Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Затраты по содержанию персонала заслуживают особого внимания, поскольку они составляют значительную часть бюджета предприятия На самом деле, точное пл...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Проанализировать динамику товарной продукции в действующих и сопоставимых ценах и нормах трудоемкости, оценить изменение ассортимента, определить влия...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
При осуществлении хозяйственно - производственной деятельности на любом предприятии естественным образом потребляются, сырье, материалы, топливо, энер...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Одним из важнейших факторов увеличения объема производства продукции на предприятиях АПК является обеспеченность их основными фондами в необходимом ко...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ВИСНОВКИ

Проведений у дипломній роботі ретроспективний економічний аналіз діяльності ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” (Запорізька область) за даними економіко-фінансової звітності у 1999-2001 роках. дозволяє констатувати наявність стагнаційного періоду його розвитку з реалізацією продукції (гранітні блоки 2-10 м3 для подальшої переробки) на внутрішньому ринку України. Так динаміка показників фінансово-економічного стану у 2001 році, продовжуючи тенденції 2000 року, характеризується наступним:

1. За 9 місяців звітного періоду (2001 рік) у структурі пасивів балансу (джерел) виникли наступні зміни:

при загальному падінні валюти балансу на -15,01 % (з 7,033 млн.грн. до 5,977 млн.грн.), власний капітал зменшився на -32,44 % за рахунок зменшення раніше створеного фонду додаткового капіталу на 39,44% (на –2,076 млн.грн.);

у звітному періоді підприємство покрило збиток базового періоду –120,4 тис.грн і отримало чистий прибуток + 236,7 тис.грн.;

довгострокові та короткострокові кредитні ресурси не використовуються як в базовому, так і в звітному періодах;

якщо у базовому періоді власний капітал становив долю 75,34% в валюті пасивів балансу, то у звітному – тільки 59,89%, але в валюті балансу з'явилися додаткові кошти, які прирівнюються до власного капіталу, по розділу ІІ “Забезпечення наступних виплат” в долі – 25,09% від валюти балансу (+ 1,5 млн.грн);

кредиторська заборгованість впала на 39,1 % і становить 7,91% в валюті балансу замість 11,04% в базовому періоді (на початок 2001 року);

векселі видані, які становили в базовому періоді долю 8,9% в валюті балансу, в звітному періоді не використовуються (0%);

таким чином запозичені поточні зобов'язання впали у звітному періоді на 46,1% і становлять 15,01% замість 23,77% у базовому періоді;

У такий спосіб підприємство ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” практично не впроваджує у своїй діяльності механізми фінансових важелів банківських позичкових коштів, а доля комерційних позичок (видані векселі та кредиторська заборгованість) – різко зменшилася у звітному періоді відносно базового.

2. У структурі активів за 9 місяців звітного періоду (2001 рік) виникли наступні істотні зміни:

необоротні активи зменшилися на –9,85% за рахунок руху основних фондів:

доля необоротних фондів в валюті балансу активів у звітному періоді зросла з 63,34 % (базовий період) до 67,18% при падінні фактичної суми необоротних активів з 4,454 млн.грн.(базовий період) до 4,016 млн.грн. (звітний період);

загальна доля оборотних активів в валюті балансу впала з 36,66%(базовий період) до 32,82% при падінні суми оборотних активів на – 23,93% (з 2,578 млн.грн. до 1,961 млн.грн.);

доля виробничих запасів в валюті балансу активів впала з 11,73%(базовий період) до 7,88% при падінні суми виробничих запасів на – 42, 92% (з 0,825 млн.грн. до 0,47 млн.грн.);

доля готової продукції в валюті балансу активів впала з 8,56%(базовий період) до 7,88% при падінні суми виробничих запасів на – 21, 73% (з 0,6 млн.грн. до 0,47 млн.грн.);

доля дебіторської заборгованості за відпущену продукцію зросла в валюті балансу активів з 11,18%(базовий період) до 12,47% при падінні суми дебіторської заборгованості на – 5,26% (з 0,786 млн.грн. до 0,745 млн.грн.);

