Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Целью курсовой работы является углубление теоретических знаний, приобретенных в процессе изучения курса «Экономика предприятия», а также применение те...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
Микроэкономика как раздел экономической науки охватывает широкий спектр вопросов и проблем взаимодействия отдельных, хозяйствующих субъектов, а также ...полностью>>
Экономика->Реферат
В условиях перехода к системе рыночного хозяйствования в соответствии с изменениями в экономическом и социальном развитии страны существенно меняется ...полностью>>
Экономика->Задача
Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР

“ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ”

УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК

На правах рукопису

ЛЕГЕЗА Дар‘я Георгіївна

УДК 338.43:332.155:634

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИРОБНИЦТВА ПЛОДОВО-ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ

У ПІВДЕННОМУ СТЕПУ УКРАЇНИ

08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК

Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор

Науковий керівник – доктор економічних наук,

професор, академік УААН

Месель-Веселяк В.Я.

Київ – 2005

Зміст

Вступ 4

Розділ 1. Теоретичні основи, організаційно-економічні особливості та методичні засади дослідження ефективності виробництва плодово-ягідної продукції 9

 1. Теоретичні основи ефективності виробництва плодово-ягідної продукції ……………………………………………………………………….9

 2. Особливості розвитку і розміщення виробництва плодово-ягідної продукції в умовах ринкових відносин 18

 3. Методика досліджень і система показників ефективності виробництва 38

Розділ 2. Оцінка сучасного стану та ефективності виробництва плодово-ягідної продукції 48

 1. Розміщення і породно-сортовий склад насаджень 48

 2. Ефективність виробництва плодово-ягідної продукції 60

 3. Ефективність реалізації плодово-ягідної продукції 82

 4. Забезпеченість населення плодово-ягідною продукцією 95

Висновки до розділу 2………………………………………………………105

Розділ 3. Напрями підвищення ефективності виробництва плодово-ягідної продукції в ринкових умовах………………………………………………108

 1. Перспективи розвитку садівництва в Запорізькій області ….108

 2. Технологічне забезпечення ефективності виробництва плодово-ягідної продукції …………………………………………………………….121

 3. Удосконалення ринкового механізму та системи реалізації плодово-ягідної продукції ………………………………………………….134

 4. Підвищення якості плодово-ягідної продукції………………..154

Висновки до розділу 3………………………………………………………164

Висновки……………………………………………………………………..166

Список використаних джерел……………………………………………….170

ВСТУП

Актуальність теми. Підвищення ефективності виробництва плодово-ягідної продукції є одним із важливих завдань розвитку аграрного сектору економіки України. У період ринкової трансформації економічних відносин у сільському господарстві розв’язанню цієї проблеми не приділялося належної уваги. Незважаючи на найбільш сприятливі грунтово-кліматичні умови Південного Степу, урожайність плодово-ягідних культур і прибутковість виробництва залишаються низькими. Скоротились обсяги закладання молодих насаджень, внесення добрив, захисту плодово-ягідних насаджень від шкідників і хвороб, уповільнився процес сортооновлення, що зумовило істотне зменшення обсягів виробництва плодово-ягідної продукції. Зростання цін на ресурси, що споживаються у виробництві, не супроводжувалося відповідною зміною цін на плоди та ягоди, що зумовило зниження прибутковості їх виробництва. Тому подальший розвиток виробництва плодово-ягідної продукції потребує здійснення комплексу заходів щодо підвищення його ефективності.

У процесі аграрної реформи держава і товаровиробники здійснили ряд заходів щодо стабілізації виробництва плодово-ягідної продукції та підвищення його ефективності. Однак ряд питань, пов’язаних з розв’язанням цієї проблеми, нині не вирішено, зокрема не повністю врегульовані відносини власності на землю та майно, відсутнє ефективне управління виробництвом, недостатньо використовуються зональні переваги розміщення виробництва, не впроваджуються прогресивні технології виробництва і системи ефективного збуту плодово-ягідної продукції, а її якість не завжди відповідає вимогам ринку.

Питання теорії, методології і практики ефективності садівництва досліджували вітчизняні економісти О.Ю Єрмаков, О.В. Кравець, В.В Лазня, Т.А. Маркіна, О.А. Полюхович, І.Н. Прімишев, В.А. Рульєв, О.М.Шестопаль, А.І. Шумейко та інші. Проблеми, пов’язані з адаптацією сільськогосподарських підприємств до умов ринку, досліджували В.І. Бойко, Ю.С. Коваленко, В.І. Криворучко, В.Я. Месель-Веселяк, П.Т. Саблук, О.М. Шпичак, В.В. Юрчишин. Проте значна частина питань, пов’язаних з розвитком та підвищенням рівня ефективності виробництва плодово-ягідної продукції з урахуванням особливостей Південного Степу України, обґрунтуванням раціональних параметрів розвитку, технологічних рішень, за ринкових умов потребують подальших досліджень. Актуальність проблеми, недостатній ступінь її дослідження стосовно засад ринкової економіки, наявність невирішених дискусійних питань зумовили вибір теми, завдання і мету дисертаційної роботи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою наукових розробок Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” УААН з теми “Розробити пропозиції по організації ефективного виробництва в господарських формуваннях ринкового типу” (номер держреєстрації 0102U000259), а також частиною науково-дослідних робіт Таврійської державної агротехнічної академії з теми „Обґрунтування особливостей реформування спеціалізованих господарств, які займаються вирощуванням продукції багаторічних насаджень” (номер держреєстрації 0101U007478).

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є наукове обґрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва плодово-ягідної продукції в умовах Південного Степу.

