Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Курсовая работа
Целью дипломной работы является анализ института возмещения (компенсация) морального вреда в российском гражданском праве с рассмотрением его положите...полностью>>
Право, юриспруденция->Дипломная работа
В настоящее время наше общество переживает глубокие организационные преобразования, охватившие все сферы общественной и государственной жизни. Проблем...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Метою вивчення цієї лекції є формування у студентів систематизованих знань щодо правоохоронної та правозахисної діяльності посадових осіб органів внут...полностью>>
Право, юриспруденция->Лекция
Про виконання судами України законодавства і постанов Пленумів Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення в...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Застосування технічних засобів при збиранні та перевірці доказів

1. Застосування спеціальних знань і технічних засобів суб'єктами кримінально-процесуального провадження при збиранні і перевірці доказів.

2. Види науково-технічних засобів, які використовуються при збиранні та перевірці доказів.

3. Процесуальний порядок застосування науково-технічних засобів і перспективи подальшого їх удосконалення у кримінально-процесуальному доказуванні.

1. Застосування спеціальних знань і технічних засобів суб'єктами кримінально-процесуального провадження при збиранні і перевірці доказів

На сьогоднішній день успішне розкриття, розслідування та попередження злочинів найчастіше неможливе без широкого та ефективного застосування спеціальних знань (спеціальні знання — це не загальновідомі у судочинстві наукові, практичні та технічні знання, набуті в результаті професійного навчання або роботи за певною спеціальністю особою, яка залучена як спеціаліст чи експерт з метою сприяння слідчому та суду при виявленні обставин справи чи наданні висновку з питань, для вирішення яких необхідне їх застосування) та науково-технічних засобів (прилади, інструменти, пристрої, матеріали та методи їх застосування, спеціально розроблені, пристосовані або взяті без змін з інших галузей діяльності людини або які використовуються для виявлення, фіксації, вилучення, дослідження доказів, а також здійснення інших дій по виявленню, розслідуванню та попередженню злочинів). Для цього створені певні передумови: високий рівень розвитку криміналістики, наявність у правоохоронних органів необхідних науково-технічних засобів, розгалужена мережа судово-експертних установ та юридичних вузів, відповідна підготовка багатьох оперативних працівників, слідчих, прокурорів, суддів, спеціалістів у різних галузях науки, техніки, мистецтва, що залучаються до розкриття та розслідування злочинів.

Однак поряд з цим існують обставини, які гальмують впровадження науки та техніки у повсякденну роботу по боротьбі зі злочинністю. До них можна віднести: різноманітність трактувань суті спеціальних знань та науково-технічних засобів; нечіткість і непослідовність багатьох запропонованих класифікаційних форм використання таких знань та засобів; недостатньо повну, а найчастіше і суперечливу їх правову регламентацію; відсутність єдиного погляду на компетенцію учасників кримінального процесу у використанні цих знань та засобів і на доказове значення отримуваних результатів; не визначено також, що необхідно розуміти під ефективністю застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів, які критерії її визначення, як краще всього можливо вплинути на підвищення цієї ефективності; відсутність комплексного дослідження проблем, пов'язаних із застосуванням спеціальних знань та науково-технічних засобів.

У криміналістичній та кримінально-процесуальній літературі розглядалися різні аспекти застосування спеціальних знань та науково-технічних засобів у кримінальному судочинстві, що безумовно надавало велику допомогу в теорії та практиці доказування.

Однак сьогодні особливого значення набуває пошук способів розв'язання давно назрілих проблем удосконалення діяльності щодо розкриття й розслідування злочинів та забезпечення невідворотної відповідальності за їх вчинення.

Розвиток науки та техніки створюють значні умови і можливості для забезпечення повноти, всебічності й об'єктивності досудового і судового слідства у конкретних кримінальних справах, у цілому сприяють підвищенню науково-технічного й методичного рівня слідчої та судової діяльності. Проте численні дослідження свідчать про наявність істотного розриву між рівнем розвитку криміналістики, наданих нею практичних можливостей для виявлення, збирання та дослідження доказової інформації і фактичним застосуванням рекомендованих нею технічних засобів, прийомів та методів при розслідуванні конкретних злочинів.

Як показує практика, сучасні науково-технічні досягнення, які розширяють можливості використання їх у доказуванні ознак скоєного злочину, на даний час дуже рідко застосовуються. Так, сліди рук фігурують серед вилучених приблизно в 60% кримінальних справ, але тільки близько 10% з них визначаються придатними для ідентифікації особи за особливостями капілярних візерунків, тобто традиційним методом дактилоскопічних досліджень.

