннями при ЕіОМ є:

Об'єкт – предмет певного цільового призначення. Об'єктами в машинах можуть бути: агрегат, система, механізм, вузол і деталь. Об'єктом є і сама машина. Надалі під об'єктом будемо вважати конструктивний елемент (КЕ) машини.

Розрізняють п'ять видів технічного стану машини [9]:

Справний стан (справність) – стан машини, при якому він відповідає усім вимогам нормативно-технічної і (чи) конструкторської (проектної) документації (НТКД).

Несправний стан (несправність) – стан машини, при якому він не відповідає хоча б одному з вимог НТКД.

Працездатний стан (працездатність) – стан машини, при якому значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати задані функції, відповідають вимогам НТКД.

Непрацездатний стан (непрацездатність) – стан машини, при якому значення хоча б одного параметра, що характеризує здатність виконувати задані функції, не відповідає вимогам НТКД. Непрацездатна машина завжди несправна, а працездатна може бути і несправною.

Граничний стан – стан машини чи її КЕ, при якому подальша експлуатація неприпустима чи недоцільна, настає при перевищенні припустимих меж експлуатаційних параметрів. При досягненні граничного стану потрібно проводити ремонт КЕ чи машини в цілому. Наприклад, неприпустимість і недоцільність експлуатації двигуна, що досяг граничного стану, обумовлена зменшенням потужності, зростанням токсичності, шумів, витрат палива, олив і т.д.

Події зміни технічних станів – ушкодження, відмова, дефекти.

Ушкодження – подія, що полягає в порушенні справного стану КЕ машини при збереженні працездатного стану.

Відмова – подія, що полягає в порушенні працездатного стану машини.

Поняття відмови є одним з найважливіших у ЕіОМ. Варто розрізняти наступні види відмов:

Конструктивна відмова – відмова, що виникла через зв'язані з недосконалістю чи порушенням установлених правил і (чи) норм проектування чи конструювання машини.

Виробнича (технологічна) відмова – відмова, що виникла через зв'язані з недосконалістю чи порушенням установленого процесу виготовлення чи ремонту машини.

Експлуатаційна відмова – відмова, що виникла у зв'язку з порушенням установлених правил чи умов експлуатації машин (наприклад, при перевантаженні машини вийшов з ладу елемент підвіски).

Незалежна відмова – відмова, обумовлена відмовою інших КЕ машини (наприклад, при пробої піддона картера витікає моторна олива – відбуваються задири та подряпини на поверхнях тертя деталей двигуна, заклинювання деталей).

Раптова відмова – відмова, що характеризується стрибкоподібною зміною значень одного чи декількох параметрів машини (наприклад, обрив шатуна поршня).

Поступова відмова – відмова, що виникає в результаті поступової зміни значень одного чи декількох параметрів машини (наприклад, відмова генератора внаслідок зносу щіток ротора).

Збій – відмова, що самоусувається, чи однократна відмова, що усувається незначним утручанням (улучення води на гальмівні колодки - гальмівна ефективність до висихання води порушена).

Перемежовані відмови – багаторазово виникаючі відмови, що самоусуваються, того самого характеру (наприклад, провал-виникнення контакту лампи світлового приладу).

Явна відмова – відмова, що виявляється візуально чи штатними методами і засобами контролю і діагностування.

Прихована відмова – відмова, яку не можливо виявити візуально або штатними методами і засобами контролю і діагностування, але можна виявити спеціальними методами.

Деградаційна відмова – відмова, обумовлена природними процесами старіння, зношування, корозії й утомі при дотриманні усіх установлених правил і (чи) норм проектування, виготовлення й експлуатації.

Ресурсна відмова – відмова, у результаті якої машина чи її КЕ досягають граничного стану.

Тема 2. Система ППР, її основні положення

2.1. Система планово-попереджувальних ремонтів

2.2.1. Загальні положення системи

Загальні положення системи визначають її як нормативно-технічний документ, що регламентує заходи щодо підтримки і відновлення працездатності машин. В Україні діють державні будівельні норми України – ДБН, які регламентують експлуатацію будівельних машин [1, 2, 6-9]:

Система технічного обслуговування і ремонту машин є комплексом організаційно-технічних взаємозалежних заходів, що виконуються у плановому порядку на  протязі  всього  строку  служби будівельних  машин  і визначають технологію й організацію проведення робіт з технічного обслуговування і ремонту машини для конкретних умов експлуатації з метою забезпечення необхідних показників якості, передбачених відповідною нормативно-технічною документацією.

Плановою система називається тому, що усі види технічного обслуговування проводять після строго встановленого часу роботи машини чи після виконання нею певного напрацювання за заздалегідь складеним план-графіком.

Попереджувальною система вважається тому, що вона передбачає чітко регламентовану періодичність і обов'язковий склад технологічних операцій, що попереджають виникнення технічних несправностей, підвищених чи аварійних зносів і поломок деталей машин.

Система ППР складається з підсистем: планування, організація, технологія, матеріально-технічне забезпечення та кадри виконавців.

Система ППР повинна забезпечувати: максимальне подовження термінів служби окремих деталей, вузлів і машини в цілому; максимальне підвищення коефіцієнта технічної готовності машин; установлення контролю за правильною експлуатацією і ремонтом машин.

Система ППР на практиці реалізується шляхом: розробки планів технічного обслуговування і ремонту; розробки та здійснення організаційно-технічних заходів, що забезпечують своєчасне та якісне виконання робіт по технічному обслуговуванню і ремонту; організації систематичного обліку наробки машин; контролю за реалізацією планів технічного обслуговування і ремонту, якістю виконання робіт.