дебіторська заборгованість базового періоду за розрахунками з бюджетом (експортне відшкодування ПДВ) в сумі) - 121млн. грн. у звітному періоді погашена;

сума грошових коштів в касі у звітному періоді впала на –15,1 %, становлячи 1,85% від валюти активів балансу у зрівнянні з 2,0% у базовому періоді;

Таким чином, проведений аналіз активів валюти балансу свідчить про падіння активів балансу за рахунок різкого зменшення виробничих запасів та зносу основних фондів.

3. Результати ретроспективного аналізу результатів фінансової діяльності і структури витрат підприємства, дозволяють констатувати наступне:

отриманий доход за реалізовану продукцію зріс на +24,07% (на +1,529 млн. грн.) з рівня 6,335 млн.грн.(за 9 місяців 2000 року) до 7,885 млн.грн. (за 9 місяців 2001 року);

доля чистого доходу від реалізації продукції (мінус податок ПДВ) становить долю 83,33% від отриманого доходу за реалізовану продукцію, доля загальної собівартості реалізованої продукції впала у звітному періоді з 76,77% (базова) до 67,04% при абсолютному зростанні собівартості у звітному періоді на + 8,35% з рівня 4,879 млн.грн.(9 місяців 2000 року) до 5,286 млн.грн.(9 місяців 2001 року);

відповідно, доля реалізаційного прибутку зросла у звітному періоді з 6,57% (базова) до 16,29% при абсолютному зростанні реалізаційного прибутку у звітному періоді на + 207,76% з рівня 0,417 млн.грн.(9 місяців 2000 року) до 1,285 млн.грн.(9 місяців 2001 року);

доля адміністративних витрат впала у звітному періоді з 7,54% (базова) до 6,83% при абсолютному зростанні адміністративних витрат у звітному періоді на + 12,34% з рівня 0,479 млн.грн.(9 місяців 2000 року) до 0,538 млн.грн.(9 місяців 2001 року);

доля витрат на збут зросла у звітному періоді з 6,15% (базова) до 6,67% при абсолютному зростанні витрат на збут у звітному періоді на + 34,57% з рівня 0,390 млн.грн.(9 місяців 2000 року) до 0,526 млн.грн.(9 місяців 2001 року);

загальні фінансові результати від операційної діяльності у звітному періоді становлять +239,2 млн.грн.(доля - +3,03%) у зрівнянні зі збитком у базовому періоді – 226,5 млн.грн.(доля - -3,56%);

чистий прибуток до розподілу у звітному періоді становить 0,165 млн.грн. (доля - +2,1 %), що відповідає доходності акції підприємства +38,71% при 100% розподілі чистого прибутку до виплати дивідендів;

відносне зменшення собівартості виробництва у звітному періоді характеризується наступними показниками:

а) доля загальних витрат(виробнича собівартість + собівартість управління та збуту) зменшилась з 90,45% (базовий період) до 80,54% від валового реалізаційного доходу, при цьому абсолютне зростання загальних витрат становить + 10,74% з рівня 5,749 млн.грн.(базовий період) до 6,35 млн.грн.;

б) в структурі виробничої собівартості відмічається у звітному періоді зниження долі матеріальних витрат з 55,73%(базовий період) до 44,73%(звітний період) від валового реалізаційного доходу при незначному абсолютному зниженні суми матеріальних витрат на –0,41%;

в) структурна доля інших статей виробничої собівартості (заробітна плата з відрахуваннями, амортизація) та собівартості управління і збуту у звітному та базовому періоді практично співпадають;

4. Результатів розрахунків показників ліквідності, платоспроможності та джерел покриття виробничих запасів ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” констатують наступне:

на звітну дату показники покриття запасів з кризового фінансового стану переведені в зону стійкого фінансового стану, тобто відмічене при аналізі активів балансу зменшення виробничих запасів має позитивний сенс;

