Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
В начале нового тысячелетия Россией и ЕС разработаны долгосрочные программы энергетической политики, устанавливающие приоритеты развития энергетически...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Торбеевский район расположен в западной части Республики Мордовия На севере граничит с Темниковским районом, на востоке - с Ковылкинским, на западе - ...полностью>>
Экономика->Реферат
Переход к рыночным методам управления промышленными предприятиями поставил многих руководителей старой формации в тупик Неопределенность рыночной сред...полностью>>
Экономика->Реферат
По оценкам специалистов, человек “вырабатывает” в год до 250 кг бытовых отходов В среднестатистическом мусорном баке около 25% занимают пищевые отходы...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Розділ 1. Методологічний аналіз дослідження проблеми формування ринку праці в сучасних умовах

1.1 Стан розробки проблеми формування ринку праці в сучасних умовах

1.2 Підходи, принципи і методи дослідження

1.3 Категоріальний апарат дослідження

Розділ 2. Теоретичні засади дослідження соціального аспекту проблеми формування ринку праці в сучасних умовах

2.1 Проблема формування ринку праці в сучасних умовах

2.2 Зміст і форми соціального аспекту формування ринку праці

2.3 Вплив соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах

Розділ 3. Праксіологічний аналіз соціального аспекту проблеми формування ринку праці в сучасних умовах

3.1 Проблеми впливу соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах

3.2 Рекомендації щодо зменшення впливу соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах

Висновки

Список використаних джерел

Додаток

Вступ

Актуальність теми дослідження соціального аспекту формування ринку праці в Україні пов’язана зі змінами, що відбуваються, в першу чергу, в економічній і політичній сферах суспільства, детермінованих світовою фінансовою кризою, а також демографічною ситуацію в країні та правовим забезпеченням соціально-трудових відносин.

Ринок праці, зайнятість населення, безробіття є складними економічними і соціальними категоріями, що знаходяться під впливом як ринкових економічних законів, так і адміністративних та законодавчих рішень.

Для правильної оцінки стану ринку праці України та причин його занепаду необхідно врахувати, що саме отримала Україна в спадщину. У дореформені часи робітник не міг вільно розпоряджатися своєю робочою силою. У ті часи існували різні види бюрократичного контролю і примусу до праці на всіх рівнях економічної ієрархії. Праця, по суті, розглядалася як обов’язок, а не як право, і була "гарантована" кожному. Замість ринку праці в країні існувала система централізованого планового розподілу робочої сили з єдиною тарифною сіткою. Такі умови були далекі від тих, при яких можливе ефективне функціонування ринку праці.

Отже, ринок праці як систему базових суспільних відносин на початку ринкових реформ необхідно було розпочати формувати практично заново. Цей процес був і залишається ускладненим не лише тією економічною і політичною ситуацією, в якій знаходилась і знаходиться Україна, але й інколи спробою насаджування "зверху" відносин "наймана праця – капітал" без їх відповідного організаційно-правового оформлення. Внаслідок цього виникла значна кількість правових, психологічних, економічних і соціальних проблем, зокрема повна залежність робітників від роботодавця щодо заробітної плати, збереження робочого місця тощо.

Соціальні, економічні та політичні перетворення в Україні із здобуттям незалежності змінили соціальну структуру суспільства, викликали якісно нові соціальні процеси, створили основу формування нових соціальних, в тому числі і соціально-трудових відносин. В контексті цього досліду особливо важливо підкреслити, що соціальні відносини з самого початку, неподільно пов’язані з трудовими відносинами та обумовлені ними.

Процес становлення ринку праці в Україні супроводжується посиленням його сегментації. В соціально-економічній структурі працездатного населення відбуваються суттєві зрушення, які трансформують практично однорідну всезагальну зайнятість радянського періоду в сегментований ринок праці. Кожний сегмент як зайнятого, так і не зайнятого населення відрізняється специфікою свого соціального статусу, економічною поведінкою, гарантіями зайнятості, рівнем та стабільністю доходів, конкурентоспроможністю та захищеністю ринку праці. В посиленні сегментації ринку праці на сучасному етапі беруть участь різні фактори, зокрема структурні зміни в економіці, поява альтернативних форм господарювання і власності, спад виробництва і зниження життєвих стандартів українців. Наслідком дій цих факторів стало значне розшарування населення, загострення проблеми безробіття, зубожіння певних соціальних верств.

