Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Недвижимость является основой всех процессов жизнедеятельности общества, происходящих в политической, экономической, социальной, экологической и други...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
В современных условиях подъем экономики, повышение эффективности производства, дальнейший экономический рост непосредственно зависят от уровня и качес...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
В настоящее время общепризнанным является мнение, что программно-целевой метод служит важнейшим инструментом осуществления государственной социальной ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Как один из основных объектов государственного регулирования, платежный баланс характеризует отношение страны с мировым хозяйством Состояние платежног...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІРНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни „Економічний аналіз”

на тему:

„Аналіз виробничої програми і її впливу на фінансові результати діяльності підприємства на прикладі Костопільського військового лісгоспу

Виконав:

Студент ФЕП гр. ОіА-36

Бур ачинський А.А.

Перевірила: Бурченя

РІВНЕ 2005

ЗМІСТ

Вступ

 1. Загальна характеристика підприємства та його організаційно правова структура

 2. Аналіз виробничої програми

  1. Аналіз асортименту продукції (товарів, робіт, послуг

  2. Аналіз впливу факторів на зміну обсягів виробництва продукції

  3. Прогнозний аналіз обсягів виробництва продукції

 3. Аналіз фінансових результатів підприємства

  1. Аналіз доходів

  2. Аналіз рентабельності

  3. Прогнозний аналіз рентабельності

 4. Аналіз витрат підприємства

  1. Аналіз собівартості за статтями калькуляції

  2. Аналіз економічних елементів витрат

  3. Шляхи зниження витрат

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

ВСТУП

Розв’язання сучасних проблем розвитку України справедливо пов’язують з переходом до ринкової економіки і обранням курсу євро інтеграції. Проблема ускладнюється тим, що у світі не існує історичних аналогів такого швидкого переходу, таких стартових умов виходу з адміністративно-командної системи, а тому досить складно визначити єдино правильний шлях і обґрунтувати всі аспекти нового економічного мислення, тим більше, що так відчувається дефіцит економічних знань та ідей.

Особливо в цей момент відчувається потреба в якісному і обґрунтованому аналізі як на мікро так і на макро рівні. Оскільки аналіз – це діяльність, перш за все, зорієнтована на перспективу. Саме аналітична діяльність спрямована на вивчення і облік попиту та вимог ринку для обґрунтованої орієнтації виробництва на випуск конкурентноздатних продуктів у раніше встановлених обсягах, що відповідають певній техніко-економічній характеристиці, реалізації, яка може забезпечити підприємству отримання найвищого прибутку.

Прийняття управлінських рішень у будь-якій сфері діяльності суб’єкта господарювання передбачає глибокий аналіз виробничо-господарських, фінансових, соціально-політичних та інших ситуацій, причин та можливостей їх зміни для вибору найбільш ефективних важелів адаптації та цільової трансформації.

Важлива особливість аналізу як системи внутрішньовиробничого управління полягає в тому, що вона заснована на прийнятті рішень на базі багатоваріантних економічних розрахунків і зорієнтована на створення організаційних, економічних та юридичних умов для високоефективного функціонування фірми загалом.

Аналіз передбачає широкий пошук, творчий підхід до вирішення конкретних завдань виробничої діяльності, а кінцевою його метою є розробка аналітичних програм, що є вихідним пунктом, передумовою планування виробництва, оскільки вони дають змогу визначити оптимальну структуру і ефективність виробництва.

Щодо самої виробничої програми підприємства, то це оптимальний обсяг виробництва продукції, який повинен бути обґрунтований наявними ресурсами (виробничими фондами, трудовими і фінансовими ресурсами), а також виробничою потужністю підприємства.