показники платоспроможності та ліквідності перевищують нижній діапазон нормативів для коефіцієнтів ліквідності за виключенням показника абсолютної ліквідності, тобто необхідно підвищити норматив готівкових грошей на розрахунковому рахунку та в касі;

5. Результати розрахунків показників рентабельності та фінансової стійкості в ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” констатують, що:

рентабельність активів по чистому доходу та валовому реалізованому прибутку у звітному періоді підвищилась відносно базового, відповідно, на 46,0% та 262,0%;

рентабельність власного капіталу по чистому доходу та валовому реалізованому прибутку у звітному періоді підвищилась відносно базового, відповідно, на 83,0% та 355,0%;

вказане вище дозволило при практично незмінному рівні адміністративних витрат та витрат на збут перейти від негативної рентабельності власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування (збиток у базовому періоді –4,27%) до позитивного рівня рентабельності у звітному періоді +4,63%;

наведений рівень рентабельності власного капіталу по чистому прибутку після оподаткування дуже низький, бо відповідає строку окупності власного капіталу 28,8 років, що робить підприємство інвестиційно непривабливим;

всі показники фінансової стійкості(фінансування, маневреності, незалежності) відповідають у звітному періоді стійкому стану підприємства;

6. Результати розрахунків показників майнового стану та ділової активності в ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” констатують:

коефіцієнт трансформації активів у виручку від реалізації підвищився у звітному періоді на +46% (з 0,75 у базовому періоді до 1,1 у звітному періоді);

фондовіддача основних фондів підвищилася у звітному періоді на +37,2% (з 1,21 у базовому періоді до 1,66 у звітному періоді);

коефіцієнт оборотності обігових коштів зріс на +63,4 % (з 2,05 у базовому періоді до 3,35 у звітному періоді), що відповідає зниженню періоду 1-го обороту обігових коштів з 131,4 дня до 80,6 днів;

коефіцієнт оборотності запасів коштів зріс на +64,6 % (з 3,39 у базовому періоді до 5,58 у звітному періоді), що відповідає зниженню періоду 1-го обороту запасів з 79,6 дня до 48,4 дня;

коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості зріс на +31,05 % (з 6,73 у базовому періоді до 8,82 у звітному періоді), що відповідає зниженню періоду 1-го обороту дебіторської заборгованості з 40,1 дня до 30,6 дня;

коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості зріс на +78,0 % (з 6,28 у базовому періоді до 11,18 у звітному періоді), що відповідає зниженню періоду 1-го обороту (погашенню) кредиторської заборгованості з 43,0 дня до 24,15 дня;

мобільність активів знизилася з 0,367 (базовий період) до 0,328 (звітний період), що відповідає зниженню долі оборотних коштів в активах з 0, 558 (базовий період) до 0,483 (звітний період), відміченому при аналізі активів та коефіцієнта покриття запасів;

Отримані характеристики ділової активності, що свідчать про початок позитивних тенденцій розвитку підприємства у 2001 році.

Основна підприємницька ідея бізнес-плану розглянутого в дипломному проекті інвестиційного проекту полягає в наступному:

1. Для виходу на зовнішньоекономічний ринок не тільки з традиційною продукцією гранітних кар'єрів – гранітними блоками від 3 до 10 м3, а з високоліквідною продукцією стадії кінцевої переробки – полірованою облицювальною плиткою, необхідно забезпечити обробку граніту згідно міжнародним стандартам по допускам на різнотовщинність після обробки плиток, забезпечення жорстких допусків на їх геометрію та високої якості полірованої поверхні.

2. На сьогоднішній день такі стандарти забезпечує автоматизована лінія з набором дискових алмазних пил та шліфувально-полірувальних станів італьянських фірм "Pedrini", "Barsanti".