Проблемна ситуація обумовлена, з одного боку, недостатньою вивченістю формування ринку праці в сучасних умовах, а, з іншого, - нестабільністю становлення ринку праці в Україні під впливом зовнішніх, та внутрішньо політичних факторів.

Об’єктом даного дослідження є процес формування ринку праці.

Предметом дослідження є соціальний аспект умов формування ринку праці в Україні.

Мета роботи полягає у розробці рекомендацій щодо зменшення впливу соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах.

Відповідно до мети у роботі будуть дослідженні такі завдання:

 • проаналізувати стан розробки проблеми формування ринку праці в сучасних умовах;

 • визначити підходи, принципи і методи дослідження;

 • обґрунтувати категоріальний апарат дослідження;

 • проаналізувати проблему формування ринку праці в сучасних умовах;

 • визначити зміст і форми соціального аспекту формування ринку праці;

 • дослідити вплив соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах;

 • виокремити проблеми впливу соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах;

 • надати рекомендації щодо зменшення впливу соціального аспекту на формування ринку праці в сучасних умовах.

Гіпотеза роботи полягає у припущенні про те, що ринок праці в сучасних умовах, зокрема в Україні, буде формуватися не під впливом політичних розбіжностей, економічної нестабільності, а під впливом соціального аспекту ринку праці.

Згідно поставленої мети та завдань робота складається зі вступу, трьох розділів (поділених на підрозділи), висновків, списку використаних джерел та додатків.

Розділ 1. Методологічний аналіз дослідження проблеми формування ринку праці в сучасних умовах

1.1 Стан розробки проблеми формування ринку праці в сучасних умовах

Перехiд України вiд адмiнiстративно-командної економiки до ринкової, яка базується на широкому використаннi економiчних методiв, активiзує ряд соцiально-економiчних проблем. Зараз уже нікого не дивують безробіття та інфляція, страйки і соціальна напруженість у суспільстві, які спричинились в Україні переходом до ринкових відносин. За порівняно короткий відрізок часу прийнято низку, хоч і не досить досконалих, законодавчих актів, які покликані регулювати відносини на ринку праці; створено мережу державних і комерційних установ інфраструктури ринку праці; в закладах освіти здійснюється підготовка спеціалістів за новими спеціальностями; в навчальних планах вузів з’явились навчальні дисципліни з проблем ринку праці й зайнятості; в наукових журналах і збірниках усе частіше з’являються статті, присвячені трудовим відносинам, соціальному захисту, регулюванню зайнятості населення, соціальному партнерству і т. п.; видано ряд навчальних посібників, у яких висвітлюються проблеми ринку праці тощо. Проте процес формування уявлень про ринок праці як науку ще не завершено. Залишається актуальною потреба у відносному уособленні ринку праці, в чіткому визначенні її предмета. [1, 4]

Ринок праці є системою суспільних відносин, соціальних – в тому числі, юридичних – норм та інститутів, які забезпечують нормальне відтворення і ефективне використання праці, кількість і якість якої відповідним чином винагороджуються. Тобто ринок праці є конкретним проявом системи суспільної організації найманої праці в умовах товарно-грошових відносин. У вужчому трактуванні ринок праці розглядається як система соціально-економічних відносин між роботодавцями – власників засобів виробництва – та населенням – власниками робочої сили – щодо задоволення попиту - перших на працю, а других – на робочі місця, які є їх джерелом засобів існування.

Особливість ринку праці полягає в тому, що він охоплює не тільки сферу обігу товару "робоча сила ", а й сферу виробництва, де найманий працівник працює. Відносини, що тут виникають, зачіпають важливі соціально-економічні проблеми, а тому потребують особливої уваги з боку держави.