Для будь-якого виробничого підприємства аналіз виробничої програми є досить важливим і необхідним елементом в плануванні його подальшої роботи. Аналітична робота виробничих підприємств спрямована на те, щоб обґрунтовано, спираючись на попит ринку, визначити конкретну поточну і, головним чином, довготермінову стратегічну мету, напрямки та реальні джерела ресурсів господарської діяльності, а також асортимент та якість продукції, її пріоритети, оптимальну структуру виробництва та очікуваний прибуток.

Оскільки Костопільський військовий лісгосп здійснює свою діяльність саме у виробничій сфері, то аналіз його виробничої програми повинен забезпечувати оптимальний розподіл витрат та напрямки використання прибутку. І саме цей аналіз є найактуальнішим на сьогоднішній день як для усіх виробничих підприємств, так і для Костопільського військового лісгоспу зокрема.

Метою даної роботи є збір і вивчення матеріалу щодо аналізу виробничої програми та її впливу на результати господарської діяльності підприємства, отриманих під час вивчення дисципліни "Економічний аналіз" та навичок практичної роботи з обліковою документацією, а також аналізу на прикладі Костопільського військового лісгоспу результатів здійснення його господарської діяльності.

Інформаційною базою для написання курсової роботи була різного роду економічна література, де висвітлюється аналітична інформація в цілому і детально аналіз виробничої програми, перелік усіх використаних джерел наводиться у списку використаної літератури, що знаходиться у кінці роботи.

Завданням даної курсової роботи є:

 • перевірити вміння застосовувати знання, набуті під час вивчення курсу "Економічний аналіз" для аналізу господарської діяльності підприємства;

 • розвинути навички самостійної роботи і використання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Дана робота складається з чотирьох розділів.

У першому розділі висвітлюється загальна економічна та організаційно-правова характеристика Костопільського військового лісгоспу, а також аналізуються основні техніко-економічні показники діяльності підприємства з 2002 по 2004 рік.

У другому розділі аналізується виробнича програма даного підприємства, вивчається асортиментність та ритмічність, аналізується вплив факторів на зміну обсягів продукції та здійснюється прогнозний аналіз обсягів продукції.

У третьому розділі аналізуються фінансові результати діяльності, зокрема здійснюється аналіз доходів і рентабельності, а також прогнозний аналіз рентабельності підприємства в цілому.

У четвертому розділі здійснюється аналіз витрат підприємства у розрізі собівартості за статтями калькуляції, економічних елементів витрат, а також наводяться шляхи зниження витрат.

У висновках до даної роботи узагальнюється інформація про аналіз виробничої програми та її вплив на фінансові результати Костопільського військового лісгоспу.

Також курсова робота містить додатки різних документів і звітності, що були джерелами вихідних даних для здійснення аналізу виробничої програми.

 1. Загальна характеристика підприємства та його організаційно-правова структура

Костопільський військовий лісгосп є відокремленим підрозділом і входить до складу державного підприємства МО України „ Львівський лісокомбінат ”, надалі „Підприємство” , яке засноване на державній власності. Орган управління майном – Міністерство оборони України.

Найменування підрозділу – Костопільський військовий лісгосп державного підприємства Міністерства оборони України „Львівський лісокомбінат”.

Місце знаходження : 265300 м. Костопіль, Рівненської області, вул. Рівненська №70.

Лісгосп створено з метою ведення лісового господарства в лісах Міністерства оборони України , задоволення потреб МО , а також потреб народного господарства України і фізичних осіб лісопродукцією , а також, вирішенню за рахунок отриманих прибутків соціальних та економічних інтересів трудового колективу.

Основними напрямками діяльності лісгоспу є :

 • ведення лісового господарства ;

 • лісозаготівля ;

 • підсобне сільське господарство;

 • надання послуг за завданням МО і самостійно за замовленням інших підприємств і громадян;

 • товарно – обмінні операції, роздрібна торгівля продукцією власного виробництва і супутніми товарами;

Костопільський військовий лісгосп ДП МО України „Львівський лісокомбінат” не має права юридичної особи.Підприємство веде самостійний баланс, має розрахунковий рахунок в банку, круглу печатку і штамп з своїми реквізитами, звітується в ДПІ за місцем розташування. Здійснює свою операційну діяльність згідно з чинним законодавством України.

