Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Инфляция – очень сложное социально-экономическое явление, выражающееся в росте цен и обесценивании национальной денежной единицы В XX веке инфляция ст...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства продукции (работ, услуг) природных р...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Себестоимость продукции – один из важнейших факторов, влияющих на прибыльность предприятия Поэтому в сложившихся условиях кризиса, когда происходит ос...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Старт проекта “Городской автомобиль”, заключающего в себе разработку и реализацию первого российского гибридного автомобиля, в конструкции которого пр...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

7


ДИПЛОМНА РОБОТА

на тему:

Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства (на прикладі „КФ „Ольга”)

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО 64

АНАЛІЗУ 64

ВСТУП

В умовах ринкової економіки підприємство здійснює свою виробничо-торгівельну діяльність самостійно, але конкуренція, що полягає в змаганні підприємств за споживача їх продукції, змушує продавця (виробника) безперервно вдосконалюватися. Підприємство, що програло в цій боротьбі, звичайно стає банкрутом, а відтак не може оплатити вартість товару, робіт і послуг, розраховуватися з бюджетом по обов'язкових платежах та платежах до позабюджетних фондів, якщо зобов'язання по платежах перевищує вартість його майна. Отже, щоб не стати банкрутом, підприємство мусить постійно шукати шляхи поліпшення своєї діяльності.

Важлива роль в реалізації цієї задачі відводиться аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляється стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і працівників. Аналіз господарської діяльності дозволяє врахувати не тільки загальні закономірності і тенденції розвитку економіки, але і прояви загальних, специфічних і окремих економічних законів в практиці конкретного підприємства, своєчасно виявити тенденції змін і можливості підвищення ефективності виробництва. Завдяки сучасним методам економічних досліджень, методиці системного, комплексного фінансового аналізу, він дозволяє точно, своєчасно, всебічно оцінити результати  господарської діяльності підприємства.

Кінцевим фінансовим результатом господарської діяльності підприємства є  прибуток. Прибуток - найважливіша категорія ринкових відносин, їй властиві три функції:

 • економічного показника, що характеризує фінансові результати господарської діяльності підприємства;

 • стимулюючої функції, що виявляється в процесі його розподілу та використання;

 • одного з основних джерел формування фінансових ресурсів підприємства

 • прибуток ─ основне джерело фінансування приросту оборотних коштів, оновлення і розширення виробництва, соціального розвитку підприємства, а також найважливіше джерело формування прибуткової  частини бюджетів різних рівнів.

В ринковій економіці основною метою підприємницької діяльності є отримання прибутку, збільшення матеріальної зацікавленості учасників бізнесу в результатах фінансово-господарської діяльності. Максимізація прибутку в зв'язку з цим є першочерговою задачею підприємства. На величину прибутку у виробничій діяльності роблять вплив чинники суб'єктивного характеру і об'єктивні, не залежні від діяльності господарського  об'єкту.

Суб'єктивні чинники: організаційно-технічний рівень управління підприємницькою діяльністю, конкурентоспроможність продукції, що випускається, рівень продуктивності праці, витрати на виробництво і реалізацію  продукції, рівень  цін на продукцію.

Об'єктивні чинники: рівень цін на споживані матеріали і енергетичні ресурси, норми амортизаційних відрахувань, кон'юнктура ринку.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти формування прибутку і рентабельності на підприємстві. В якості об’єкта дослідження вибрано підприємство „Колективна фірма „Ольга”, що здійснює посередницьку діяльність на території Одеси та одеської області.

Методологічною основою проведеного дослідження є діалектичний метод пізнання. Дослідження ґрунтується на наукових працях вітчизняних і зарубіжних вчених, законодавчих і нормативних актах органів державної влади щодо регулювання діяльності підприємств України. У роботі застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи дослідження. Аналіз і синтез – для вивчення рівня прибутковості підприємства. Для дослідження впливу чинників на формування прибутку і рентабельності підприємства застосовувався факторний аналіз. За допомогою методу порівняння досліджувались абсолютні і відносні величини прибутку і рентабельності; з використанням методу групування – залежність результативних показників від складових їх формування. Графічний метод використовувався для наочного зображення показників формування прибутку і рентабельності підприємства. Інформаційна база дослідження ґрунтується на нормативно-довідковій та науковій літературі. Фактичні дані отримано з матеріалів фінансової звітності досліджуваного підприємства.

Метою даного дослідження є виявлення резервів збільшення прибутку і рентабельності на основі аналізу фінансових результатів діяльності підприємства „Колективна фірма „Ольга”, їх економічне обґрунтування і визначення їх впливу на показники, що характеризують фінансовий стан на даному підприємстві.

Для досягнення поставленої мети необхідне рішення наступних задач:

 • Розглянути теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів діяльності підприємства, а саме, висловити задачі, послідовність і методику аналізу;

 • Продемонструвати вживання висловленої методики на практиці, а саме, розглянути на прикладі діяльності підприємства „Колективної фірми „Ольга”. Проаналізувати формування і динаміку прибутку, розрахувати показники рентабельності, провести  факторний аналіз прибутку.

 • На основі проведеного аналізу виявити існуючі резерви збільшення прибутку і рентабельності, розробити і запропонувати комплекс заходів, направлених на  використання виявлених резервів.

Послідовність поставлених нами задач буде відповідати структурі роботи.