3. Експортні поставки полірованої гранітної плитки “Янцівським гранітним кар'єром” дозволяють впровадити наступні фінансові виграші:

а) Підняти ціни реалізації полірованої плитки на 20 % (реалізація в Росію на умовах “Франко-Завод”) у порівнянні з цінами реалізації на Україні;

б) Згідно з законом по ПДВ отримати експортне бюджетне відшкодування у розмірі 20% від ціни експортної реалізації.

в) При реалізації полірованої плитки на вітчизняному ринку та необхідності сплати 20% отриманого ПДВ в ціни реалізації – перекрити бюджетну заборгованість експортним бюджетним відшкодуванням.

Реалізація 5-тирічного інвестиційного проекту розвитку виробництва випуску гранітної облицювальної плитки експортного варіанту, проаналізована в дипломній роботі, показує свою ефективність та можливість завоювати новий сегмент ринку.

Фінансовий аналіз інвестиційного зовнішньоекономічного варіанта проекту (доля реалізації на внутрішньому ринку від 40% до 20%) показав, що при прибутках на рівні 100 –200 тис.грн. в ВАТ “Янцівський гранітний кар'єр” за останні три роки, його прогнозні очікуємі характеристики становлять:

- дисконтований чистий прибуток (NPV) – 9,724 млн.грн.

- строк дисконтованої окупності інвестицій – 2,25 роки(менше 5 років)

- дисконтований індекс доходності 2,21 (вище 1,0)

що на фоні реалізації інвестиційно привабливої для акціонерів щорічної виплати дивідендів 25% від чистого прибутку, дозволяє досягнути внутрішньої норми доходності 44% (вище дисконту вартості капіталу 9–12%), тобто інвестиційний проект повинен бути прийнятий як кредитором-банком, так і акціонерами.

Фінансовий аналіз варіанту інвестиційного проекту при умовах 100% реалізації гранітної плитки на внутрішньому ринку України показав свою збитковість та неприйнятність.

Завоювання експортною продукцією зовнішньоекономічного ринка дозволяє перевести сальдо податку ПДВ з негативного значення від –2 млн.грн на рік до позитивного додаткового прибутку підприємства + 1,3 млн.грн. при активній реалізації гранітних блоків на внутрішньому ринку.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємств

  Книга >> Международное публичное право
  ... ійснення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства. При здійсненні планування зовнішньоекономічної діяльності організації відбува ... і даних попереднього бюджетного періоду з обґрунтуванням пріоритетних напрямів скорочення чи ...
 2. Обґрунтування шляхів та методів удосконалення системи транспортного обслуговування зовнішньо-економічної діяльності підприємств

  Дипломная работа >> Транспорт
  Обґрунтування шляхів та методів удосконалення системи транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств План 1. Вдосконалення діяльності ... підприємства та запобігання його банкрутству. Наведений тип стратегії притаманний ВАТ “ ...
 3. Дослідження можливості управління зовнішньоекономічною діяльністю на принципах маркетингу

  Дипломная работа >> Экономика
  ... сучасному етапі 1.4 Розробка стратегії завоювання зовнішнього ринку для ВАТ "Дніпропетровський ... зовнішньоекономічної діяльності передбачає обґрунтування довгострокових цілей фірми у спектрі її зовнішньоекономічних інтересів [23]. Вихід підприємства на зовн ...
 4. Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства (на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... зовнішньоекономічних операцій підприємства (на прикладі ВАТ ... -економічного обґрунтування. Так, Програма ... дтримки держави. Розробка зазначеного проекту Закону Украї ... та зовнішньоекономічної діяльності Бердичівського державного лісогосподарського підприємства за ...
 5. Маркетингова діяльність підприємства при виході на зовнішній ринок

  Реферат >> Менеджмент
  ... яльності на підприємстві Об'єктом розробки плану маркетингу цієї роботи є весь асортимент сирної продукції підприємства «ВАТ ... ї діяльності. 2.3. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства Аналіз експортно-імпортних операцій підприємства. Експортно ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019190311431885