Відповідно до мети у дисертаційній роботі передбачено вирішення наступних завдань:

 • розкрити теоретичні та методичні засади формування ефективності виробництва плодово-ягідної продукції та його особливості в ринкових умовах;

 • здійснити оцінку сучасних умов виробництва плодово-ягідної продукції, розміщення і породно-сортового складу насаджень;

 • проаналізувати ефективність виробництва і реалізації плодово-ягідної продукції та визначити напрями її зростання в умовах Південного Степу;

 • визначити ефективність застосування інтенсивних технологій виробництва плодово-ягідної продукції та розробити пропозиції щодо їх впровадження в умовах Південного Степу;

 • обґрунтувати пропозиції щодо побудови системи ефективного збуту плодово-ягідної продукції та формування відповідної ринкової інфраструктури;

 • розробити пропозиції щодо підвищення якості плодово-ягідної продукції;

 • обґрунтувати основні напрями розвитку та прогнозні показники виробництва і збуту плодово-ягідної продукції.

Об’єктом дослідження є економічні умови та механізм формування ефективності виробництва плодово-ягідної продукції у Південному Степу України. Поглиблені дослідження здійснено на матеріалах сільськогосподарських підприємств Запорізької області.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних питань забезпечення ефективного виробництва плодово-ягідної продукції з урахуванням зональних особливостей.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є процес ефективного поділу праці на основі природноекономічних умов регіонів, підтвердженого вітчизняним і зарубіжним досвідом з питань розвитку садівництва, розміщення, концентрації і спеціалізації виробництва плодово-ягідної продукції, що є основою підвищення його ефективності. В основу дослідження покладено діалектичний метод пізнання та системний підхід, що дозволило комплексно дослідити ефективність виробництва плодово-ягідної продукції й обґрунтувати напрями її підвищення в ринкових умовах, наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених, нормативні та законодавчі акти державних органів з досліджуваних питань. При дослідженні теоретичних і методологічних засад ефективності виробництва використовувались абстрактно-логічні методи пізнання, а саме: аналізу і синтезу, індукції і дедукції, аналогії і порівняння. У дослідженнях залежності між показниками і факторами ефективності виробництва використовувався метод групувань і метод аналізу трендових рядів з використанням лінійних і степеневих функцій. При підготовці інформаційної бази для розробки пропозицій щодо забезпечення раціонального споживання плодово-ягідної продукції використано метод анкетування. У дослідженні основних напрямів і перспектив розвитку виробництва плодово-ягідної продукції використовувалися балансовий та програмно-цільовий методи. Розрахунок економічної оцінки технологічних рішень базувався на застосуванні нормативного методу. Пропозиції щодо удосконалення ринкового механізму та системи реалізації продукції опрацьовані за допомогою абстрактно-логічного методу та порівняння. Для визначення впливу споживчого попиту на рівень виробництва і якість плодово-ягідної продукції використаний метод економічного моделювання.

Інформаційною базою дослідження є матеріали Держкомстату України, Держсадвинпрому України, Запорізького обласного управління статистики, річних звітів сільськогосподарських підприємств, наукових звітів Інституту зрошуваного садівництва ім. М.Ф.Сидоренка УААН, анкетних обстежень автора, методичні розробки та рекомендації Національного наукового центру „Інститут аграрної економіки” УААН, законодавчі та нормативні акти.

Наукова новизна одержаних результатів. До найбільш вагомих результатів, що характеризують наукову новизну та розкривають основний зміст дисертаційного дослідження належать такі положення:

Вперше:

 • запропоновано модель оцінки якості плодово-ягідної продукції на стадіях виробництва, зберігання, переробки, транспортування та реалізації на основі технологічних вимог щодо її якості з урахуванням споживчого попиту;

 • обгрунтовано напрями реалізації плодово-ягідної продукції через електронну мережу та нормативні витрати на створення електронних магазинів, що реалізують продукцію через систему Internet і поза цією мережею.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Товарознавча оцінка якості джемів

  Реферат >> Культура и искусство
  ... плодово-ягідної продукції та фруктових консервів не є самоціллю. Це спосіб досягнення ефективності виробництва продукц ... і інновацій у садівництві. Економічна ефективність виробництва плодово-ягідної продукції в значній мірі залежить від організації її ...
 2. Організація маркетингової служби та підвищення ефективності аграрного маркетингу на підприємстві

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... «Маяк» є не тільки спад виробництва, а й низька товарність плодово-ягідної продукції. Це наглядно видно при ... і збутовими підприємствами й виробниками плодово-ягідної продукції. РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ТОВ ...
 3. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... іальну ефективність виробництва, екологічну збалансованість і стабільність довк ... розміщення, які впливають на ефективність виробництва й використання землі. - ділянки ... насадженнями, призначені для вирощування плодово-ягідної продукції, або винограднику, а ...
 4. Співвідношення особливостей накопичення важких металів в овочах та фруктах в умовах великого міста

  Дипломная работа >> Экология
  ... стан якості плодовоягідної продукції, що росте ... розвитку промислового виробництва, збільшення ... ість В Н П В Н В П Тенденция до біотестування В В П В В В П Ефективність накопичення В П В В П В В Комплексноутворююча здатність П Н В П Н Н В Схильність до ...
 5. Шляхи зниження собівартості виробництва молока (на прикладі сільськогосподарського товариства з ...

  Курсовая работа >> Экономика
  ... цієї суми на витрати виробництва відповідної продукції (молоко, приплід, ... 17,5 0,6 17,5 0,6 15,0 0,5 плодово-ягідні насадження 10,0 0,3 10,0 ... продукції. Він характеризує економічну ефективність тієї частини засобів, яка відображена у витратах на виробництво ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017290115356445