Приблизно такі результати щодо використання технічних досягнень при розслідуванні кримінальних справ дали дані анкетування, проведеного слідчими Закарпатської області. У той же час давно відомий і застосовуваний у Франції та інших країнах метод піроскопії, який дозволяє встановлювати особу за уривками (фрагментами) капілярних візерунків. Придатність цього методу для встановлення особи за ділянкою капілярного візерунка розміром 5x7 мм, що містить лише 2-3 деталі, експериментально підтверджена дослідженнями російських криміналістів. Як правильно стверджують В.П. Бахін і В.К. Лисиченко, цей метод до теперішнього часу чомусь не використовується органами розслідування та експертними установами України. Не застосовуються також багато нових методів і засобів виявлення та фіксації слідів рук на різних за будовою і властивостями об'єктах (наприклад, вакуумне напилення, хімічні методи тощо).

Сучасний рівень розвитку криміналістичної одорології дозволяє вирішувати широке коло питань, що стосуються попередження і розслідування злочинів, встановлення причетних до скоєння злочинів осіб, а також отримання слідівлюдини і методів їх використання для отримання криміналістичної інформації про злочинця і обставини злочину тощо.

Відомо, що розслідування злочинів і профілактична діяльність так чи інакше пов'язані з дослідженням різноманітних форм взаємодії людини та матеріального середовища, які є джерелом пізнання подій. У процесі розслідування людина виступає в різних якостях, наприклад у процесуальному плані - обвинуваченим, потерпілим, свідком, тим, кого впізнають, та тим, хто впізнає, в трасологічному — слідоутворюючим, слідосприймаючим або тим та іншим одночасно.

Особливого значення набувають сліди, отримані від людини, сліди злочину і різноманітних мікроорганізмів у тих ситуаціях, коли злочин вчинено в умовах неочевидності і не вдається виявити традиційні види слідів. Проте розроблені криміналістами методи і засоби виявлення і дослідження слідів запаху та інших мікрооб'єктів поки що не дістали необхідної реалізації у практичній діяльності слідчих органів та експертних установ. Можна навести інші приклади, що свідчать про відсутність потрібного взаємозв'язку між науковими розробками і практичною діяльністю, для підвищення ефективності якої вони проводяться. Все це свідчить про те, що навіть найбільш раціональні наукові новації самі собою не стають надбанням практики, а потребують конкретної, часом досить складної організаційно-методичної роботи щодо створення умов для запровадження досягнень науки і техніки в практику (апробація, уточнення умов і порядку застосування, розробка методичних рекомендацій чи інструкцій, підготовка користувачів тощо).

Правильне використання науково-технічних засобів та нових наукових досліджень дало змогу розкрити умисне вбивство п'яти осіб, яке було скоєно в ніч з другого на третє лютого 1998 року в селі Тарасівка Цюрупинського району Херсонської області.

На місце події виїхала кваліфікована оперативно-слідча група у складі заступника прокурора області, начальника слідчого відділу, працівників експертних установ, співробітників УМВС, які незважаючи на значне руйнування будинку (внаслідок умисної пожежі), обвуглювання кінцівок трупів, у ході ретельного огляду місця події і трупів потерпілих, встановили механізм вчинення злочину, конкретизували кількість злочинців. Труп власника оселі Михайлова В.Ф. знаходився у коридорі біля вхідних дверей, які не мали пошкоджень. Труп дружини Михайлова В.Ф. зі смертельними пораненнями знаходився у дитячому ліжку зверху тіла доньки Юлії. В інших кімнатах були трупи малолітніх Андрія та Рябко С.В. Всім потерпілим, після заподіяння смертельних ушкоджень одним і тим же знаряддям і способом, було перерізано шиї.

Спеціалістами експертних установ відразу на місці події було встановлено, що тілесні ушкодження заподіяні кухонним ножем і фінкою.

У результаті проведених оперативно-слідчих заходів було затримано підозрюваного Танащука О.О., на костюмі якого обласним бюро судово-медичної експертизи були виявлені сліди людської крові, ідентифікувати яку було неможливо тому, що костюм був випраний із застосуванням хлору. Незабаром у Херсоні був затриманий Жердєв С.В., співвиконавець скоєних вбивств.

Згідно з проведеними по справі багатьма слідчими діями, у тому числі висновками двох судово-медичних експертиз (які проводилися по системі ДНК) на куртках Танащука О.О. та Жердєва С.В. виявлено кров потерпілих, після чого вони розповіли обставини заподіяного і роль кожного у вчиненні вбивств з метою пограбування.

Вироком Херсонського обласного суду від 26 серпня 1998 р. Танащук О.О. та Жердєв С.В. були засуджені до виняткової міри покарання — розстрілу. Верховний Суд України цей вирок залишив без змін.

Таким чином, ретельний огляд місця події, послідовні та висококваліфіковані слідчі дії, якісний аналіз обставин справи, використання науково-технічних засобів та нових досліджень дали можливість розкрити тяжкий злочин.

