Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Завдяки різноманітним видавничо-оформлюючим прийомам (різному розміщенню заголовків відносно тексту) і художньо-поліграфічним засобам (написанню і роз...полностью>>
Астрономия->Реферат
Бурхливий процес автомобілізації з кожним роком охоплює всі більше число країн, постійно збільшується автомобільний парк, кількість людей, що утягують...полностью>>
Астрономия->Реферат
Наступний за часом - CD-ROM: також єдиний сеанс, одна заголовна область і одна фінальна. Між ними знаходяться доріжки другого типу (формально можуть б...полностью>>
Астрономия->Реферат
У наш час людина здатна полетіти на Місяць, ми багато знаємо про інші планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не підкорені. У наш ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Курсова робота з кримінального права

Система злочинів у КК України

ПЛАН

Вступ.

 1. Система злочинів.

 2. Злочини проти основ національної безпеки України.

 3. Злочини проти життя та здоров'я особи.

 4. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

 5. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи

 6. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини й громадянина.

 7. Злочини проти сім'ї.

 8. Злочини проти власності.

 9. Злочини у сфері господарської діяльності.

 10. Злочини проти довкілля.

 11. Злочини проти екологічної безпеки.

 12. Злочини проти громадської безпеки.

 13. Злочини проти безпеки виробництва.

 14. Злочини у сфері безпеки праці.

 15. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

Список використаної літератури

Вступ

Тільки діяння, передбачене відповідною статтею, може вважатися злочином. Найважливіший принцип будь-якого цивілізованого права, зокрема кримінального права України: немає злочину без указівки щодо цього у законі (nullum crimen sine lage) — повністю втілюється в Кримінальному Кодексі. Діяння, прямо в ній не передбачене, ні за яких умов не може тягти за собою покарання. Застосування кримінального закону за аналогією тут цілком виключається. підлягають суд зобов'язаний керуватися тільки прямими вказівками того закону, який передбачає відповідальність за цей злочин. Він не має права заповнювати, на свій розсуд, дійсно існуючі чи такі, що здаються існуючими, прогалини.

В КК існує система злочинів. Ця система має такий вигляд:

Розділ І. Злочини проти основ національної безпеки України.

Розділ II. Злочини проти життя та здоров'я особи.

Розділ III. Злочини проти волі, честі та гідності особи.

Розділ IV. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи.

Розділ V. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод

людини й громадянина.

Розділ VI. Злочини проти власності.

Розділ VII. Злочини у сфері господарської діяльності.

Розділ VIII. Злочини проти довкілля.

Розділ IX. Злочини проти громадської безпеки.

Розділ X. Злочини проти безпеки виробництва.

Розділ XI. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту

Розділ XII. Злочини проти громадського порядку та моральності.

Розділ XIII. Психотропних аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров'я населення.

Розділ XIV. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недо­торканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілі­зації.

Розділ XV. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян.

Розділ XVI. Злочини у сфері використання електронно-обчислю­вальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж.

Розділ XVII. Злочини у сфері службової діяльності.

РозділXVIII. Злочини проти правосуддя.

Розділ ХІХ Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини).

Розділ ХХ Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

Тут і далі в тексті підручника даються посилання (якщо немає іншого застережен­ня) на статті Кримінальною кодексу України, прийнятого сьомою сесією ВР України 5 квітня 2001 р.

Злочини проти основ національної безпеки України

Поняття злочинів проти основ національної безпеки України

Злочини проти основ національної безпеки України є найбільш небезпечними посяганнями на суспільні відносини, які забезпе­чують державну безпеку, обороноздатність, незалежність країни, її конституційний лад. Без належної кримінально-правової охорони цих соціальних цінностей неможливе нормальне функціонування держави та відповідних її інститутів. Без стабільності в суспільстві неможлива й ефективна боротьба зі злочинністю, в тому числі і з та­кими небезпечними злочинами, як вбивства, зґвалтування, розбої та Ін. Тому в КК статті про відповідальність за злочини проти основ національної безпеки України подані в першому розділі Особливої частини.

Родовим об'єктом злочинів, передбачених у цьому розділі, є суспільні відносини з охорони основ національної безпеки України:

її конституційного ладу, суверенітету, територіальної недоторкан­ності, обороноздатності. Іншими словами, родовим об'єктом цих злочині \\ с суспільні відносини, що забезпечують саме існування Ук­раїни як суисренної, незалежної, демократичної, соціальної і право­вої держави.

З об'єктивної сторони злочини проти основ національної без­пеки України здійснюються шляхом активної поведінки — дії. При цьому законодавець конструює більшість з них як злочини з фор­мальним складом, тому вони вважаються закінченими з моменту здійснення самого діяння, незалежно від настання фактичної шкоди основам національної безпеки України (наприклад, державна зрада, шпигунство). Деякі з цих злочинів конструюються як усічені склади — момент їх закінчення переноситься на попередні стадії здійснення злочину — готування чи замах. Так, наприклад, змова про вчинення злочину, передбаченого ст. 109 (готування), розглядається як закін­чений злочин; посягання на життя державного чи громадського дія­ча, відповідно до ст. 112 вважається закінченим фактично з момен­ту замаху на вбивство.

Висока небезпека цих злочинів виражається І в їх суб'єктивних ознаках, всі вони здійснюються умисно І, як правило, з прямим умислом, за якого особа бажає заподіяти шкоду основам національ­ної безпеки України. Характерною є і мета — заподіяння шкоди цьому об'єкту: особа діє з метою зміни чи повалення конституційно­го ладу, захоплення державної влади, заподіяння шкоди сувереніте­ту, обороноздатності України, зміни її території та ін.

