Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Реферат
Первоначально термин появился в устной речи (предположительно в XVII в.) и означал процесс решения (производства) дела: «дело производить» — решать во...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
Данная работа включает в себя: анализ архивной документации, подшивка ветхих архивов, проверка подписей и печатей. Каждая папка включает в себя нескол...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
Целью курсовой работы по дисциплине «Информационная безопасность и защита информации» является совершенствование документационного обеспечения в облас...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
Баланс мощностей. Для ветвей: Для ЭДС: Закон сохранения энергии: Отсюда: Погрешность мощности составляет Метод контурных токов Система уравнений для н...полностью>>

Главная > Лабораторная работа >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Дослідження автогенератора

У даній роботі досліджується RC-автогенератор, який, звичайно, використовується для генерації коливань низької частоти.

1. Складові частини RC-автогенератора

У загальному випадку автогенератор складається з підсилювача та кола зворотного зв’язку, причому для сигналу, який обійшов повне коло зворотного зв’язку, мають виконуватися амплітудна (1) та фазова (2) умови самозбудження:

k>1 (1)

k+=2n (2)

де k та k – коефіцієнт передачі та фазовий зсув для підсилювача,  та  - відповідні величини для кола зворотного зв’язку, n – ціле число.

Як підсилювач, у даному генераторі буде використовуватися каскад, що був досліджений у лабораторній роботі № 2 (рис.1).

Рис.1

Для зручності роботи, коефіцієнт підсилення такого каскаду k має складати порядку 20-100. Фазовий зсув k на середніх частотах буде складати  внаслідок інверсії сигналу транзистором, увімкненим із спільним емітером.

Як коло зворотного зв’язку застосовується фазовообертальне коло, складене з кількох RC-фільтрів нижніх частот (рис.2).

Рис.2

Якщо кожен фільтр – ланка даного ланцюжка на якійсь частоті буде забезпечувати фазовий зсув  = /3, то на цій частоті виконається амплітудна умова самозбудження. Якщо на цій частоті коефіцієнт передачі  буде більшим за 1/k, автогенератор, складений з такого підсилювача та кола зворотного зв’язку, почне генерувати коливання.

2. Схема RC-автогенератора із фазовообертальним колом

На рис.3 зображено схему RC-автогенератора, що складається з підсилювача та фазовообертального кола, про які йшлося вище.

Рис.3

У даній схемі резистори зворотного зв’язку Rz повинні мати невеликий опір (близько 10 Ом) для забезпечення виконання амплітудної умови самозбудження. Кількість ланок може становити 3 або більше. Роздільна ємність С1 повинна бути досить великою, щоб вона становила малий опір для сигналу на частоті самозбудження автогенератора. Імпульсне джерело V1 грає роль початкової флуктуації, від якої починається зростання автоколивань. Його частоту слід обрати дуже малою (щоб півперіод був більший за час моделювання).

3. Вимушена синхронізація автогенератора

Якщо на автогенератор діє зовнішній періодичний ЕРС., він може перейти в режим вимушеної синхронізації, коли частота автоколивань буде рівною частоті джерела ЕРС. Такий режим буде забезпечуватися у випадку, коливання напруги на базі транзистора за рахунок зовнішнього джерела зменшують його середній коефіцієнт підсилення настільки, що перестає виконуватися амплітудна умова самозбудження (1). На рис.4 зображений RC-автогенератор, який розглядався вище, із джерелом ЕРС V3. У випадку досить значної амплітуди напруги джерела V3 відбувається вимушена синхронізація автогенератора. Ємність С2 потрібна для розв’язки колектора транзистора та джерела V3 за постійною складовою.

Рис.4

4. Конкуренція мод, генерованих автогенераторами

У випадку, коли два автогенератори із різними частотами автоколивань впливають один на одного, кожен з них може стати джерелом вимушеної синхронізації для іншого. На рис.5 показано два RC- автогенератори, пов’язаних між собою через ємність С3. Автогенератори побудовані відповідно на 3 та 4 однакових фазовообертальних ланках. Оскільки кожен генератор тут впливає на інший, має місце взаємний зв’язок. У випадку слабкого взаємного зв’язку кожен генератор генерує коливання на своїй частоті, і між цими коливаннями має місце суперпозиція. У випадку сильного взаємного зв’язку Коливання в одному з автогенераторів зростають настільки швидко, що встигають зменшити середній коефіцієнт підсилення транзистора іншого автогенератора раніше, ніж у ньому встигнуть істотно зрости свої автоколивання. У цьому випадку обидва автогенератори генерують одну і ту саму частоту.

