Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Международные отношения->Курсовая работа
Организация Объединённых Наций — международная организация, созданная для поддержания и укрепления международного мира и безопасности, развития сотруд...полностью>>
Международные отношения->Лекция
Социально-гуманитарные науки, изучающие мировые политические процессы, в качестве объекта исследования рассматривают общсст-'венные явления, которые п...полностью>>
Международные отношения->Шпаргалка
Европейская организация по безопасности воздушной навигации. Была организована в 1960г. По решению стран ECAC (European civil aviation Conference) (44...полностью>>
Международные отношения->Курсовая работа
У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Международные отношения

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вступ

У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави, як і окремі особи і регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах та послугах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари та послуги, що вони не в змозі самі ефективно робити.

Найбільш розвинута форма міжнародних економічних зв’язків — зовнішній торгівлі, а саме торгівлі послугами. По вартісним масштабам в загальному комплексі міжнародних зв’язків зовнішньоторговельний обмін не тільки послугами, а й товарами продовжує зберігати ведучі позиції. При цьому все більш динамічно в останні два десятиріччя розширюється обмін між країнами в науково-технічної сфері, росте торгівля традиційними (транспорт, страхування, туризм тощо) та новими (збір, збереження та передача інформації, довгострокова оренда обладнання, консультаційні послуги тощо) послугами, які складають, в свою чергу, сферу ”невидимої” торгівлі , що швидко розвивається. Ця сфера потребує оновлення торгівельно-політичного інструментарію, тому що митні засоби регулювання стають все менш ефективними, уступаючи місце постійно системі нетарифних бар’єрів. [3]

Мета цієї роботи – визначити роль міжнародних послугових відносин у розвитку світової економічної системи ; предмет дослідження – структура, вплив, а також особливості розвитку міжнародних послугових відносин; об’єктом роботи є міжнародна торгівля послугами;
суб’єктом - процес купівлі і продажі, здійснюваний між покупцями, продавцями і посередниками в різних країнах.

Розділ 1

Суть , концепції, види та форми міжнародної торгівлі послугами.

Міжнародна торгівля послугами - система міжнародних товарно-грошових відносин між суб'єктами різних країн із приводу купівлі-продажу послуг [4].

Міжнародну торгівлю товарами і послугами, інтелектуальною власністю регулює Світова організація торгівлі (СОТ). Головним міжнародним документом, який застосовується при цьому, є Генеральна угода про торгівлю послугами, що має статус додатку до угоди про СОТ.

Із створенням СОТ сформувалася якісно нова система правового регулювання міжнародної торгівлі, спрямованого на розвиток динамічного економічного середовища, відкритої та передбачуваної системи міжнародних торговельних зв'язків, створення нових можливостей для поліпшення економічного становища багатьох країн світу. Угоди СОТ є економіко-правовою основою міжнародних торговельних операцій. Відповідно до них, торгівля має бути позбавленою будь-якої дискримінації, передбачуваною, відкритою для чесної конкуренції, сприятливою для слаборозвинутих країн.

Спеціальні додатки до цієї угоди стосуються звільнень від зобов'язань щодо режиму найбільшого сприяння, пересування фізичних осіб, послуг авіаційного, морського транспорту, фінансових послуг, телекомунікацій.

Генеральна угода про торгівлю послугами передбачає такі способи поставки послуг на міжнародний ринок:

1. Транскордонна поставка (поставка послуг з однієї країни до іншої). До цієї категорії належать поставки послуг фізичним і юридичним особам однієї країни з іншої. З цією метою можуть бути використані міжнародний транспорт, телекомунікації, пошта. Нерідко певні послуги можуть міститися в експортованих виробах (комп'ютерних дискетах, дисках, інженерних кресленнях та ін.).

2. Споживання за кордоном (поставка послуги на території однієї країни споживачеві з іншої країни). Йдеться, наприклад, про послуги з ремонту суден однієї країни на території іншої або надання медичної допомоги громадянинові однієї країни у лікарні іншої.

