Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Маркетинг->Шпаргалка
Предпринимательской является самостоятельная, осуще­ствляемая на свой риск деятельность, направленная на си­стематическое получение прибыли от пользов...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Актуальность. Каждый субъект хозяйствования понимает, что товары, которые он предлагает на рынке, не могут удовлетворить запросы всех потребителей. По...полностью>>
Маркетинг->Реферат
Развитие внешней торговли, в частности экспорта, является чрезвычайно важным элементом процветания национальной экономики. Вместе с тем, поскольку для...полностью>>
Маркетинг->Курсовая работа
Ныне же политика предприятия полностью изменилась и руководство вынуждено включать в аппарат управления службу маркетинга. Специалисты в области марке...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Маркетинг

Сохрани ссылку в одной из сетей:

40


ЗМІСТ

Вступ

1 Теоретичні основи рекламної стратегії підприємств промислової властності

1.1 Проблеми формування ринку промислових підприємств і їх правової охорони

1.2 Теоретичні підходи до формування стратегії маркетингу

1.3 Особливості рекламної політики та планування об´ємів випуску

2 Загальна характеристика ДП завод „Електроважмаш”

2.1Структура і техніко-економічна характеристика ДП завод

„Електроважмаш”

2.2 Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.3 Аналіз маркетингової діяльності підприємства

3 Розробка рекламної стратегії та правового захисту корисної моделі ДП завод „Електроважмаш”

3.1 Визначення патентоспроможності та розробка документів на прикладі "Прямоточного гідроагрегату"

3.2 Розробка заходів щодо рекламної стратегії "Прямоточного гідроагрегату"

3.3 Розрахунок ефективності і рекламної стратегії

4 Охорона працi та навколишнього середовища

4.1 Загальні питання охорони праці і навколишнього середовища

4.2 Організація охорони праці на ДП завод « Електроважмаш»

4.3 Промислова санітарія

4.4 Виробниче освітлення

4.5 Мікроклімат

4.6 Шум

4.7 Електромагнітне випромінювання

4.8 Міри безпеки

4.9 Пожежна безпека

4.10 Охорона навколишнього середовища

5 Цивiльна оборона

Висновки

Список джерел інформації

Додаток А Баланс підприємства

Додаток Б Оформлення документів на корисну модель

ВСТУП

Одним з основних показників цивілізованості суспільства в усі часи була і залишається увага, яка приділяється в ньому розвитку науки, культури і техніки. Від того наскільки значним є інтелектуальний потенціал суспільства і рівень його культурного розвитку, залежить успіх розв’язання посталих перед ним економічних проблем.

Технологічно провідні країни світу останніми роками в основу своєї економічної ( а в ряді випадків і політичної) стратегії на перші позиції поставили науку та її результати як основу основ базису високих технологій.

Формування соціально-ринкової моделі господарювання в Україні пов’язане з проблемами, які не лише ускладнюють створення єдиної обґрунтованої концепції стабілізації та розвитку національної економіки, а й посилюють негативний вплив на діяльність промислових підприємств, їх фінансову стійкість. Найскладнішими є такі проблеми:

 • відсутність сформованої правової та методологічної бази для проведення санації та реструктуризації підприємств;

 • недостатня забезпеченість України паливно-енергетичними ресурсами;

 • недосконалий розвиток кредитних відносин на тлі фінансової кризи.

Мало того, у ринкових умовах господарювання економічні досягнення суспільства безпосередньо залежать від діяльності підприємств. Ось чому радикальні економічні реформи слід насамперед спрямувати на підприємство, де відбуваються основні економічні процеси, вирішується комплекс проблем якості і технології виробництва, формуються певні економічні та соціальні відносини, стикаються інтереси суспільства, колективу і працівника.

З огляду на складну соціально-економічну ситуацію, необхідність у провадження комплексу цілеспрямованих заходів для стабілізації виробництва і досягнення економічного зростання на якісно новій основі передбачається здійснювати структурну перебудову не за галузевим принципом, а за пріоритетними напрямками реформування економіки. Визначено такі першочергові взаємопов’язані завдання:

 • підвищення конкурентноспроможності виробництва і розширення експортного потенціалу країни;

 • посилення соціальної орієнтації економіки, освоєння випуску нових конкурентоспроможних товарів;

 • реалізація енергозберігаючої моделі економіки;

 • оновлення виробництва на науково-технічній основі;

 • реструктуризація підприємств;

 • створення відповідних ефективних регіональних структур.

Зазначені завдання можна розв’язати лише за сприятливого розвитку зовнішнього середовища підприємств і широкого використання маркетингу виробниками товарів промислового призначення, спрямованого на розширення промислового ринку і якнайповніше задоволення попиту споживачів на промислові товари.

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕКЛАМНОЇ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОЇ ВЛАСТНОСТІ

1.1 Проблеми формування ринку промислових підприємств і їх правової охорони

1.1.1 Визначення промислового ринку та основні його характеристики

Промисловий ринок:

• це сукупність економічних відносин між виробниками і споживачами товарів виробничо-технічного призначення у сфері товарно-грошового чи бартерного обміну, які забезпечують реалізацію відповідних технологій добування та переробки сировини, виробництва матеріалів обладнання, перепродажу промислової продукції здавання її в оренду;

• це сукупність осі6, підприємств та організацій, які продають, купують чи отримують за бартером продукцію та послуги з метою їх використання у виробництві, для перепродажу або зданання в оренду.