Практичне значення одержаних результатів визначається тим, що на основі вивчення та узагальнення наукових праць вчених-економістів були виявлені резерви підвищення фінансових результатів діяльності підприємства, які при реалізації дозволять підвищити прибутковість та конкурентоспроможність підприємства.

Пропозиції і рекомендації, викладені в роботі, будуть сприяти удосконаленню діяльності підприємства та міститимуть шляхи реалізації знайдених резервів підвищення фінансових результатів підприємства.

У першому розділі – „Теоретичні та методичні основи фінансового аналізу” – подаються основні засади фінансового аналізу в загалі, та аналізу фінансових результатів зокрема, їх методи та задачі, також розглядається економічна природа прибутку, та процес його формування.

У другому розділі ─ „Характеристика та аналіз фінансових результатів діяльності „Колективної фірми „Ольга” ─ на основі даних фінансової звітності „Колективної фірми „Ольга” буде проведений аналіз фінансових результатів її діяльності, визначені тенденції результатів та вплив основних чинників.

У третьому розділі ─ „Напрямки і резерви покращення фінансових результатів діяльності підприємства” ─ буде проведений аналіз потенціалу підприємства та розглянуті можливості реалізації цього потенціалу, тобто шляхи покращення його фінансових результатів.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО

АНАЛІЗУ

1.1 Суть, основні завдання і джерела для фінансового аналізу підприємства

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючих й очікуваних фінансових результатів діяльності підприємства та його фінансового стану. Це сприяло розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.[3]

Мета фінансового аналізу — інформаційно забезпечувати прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства та фінансові результати його діяльності [15, c. 15]. Ідеться про отримання відносно невеликої кількості ключових, найінформативніших параметрів, що об’єктивно і всебічно характеризують стан та динаміку підприємства і його діяльності. Фінансовий аналіз підприємств проводиться з метою виявлення вразливих місць і визначення шляхів їх усунення [17, c. 9]. Дані аналізу відіграють вирішальну роль при визначенні напрямів конкурентної політики підприємства, вони використовуються при оцінці виконання поставлених перед ним завдань і для розробки програм розвитку на перспективу.

Отже основними функціями фінансового аналізу є:

 • об’єктивна оцінка фінансового становища об’єкта аналізу;

 • виявлення чинників і причин досягнутого стану;

 • підготовка і обґрунтування управлінських рішень, що приймаються в області фінансів;

 • виявлення і мобілізація резервів поліпшення фінансового становища діяльності.

Інформаційною базою фінансового аналізу є бухгалтерська звітність. Бухгалтерська звітність являє собою систему показників, що відбивають майновий та фінансовий стан організації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за звітний період [38, c. 21].

Основними джерелами фінансового аналізу є [18]:

 • форма №1 річної та квартальної звітності „Баланс підприємства”;

 • форма №2 річної та квартальної звітності „Звіт про фінансові результати”;

 • Дослідження бухгалтерського балансу дає можливість:

 • одержати значний обсяг інформації про підприємство;

 • визначити ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними коштами;

 • встановити, за рахунок яких статей змінився розмір оборотних коштів;

 • оцінити загальний фінансовий стан підприємства навіть без розрахунків аналітичних показників.

Бухгалтерський баланс є реальним засобом комунікації, адже завдяки йому керівники отримують уявлення про місце свого підприємства в системі аналогічних підприємств, правильності обраного стратегічного курсу, порівняльних характеристик ефективності використання ресурсів і прийнятті рішень найрізноманітніших питань по управлінню підприємством [38].

Інформація, подана в бухгалтерській формі № 2 є більш аналітичною, деталізованою і конкретною, порівняно з загальним бухгалтерським балансом (форма № 1). Для інвесторів і аналітиків ця форма є в багатьох відношеннях важливіша ніж сам баланс, тому що в ній міститься не застигла одномоментна, а динамічна інформація про те, яких успіхів досягло підприємство протягом року та за рахунок яких факторів.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Самофінансування підприємства (2)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... фінансових результатів діяльності підприємства на підставі "Звіту про фінансові результати" була побудована аналітична таблиця 2.1 фінансових результат ... та поліпшення фінансово-інвестиційної політики підприємства. Питома вага позареалізаційних результатів ...
 2. Фінансовий стан підприємства та шляхи його поліпшення

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... і підприємства залежить від поліпшення результатів його виробничої і комерційної діяльності. Разом з цим надійний фінансовий стан ... фінансового стану підприємства та проведено практичне застосування методів аналізу фінансового стану підприємства на прикладі ...
 3. ... ідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та ...

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... кацію продукції шляхом поліпшення окремих параметрів і ... дприємства проводиться на основі його фінансових звітів [3]. Метою фінансових звітів є надання інформації про фінансовий стан, результати діяльност ... внутрішніх резервів підприємства. Для вивчення ...
 4. Фінансове планування як основний елемент управління фінансами підприємства

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... підприємства 2.2. Фінансове планування на підприємстві 2.3. Планування та формування фінансових результатів діяльності підприємства РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення фінансового планування на підприємстві 3.1. Фінансова ...
 5. Фінансово-економічний аналіз шахти "Південна"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... ій діяльності й знаходити резерви поліпшення фінансового стану підприємства і його платоспроможності. Для оцінки стабільності фінансового стану підприємства ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012180805206299