3. Комерційна присутність (поставка послуг з однієї країни завдяки комерційній присутності на території будь-якої іншої країни). За такого способу поставки послуга надається на території країни через представництво або відділення іноземної фірми-постачальника. Наприклад, банківська послуга може бути надана через відділення або філію іноземного банку.

4. Присутність фізичних осіб (поставка послуги завдяки присутності фізичних осіб країни-постачальника на території будь-якої іншої країни). Цей спосіб передбачає фактичне пересування осіб через державний кордон. Наприклад, іноземний консультант може приїздити до країни для надання консультаційних послуг або деякі службовці фірми можуть бути відряджені до іншої країни для надання послуги, яка входить до сфери її діяльності (консультування щодо встановлення, налагодження роботи, техогляду, ремонту придбаних на фірмі техніки, устаткування).

Іноді для надання послуги можуть бути використані кілька способів поставки. Наприклад, консультаційна послуга може бути надана засобами телекомунікації і безпосередньо присутніми фізичними особами. Якщо в країні дозволяється тільки транскордонна поставка, існують обмеження на присутність фізичних осіб, єдиним способом надання послуги є транскордонна поставка, наприклад, засобами телекомунікації, оскільки консультант або службовці консультаційної фірми не зможуть прибути до країни для її надання.

Послуга - це продукт праці, створений в результаті угоди про купівлю- продаж, у якого відсутня речова форма.

Світовий ринок послуг в основі свого розвитку має такі передумови:

 • прискорення розвитку процесу міжнародного поділу праці, який призводить до виникнення нових видів діяльності;

 • науково-технічний прогрес;

 • ускладнення виробництва;

 • насичення ринків товарами;

 • інформаційний бум;

 • прискорений розвиток нових видів транспорту;

 • нові наукові відкриття;

 • нові форми розвитку економічних процесів.

Що стосується структури світового ринку послуг, то її розглядають по-різному. У Міжнародному валютному фонді, наприклад, усі послуги зводять до чотирьох груп:

 • фрахт;

 • решта транспортних послуг;

 • туризм;

 • інші послуги.

За іншим, більш детальним підходом, структуру ринку послуг можна подати по-іншому:

 • фінансові послуги, до яких відносять: міжнародний лізинг, міжнародний факторинг, міжнародним франчайзинг, міжнародний форфейтинг;

 • міжнародний туризм;

 • міжнародний ринок професійних послуг;

 • міжнародний консалтинг;

 • інші послуги.

Зважаючи на важливість адекватного регулювання плинного ринку послуг, оптимізації параметрів його функціонування та розвитку, на національному та міжнародному рівнях розробляються класифікаційні критерії послуг та методики контролю за ринком послуг.

Торгівля послугами пов’язана з торгівлею товарами, причому особливо тісний зв’язок існує між торгівлею послугами та високотехнологічними товарами. Одним із елементів цього зв’язку, особливо в умовах загострення конкуренції на світових товарних ринках, є допоміжно-збутова роль міжнародних послуг, без яких, як правило, неможливе успішне освоєння зарубіжних ринків. Ця роль простежується на всіх етапах маркетингової діяльності експортерів — починаючи з вивчення цільових ринків, з використанням глобальних інформаційних мереж, і закінчуючи післяпродажним технічним обслуговуванням проданих товарів. Таке обслуговування відіграє важливу роль у збутовій політиці, підвищенні конкурентоспроможності на ринках технологічної продукції. Причому ефективна технологічна торгівля вимагає високого рівня гарантійного технічного обслуговування і ремонту, надання клієнтам сервісних послуг, тривалих гарантійних термінів і виконання ряду видів безкоштовних технічних робіт. З цією метою створюються станції технічного обслуговування, ремонтні майстерні, склади запчастин, готується кваліфікований персонал.

Разом з тим торгівля послугами пов’язана і з процесами інвестування будівництва, банківсько-кредитної діяльності, а також з іншими формами міжнародної економічної діяльності. Отже, можна помітити, що, маючи ознаки самостійної форми міжнародного співробітництва, торгівля послугами є об’єднуючим елементом.

