Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика->Отчет по практике
Понятие информатики является относительно новым в лексиконе современного человека. Несмотря на повсеместное употребление, его содержание остается не п...полностью>>
Информатика->Реферат
Среда DOS позволяет полностью использовать возможности микропроцессоров Intel 8088 – базового процессора компьютера IBMAT. В ПК IBM pc/AT используется...полностью>>
Информатика->Реферат
Операционные системы корпорации Microsoft под названием MS-DOS и их аналоги других корпораций были разработаны для персональных компьютеров клона IBM ...полностью>>
Информатика->Реферат
Долгая напряженная работа "без релакса" нарушает природные механизмы саморегуляции, приводя к психологическим срывам, нарушению иммунитета и...полностью>>

Главная > Конспект >Делопроизводство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Обсяг і зміст матеріалу, що увійшов до конспекту лекцій відповідають вимогам робочої програми з дисципліни Інформаційнно - аналітична діяльність.

Конспект лекцій містить мету і завдання дисципліни, програму курсу. У кінці конспекту лекцій подано перелік рекомендованих джерел, які є необхідними для вивчення дисципліни.

Призначено для підготовки фахівців за спеціальністю "Документознавство та інформаційна діяльність" освітньо-кваліфікаційного рівня 6.020105 – спеціаліст.

ЗМІСТ

Лекція 1

Інформаційно – аналітична діяльність в системі інформаційної діяльності, її суть і види

1.1 Інформаційна діяльність……………………………………….………..7

1.2 Аналітична діяльність…………………….…………………………….20

1.3 Інформаційно-аналітична діяльність та її роль у підготовці інформаційних аналітиків…………………………………………….…….22

Лекція 2

Наукова обробка документів. Аналітичні документи

2.1 Наукова обробка документів як складова інформаційної

діяльності…………………………………………………………………….28

2.2 Інформаційний продукт (продукція) як результат

інформаційної діяльності……………………………………………………32

2.3 Основні види інформаційних документів:

загальна характеристика…………………………………………………….35

2.4 Загальна методика створення інформаційного документа…………..38

2.5 Види і різновиди вторинних документів. Часткова

методика їх створення……………………………………………………….48

Лекція 3

Науково – технічна сфера

3.1 Економічні і політичні аспекти розвитку……………………………..63

3.2 Науково-технічна діяльність у США ………………………………….67

3.3 Науково-технічна діяльність в інших країнах………………………..70

3.4 Науково-технічна сфера в Україні…………………………………….73

3.5 Загальні аспекти розвитку НТІ………………………………………..76

Лекція 4

Наукова природа інформаційної аналітики

4.1 Специфіка аналітичних досліджень…………………………………...85

4.2 Вимоги і послідовність інформаційно-аналітичних досліджень…………………………………………….…..............................89

4.3 Загальнонаукові методи в процесі ІАД………………….……………90

Лекція 5

Інформаційно- аналітична діяльність у сфері управління

5.1Управління. Основні функції……………………………………..…….97

5.2 Інформаційна аналітика, як складова управління …………. ………100

5.3 Класифікація оглядово-аналітичної інформації………………………....101

5.4 Інформаційне моделювання……………………………......................104

Лекція 6

Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального управління.

6.1 Регіональна інформація, як проблема………………………………..107

6.2Функції та технології діяльності інформаційно-аналітичних

служб регіонального рівня………………………………………………...115

6.3 Основні принципи проектування та розвитку інформаційно-аналітичних служб регіонального рівня…………….......................…….117

6.4 Бази і банки даних аналітичних служб………………………………118

Лекція 7

Актуальні проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення органів державного управління. Аналітична та експертна діяльність консультативних фірм.

7.1 Загальні теоретичні передумови……………………………………..120

7.2 Взаємодія особи, яка приймає рішення ( ОПР) і служб інформаційно-аналітичної підтримки (СІАП)………………...........................................122

7.3 Світобачення та морально - аналітичні аспекти аналітичної служби…………………………………………………………………….124

7.4 Інформаційно-аналітичні служби…………………………………..125

Лекція 8

Про структурування інформації в ІАД

8.1 Загальні теоретичні передумови інформаційно-аналітичної

роботи ……………………………………………………………………...129

8.2 Структурування інформації в інформаційно-аналітичних системах………………………………………….………………………...130

8.3 Аналітичні системи………………………………………………….137

Список використаної літератури………………………………………142

Лекція 1

Інформаційно – аналітична діяльність в структурі інформаційної діяльності

1.1 Інформаційна діяльність

1.2 Аналітична діяльність

1.3 Інформаційно-аналітична діяльність та її роль у підготовці інформаційних аналітиків

1.1 Інформаційна діяльність

Інформаційна діяльність (інформаційне забезпечення) - це система руху й перетворення інформації, класифікація та перелік всіх даних, методи їхнього кодування, обробки, зберігання та передачі.

Відомо, що інформація завжди відігравала значну роль як у станов­ленні людини, так і в соціальному бутті будь-якого масштабу і рівня, аж до світового суспільства в цілому. Тому принципове значення має, з одно­го боку, факт свідчення, що прогрес людства органічно і багатогранно пов'язаний з розвитком глобального інформаційного простору, а з іншого – постійно здійснюється процес поглиблення розуміння суті інфор­мації для суспільства як об'єктивного ресурсу існування природи, людства, окремої людини тощо.