Майно лісгоспу становлять основні фонди та оборотні кошти , а також цінності ,вартість яких відображається у власному балансі лісгоспу.Майно є державною власністю і закріплюється за підприємством на праві повного господарювання.

Джерелами формування майна лісгоспу є:

 • майно, передане йому органами державного управління і „Підприємством”;

 • доходи від реалізації продукції, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності;

 • капітальні вкладення та дотації з бюджету;

 • безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і людей;

 • придбання майна іншого підприємства , організації.

Лісгосп здійснює володіння, користування землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності і чинного законодавства.

Лісгосп складає акти на списання товарно-матеріальних цінностей, які йому належать і списує їх з балансу після підтвердження директором підприємства, самостійно розробляє проект плану своєї господарської діяльності і затверджує його у директора „Підприємства”, реалізує свою продукцію, послуги за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності. При проектуванні господарської діяльності лісгосп повинен враховувати державні замовлення, державні контракти.

Костопільський військовий лісгосп:

 • забезпечує своєчасну оплату податків та інших відрахувань;

 • здійснює оперативну діяльність по матеріально-технічному забезпеченню виробництва;

 • створює належні умови для високопродуктивного виробництва, забезпечує додержання законодавства про працю;

 • виконує норми і вимоги щодо охорони навколишнього середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів;

 • здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності лісгоспу є прибуток.

Лісгосп утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат , пов’язаних зі своєю діяльністю:

 • фонд розвитку виробництва;

 • фонд споживання.

Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством в розмірі 30%. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази лісгоспу . Напрямки витрат фонду визначається кошторисом .

Фонд споживання створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством України. Джерелом коштів на оплату праці працівників лісгоспу є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Джерелом формування фінансових ресурсів лісгоспу є прибуток, амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, підприємств організацій.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Резерви поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства на прикладі КФ Ольга

  Дипломная работа >> Экономика
  ... нансових результатів діяльності підприємства (на прикладі ... Підприємство, що програло в ... дприємства. На величину прибутку у виробничій діяльності роблять вплив ... результатів діяльності підприємства на підставі "Звіту про фінансові результати" була побудована анал ...
 2. Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ "Інформаційні та технолог ...

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... «Дослідження впливу інноваційного процесу на кінцеві результати діяльності підприємства ЗАТ «Інформац ... роботі на прикладі діяльності групи ентузіастів – програмістів акціонерного підприємства «Інформаці ... (проектна та виробнича діяльність) фінансується за ...
 3. Аналіз фінансового стану підприємства (на прикладі АТЗТ "Мукачівська лижна фабрика "ТИСА")

  Курсовая работа >> Экономика
  ... аналізу фінансового стану підприємства у виробничій практиці підприємств України, на прикладі ... ізації на звітну дату, а також фінансові результати її діяльності за ... папери. Істотний вплив на забезпечення фінансової стійкості підприємства справляють кошти, що ...
 4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТзОВ "ТІРАС-ТМ "Мозаїка")

  Дипломная работа >> Экономика
  ... діяльність підприємства представимо у вигляді таблиць 2.7÷2.13. На виконання виробничої програми впливає ряд фактор ... ії за виробничими та експедиційним напрямками. 2.3 Аналіз фінансового стану Розглядаючи фінансові результати діяльності підприємства, можна ...
 5. Механізм страхування зовнішньоекономічних операцій підприємства (на прикладі ВАТ Бердичівський держлісгосп)

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... дприємства (на приклад ... виробничого відтворення та суспільно-політичного життя народів. Визначальний вплив на ... аналіз програми діяльності уряду, цільових державних програм ... аналізі діяльності підприємства ... Фінансові результати. від операційної діяльності: ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015459060668945