1.2 Підходи, принципи і методи дослідження

Для дослідження проблеми формування ринку праці в сучасних умовах необхідно розробити відповідну методологію. Методологія – система методів, способів і прийомів наукового дослідження.

Тепер дамо визначення поняттю "метод". У загальнонауковому визначенні – це засіб, шлях пізнання і практичного перетворення реальної дійсності, система прийомів і принципів, що регулює практичну і пізнавальну діяльність людей (суб’єктів) [2, 57].

Таким чином, давши визначення поняття методу і методології спробуємо проаналізувати ті принципи, за допомогою яких нами вивчається об’єкт та предмет дослідження.

Метою нашого дослідження є конкретизація соціальних аспектів, що впливають на формування ринку праці. Для досягнення цієї мети ми будемо використовувати низку принципів діалектики. "Найважливішим принципом діалектики є принцип історизму, тобто розгляд предметів у їх розвитку, саморуху, змінах. Історичний підхід до предмета, що вивчається включає в себе аналіз основних етапів і тенденцій його виникнення, розвитку і функціонування" [2, 57].

Використовувати принцип історизму, ми будемо при аналізі наукових підходів до вивчення соціального аспекту формування ринку праці в сучасних умовах.

Важливе місце у науковому дослідженні посідає принцип загального зв’язку і взаємозв’язку. Аналізуючи проблеми формування ринку праці, ми не можемо ігнорувати той факт, що на цей феномен впливають як внутрішні процеси в країні, так і зовнішні обставини. Будь-яка організація є відкритою системою, яка не може існувати без впливів зовнішнього середовища, тим самим здійснюючи на нього зворотній вплив. З положення про "загальний зв’язок і взаємообумовленість всіх явищ витікає один із основних принципів діалектики – всебічність розгляду предметів і явищ реальної дійсності" [2, 57].

Процес нашого дослідження повинен відповідати принципу об’єктивності. Об’єктивність наукового підходу до фактів, що вивчаються, досягається спеціально організованим дослідницьким процесом. Принцип об’єктивності передбачає загальний огляд явища, що досліджується з метою виявлення його сутності і різноманіття взаємних зв’язків, робить наголос на досягнутому рівні наукового знання з урахуванням тих точок зору, що висунуті з даної проблематики; творчий підхід до дослідження, що можливе за умови застосування різноманітних методів із різних джерел.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Заробітна плата і її вплив на формування ринку праці в сучасних умовах

  Реферат >> Экономика
  ... її вплив на формування ринку праці в сучасних умовах. Механізм функціонування ринку праці включає взаємод ... ни, сьогодні мають технологічні проблеми із зупинкою виробництва. В результаті ... досліджується проблема становлення ринкового механізму праці в Україні ...
 2. Ринок праці на сучасному етапі економічного розвитку України

  Курсовая работа >> Экономика
  ... РИНКУ ПРАЦІ РОЗДІЛ ІІ. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ І ЙОГО РЕГУЛЮВАННЯ 2.1 Державне регулювання ринку праці України 2.2 Сучасний стан ринку прац ... формуванні суб’єктів економічної діяльності на вітчизняному ринку праці. На сучасному етапі розвитку, в умовах ...
 3. Ринок праці молодих спеціалістів в умовах становлення ринкової економіки

  Реферат >> Экономика
  ... кроекономічна характеристика ринку праці 2.1 Механізм функціонування сучасного ринку праці В сучасних умовах господарювання, коли ... формуванням системного і грамотного підходу до навчання персоналу. Розділ ІІІ. Проблеми та перспективи розвитку ринку прац ...
 4. Ринок праці України

  Контрольная работа >> Экономика
  ... і питання формування ринку праці, в другій – проблеми регулювання його діяльності, а в третій – практичний аспект функціонування ринку праці в сучасних умовах ...
 5. Ринок праці в економічній системі

  Реферат >> Астрономия
  ... проблеми, а тому потребують особ­ливої уваги з боку держави. У ринковій економіці ринок прац ... ринку праці. Сьогодні формування ринку праці в Україні здійснюється в умовах ... постачання енергоносіїв з Росії. Загалом сучасному ринку праці в Україні притаманні такі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015151500701904