Рис.5

Лабораторне завдання.

 1. Для свого варіанту транзистора зібрати схему, подібну до рис.1 і забезпечити коефіцієнт підсилення каскаду порядку 20-100 (слід використати результати лабораторної роботи №2).

 2. Зібрати схему, зображену на рис.2. Розрахувати теоретично та визначити шляхом моделювання (AC Analysis) граничну частоту фільтра. Розрахувати, на якій частоті буде самозбуджуватися автогенератор із 3 та 4 такими ланками в колі зворотного зв’язку.

 3. Зібрати схему RC-автогенератора, зображену на рис.3. Провести аналіз часових залежностей (Transient Analysis) для сигналу на колекторі транзистора. Для свого варіанту транзистора (шляхом зміни R та C в кожній ланці таким чином, щоб гранична частота не змінювалася) забезпечити самозбудження автогенератора. Визначити шляхом моделювання (Transient Analysis) частоту автоколивань, інкремент їхнього зростання та амплітуду встановлених коливань.

 4. Повторити п.3 для випадку 4 ланок у фазовообертальному колі.

 5. Зібрати схему, зображену на рис.4. Провести аналіз часових залежностей (Transient Analysis) для сигналу на колекторі транзистора. Шляхом зміни амплітуди джерела ЕРС V3 та ємності розв’язки С2 отримати режими наявності та відсутності вимушеної синхронізації. Визначити мінімальне (порогове) значення амплітуди джерела ЕРС V3, при якому відбувається вимушена синхронізація.

 6. Зібрати схему, зображену на рис.5. Провести аналіз часових залежностей (Transient Analysis) для сигналів на колекторах транзисторів. Змінюючи ємність зв’язку С3, отримати режими сильного та слабкого взаємного зв’язку.

 7. Зменшуючи інкремент автоколивань (цього можна досягти шляхом зміни R та C в кожній ланці зворотного зв’язку відповідного генератора таким чином, щоб гранична частота не змінювалася) у автогенераторі, що встановлював свою частоту в режимі сильного взаємного зв’язку в п.6, добитися, щоб свою частоту встановлював інший автогенератор.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Дослідження характеристик дуги постійного струму

  Лабораторная работа >> Физика
  ... а) б) в) Рис. 3.2 – Схеми досліджень а) індуктивного опору дроселя; б) трансформатора ... зних 2. Таблиця 4.1 – Результати досліджень і розрахунків режиму навантаження Положення ...  - Таблиця 4.2 – Результати досліджень і розрахунків режиму короткого замикання ...
 2. Дослідження діелектричних властивостей сегнетоелектриків

  Лабораторная работа >> Физика
  ... сегнетоелектрика на екрані осцилографа. Дослідження залежності зводиться до вимирів ... поля . Схема установки для дослідження діелектричного гістерезису наведена на ... . Рис.6. Схема установки для дослідження діелектричного гістерезису Індукція електростатичного ...
 3. Дослідження залежності опору металів і напівпровідників від температури

  Лабораторная работа >> Физика
  ... впровідника (рис.2в,г). При дослідженні електропровідності власного напі ... яка не залежить від температури. На дослідженні залежності питомої електричної провідност ... івпровідником. Порядок виконання роботи Дослідження залежності опору металів від температури ...
 4. Дослідження електричних полів

  Лабораторная работа >> Физика
  ... стотно полегшує експериментальне та теоретичне дослідження електростатичного поля: визначивши лінії ... середовищі (електроліті). Заміна дослідження поля нерухомих зарядів моделюванням поля ... перерізів можна застосовувати для дослідження полів, що мають осьову ...
 5. Дослідження елементного складу обєктів із використанням мас-спектрометра з лазерним джерелом іонів

  Лабораторная работа >> Коммуникации и связь
  ... вміти застосувати його при дослідженні елементного складу об'єктів. ... інь іонізації ВСТУП Спосіб дослідження речовини, заснований на визначенні маси ... від атомного номера елемента в усьому діапазоні досліджених елементів і щільностей потоку лазерного випром ...
 6. Дослідження співвідношень сигнал/завада в каналах інформаційно – телекомунікаційних систем

  Лабораторная работа >> Коммуникации и связь
  ... лабораторного заняття: формування практичних навичок з дослідження співвідношень сигнал/завада ... ійних систем. Порядок виконання роботи із дослідження співвідношень сигнал/завада ... /Рз 0.00176 0.00152 0.00135 0.00121 ІV. Дослідження співвідношення сигнал/завада ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.00177001953125