Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Реферат
Актуальность работы. Для деталей низа обуви важным показателем является долговечность. В связи с циклическим характером процессов деформирования при н...полностью>>
Промышленность, производство->Дипломная работа
Но при всех этих потребностях состояние на рынке приборов для контроля влажности не оставляет уверенности в удовлетворительном положении. Многие датчи...полностью>>
Промышленность, производство->Дипломная работа
Тележка 33-65Т может находиться на береговом причале, на открытой площадке размером 2800х12 , с обязательными металлическими опорами (типа рельс) под ...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
Ассортимент костюмов классического стиля — костюмы-двойки и костюмы-тройки. Детали пиджаков классического стиля — прорезные карманы с клапаном, карман...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

15


З М І С Т

Вступ

Розділ 1. Теоретична частина

  1. Одиниці виміру виробничої потужності

  1. Факторні показники виробничої потужності підприємства

1.3. Фактори виробничої потужності другого рівня

1.4 Фактори виробничої потужності, що враховуються при проектуванні підприємства

1.5. Методика розрахунку виробничої потужності підприємства

1.6. Розрахунок прогресивної трудомісткості продукції

1.7. Розрахунок продуктивності технологічного устаткування

1.8. Методика розрахунку виробничої потужності окремих виробничих одиниць

1.9. Оптимізація виробничих потужностей підприємства

1.10.Виробничий фактор «капітал» як основне джерело підвищення ефективності виробництва

Розділ 2. Розрахункова частина

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Потенціал економічного розвитку держави визначається ефективністю функціонування виробництва.

Головними господарськими завданнями промислового підприємства є удосконалення асортиментної політики, швидке регування на зміну суспільних потреб на основі сучасної організації суспільного процесу, забеспечення необхідного рівня виробничої гнучкості. Досягнення фінансової стабільності . Реалізація практичних рішень у цих областях визначає стійку позицію підприємства в конкретному середовищі.

Виробнича потужність підприємства характеризує максимально можливий обсяг випуску продукції (видобутку й переробку сировини або надання певних послуг) заздалегідь визначених номенклатури асортименту та якості за умови найбільш повного використання виробничих площ, обладнання, прогресивної технології та організації виробництва.

Найважливішим параметром, що характеризує потенційні можливості основного виробництва промислового підприєм­ства, є його виробнича потужність.

Під виробничою потужністю підприємства розуміється максимально можливий випуск продукції або переробки си­ровини у встановленій номенклатурі й асортименті при по­вному використанні виробничих площ і устаткування.

Відбиваючи максимально можливі обсяги випуску продукції (переробки сировини), виробнича потужність характеризує потенційні можливості підприємства з досягнення основної об'єктивної мети його виробничо-господарської діяльності. Роз­рахунок виробничої потужності є вихідним пунктом оцінки виробничого потенціалу підприємства і ресурсного обґрунту­вання його виробничої програми.

Поряд з терміном «виробнича потужність» використовують термін «пропускна здатність». Обидва терміни визначають ви­робничу потужність, але стосовно різних об'єктів. Так, термін «пропускна здатність» застосовують для характеристики мак­симально можливого випуску продукції верстата, агрегату, гру­пи устаткування, потокової лінії. Стосовно ж структурної оди­ниці виробництва - дільниці, цеху, підприємства -використовують термін «виробнича потужність».

1.Теоретична частина

1.1.Одиниці виміру виробничої потужності

Вимірюється виробнича потужність у тих же одиницях, що й вироблена продукція (штуках, тоннах, метрах, декалітрах і т.д.). Наприклад, потужність цементного заводу визначається в тон­нах виготовленого цементу, автоскладального - у штуках, пив­заводу - у декалітрах. Виробнича потужність цукрового заво­ду, молочного комбінату визначається в тоннах сировини, що переробляється (цукрового буряка і молока відповідно). Крім натуральних, використовуються й умовно-натуральні показники: умовна банка (на консервних підприємствах), тон­на умовного палива (у видобувній промисловості) та ін. На ряді підприємств для виміру виробничої потужності використову­ються одночасно кілька натуральних показників. Наприклад, потужність трикотажної фабрики визначається як у тоннах, так і в квадратних метрах.

На підприємствах з багатономенклатурним виробництвом для розрахунку потужності використовуються вартісні показ­ники. Так, виробнича потужність верстатобудівного заводу може- бути розрахована як сума добутків потужності по кож­ному виду верстатної продукції в натуральному вимірі (штуках) на його оптову ціну. З цією метою використовуються, як пра­вило, порівнянні оптові ціни.

Виробнича потужність підприємства (цеху, дільниці) - ве­личина не постійна, а динамічна, що змінюється протягом усь­ого розрахункового (планового) року. Збільшення потужності відбувається за рахунок технічного переозброєння, розширен­ня і реконструкції підприємства (цеху, дільниці), зменшення -за рахунок вибуття потужності внаслідок старіння; збільшен­ня і зменшення потужності може бути пов'язане зі зміною но­менклатури й асортименту продукції, що випускається.

Таким чином, виробнича потужність є моментним показни­ком, внаслідок чого розраховують кілька її величин: взсідну, ви­хідну і середньорічну виробничу потужність.

