Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
З часу появи людини та формування людської спільноти праця є не лише основою її життєдіяльності, а й головною сферою її розвитку Важливість праці у го...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Методологічні підходи до аналізу корисності, вартості й цінності були сформульовані в класичних роботах А Сміта, К Маркса, А Маршалла та ін Їх ідеї пр...полностью>>
Экономика->Сочинение
Джон Кеннет Гелбрейт (1908-2006гг ) родился в Канаде и прошел обучение в университетах Торонто и Калифорнии В списке занимаемых им должностей есть пос...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Экономическая диагностика производственных предприятий как специфический вид оценки предприятия выступает основным методом на сегодняшний день, поскол...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Житомирський інженерно-технологічний інститут

Кафедра обліку і аудиту

Факультет економіки і менеджменту

Ковенько Софія Наумівна

група ЗОА98 - 6

Курсова робота

Економічний аналіз

Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа”

Керівник Івахненков С.В.

Рецензент_________________ Захищена на кафедрі з

оцінкою____________

До захисту допущено „____”_________2006р.

„____”_________2006р.

Підписи членів комісії

Підпис рецензента ___________________

_________________ ___________________

Житомир 2006р.

ПЛАН

ВСТУП – ст. 3

1.Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства. – ст. 4

1.1 Характеристика підприємства – ст. 4

1.2. Організаційна структура ТОВ „Альфа” – ст. 6

2. Завдання, джерела інформації та прийоми економічного. – ст. 8

2.1 Завдання та предмет економічного аналізу – ст. 8

2.2. Функції і класифікація економічного аналізу - ст. 10

2.3 Методи економічного аналізу – ст. 16

2.4. Інформаційна база економічного аналізу – ст. 18

3. Аналіз собівартості продукції – ст. 20

3.1 Поняття і складові собівартості. – ст..20

3.2 Аналіз динаміки операційних витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції – ст. 22

3.3 Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції – ст. 23

3.4. Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції. – ст. 26

3.5 Аналіз впливу собівартості окремих груп продукції за рівнем їх рентабельності – ст. 27

3.6 Аналіз структури операційних витрат за економічними елементами – ст. 29

3.7 Аналіз собівартості за калькуляційними статтями витрат. – ст. 30

4. Оцінка фінансового стану підприємства. – ст. 32

4.1 Порівняльний аналітичний баланс – ст. 32

4.2 Аналіз зрушень у майновому стані підприємства – ст..34

ВИСНОВОК – ст. 36

Використана література – ст. 37

ВСТУП

Перехід до ринкової економіки потребує від підприємства підвищення ефективності виробництва, конкурентноздатності продукції і послуг на основі впровадження досягнень науково-технічного прогресу, ефективних форм господарювання і управління виробництвом, активізації підприємництва і т.п. Важлива роль у реалізації цієї задачі приділяється аналізу господарської діяльності підприємств. З його допомогою виробляються стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани й управлінські рішення, здійснюється контроль за їхнім виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків у роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і керуванню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і поліпшення якості роботи.

Зниження собівартості продукції є найважливішим чинником розвитку економіки підприємства.

Собівартість продукції є одним з найбільш багатогранних показників господарської діяльності підприємств.

Під собівартістю продукції, робіт і послуг розуміються виражені в грошовій формі витрати усіх видів ресурсів: основних фондів, промислової сировини, матеріалів, палива й енергії, праці, використовуваних безпосередньо в процесі виготовлення продукції і виконання робіт, а також для збереження і поліпшення умов виробництва і його удосконалювань.

Основна мета даної курсової роботи – розглянути методи аналізу собівартості продукції та послуг.

Курсова робота складається з чотирьох розділів.

В першому розділі ми розглядаємо, на прикладі діючого підприємства, його структуру та основні показники.

Другий розділ розглядає існуючи прийоми економічного аналізу, йог завдання та джерела інформації для аналізу.

Третій розділ присвячений аналізу собівартості продукції ТОВ „Альфа”.

В четвертому розділі дається оцінка фінансового стану підприємства.

1.Організаційно – економічна характеристика та основні фінансово – господарські показники діяльності підприємства.

1.1 Характеристика підприємства

ТОВ "Альфа" за своєю організаційно-правовою формою є товариством з обмеженою відповідальністю. Підприємство розташоване у м. Тернопіль.

У 1993 р. колишній текстильний цех був приватизований, а у 1994р. реорганізований .

Як юридична особа підприємство може мати цивільні права, що відповідають цілям діяльності, передбаченим у його статутних документах, і нести зв'язані з цією діяльністю обов'язку.

ТОВ „Альфа” займається випуском тканин, а також готової продукції з даних тканин, крім того при підприємстві діє ательє.

