Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Первопроходец Вселенной, покоритель космических просторов, посланник мира – как только не называют первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Первый чел...полностью>>
Астрономия->Реферат
До прийняття Закону України "Про власність" право сумісної власності могло виникнути у подружжя після реє­страції шлюбу. Цим правом могли користуватис...полностью>>
Астрономия->Реферат
Розглядаючи власність в економічно­му плані, потрібно виходити з того, що власність — це відношення суб'єкта (громадянина, юридичної особи, держа­ви) ...полностью>>
Астрономия->Реферат
Найважливішими принципами природокористу­вання є його цільовий характер, плановість і трива­лість, ліцензування, врахування надзвичайного зна­чення в ...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проблемні питання взаємодії в розкритті злочинів

Забезпечення оптимальної взаємодії в діяльності правоохоронних органів стосовно розкриття злочинів значною мірою залежить від правильного тлумачення терміну “взаємодія”. Термінологічний аналіз свідчить, що поняття “взаємодія” є зовнішньо схожим з такими поняттями, як “співробітництво”, “координація”, “узгодження”, “сприяння” і т. ін.

Філософія розглядає “взаємодію” як категорію, що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх взаємну обумовленість, зміну стану, а також породження одного об’єкта іншими [1].

Військова терміносистема розуміє “взаємодію” як спільні за метою, завданням, місцем, часом і способом виконання військові дії для досягнення мети операції [2].

Наука соціального управління, а також кібернетика визначають “взаємодію” за одну з форм впливу для досягнення конкретної мети, а також за процес обміну інформацією [3].

Кримінальний процес і криміналістика розуміють “взаємодію” слідчого й оперативного працівника як спільну, погоджену щодо мети, місця і часу діяльність [4].

У спеціальній літературі, серед науковців і практиків у сфері оперативно-розшукової діяльності теж не існує однозначного тлумачення принципових положень взаємодії оперативних підрозділів з іншими суб’єктами правоохоронної діяльності (зазначене стосується також підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю), а це викликає багато проблемних питань стосовно процесу розслідування та розкриття злочинів, серед яких виділяємо такі:

не завжди враховується комплексний характер взаємодії та її кінцева мета – тобто попередження, розкриття, розслідування та судовий розгляд справи, усунення причин та умов, що сприяли вчиненню злочину (переважно взаємодію розглядають на рівні конкретних суб’єктів, наприклад, оперативний працівник – слідчий і т. ін.);

організація взаємодії в органах внутрішніх справ є відносно громіздкою, тобто багаточисельні ланки управління можуть дублювати одна одну;

відсутні нові підходи взаємодіючих суб’єктів при розслідуванні та розкритті злочинів в умовах протиборства зі злочинним середовищем;

відсутнє чітке тлумачення терміну “взаємодія”. Так, 32 % респондентів із працівників органів внутрішніх справ пояснили, що до взаємодії вони відносять будь–які службові контакти; 44 % – розглядали взаємодію тільки на рівнях оперативно-розшукової діяльності та досудових стадій кримінального процесу; 24 % – вважають, що взаємодія повинна бути тільки в системі оперативних підрозділів на регіональному, державному, міждержавному рівнях [5].

Аналізуючи закони України “Про міліцію”, “Про оперативно-розшукову діяльність”, “Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю”, кримінально-процесуальне законодавство, інші законодавчі та відомчі нормативні акти, ми можемо виділити основні форми взаємодії, в яких здійснюються процесуальні та оперативно-розшукові відносини органів дізнання та слідчого. До них відносяться:

здійснення самостійно органами дізнання оперативно-розшукових заходів і термінове інформування слідчого про результати;

виконання органами дізнання оперативно-розшукових заходів і невідкладних слідчих дій за дорученням слідчого;

виконання органами дізнання вимог слідчого щодо сприяння при виконанні ним слідчих дій відповідно до його доручень;

виконання органами дізнання доручень на проведення слідчих дій в інших районах;

виконання оперативними підрозділами запитів відповідних міжнародних правоохоронних організацій та правоохоронних органів, запитів повноважних державних органів, установ та організацій стосовно проведення оперативно-розшукових заходів;

здійснення органом дізнання розшуку обвинуваченого згідно з дорученням слідчого;

участь спеціалістів правоохоронних органів у проведенні слідчих дій;

проведення експертиз в експертних установах органів внутрішніх справ;

застосування заходів безпеки стосовно осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві і проходять по кримінальній справі, що знаходиться у провадженні слідчого чи органу дізнання;

проведення оперативно-розшукових заходів відносно осіб, затриманих за вчинення злочину та осіб, взятих під варту.

