Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Любое государство, должно выражать интересы общества в различных сферах его жизнедеятельности, вырабатывать и осуществлять соответствующую политику дл...полностью>>
Экономика->Реферат
В данной работе пойдет речь о процессе создания, обосновании создания, юридическом оформлении нового малого предприятия. Именно малого, создать которо...полностью>>
Экономика->Реферат
В самом общем аспекте цена - это денежное выражение стоимости товара. В конкретно - экономическом аспекте (с течки зрения предпринимателя) цена - это ...полностью>>
Экономика->Реферат
Товар – это продукт труда, удовлетворяющий потребность человека посредством купли-продажи. Данное определение товара рассмотрено с экономической точки...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Допускаю до захисту:

зав. кафедрою фінансів:

к.е.н., доцент Грачов В.І.

ДИПЛОМНА РОБОТА

Аналіз фінансового стану підприємства

Керівник:

к.е.н., доц. каф. фінансів В.В. Прохорова

Студент ВШФМ

фінансового факультету,

спеціальності 7.050104

Фінанси” В.О. Бобрусь

Харків – 2004

Зміст

ВСТУП

5

РОЗДІЛ 1 РОЛЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

7

1.1. Сутність фінансового аналізу та його задачі

7

1.2. Інформаційні джерела фінансового аналізу

19

1.3. Сутність фінансової стійкості підприємства

26

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

34

2.1 Характеристика об’єкту дослідження – вагонного депо Дебальцево – сортувальне

34

2.2. Аналіз структури балансу, майна, запасів та витрат підприємства

38

2.3. Аналіз прибутку, рентабельності та фінансової стійкості

48

2.4. Аналіз оборотності капіталу та ліквідності

57

РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

74

3.1 Методіка діагностіки фінансової стійкості на основі аналітичних моделей та матриць фінансової стратегії

74

3.2. Модель максимізації прибутку підприємства

82

3.3 Використання обчислювальної техніки при аналізі фінансового стану та розрахунок економічної ефективності пропозицій і рекомендацій

93

ВИСНОВОК

110

ЛІТЕРАТУРА

113

ДОДАТКИ

119

Вступ

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства.

Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об’єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз, який з методом оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства.

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, одержання максимального прибутку за мінімальних витрат, саме ця умова є визначальною для формування фінансового стану підприємства.

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності, тому метою аналізу фінансового стану підприємства є об’єктивна оцінка господарсько-фінансової діяльності підприємства та її результатів.

Ціль дипломної роботи – аналіз фінансового стану вагонного депо Дебальцево-сортувальне.

Основними напрямками аналізу є:

 • аналіз основних показників депо;

 • аналіз фінансової стійкості;

 • структурний аналіз активів та пасивів підприємства;

 • аналіз платоспроможності.

Основними джерелами інформаційного забезпечення аналізу фінансового стану вагонного депо є фінансова звітність. Форма №1”Баланс” та форма №2 ”Звіт про фінансові результати”.

Фінансовий аналіз – це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження, аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові.

Мета фінансового аналізу – інформаційно забезпечувати прийняття рішень, на які істотно впливають фактичні або прогнозні дані про фінансовий стан підприємства. Ідеться про отримання відносно невеликої кількості ключових, найінформативніших параметрів, що об’єктивно, всебічно характеризують фінансовий стан підприємства (платоспроможність, фінансову стійкість, незалежність, рентабельність діяльності, імовірність банкрутства тощо).

Вищевикладене дає підстави зробити висновки, що тема даної дипломної роботи є актуальною. Метою дипломної роботи є розгляд теоретичних основ аналізу фінансового стану підприємства, вивчення діючої системи аналізу, а також вироблення рекомендацій з подолання недоліків, удосконалення контролю й аналізу фінансової діяльності.

Об'єктом дослідження в даній роботі є вагонного депо Дебальцево – сортувальне, а предметом дослідження є процес фінансової діяльності підприємства.

Методологічну основу написання дипломної роботи склали законодавчі акти, постанови Кабінету Міністрів України, праці вітчизняних і закордонних вчених, матеріали періодичної преси.

У роботі приведені графіки, таблиці, схеми, діаграми, що наочно характеризують фінансовий стан підприємства і його аналіз.

РОЗДІЛ 1

РОЛЬ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ

1.1. Сутність фінансового аналізу, його мета та завдання

Розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень багато в чому залежить від об’єктивності, своєчасності та всебічності оцінювання існуючого й очікуваного фінансового стану підприємства [20].

Фінансовий стан підприємства – це складна, інтегрована за багатьма показниками характеристика якості його діяльності. У найконцентрованішому вигляді фінансовий стан підприємства можна визначити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами і ступінь раціональності їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями. Таке трактування суті поняття “Фінансовий стан” дає змогу розуміти під ним характеристику діяльності підприємства, в якій, як у дзеркалі, знаходять відображення у вартісній формі загальні результати роботи підприємства, в тому числі й роботи з управління фінансовими ресурсами.

Фінансовий стан визначає місце підприємства в економічному середовищі та наскільки ефективними і безризиковими можуть бути ділові відносини з ним комерційних банків, постачальників, потенційних інвесторів і позичальників та ін. Для підприємства, як і для його партнерів, становить інтерес не тільки фактичний стан справ, тобто те, що було, а й очікуваний фінансовий стан [23].