Види тканин, що випускаються ТОВ „Альфа”:

- шовк, шириною 140 см. (10 відтінків);

- вовна, шириною 110 см. (4 відтінки);

- льон, шириною 150 см. (5 відтінків);

- трикотаж, шириною 140 см. (7 відтінків);

- ситець, шириною 80 см. (6 відтінків);

- фланель, шириною 80 см. (6 відтінків);

- бязь, шириною 80 см. (5 відтінків);

До готової продукції, що випускається ЗАТ "Тканини", відносяться:

- комплекти постільної білизни (2 простирадла, 2 наволочки, 2 підодіяльники) - 8 різновидів;

- кухонні комплекти (фартух, 2 прихватки, рушник, скатертина) - 4 різновиду;

- кухонні подарункові комплекти ( 2 фартухи, рушник, скатертина, 4 серветки) - 4 різновиду;

- рушник, розмір 30х50 см. - 4 різновиду;

- серветки, розмір 14х20 см. - 4 різновиду;

- фартух, 2 види - 4 різновиду;

- халат домашній - 8 різновидів.

Основні дані, що характеризують діяльність підприємства, наведені в таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Показники

Сума

тис.грн.

1.Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

10 000

2. Собівартість реалізованої продукції

8500

3. Валовий прибуток від реалізації (р.1-р.2)

1500

4. Адміністративні витрати

350

5. Витрати на збут

150

6. Собівартість реалізованої продукції з урахуванням адміністративних витрат і витрат на збут (р.2+р.4+р.5)

9000

7. Прибуток від реалізації (р.1-р.6)

1000

8. Інші операційні доходи

150

9. Прибуток від операційної діяльності (р.7+р.8)

1150

10. Прибуток від участі в капіталі

30

11. Інші фінансові доходи

20

12. Прибуток від звичайної діяльності (р.9+р.10+р.11)

1200

13. Податок на прибуток

360

14. Чистий прибуток (р.12-р.13)

840

15. Статутний капітал

3500

16. Основні засоби

2900

17. Середня чисельність працівників

(чол..)

429

в т.ч. – управлінський персонал

20

- обслуговуючий персонал

50

- робочі основного вироб-ва

359

Основні фінансово – господарські показники діяльності ТОВ „Альфа”

за 2006 рік

1.2. Організаційна структура ТОВ „Альфа”

мал..1.1

На схемі суцільними лініями показані взаємодії безпосереднього підпорядкування, крапками – функціональні взаємозв’язки, що носять непрямий, рекомендаційний характер.

Повноваження установчих зборів і директора товариства визначаються статутом товариства.

До функцій технічного директора відносяться:

1. він є заступником генерального директора;

2. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;

3. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;

4. контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу.

До функцій економіста – маркетолога відносяться:

1. є заступником головного бухгалтера;

2. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;

3. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;

4. планування і керування запасами підприємства;

5. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

До функцій головного бухгалтера відносяться:Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ "АВК"

  Отчет по практике >> Экономика
  ... Аналіз фінансово-економічного стану ЗАТ «АВК» 2.1 Аналіз основних фондів та оборотних активів підприємства 2.2 Аналіз прибутку, рентабельності та фінансового стану ... сть». Оцінка продукції ... та реалізацію, що включаються до собівартості продукції (робіт, послуг ...
 2. Аналіз формування та використання прибутку підприємств нафтопереробної промисловості

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... Альфа ... собівартості продукції, робіт, послуг) ... оцінка важливості і значень параметрів анал ... нансовий стан економічного ... та собівартості продукції Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и корпораций М. Финансы и статистика 2001 Буряк Л.Д. Фінансовий ...
 3. Розвиток фінансового механізму газового комплексу України

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... та економічного ... та Методичним положенням по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт, послуг) за економ ... та електроенергії. Прогнозоване зростання світових цін на нафту та ... – оцінка рі ... аналіз фінансового стану ... . - М.: Альфа-Пресс, 2006. ...
 4. Управління інвестиціями в основний капітал на рівні підприємства (на прикладі ТОВ "Граніт")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... іт” 2.2 Економічна діагностика діяльності ТОВ “Граніт” у 2005 –2007 роках 2.3 Оцінка конкурентного стану в галузі добичі та ... ї собівартості продукції в дипломному проекті проведений порівняльний аналіз ефективності в напрямку вибору найбільш економічного ...
 5. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... ВАТ „ЦЕНТРЕНЕРГО” 2.1 Оцінка результатів діяльності підприємства ВАТ „Центренерго” 2.2 Аналіз стану фінансового забезпечення діяльност ... і, за розрахунками економістів, має становити 8-15 % собівартості проданої продукції, наданих послуг. Це означа ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020089149475098