Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Реферат
Наследуя все лучшие стороны языка Pascal и дополняя их современными технологиями программирования, основанными на идеологии объектно-ориентированного ...полностью>>
Информатика, программирование->Конспект урока
Мета: Нагадати і закріпити принципи обробки даних, принципи побудови діаграм і графіків, принципи систематизації та аналізу даних, поданих у таблиці, ...полностью>>
Информатика, программирование->Реферат
Сложность современного программного обеспечения требует от разработчиков владения наиболее перспективными технологиями его создания. Одной из таких те...полностью>>
Информатика, программирование->Реферат
При составлении схемы алгоритма следует придерживаться определенных стандартов в изображении элементов схемы. Для изображения схем алгоритмов могут ис...полностью>>

Главная > Реферат >Информатика, программирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Аналіз табличних даних

Корпоративна система призначається як правило для оперативного управління. Тому для менеджерів-аналітиків, яким необхідно шукати оптимальні рішення, дуже актуальним є застосування «підручних» програмних засобів. Одним з таких засобів є табличний процесор Excel, що входить у загальнодоступний пакет “Microsoft Office”, за допомогою якого можна розв’язувати задачі аналізу і прогнозу даних та багато іншого.

1. Табличний процесор Excel

Назва табличний процесор означає, що програма Excel призначена для обробки табличних даних. Більшість задач фінансово-економічного аналізу даються саме в табличній формі, тому програма призначена, насамперед, для економістів, менеджерів і адміністраторів.

Документ Excel представляється у вигляді книги, що розбита на довільне число робочих аркушів (чи просто аркушів), кількість яких визначається користувачем в залежності від розв'язуваної задачі. Кожен аркуш, розбитий на рядки і стовпці, на перетині яких знаходяться комірки даних. На аркуші можуть знаходитися одна чі кілька електронних таблиць, тобто звичайних таблиць, представлених в електронній формі.

Таким чином, на кожному робочому аркуші є двовимірна система координат, що призначена для іменування комірок таблиць. Кожен рядок має адресу, що є числом від 1 до 65536, і аналогічно кожний з 256 стовпців має адресу, якою є латинська літера від A до Z чі сполучення латинських літер від AA до IV.

Кожна комірка на аркуші має адресу і вміст. Адреса комірки складається з адреси стовпця і рядка, на перетині яких вона знаходиться, наприклад, А1, С7 і т.д. З кожною коміркою на аркуші неявно пов'язується алгебраїчна змінна, назва якої збігається з адресою комірки, а значення збігається з вмістом комірки. Вмістом комірки може бути будь-який рядок символів, що має довжину до 32768 символів, і який відноситься до одного з наступних типів:

текстова константа;

числова константа;

формула.

Текстові константи (текстові рядки) починаються з літери і за замовчуванням вирівнюються в комірці вліво.

Числові константи (числа) починаються з цифри і за замовчуванням вирівнюються в комірці вправо. Якщо число в комірці вирівнюється вліво, то, швидше за все, відбулася помилка в числовому форматі. У програмі Excel є 9 числових форматів, включаючи формати дати і часу.

Вся сила Excel полягає в формулах. Без них ця програма була б просто калькулятором.

Формула це правильно побудований алгебраїчний вираз, який починається зі знака рівності і складається з операцій, операндів і дужок. До операцій відносяться додавання, віднімання, множення, ділення і піднесення до степеня. Операндом може бути числова константа, змінна, котра задається адресою комірки, і функція.

Знак рівності служить для відмінності формул і текстових констант. Всі арифметичні операції у формулах бінарні, тобто допускають два операнди.

Наприклад, в комірці А1 може знаходитися формула =А2+1, у якій А2 є першим операндом (змінна), а константа 1 другим операндом операції додавання (+). Цю формулу можна сприймати як алгебраїчну рівність А1=А2+1. Тому, якщо комірка А2 містить, наприклад, число 5, то відповідно до законів арифметики комірка А1 буде містити число 6. В цьому випадку говорять, що в комірці А1 є посилання на комірку А2 чи, комірка А1 (інформаційно) залежить від А2. У програмі Excel у меню «Сервис» є спеціальна команда «Зависимости», яка дозволяє «побачити» всі комірки, від яких залежить дана комірка ( які впливають на дану комірку). Якщо у формулі є посилання на текстову, а не на числову константу, то у відповідній комірці з’являється повідомлення про помилку. Це найчастіше джерело помилок у формулах. Крім того, в комірці не може знаходитися формула, що посилається на ту ж комірку, в якій вона знаходиться. Це окремий випадок циклічних посилань, що заборонені.

З формулами пов'язані два фундаментальних механізми програми Excel:

Автоматичне переобчислення;

Автозаповнення при копіюванні формул.

Перший механізм включається, коли змінюється значення в деякій комірці, тоді у всіх залежних комірках (тобто комірках, у яких є посилання на дану комірку) результат автоматично обчислюється заново без будь-якої участі з боку користувача. Цей могутній механізм є основним джерелом економії часу користувача.

Другий механізм включається при копіюванні формул. Наприклад, якщо формулу =А2+1 скопіювати з комірки А1 в комірку В1, то в комірці В1 з'явиться формула =В2+1.