Специфіку окремих видів послуг визначає характер учасників ринку послуг і порядок їх взаємодії, технологія надання послуг та їх природа і мета. Інакше кажучи, об’єктивними критеріями класифікації послуг є характер їх учасників і факторів, а саме:

• суб’єктів послуг;

• предметів і об’єктів послуг;

• взаємин між учасниками ринку послуг;

• механізм реалізації послуг.

Ураховуючи викладене, послуги, зокрема міжнародні, згідно з критеріями наявності чи відсутності зв’язку з товарною торгівлею та рухом капіталів і процесами виробничого кооперування, можна класифікувати таким чином:

• послуги, які пов’язані з торгівлею, — транспортні послуги, технічне обслуговування, страхування та ін.;

• послуги, які пов’язані з інвестиціями та виробничою кооперацією, — передавання технологій, готельні, професійні послуги та ін.;

• послуги, які водночас пов’язані і з інвестиціями та виробничою кооперацією, і з торгівлею, — зв’язок, будівництво, обслуговування виробничого обладнання та ін.;

• послуги, які мають автономний характер, — інформаційні послуги, особисті, культурні, рекреаційні послуги та ін.

Існують й інші теоретичні класифікаційні підходи. Згідно з одним із вужчих підходів, який базується на принципі прив’язки послуг до об’єктів, на які їх спрямовано, міжнародні послуги поділяються на такі, що мають самостійний характер, тобто відокремлені від операцій купівлі-продажу товарів (виробничо-технологічні, орендні, туристичні та ін.), і такі, що обслуговують ці операції і є їх функціональним подовженням (транспортно-експедиторські, послуги, пов’язані з обробкою, пакуванням, перевезенням, зберіганням, страхуванням вантажів, рекламою, післяпродажним обслуговуванням тощо).

Відповідно до власного загального класифікаційного підходу Світовий банк виділяє такі послуги:

• факторні послуги (factor services), які пов’язані з рухом капіталів, робочої сили й інших компонентів та інструментів виробничого процесу;

• нефакторні послуги (non-factor services), які мають нефінансовий характер. Це транспортні, туристичні та інші нефінансові послуги.

Згідно з власними класифікаційними критеріями МВФ виділяє такі види послуг:

• морські перевезення;

• інші види транспортних послуг;

• подорожі;

• інші приватні послуги та інші офіційні послуги [1]
Похожие страницы:

 1. Міжнародне науково-технічне співробітництво

  Реферат >> Астрономия
  ... тове господарство та міжнародні економічні відносини” Львів 1995 1.Суть та структура міжнародного науково- ... науки, техніки, виробництва, послугової діяльності та торгівлі і існує ... що має вигляд сукупності інтелектуальних видів діяльності, кінечна мета яких ...
 2. Україна у міжнародних відносинах

  Реферат >> Астрономия
  ... питанні розкривається суть міжнародних економічних відносин та методи пізнання міжнародних явищ і процесів, ... Розуміючи умовність виділення міжнародного науково-технічного співроб ... науки, техніки, виробницт-ва, послугової діяльності та торгівлі н існує на ...
 3. Культурологія (2)

  Методичка >> Культура и искусство
  ... ід до культурологічних досліджень та інше) послуговується лише своїм робочим ... зміна парадигми взаємодії та врахування в міжнародних відносинах культурної самобутності народів Сходу ... людини про себе та про суть своєї епохи. Загалом, як вид мистецтва, арх ...
 4. Основи етики

  Шпаргалка >> Этика
  ... видів поведінки, що складають теплоту у любовних відносинах — відвертого та ... її походження, її надприродна і божественна суть. Любов направлена на віддання, дарування ... цю проблему, етика послуговується категорією " ... був внесений до міжнародного реєстру ЮНЕСКО " ...
 5. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... та» тощо. Але як теорія освіти і науки вона послугову ... конспектування — стислий виклад суті прочитаного; реферування ... широке інтегрування в міжнародну систему освіти; ... та служби являє собою взаємовідносини з навколишнім соціальним середовищем, можна вид ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017499923706055