2.1.2. Структура системи планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту будівельних машин (ППР)

Система складається з двох основних видів заходів:

- технічного обслуговування (безумовне планування робіт за строками та обсягами, виконання їх в обов'язковому порядку) - ЩТО - щозмінне технічне обслуговування; ТО - періодичне технічне обслуговування; СТО - сезонне технічне обслуговування;

- ремонту (умовне планування робіт за строками та обсягами, виконання їх за потребою П - поточний; К - капітальний ремонт).

2.1.3. Технічне обслуговування будівельних машин

Технічне обслуговування (ТО) - це комплекс операцій попереджувального характеру, які спрямовані на підтримання справності та працездатності будівельних машин і проводяться в процесі їх експлуатації (використання за призначенням, зберігання, транспортування).

ТО включає миття і очистку машин, змащувальні, заправні, контрольно-діагностичні, кріпильно-регулювальні, допоміжні операції.

ТО передбачає обов'язковий, завчасно встановлений обсяг робіт для кожного типу машин і умов їх експлуатації, який виконується згідно з нормативами періодичности і трудомісткості, які наведені в ДБН В.2.8-3-95. Вказані норми та показники розроблені з урахуванням умов експлуатації будівельних машин на місцевості з дещо горбистою поверхнею до 1000 м, у другій кліматичній зоні, з напрацюванням до 75 відсотків нормативу до капітального ремонту та парку машин чисельністю до 200 одиниць. В інших умовах періодичність технічного обслуговування і ремонту може бути перерахована за допомогою додаткових коефіцієнтів [3].

Власники будівельних машин ведуть облік їх наробки в обсязі, що передбачений експлуатаційною документацією у відповідності з ГОСТ 2.601-68 (додаток 10 ДБН В.2.8-3-95).

Операції ТО виконуються з попереднім контролем технічного стану машин і їх складальних одиниць. Основним методом контролю є технічне діагностування (ТД) як складова частина технічного обслуговування. Метою технічного діагностування полягає у визначенні дійсної потреби у виконанні операцій ТО, прогнозуванні залишкового ресурсу складальних одиниць і деталей.

В залежності від періодичності, трудомісткості та обсягу робіт для будівельних машин встановлені такі види ТО:

- щозмінне технічне обслуговування;

- періодичне технічне обслуговування;

- сезонне технічне обслуговування;

- технічне обслуговування при зберіганні та транспортуванні.

В складних умовах використання будівельних машин (велике запилення, високогір'я, низькі температури та ін.) проводиться спеціальне ТО із зменшеним значенням періодичності.

Щозмінне ТО (ЩТО) повинно забезпечити працездатність машини на протязі всієї робочої зміни шляхом контролю технічного стану основних її частин: гальмового обладнання, ходової частини, органів керування, сигналізації, двигуна та усунення виявлених несправностей, а також дозаправлення паливо-мастильними матеріалами, робочою та охолоджувальною рідинами. Виконання ЩТО покладається на машиністів будівельних машин.

Періодичне технічне обслуговування виконується з метою зниження інтенсивності зносу деталей і складальних одиниць, визначення їх залишкового ресурсу, усунення наявних несправностей; здійснюється спеціалізованими бригадами (ланками) за участю або без участі машиністів, за якими закріплені машини. Періодичність виконання та обсяг робіт періодичного ТО залежать від типу машини, що обслуговується. В залежності від обсягу передбачених робіт, послідовності їх виконання кожному періодичному ТО надається порядковий номер (ТО-1, Т0-2, ТО-3). До обсягу робіт ТО з більш високим порядковим номером включаються роботи, які передбачені до виконання при ТО з більш низькими порядковими номерами.

ТО-3 проводиться разом з поточним ремонтом. Трудомісткість поточного ремонту містить і затрати праці на ТО-3.

Сезонне технічне обслуговування (СТО) виконується двічі на рік при переведенні машин на експлуатацію в умови весняно-літнього або осінньо-зимового періоду. СТО поєднується з проведенням чергового періодичного ТО.

З метою збереження працездатності будівельних машин при їх транспортуванні та зберіганні проводяться спеціальні види ТО, які регламентуються вимогами експлуатаційної документації.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Експлуатація повітряних суден

  Конспект >> Авиация и космонавтика
  ... процес технічної експлуатації РТО - регламент технічного обслуговування СТОіР - система техн ... вому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи від його побудови і до ... ; експлуатація; заводський ремонт. У життєвому циклі ПС, як і всякої машини, починаючи ...
 2. Система планово-попереджувального технічного обслуговування та ремонту машин

  Реферат >> Транспорт
  ... працездатності машин, введених в експлуатацію 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин 3. ... експлуатації машин. 2. Основні положення системи технічного обслуговування та ремонту машин У процесі експлуатації будівельних машин ...
 3. Вдосконалення організації технічного обслуговування виробництва (на прикладі ПП "Ларіс")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... і та якості технічного обслуговування і ремонту, машин, правильної експлуатації їх у процесі роботи. Тому на ... враховувати різноманітні експлуатаційні та ремонтні особливості обслуговування машин. Розроблені в дисертації методичн ...
 4. Проект централізованого технічного обслуговування маршрутних транспортних засобів на базі філії " ...

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... Типова підвісна пневматична різьбозагвичуюча машина Багатошпиндельні підвісні рі ... гайко- і гвинтозагвинчуючі агрегати автоматичних складальних машин і ліній. В конструкціях багатошпиндельних ... може зніматися з експлуатації. Технічне обслуговування ТО-1 і ТО-2 ...
 5. Технічне обслуговування робочого обладнання бульдозера ДЗ-110А

  Курсовая работа >> Транспорт
  ... ів і основні правила експлуатації; вказівки по технічному обслуговуванню машини, регулюванню механізм ... технічне обслуговування й іспит машини. Поточний ремонт повинний забезпечувати нормальну експлуатацію машин до чергового ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019609928131104