Загальне правило копіювання: при копіюванні формули всі адреси модифікуються у відповідності до вектора зміщення формули. Іншими словами, якщо формула копіюється зі зміщенням по горизонталі, то будуть відповідним чином змінюватися адреси стовпців, а якщо по вертикалі, то адреси рядків. Цей механізм також дозволяє заощаджувати багато часу, оскільки формули не потрібно модифікувати вручну.

Але, проте, іноді не потрібно змінювати формулу. Щоб більш гнучко керувати процесом копіювання вводиться поняття відносної й абсолютної адресації. Усі звичайні адреси у формулах розглядаються як відносні й модифікуються відповідно до загального правила. Якщо перед адресою рядка чи стовпця стоїть знак долара $, то така адреса називається абсолютною і не модифікується при копіюванні. Таким чином, формула =$А$2+1 при копіюванні змінюватися не буде, оскільки адреса $А$2 є абсолютною. Можлива комбінована адресація, коли адреса рядка абсолютна, а адреса стовпця відносна, наприклад =А$2+1 чі навпаки =$А2+1. Такі формули будуть модифікуватися тільки при копіюванні по горизонталі чі, відповідно, тільки при копіюванні по вертикалі. Таким чином, загальне правило копіювання формул говорить:

При копіюванні формули усі відносні адреси в цій формулі модифікуються у відповідності до вектора зміщення формули.

Отже, у Excel [1] скрізь, де можливо, потрібно використовувати алгебраїчні вирази зі змінними кількостями, уникаючи константних арифметичних виразів. Константами повинні бути тільки вхідні дані. Тоді при зміні вихідних даних, новий результат виходить автоматично за рахунок механізму переобчислення.

2. Робота зі списками і підведення підсумків

Робота зі списками є, напевно, основним видом використання програми Excel у більшості компаній. Реєстри продажів, накладні, прайс-листи, відомості нарахування заробітної плати і т.п., усе це приклади списків. Але не будь-яка таблиця в Excel є списком і для списків існують спеціальні методи їхньої обробки.

Список у Excel це таблиця, що інтерпретується процесором як база даних. Тому списки в Excel також називаються «базами даних». Звичайно, до цієї назви потрібно відноситися з деякою обережністю, оскільки в наступній лекції ми познайомимося зі «справжніми» базами даних, в той же час певна аналогія тут, безумовно, є. Характерною ознакою (реляційної) бази даних є однорідність даних по стовпцях. Тому, щоб таблиця Excel могла розглядатися як список необхідно, насамперед, щоб у кожнім стовпці таблиці дані мали один тип, тобто або всі були текстовими, або всі числовими, або усі датами. Для більшості додатків, де використовуються списки, ця умова виконується. Крім того, щоб табличний процесор інтерпретував таблицю як список є необхідним виконання ряду формальних умов:

 • бажано розміщувати список на окремому робочому аркуші, щоб процесор не поплутав його з іншими таблицями, які знаходяться на тому ж аркуші. В крайньому випадку, між списком та іншою таблицею повинен бути один порожній стовпець і один порожній рядок;

 • перший рядок списку повинен містити заголовки стовпців.

Якщо ці умови виконані, то процесор розпізнає список автоматично. Для цього досить ввести вручну заголовки стовпців і поставити курсор на порожній рядок під заголовком чи під останнім рядком даних, якщо вони вже були введені. Якщо Excel розпізнає таблицю як список, то в користувача з'являється можливість використовувати процедури обробки характерні для баз даних, а саме, введення даних у список через спеціальну форму, сортування даних, фільтрація (відбір) даних, групування даних і т.д. Розглянемо ці процедури по порядку.

Щоб викликати форму введення даних, введіть заголовки стовпців, виділіть їх жирним шрифтом, щоб вони відрізнялися від даних, поставте курсор у порожній рядок під заголовком одного зі стовпців, а потім виконайте команду «Данные →Форма». Якщо все в порядку, то з'явиться форма введення даних (див. рис. 3), у противному випадку, якщо порушена одна з вищезгаданих умов, Excel повідомить про помилку.

Рис. Форма введення даних

Цілком можливо, що після виконання команди «Данные  Форма» Excel видасть повідомлення типу: «не вдається знайти рядок списку, щоб використовувати дані першого рядка як підписи натисніть кнопку «ОК». У цьому випадку треба просто натиснути кнопку «ОК» і форма з'явиться на екрані. Після цього можна бути впевненим, що ваша таблиця інтерпретується процесором як список, і з нею можна працювати як з базою даних. Форма також може використовуватися не тільки для введення даних, але і для їх редагування і пошуку.

Сортування списку. Сортувати список можна за значенням одного стовпця за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів і за значеннями декількох стовпців (до трьох) за допомогою команди «Данные Сортировка».

Перед сортуванням не потрібно виділяти стовпці даних, тому що в противному випадку процесор буде сортувати дані тільки у виділених стовпцях, що фактично призведе до руйнування списку, тому що буде загублений зв'язок між даними, що знаходяться в одному рядку (записи). Треба просто поставити курсор у відповідний стовпець і натиснути кнопку сортування на панелі інструментів. У цьому випадку рядки даних будуть переставлятися повністю, і зв'язки між елементами одного рядка будуть збережені.