Згідно з кримінально-процесуальним законом (ст. 94, 103, 113, 114, 118, 206 Кримінально-процесуального кодексу України) основним суб’єктом взаємодії з оперативним підрозділом є слідчий. У процесі взаємодії та організації розслідування він має право: знайомитися з оперативно-розшуковими матеріалами органів дізнання; доручати їм виконання окремих доручень та вказівок про провадження розшукових та слідчих дій; вимагати узгодження питань щодо проведення оперативно-розшукових заходів у справах про злочини; приймати рішення про застосування заходів безпеки стосовно осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, та вимагати від органів, які здійснюють заходи безпеки, додаткових заходів [6].

Окрім цього, згідно з вимогами відомчих нормативних актів на керівника слідчого підрозділу покладається обов’язок щодо організації взаємодії, своєчасного вирішення питання про створення слідчо-оперативних груп для розслідування багатоепізодних, міжрегіональних злочинів, проявів організованої злочинності та забезпечувати їх роботу згідно з узгодженими планами [7].

Таким чином, процес взаємодії слідчого та оперативного працівника полягає у здійсненні комплексу заходів, регламентованих законом, з використанням наявних сил, засобів та методів (слідчих та оперативно-розшукових) правоохоронних органів з метою вирішення завдань кримінального судочинства.

1. Философский энциклопедический словарь. – М., 1983. – С. 81.

2. Советский энциклопедический словарь. – М., 1980. – С. 219.

3. Терещенко В.И. Организация и управление. Опыт США. – М., 1965. – С.12.

4. Гевко В.В. Використання непроцесуальної інформації під час доказування у стадії попереднього розслідування: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – К., 1996. – С.13.

5. Павлик П.М. Оперативно-розшукове забезпечення розслідування злочинів у досудових стадіях кримінального процесу: Дис. … канд. юрид. наук. – К., 1998.

6. Закон України “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” // Відомості Верховної Ради України, 1994. – № 11. – Ст.15.

7. Наказ МВС України “Про невідкладні заходи щодо вдосконалення структури і організації діяльності органів попереднього слідства в системі МВС України” від 25 листопада 1992 р. № 745.


Похожие страницы:

 1. Взаємодія митних органів з іншими державними органами та підприємствами, установами, організаціями

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... нших предметів; розслідування та розкриття злочинів, у тому числі у ... органами надаються консультації з проблемних питань регулювання зовнішньоекономічної ... 2000. – с. 58–61 Христенко С.Г. Деякі питання взаємодії митних органів з іншими правоохоронними органами ...
 2. Особливості взаємовідносин у молодого подружжя: психологічний аспект

  Дипломная работа >> Психология
  ... ів, розкритті динаміки відносин між чоловіком та дружиною, розширенні теоретичних знання з питань взаємод ... ] Виділяють кризові, конфліктні, проблемні і невротичні родини : Кризова родина. ... нкою, що відхиляється, росте злочинність. Це створює для сусп ...
 3. Соцiально-психологiчна робота в органах внутрiшнiх справ

  Дипломная работа >> Социология
  ... смертності. Небувалого розмаху набула в країні злочинність, в тому числі й дитяча. ... вникам органів внутрішніх справ у питанні взаємодії з різними прошарками населення, представниками ... розкриття внутрішніх резервів кожного індивіда, який навчається (проблемн ...
 4. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... депутатів України тощо, питання взаємодії органів державного фінансового ... який повинен забезпечувати розкриття теми контрольного заходу” ... дмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом”. Враховуючи це, ... яльності, вирішить проблемні питання здійснення аудиту ...
 5. Історія педагогіки. Навчальний посібник

  Книга >> Педагогика
  ... причиною різного роду злочинів та нещасть, Г.С. ... інки та інші питання взаємодії сім’ї, школи і громадських ... взаємодії з природою», - писав В.О.Сухомлинський (18). Використовуючи проблемність ... і загального розвитку; розкриття, виявлення, розвиток індив ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0070171356201172