Проблеми використання досягнень науково-технічного прогресу у ході розслідування злочинів постійно перебувають у центрі уваги авторів, які займаються проблемами криміналістики та кримінального процесу. їм присвячено як окремі статті, так і великі монографічні дослідження.

Наприкінці XIX століття склалася ситуація, коли потреби життєдіяльності людей, у тому числі і практики боротьби зі злочинністю, призвели до необхідності створення таких технічних засобів, для розробки яких лише емпіричних знань було недостатньо. Починається процес матеріалізації наукових знань у технічних рішеннях, який досягає свого максимуму у період науково-технічної революції. Отже, наукові знання, покладені в основу розробки технічного засобу, і роблять його науково-технічним засобом.

Використання досягнень науки та техніки в кримінально-процесуальній діяльності породжує такі суспільні відносини, які потребують нормативного регулювання. Це зумовлено, по-перше, тим, що вся діяльність з розслідування кримінальних справ докладно регламентується нормами Кримінально-процесуального кодексу. По-друге, позаяк діяльність з розслідування кримінальних справ має правовий характер, порядок та умови використання досягнень науки і техніки при розслідуванні злочинів повинні теж мати правові основи.

Як правильно зазначила І.В. Мартиненко, правова регламентація необхідна для впровадження у кримінально-процесуальну діяльність нових науково-технічних засобів, що особливо актуально останнім часом, — у період бурхливого розвитку комп'ютерної техніки та цифрової фото- та відео-техніки.

Отже, законодавчі органи поставлені перед необхідністю або постійно вносити доповнення та уточнення до чинного кримінально-процесуального законодавства, або розробити такі кримінально-процесуальні норми, які б забезпечили універсальну та порівняно стійку регламентацію використання досягнень науково-технічного прогресу в кримінально-процесуальній діяльності.

З цього приводу В.Г. Гончаренко справедливо зауважив, що у кримінально-процесуальному законі неможливо помістити вичерпний перелік науково-технічних засобів, які використовуються у судочинстві, що пояснюється їх великою кількістю та неоднозначністю. Крім того, кримінально-процесуальне законодавство, як і будь-яке інше, в силу своєї малої динамічності постійно гальмувало б впровадження у судочинство багатьох досягнень природничих та технічних наук.

Різні погляди на висвітлення цієї проблеми існують у криміналістичній та кримінально-процесуальній літературі, а також у слідчій і судовій практиці.

Як показує теорія та практика доказування, неможливо в законі перелічити всі науково-технічні засоби, які можуть бути використані при провадженні дізнання, досудового і судового слідства, оскільки «неможливо передбачити всі прийоми та засоби роботи з доказами тому, що вони безперервно вдосконалюються та оновлюються. Сучасна техніка все більше прискорює темпи свого розвитку. Завдяки їй виключному динамізму з'являється значна кількість нової апаратури, придатної для виявлення та дослідження судових доказів».Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Докази і доказування у кримінальному процесі

  Лекция >> Право, юриспруденция
  ... застосування ... участь у безпосередній перевірці доказів; 4) підтримувати обвинувачення ... та значення доказів, вибору оптимальних тактичних і методичних прийомів їх збирання, перев ... технічних засобів зафіксовано процесуальні дії; 4) висновки ревізій та акти перев ...
 2. Техніко–криміналістичне дослідження підроблених документів на право водіння, володіння і користування автотранспортом

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... перетинає її. При перевірці водійських ... з технічним прогресом та появою нових технічних засобів ... повинне вироблятися і збирання частин документа, ... способом із застосуванням інших технічних засобів. При частковій пі ... документами — джерелами доказів: 1. Не можна ...
 3. Завдання криміналістики на сучасному етапі правові і етичні засади криміналістичної тактики ос

  Реферат >> Государство и право
  ... із важливих моментів збирання доказів при розслідуванні злочинів є встановлення меж застосування технічних засобів і спеціальних знань ... знайдений труп без голови. При ньому знаходився паспорт. При перевірці паспорта був виявлений ...
 4. Збирання доказів при розслідуванні злочинів

  Лекция >> Право, юриспруденция
  ... складним її елементом є збирання та формування доказової бази ... перевірці. Визнання обвинуваченим своєї вини може бути покладено в основу обвинувачення лише при ... та результатами цих дій; 3) застосування науково-технічних засобів для фіксації речових доказів; ...
 5. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... збиранні та систематизації емпіричного культурного матеріалу. Застосування ... Мономаха” та збірці норм ... та новітньої історії. 130 При цьому кожен наступний пер ... потребує доказу); гіпотетичнодедуктивний ... передаються із застосуванням технічних засобів, постала ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020711421966553