Фільтрація це вибір даних зі списку за заданими критеріями відбору. У відфільтрованому списку можна бачити тільки ті рядки, які задовольняють заданим критеріям. При цьому відповідні номери рядків виділяються синім кольором (ознака фільтрації), а інші рядки залишаються прихованими, але не знищеними. Приховані рядки можуть бути в будь-який момент відновлені. Для простої фільтрації використовується Автофильтр, а для фільтрації за складними критеріями - Расширенный фильтр [1].

Розглянемо деякі можливості фільтрації за допомогою автофільтру. По-перше, за допомогою елемента списку автофільтру «(Первые 10…)» можна вибрати рядки по декількох найбільших чи найменших елементах відповідного числового стовпця (поля). По-друге, за допомогою елемента «(Условие…)» можна викликати вікно користувальницького автофільтру, в якому задається складна логічна умова відбору за відповідним стовпцем, наприклад можна вибрати рядки, відповідні значення в яких знаходяться між двома заданими числовими значеннями. Нарешті, щоб відобразити всі дані, приховані в результаті фільтрації, потрібно виконати команду «Данные  Фильтр  Отобразить все».

Розширений фільтр дозволяє створювати повноцінні запити (у термінології баз даних) до списку. Наприклад, за допомогою розширеного фільтру можна задати умови відбору по двох і більше стовпцях, які з'єднані логічним сполучником “ИЛИ”, що за допомогою автофільтру зробити не можна. Перша відмінність розширеного фільтру полягає в тому, що тут у явному вигляді потрібно задати диапазон условий. Для цього звичайно перед списком роблять кілька порожніх додаткових рядків і в першому рядку повторюють назви всіх стовпців списку чи частини з них, якщо відбір буде йти не по всіх стовпцях. Краще вказувати тут назви всіх стовпців, тому що зайві стовпці завжди можна залишити порожніми. Потім порядково вводяться критерії відбору, причому умови, що знаходяться в одному рядку з'єднуються сполучником «И», а самі рядки умов з'єднуються сполучником «ИЛИ». Наприклад, у наступній таблиці показані умови відбору за розширеним фільтром.

Таблиця Умови відбору за розширеним фільтром

Товар

Менеджер

Объем продаж

Артикул 2001

>1000

Иванов

За цим критерієм будуть відбиратися рядки, в яких зазначений товар з артикулом 2001, і обсяг продажів якого перевищує 1000, або рядки, в яких зазначене прізвище менеджера «Иванов».

Після заповнення діапазону умов потрібно викликати розширений фільтр за допомогою команди «Данные Фильтр Расширенный фильтр». У вікні цієї команди уточнюється, де знаходиться список, де знаходиться діапазон умов і чи треба копіювати фільтровані дані в нове місце чи фільтрувати список на місці. Якщо дані треба скопіювати в нове місце, то варто вказати адресу діапазону, куди їх потрібно копіювати. Після виконання цієї команди відбувається фільтрація даних у списку за умовами, зазначеними у розширеному фільтрі.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Табличний процесор Excel (2)

  Конспект урока >> Информатика, программирование
  Табличний процесор Excel Мета: Нагадати і закріпити принципи обробки даних, принципи ... графіків, принципи систематизації та аналізу даних, поданих у таблиці, розвивати вм ... діаграму. Задача 2. В результаті аналізу анамнестичних даних 50 дітей встановлено кл ...
 2. Аналіз маркетингової діяльності ТзОВ Маневр

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... ійний аналіз). Функцією статистичного банку аналітичної системи маркетингу є обробка статистичних даних, їх аналіз та ... Кшв.л.=0,48 Кабс.л.=0,03 В цілому, даний аналіз свідчить про задовільний ... соціологічного дослідження (табличний та графічний методи). Текст ...
 3. Аналіз руху грошових потоків підприємства

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... ідження: монографічний, аналітичний, табличний, методи аналізу й синтезу. ... ібники, нормативно-правові акти, дані Інтернету. 1. Сутність ... здійснення запланованих витрат. Дана мета реалізується ... їх розподіл в часі. Розрахунок даних показників базується на класиф ...
 4. Аналіз банківської діяльності (2)

  Реферат >> Банковское дело
  ... ризику активів банку. Аналіз даних синтетичного обліку містить ... зведених форм звітності. Аналіз даних аналітичного обліку мі ... ітовій практиці такі табличні матеріали називаються ренкі ... ґрунтуватися на даних комплексного економічного аналізу. Аналіз рейтингової ...
 5. Аналіз банківської діяльності на прикладі ПАТ КБ "ПриватБанк"

  Курсовая работа >> Экономика
  ... Графічний метод. Метод табличного відображення аналітичних даних. Аналітичне дослідження, його ... ктів кредитування, можливих ризиків. Аналіз таких даних дозволяє робити висновки про ... -5046899 - 5.93 - 0.81 Аналізуючи дану таблицю, можна сказати, що кошти ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0012099742889404