Займаючись промисловим маркетингом, фірма дещо інакше будуе свою діяльність, ніж на споживчому ринку.

Це зумовлено низкою причин:

 • попит організацій залежить від попиту кінцевих споживачів, оскільки якщо попит на кінцевий товар знижується, одразу знижується попит і на відповідн товари промислового призначення. Крім того, попит на промислові товари характеризується низькою ціновою еластичністю, тобто зміна цін не призводить до помітних коливань попиту;

 • мотиви закупівлі споживчих товарів переважно емоційні або продиктовані модою. Придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів організаціями-споживачами має рацінальний характер, який визначається багатьма чинниками, зокрема спеціалізацією фірм , їх фінансовими можливостями, обсягами збуту продукції;

 • покупці промислових товарів — професіонали, які мають відповідну підготовку щодо аналізу постачання, ведення переговорів тощо. Вони спеціалізуються на закупівлі певного асортименту товарів, постійно аналізують укладені угоди. Споживачів на промисловому ринку набагато менше, ніж на споживчому, до того ж вони географічно сконцентровані;

 • вимоги щодо сервісу і розподільчої мережі промислових товарів суттєвіщі і відіграють визначальну роль при укладенні угод. Організації-споживачі можуть вимагати особливих послуг: 6ільших гарантій, співробітництва в рекламі пільгових умов кредитування, комплектное™ тощо. Вимоги до реклами на споживчому ринку вищі, ніж на промисловому;

 • канали руху товарів і збуту на промисловому ринку, як правило, одно- чи дворівневі.

Основні відмітні характеристики промислового та споживчого ринків наведено в таблицi. 1.1.

Таблиця 1.1

- Порівняльна характеристика промислового і споживчого ринку.

Показник

Ринок

промисловий

споживчий

Попит

Вторинний

Первинний

Обсяг збуту

Великий

Невеликий

Обсяг закупівель

Природа закупівель

Професіональна

Індивідуальна

Прийняття рішень

про закушвлю

Колегіально

Одноосібно

чи кількома особами

Кількість споживачів

Невелика

Велика

Розмір індивідуального споживання

Великий

Невеликий

Розміщення споживчів

Географічно сконцентроване

Розпорошене

Методи просування на ринку

Здебільшого персональний продаж

Засоби реклами

Канали розподілу

Здебільшого персональний продаж

Багатоступінчасті

1.1.2 Особливості формування попиту на промислові товари

Попит — це забезпечена грошима потреба в товарах, яка реалізується на ринку.

Потреба — це суб'єктивне відчуття недостатнього задоволення, спрямоване на його зменшення чи ліквідацію.

Спеціалісти у сфері маркетингу повинні ретельно розробляти маркетингову політику свого підприємства стосовно визначення потреби у продукції, що виготовляється, і оцінювання попиту на неї. Центральне місце у схемі взаємодій основних економічних категорій маркетингу належить потребі як вихідному і кінцевому пункту маркетингової діяльності підприємства (рис. 1.1).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Контролінг на підприємстві

  Конспект >> Менеджмент
  ... встановлення причин невиконання стратегічних планів та розробку заходів щодо їх усунення; пошук ... ринкової ситуації; • провести рекламну кампанію; • змінити систему ... пропорційності, безперервності, паралельності, прямоточності, автоматичності, ритмічності, ...
 2. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... надання брокерських послуг  рекламні послуги 2.2. Договір на ... усієї сукупності можливих заходів щодо економії матеріальних ресурс ... допоміжних операцій. 4. Принцип прямоточності означає, що предмети прац ... для розробки стратегічних та оперативних заходів для ...
 3. Економіка підприємства. Навчальний посібник

  Книга >> Экономическая теория
  ... операцій. П Принцип прямоточності ринцип прямоточності означає, що ... для ринку; розробка стратегії виходу на ринок ... заходів для припинення порушень стандартів (норм і правил), вносять пропозиції щодо ... використання чужих позначень, рекламних матеріалів, упаковки ...
 4. Організація управління господарською діяльністю підприємства ресторанного бізнесу та шляхи її у

  Реферат >> Физкультура и спорт
  ... та підходів щодо їх подолання..........................................................35 ... іння персоналом Прямоточності Впорядкованість ... зації наступних заходів: 1.Розробка обґрунтованої стратегії розвитку пі ... “Вітамінний”; розробка рекламної компанії; зб ...
 5. Курс лекций по Логістика

  Реферат >> Логика
  ... планування й організацію заходів щодо підготовки і здійснення ... розробкою наукових та практичних підходів до стратегії ... сть сервісного обслуговування; - рекламна підтримка; - репутація постачальника; ... та просторі наскрізними “прямоточними” маршрутами. Кількість ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017659664154053