Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Рассматриваемый округ(ЮАО) по предложению на вторичном рынке жилья города занимает 12% Спрос на недвижимость находится на низком уровне, и его оживлен...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
3 Расчет стоимости объекта недвижимости с использованием методов доходного подхода: метод прямой капитализации, метод инвестиционной группы, техника Э...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
По мере развития рыночных отношений потребность в оценке бизнеса приобретает важное значение Наряду с этим, актуальность темы оценки бизнеса постоянно...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Российское государство в начале 90-х годов вступило в сложный переходный период от плановой экономики к рыночной, от авторитарного государства к демок...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Абрамович Інна Ананіївна

УДК 658.14:338

Розвиток інвестиційної діяльності сільськоГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата економічних наук

Дніпропетровськ – 2008

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті

Міністерства аграрної політики України

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,

член-кореспондент УААН

Макаренко Петро Миколайович

Дніпропетровський державний аграрний університет ,

проректор з наукової роботи

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, профессор

Сазонець Ігор Леонідович

Дніпропетровський національний університет,

декан факультету міжнародної економіки

кандидат економічних наук, доцент

Дацій Надія Василівна,

Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,

провідний науковий співробітник відділу інвестиційної політики та розвитку місцевого самоврядування

Захист відбудеться 2__ липня__ 2008 р. о _10___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 08.804.01 у Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25, ауд. 342.

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Дніпропетровському державному аграрному університеті за адресою: 49600, м. Дніпропетровськ, вул. Ворошилова, 25

Автореферат розісланий _1___ червеня______ 2008 р.

Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради Р.М.Миронова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Ринковий розвиток сільського господарства в значній мірі залежить від інвестиційного забезпечення, яке з 2001 р. має тенденцію постійного збільшення і в 2006 р. склало 7,2 млрд. грн. та в порівнянні до базового року зросло в 4,6 рази. Вкладення і повернення інвестицій на підприємствах галузі, як правило, формує ефективність господарювання, вирішує питання конкурентоспроможності виробництва на зовнішньому і внутрішньому ринках. Разом с тим, створення нових і модернізація основних засобів підприємств через інвестування, пов’язано з ризиками їх здійснення. На це впливають: економічна ситуація, нестабільність умов інвестування і використання прибутку, коливання ринкової кон’юнктури, цін, валютних курсів, невизначеність природно-кліматичних умов сільського господарства. Тому, здійснюючи інвестиції, підприємства повинні розробляти організаційно-економічний механізм реалізації того чи іншого проекту, визначати сценарії, які набувають дії при змінах виробничої ситуації.

Реалізація довгострокової стратегії суспільно-економічного розвитку країни вимагає нарощування інвестиційних ресурсів, поліпшення їх структури і оптимізації напрямів їх використання відповідно до пріоритетів економічного зростання. Обов’язковою умовою забезпечення економічного зростання є здійснення державою виваженої інвестиційної політики в сільськогосподарському виробництві. В умовах досягнення відносної фінансової стабілізації активізація інвестиційної діяльності має спрямовуватися на забезпечення прогресивних зрушень в економіці сільськогосподарських підприємств, оновлення їх виробничої бази, формування конкурентоспроможних сільськогосподарських структур, вирішення питань зайнятості сільського населення. Отже, дослідження питань пов’язаних з формуванням організаційно-економічних механізмів інвестування на рівні сільськогосподарських підприємств в умовах їх ринкового розвитку та входження в світову організацію торгівлі набувають особливої ваги.

Слід зазначити, що інвестиційні процеси, які відбуваються в Україні та в інших країнах, привертають увагу як вітчизняних, так і зарубіжних вчених-економістів. Аналізу проблем інвестиційної діяльності підприємств, значення інвестиційного процесу для розвитку їх економіки присвячено чимало праць українських науковців серед яких найбільш вагомими є праці І. Богдана, І. Сазонця, О. Дація, М. Корецького, Б. Колтинюка, І.Кулаги, Р.Кучукова, О. Лашка, П. Макаренка, В. Мартиненка, А. Пересади, Л. Пісьмаченко, Л. Соломатиной, Д. Черваньова, Є. Черняка, Б. Щукіна, В. Юрчишина, А. Яковлєва та ін.

Однак у них розглядаються лише окремі аспекти порушуваних проблем, недостатньо досліджено механізми регулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. На сьогодні не може не турбувати практична відсутність зваженої інвестиційної політики, спрямованої на активне стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва на рівні підприємств: не достатньо чітко визначені методи конкретного заохочення інвестиційних потоків в сільськогосподарські підприємства, в тому числі залучення реального капіталу іноземних підприємств у фермерські та селянські господарства; не створено ефективних організаційно-правових і пільгових умов для розвитку лізингових операцій на рівні підприємств, досить мляво формуються умови для переливу вітчизняного капіталу з невиробничої та банківської сфер у сферу сільськогосподарського виробництва через систему довгострокового кредитування та іпотеки.