Якщо параметри діяльності підприємства і розміщення його фінансових ресурсів відповідають критеріям позитивної характеристики фінансового стану, говорять про фінансову стійкість підприємства. У системі об єктів фінансово-економічного аналізу саме їй належить провідна роль. Фінансова стійкість підприємства формується насамперед під впливом рентабельності його діяльності.

Не випадково, що саме прибуток, рентабельність – основні критерії оцінки будь-якої сторони діяльності суб’єктів підприємництва. Однак самі по собі вони не можуть забезпечити фінансової стійкості підприємства.

Фінансово-господарська діяльність підприємства забезпечується наявними фінансовими ресурсами (капіталом) – як власними, так і позиковими. Їх розмір і стан розміщення в активи характеризується бухгалтерським балансом, який являє собою основне джерело аналізу фінансового стану [8].

Ознакою фінансової стійкості будь-якого суб‘єкта господарювання є постійне зростання загальної суми його фінансових ресурсів.

При аналізі темпів зростання фінансових ресурсів підприємства слід окремо визначати розміри і динаміку фонду основних коштів, фонду інших необоротних активів та фонду оборотних коштів, виділяючи фонд власних основних коштів і фонд власних оборотних коштів [9].

Оцінювання фінансового стану підприємства становить інтерес для широкого кола суб’єктів ринку:

- підприємства, які хочуть знати неупереджену думку про свою діяльність і розробити заходи щодо її поліпшення;

- інвесторів, заінтересованих в ефективності та прийнятті ризиковості інвестування своїх коштів;

- кредиторів і постачальників, які бажають впевнитись у платоспроможності підприємства;

- партнерів по бізнесу, які прагнуть встановити з підприємством стабільні й надійні ділові відносини (постачальники, споживачі, транспортувальники, страхові компанії та ін.);

- сторонніх щодо підприємства структур (так, Державна податкова адміністрація бажає впевнитись у спроможності підприємства сплачувати податки, профспілки – у стабільності зайнятості працівників і здатності своєчасно виплачувати заробітну плату, благодійні організації - у потенційній спроможності підприємства допомагати).

Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріоритет фінансових ресурсів об’єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної роботи, як фінансовий аналіз.

Фінансовий аналіз – (з грецької – розклад, розчленування) – це метод оцінювання і прогнозування фінансового стану підприємства. Як метод дослідження аналіз полягає в розчленуванні цілого на складові. Протилежне поняття – синтез (з грецької – з’єднання, складання) – це метод вивчення предмета в цілісності, єдності та взаємозв’язку його частин. Зв’язок “аналіз – синтез” притаманний будь якому науковому дослідженню. Особливе значення він має в економічних дослідженнях як на макро- так і на мікрорівні [26].

Під фінансовим аналізом діяльності підприємств розуміють комплексне вивчення їх функціонування з метою об’єктивної оцінки досягнутих фінансових результатів і виявлення шляхів подальшого підвищення прибутковості (рентабельності) при забезпеченні безпечного рівня ліквідності.

Питання організації фінансово-економічного аналізу, його інформаційного забезпечення тісно пов’язані з класифікацією аналізу на зовнішній фінансово-економічний аналіз та внутрішній фінансово-економічний аналіз, види аналізу господарської діяльності наведено на рис. 1.1.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  аналіз фінансового стану підприємства та фінансових результатів його діяльності Для проведення аналізу фінансового стану підприємства ... та фінансових результатів його діяльност ...
 2. Аналіз фінансового стану підприємства (7)

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  Аналіз фінансового стану Завдання бухгалтерського обліку для аналізу Аналіз фінансово-майнового стану та аналіз фінансово-господарської діяльності підпри ... звітності, що використовуються при аналізі фінансового стану: Форма 1 - Баланс; Форма 2 - Звіт про ...
 3. Аналіз фінансового стану ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (мережа супермаркетів "Сільпо")

  Курсовая работа >> Экономика
  Аналіз фінансового стану ТОВ "ФОЗЗІ-ФУД" (мережа супермаркетів "Сільпо") Київ – 2009 1. Аналіз фінансових результатів діяльності торговельного ... і 5. Зростання інших операційних доходів 2. Аналіз фінансового стану торговельного підприємства Динаміка ...
 4. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

  Курсовая работа >> Экономика
  ... в нашій економіці. 2.3. Аналіз фінансового стану АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА" Аналіз фінансового стану підприємства ... процесі в Україні відіграє об'єктивний аналіз фінансового стану підприємств. "____"_______________ р. ____________________ (підпис ...
 5. Аналіз фінансового стану підприємства (5)

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... ійна модель аналізу фінансового стану фінансовий ліквідність аналіз платоспроможність Аналіз фінансового стану є необхі ... деятельности предприятия (международные подходы) Мних Є.В. Аналіз фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємств: Навч ...
 6. Аналіз фінансового стану ПП "Байда"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... підприємства……....13 Розділ 2. Аналіз фінансового стану на прикладі ПП фірма «Байда» ... на кожному підприємстві. Зробити аналіз фінансового стану підприємства, з’ясувати причини ... збільшення прибутку. Розділ 2. Аналіз фінансового стану на прикладі ПП фірма « ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019330978393555