Найважливішим завданням теорії інформаційного забезпечення є дослідження нової ролі і місця людини в інформаційному суспільстві, що обумовлюється підвищенням її значення як головної продуктивної сили і суб'єкта виробництва в системі суспільного відтворення, творчий потенціал якого реалізується у формі людських інформаційних ресурсів.

Інформаційна парадигма інноваційного розвитку грунтується на тому, що умовою, основою і метою розвитку є накопичення корисної інформації та удосконалення засобів її обробки та використання. Фундаментальною, загально-науковою категорією, що виконує функцію базисного поняття су­часного наукового знання, стає інформація. Таким чином, можна стверджувати, що інформація стала універсальною загальнонауковою категорією і в сучасних умовах входить як виробнича складова до інноваційного роз­витку.

Сьогодні ми масмо дефіцит науково-дослідних і методичних досліджень з питань аналітичної діяльності. Ринкові умови, розвиток інте­лектуальної економіки, різноманітність інформаційних процесів вимагають застосування спеціальних знань і навичок, пов'язаних з аналітичною діяльністю. Особливо це стосується науково-технічної сфери, яка за останні роки нестримно рухається вперед.

Розглянемо окремо інформаційну і аналітичну діяльність, а на основі цього визначимо основні засади інформаційно-аналітичного забезпечення.

Інформація

Термін "інформація" вперше було розглянуто в розділі знань "інформа­тика", а якщо вужче, то в напрямі "кібернетика". Протягом останніх декіль­кох десятиліть все більшого поширення набуває поняття інформації як знання, застосовуване для створення цінностей, бізнесу і добробуту.

У Законі України "Про друковані засоби масової інформації (пресу)" (1992, № 2782-ХІ) зазначено, що інформація може розглядатись як резуль­тат аналітико-синтетичної обробки даних (відомостей) суб'єктів щодо об'єкта. Така обробка здійснюється переважно свідомо. У зазначеному кон­тексті, наприклад, для однієї людини якісні конкретні дані стають інфор­мацією, для іншої – ні. Таким чином, інформація має переважно порівняльний і прикладний характер. Вона складається тільки з нових відо­мостей, які оцінюються користувачем як корисні знання. Із загального по­току даних вилучаються відомості, які потрібні певному користувачу, зро­зумілі йому. Інші дані утворюють, так званий у теорії, інформаційний шум.

Є й інші підходи до визначення поняття "інформація". Наприклад, що "інформація є характеристика, що здійснюється, аналізується через системні взаємодії і відносини свідомості, властиві творчій особистості людини". Дехто з дослідників вважає за норму відсутність єдиного підходу до визначення терміна "інформація", що навряд чи є потреба шукати загальне його визначення, яке охоплювало б багатовекторність його застосування. На наш погляд, для розроблення методів інформаційної аналітики доцільно термін "інформація" використовувати у визначенні, закріпленому законодавчими нормами.

У Законі України "Про інформацію (1992, № 2657-ХП) визначено зако­нодавче поняття інформації, Інформація – це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві та навколишньому природному середовищі.

Законодавчими документами визначені різні види інформації:

 • інформація документована;

 • інформація науково-технічна;

 • інформація правова;

 • статистична інформація;

 • інформація таємна;

 • інформація соціологічна тощо.

У подальшому будемо використовувати термін "інформація" в таких значеннях.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Інформаційне забезпечення підприємницької діяльності

  Курсовая работа >> Экономика
  ... документи, що регламентують діяльність підприємств. підприємницький інформаці ... використання науково-обґрунтованих методів збору, аналізу, обробки та застосування інформації ... ємництво" 2. Корнєв Ю.Г. Інформаційно-аналітична діяльність як сфера бізнесу// Підпри ...
 2. Основи наукових досліджень та організація науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт

  Конспект >> Промышленность, производство
  ... інформаційної роботи є відбір першоджерел, їх аналітико-синтетична обробка, створення на цій основі аналітичних ... інформаційно-аналітична діяльність; інформаційне забезпечення будь-яких споживачів науково-технічною інформацією; проведення науково-практичних ...
 3. Відповідальність державних службовців за інші правопорушення, повязані з корупцією

  Курсовая работа >> Политология
  ... ією». Ратифікація цих документів сприятиме утвердженню позитивного імі ... необхідність провести фундаментальну професійну обробку і серйозну ... злочинністю; аналіз чинного законодавства; інформаційно-аналітична діяльність; розробка науково обґрунтованих методик ...
 4. Стан і перспективи організаційно-правового забезпечення протидії та запобігання корупції в Україні

  Реферат >> Право, юриспруденция
  ... ією”. Ратифікація цих документів сприятиме утвердженню позитивного імі ... необхідність провести фундаментальну професійну обробку і серйозну ... злочинністю; аналіз чинного законодавства; інформаційно-аналітична діяльність; розробка науково обґрунтованих методик ...
 5. Інформаційна підтримка внутрішнього контролю на неприбутковому підприємстві

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... нтегруючи, координуючи і спрямовуючи діяльність різних служб і підрозд ... . 4. В області інформаційно-аналітичного забезпечення керівництва в задач ... обліку та обробки документів. До облі ... аналітичні системи суб’єктів господарської діяльності в Україні // Науковий ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016801357269287