Тому робота з дослідження розвитку інвестиційного процесу в сільському господарстві Україні на рівні підприємств є своєчасною і актуальною.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Дніпропетровського державного аграрного університету в межах теми «Розробка напрямів розвитку та системи ефективного функціонування форм аграрного підприємництва в ринковій економіці» (номер державної реєстрації 0107U002006). Роль автора полягає в розробці пропозицій з удосконалення методики оцінки ефективності інвестиційних проектів та визначенні пріоритетних напрямів інвестування в підприємства сільського господарства в сучасних умовах.

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка науково-теоретичних засад і практичних рекомендацій щодо удосконалення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Для реалізації поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання:

 • провести теоретичне узагальнення сутності понять інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційні джерела, інвестиційні ризики та визначити їх місце в розвитку сільськогосподарських підприємств;

 • охарактеризувати методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів;

 • дослідити систему державного регулювання інвестиційної діяльності на рівні сільськогосподарського підприємства в сучасних умовах;

 • проаналізувати тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва та стан інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

- визначити ефективність інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств;

 • розробити концептуальну організаційно-фінансову модель інвестування сільськогосподарських підприємств;

 • обґрунтувати основні напрями удосконалення механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств

Об'єктом дослідження є процеси забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних положень щодо формування і розвитку ефективного інвестування сільськогосподарських підприємств.

Методи дослідження. Теоретична та методична основа досліджень побудована на використанні базових положень економічної теорії, наукових розробок провідних вчених з питань розвитку інвестиційної діяльності в господарській діяльності підприємств.

У процесі дослідження використані наступні методи: загальнонаукові - діалектичний, абстрактно-логічний, індукції та дедукції, наукових узагальнень, що дозволило провести теоретичні узагальнення щодо сутності, принципів та видів інвестиційної діяльності; комплексного економічного та статистичного аналізу – порівняння, відносних та абсолютних величин, балансовий – що дозволило визначити тенденції розвитку інвестиційного процесу та вплив основних чинників на нього; системного підходу - для визначення основних напрямів поліпшення інвестиційної політики відносно сільськогосподарських підприємств та умови їх реалізації.

Інформаційною основою дослідження стали відповідні законодавчі й нормативні документи; методики зі складання і аналізу інвестиційних і інноваційних проектів; офіційні матеріали Державного комітету статистики, спеціальні літературні джерела та монографічні дослідження, матеріали науково-практичних конференцій різного рівня.

Наукова новизна отриманих результатів полягає в такому:

вперше:

- запропонована модель інтегрованого інвестування сільськогосподарських підприємств організаційно пов’язаних з першою і третьою сферами АПК, що забезпечує нові технології, оновлення техніки, мінімізацію витрат з реалізації конкурентноспроможної продукції на зовнішньому ринку та формування соціально-культурної інфраструктури села;

удосконалено:

- методику оцінки ефективності інвестиційних проектів на рівні сільськогосподарських підприємств з урахуванням дії різноманітних факторів та комплексного підходу до визначення їх впливу на результативність інвестицій;

набули подальшого розвитку

- узагальнення наукових думок щодо визначення сутності і економічного змісту категорій «інвестиція» та «інвестування» з чітким його відмежуванням від категорій «інвестиційна діяльність» та інвестиційний процес;

- обґрунтування механізму державного регулювання розвитку інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств через розкриття змісту основних його складових: мети, принципів, умов, методів, засобів, суб’єктів (інвесторів) та соціально-економічного ефекту від їх реалізації на різних рівнях дії;

- класифікація ризиків інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств за ознаками: суб’єктивні (політичні, правові, фінансово-економічні, технічні, екологічні, організаційно-інформаційні, технологічні, соціальні) і об’єктивні (природно-кліматичні, форс-мажорні обставини) ;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Удосконалення інвестиційної діяльності торгівельного підприємства

  Курсовая работа >> Финансы
  ... чистих інвестицій характеризує економічний розвиток під­приємства, ... фонди підприємств відновлюються у процесі інвести­ційної діяльності. Якщо обсяг інвестицій дорі ... обсягу інвестицій) і харчова промисловість та перероблення сільськогосподарських продуктів ...
 2. Особливості кредитування сільськогосподарських підприємств

  Статья >> Экономика
  ... ійної діяльності сільськогосподарських підприємств в Україні. Викладення основного матеріалу Визначальним орієнтиром стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств ...
 3. Концептуальні основи формування системи управління ресурсами сільськогосподарських підприємств

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... льськогосподарських підприємств, адекватної ринковим умовам їх діяльності. Результати дослідження Аналіз практики фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств ... інноваційний розвиток, диверсифікація ... основної та інвестиційної діяльності; - розробку ...
 4. Здійснення лізингових операцій на підприємстві

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... ї структури виробництва, обґрунтуванні потреби сільськогосподарських підприємств в інвестиційних джерелах на перспективу. 1. Теоретичн ... знаходяться безпосередньо в Україні, а це спонукає розвиток інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання. По-четверте ...
 5. Організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності (на прикладі Вінніцької області)

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... інвестиційної діяльності. З жалем повинні визнати низьку готовність керуючого персоналу, особливо, сільськогосподарських і переробних підприємств ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014641284942627