Отже, можна визначити, що злочини проти основ національ­ної безпеки України — це передбачені кримінальним законом умисні суспільне небезпечні дії, що посягають на конституцій­ний лад, суверенітет і територіальну недоторканність України.

До їх числа законодавець відносить дії. спрямовані на насиль­ницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109); посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110); державну зраду (ст. 111); пося­гання на життя державного чи громадського діяча (ст. 112); дивер­сію (ст. 113); шпигунство (ст. 114).

Види злочинів проти національної безпеки України

Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади

Правовою підставою криміналізації цих діянь є ч. 2 ст. 5 Конституції України, відповідно до якої право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові І ніхто не може узурпувати державну владу. Безпосереднім об'єктом злочину, передбаченого ст. 109, є суспільні відносини, що забезпе­чують внутрішню безпеку України, захист конституційного ладу і державної влади в країні.

Конституційний лад — це устрій держави І суспільства, а та­кож їх інститутів відповідно до конституційно-правових норм. Це цілісна система основних соціально-правових відносин, що визна­чають форми і способи функціонування держави, як єдиного дер­жавно-правового організму. Нормальне функціонування конститу­ційного ладу дозволяє реалізувати прагнення суспільства до справедливого і стабільного соціального порядку на основі поєднан­ня індивідуальних і суспільних інтересів.

Об'єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 109, вира­жається в чотирьох формах: 1) дії, спрямовані на насильницьку змі­ну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади; 2) змова про вчинення таких дій; 3) публічні заклики до на­сильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоп­лення державної влади; 4) розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.

Загальною ознакою всіх цих дій є спрямованість їх саме на на­сильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплен­ня державної влади, тобто Із застосуванням фізичного чи психічного насильства до представників державної влади, осіб, що виконують функцію охорони конституційного ладу І державної влади, до інших осіб, які перешкоджають здійсненню цих дій. Злочини вважаються закінченими у разі здійснення будь-якої дії з метою зміни чи пова­лення конституційного ладу чи захоплення державної влади (на­приклад, озброєння групи людей та Інструктаж про дії під час захоп­лення влади).

Змова про вчинення таких дій передбачає умисну угоду двох або більше осіб про спільні насильницькі дії, спрямовані на зміну чи по­валення конституційного ладу або на захоплення державної влади.

Передбачені ч. 2 ст. 109 заклики до насильницької зміни конституційного ладу або до захоплення державної влади мають носити публічний характер, тобто проголошуватися відкрито, п присутності багатьох громадян. Це завжди активний вплив на незліченну кількість людей (проголошення на мітингу, демонстрації, зборок тощо)

Суб'єктивна сторона всіх зазначених дій — прямий умисел, поєднаний з метою насильницької зміни конституцій­ного ладу або з метою захоплення державної влади.

Суб'єкт злочину — будь-яка особа, що досягла 16-річного віку. Відповідно до ч. З ст.,

109 кваліфікують як ознаки діянь, пе­редбачених у ч. 2 ст. 103, є:

1) вчинення їх особою, яка є представником влади, тобто осо­бою, яка перебуває на службі з органи державної влади та наділе­на владними повноваженнями (наприклад, депутат місцевої ради, голова суду, працівник Міліції та Ін.);

2) вчинення цих сам-іх дій повтори), тобто хоча б у другий раз, незалежно від того, чи Сула особа засунена за перший злочин;

3) вчинення їх організованою групою. тобто трьома або більше особами, які попередньо організувалась у стійке об'єднання для вчинення публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, або на захоплення державної влади, або для розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій (див. ч. З ст. 28);

4) здійснення їх з використанням засобів масової інформації (на­приклад, виступ по телебаченню, поширення комп'ютерних програм із вказаними матеріалами та Ін.).

Покарання за злочин: за ч. 1 ст. 109 позбавлення волі на строк від п'яти до десята років; за ч. 2 ат. 109 — обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк; за ч. З ст. 109 — обмеження волі на строк до п'яти років або позбав­лення волі на той самий строк.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби

  Реферат >> Астрономия
  ... навчальних закладів, що входять до системи МОН (Військового інституту Ки ... є суб’єктами військових службових злочинів за КК України (у разі вчинення ними, наприклад ... відповідальності за військові злочини за КК України можуть бути притягнуті й військовослужбовц ...
 2. Кваліфікація злочинів проти власності (Ємельянов)

  Книга >> Государство и право
  ... інки. Згідно зі ст. 7 КК України, злочином визнається передбачене кримінальним ... чи іншої групи, але в цілому система злочинів проти власності по конкретних складах ... Білорусі і Росії подібна до української системи злочинів проти державної і колективної власност ...
 3. Злочини проти волі особи

  Реферат >> Государство и право
  ... главі Особливої частини КК України - в главі III “Злочини проти життя, здоров’я, ... системою суспільних відносин, які склалися в Україні. У статті 55 Конституції України ... спеціальній главі Особливої частини КК України - “Злочини проти життя, здоров’я, свободи і ...
 4. Готування до злочину

  Реферат >> Астрономия
  ... льний лад України, його політичну і економічну системи, власні ... КК України 1960 р. в якості стадії скоєння злочину визначали готування до злочину (ст.17 КК України ... вчинення умисного злочину. У відповідності із ст.14 ч. 1 КК України «готуванням до злочину є пі ...
 5. Основи кримінального права України

  Лекция >> Право, юриспруденция
  ... ітету України, цілісності і недоторканності її території, суспільного ладу, політичної системи та ... правового порядку від злочинних посягань; 2) закріплення принципу про те, що КК України – це ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002892017364502