Вхідна потужність (Мвх) визначається виходячи з умов ви­робництва на початок розрахункового року. Вихідна по­тужність (Мвих) - це потужність на кінець розрахункового року, що розраховується на основі вхідної потужності, вибуття і вве­дення потужності протягом року:

Мвих = Мвх + Мвв - Мвив;

де Мвв , Мвив - потужність, що вводиться і виводиться, відповідно.

Середньорічна виробнича потужність (Мс) - це по­тужність, яку має у своєму розпорядженні підприємство (цех, дільниця) у середньому протягом року з урахуванням її величини на початок року, а також приросту нових і ви­буття наявних потужностей. Вона розраховується шляхом підсумовування потужності на початок року і середньоріч­ної потужності, що вводиться, за винятком середньорічної виведеної потужності.

Мс = Мвх + Мвв* К1/12 - Мвив* К2/12 ,

де К1 - кількість місяців, починаючи з місяця, наступного за місяцем введення потужності, до закінчення року; К2 -кількість місяців, починаючи з місяця виведення потуж­ності до закінчення року;

середньорічна потужність, що вводиться - Мвв * К1/12 середньорічна виведена потужність - Мвив * К2/12

Більш точні результати розрахунку величини середньоріч­ної виробничої потужності підприємства (як і будь-якого моментного показника) можна одержати при використанні фор­мули середньої хронологічної:

Мс=Цм12+...+М12 + -М;]:12,

де М1? М2,..., М12, - величина виробничої потужності на по­чаток кожного відповідного місяця розрахункового року; М1 ~ величина виробничої потужності на початок пер­шого місяця року, що йде за розрахунковим

1.2.Факторні показники виробничої потужності підприємства

Виробнича потужність промислового підприємства зале­жить від цілого ряду факторів, що виказують прямий і непря­мий вплив на її величину (рис. 7.1).

До основних факторів, що безпосередньо визначають вироб­ничу потужність діючого підприємства і прямо враховуються при розрахунку її величини, традиційно відносяться:

 • номенклатура й асортимент продукції, що випускається;

 • кількість виробничого устаткування;

 • одинична потужність (продуктивність) устаткування;

 • трудомісткість одиниці продукції;

 • розмір виробничих площ;

 • режимний фонд часу роботи підрозділів основного вироб­
  ництва;

 • ефективний фонд часу роботи устаткування в підрозділах
  основного виробництва;

Номенклатура й асортимент продукції визначають вели­чину виробничої потужності по трьох напрямках:

а) по-перше, номенклатура й асортимент продукції визначають об'єкти розрахунку виробничої потужності підприємства;

б) по-друге, широта номенклатури й асортименту продукції, що випускається, визначають рівень спеціалізації підприємства, характер впливу якої на величину виробничої поужності розглядається нижче;

в) розходження в питомій трудомісткості (машиномісткості) окремих видів продукції обумовлюють (за інших рівних умов) різну величину виробничої потужності для різних варіантів номенклатурного й асортиментного плану підприємства.

При розрахунку виробничої потужності включається все устаткування, закріплене за основними цехами підприємства (у т.ч. непрацююче внаслідок несправності, ремонту і модернізації), а також устаткування на складі, призначене до введення в основних цехах у розрахунковому році. Не приймається в розрахунок:

 • резервне устаткування;

 • устаткування дослідно-експериментальних дільниць;

 • устаткування, яке використовується для навчання учнів.

Одинична потужність устаткування (верстатів, агрегатів)
визначається паспортними даними про їхню часову (змінну)
продуктивність. Потужність вузькоспеціалізованих агрегатів
виражається, як правило, у натуральних показниках продукції,
що випускається, чи переробки сировини

Групування факторів, що визначають виробничу потужність промислового підприемства

Трудомісткість одиниці продукціїЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Поняття і показники виробничої потужності підприємства

  Лекция >> Менеджмент
  Поняття і показники виробничої потужності підприємства Кожне підприємство як товаровиробник має певну виробничу потужність, яка справля ... підрозділу та решти виробничих ланок. 8. Визначення виробничої потужності підприємства завершується складанням балансу ...
 2. Виробничі фонди підприємства Відмітні ознаки основних і оборотних фондів

  Реферат >> Экономика
  Виробничі фонди підприємства. Відмітні ознаки основних і оборотних фондів. Виробничі фонди підприємства. Виготовлення продукції ( ... фондів, складають матеріальну основу виробничої потужності підприємства. Елементи оборотних фондів формують речовинну ...
 3. Виробнича програма підприємства (1)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... капіталу підприємства охоплює значно ширші границі. 2.3 Принцип виробничої потужності підприємства Виробнича потужність підприємства – це його ...
 4. Виробнича програма підприємства (2)

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ії і кооперування виробництва; заходи зі збільшення виробничих потужностей підприємства; дані про залишки нереалізовано ... ярмарках; заходи щодо збільшення виробничих потужностей підприємства; заходи щодо збільшення спец ...
 5. Баланс виробничої потужності підриємства

  Реферат >> Экономика
  ... кількість продукції. Поняття виробничої потужності підприємства. Сутність виробничої потужності. Виробнича потужність - це максимально можливий ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0018141269683838