Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Реферат
Згідно з найбільш розповсюдженою точкою зору гроші представляють собою особливого виду товар, який можна без обмежень обміняти на будь-які інші товари...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Финансовая система государства во многом зависит как от финансовой стабильности различных институтов этой системы, так и от финансовой стабильности от...полностью>>
Финансы->Доклад
Государственная ценная бумага - ценная бумага, эмитированная с целью покрытия бюджетного дефицита от имени правительства или местных органов власти, н...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
Ещё во времена царствования Алексея Михайловича, в 1655 году, был создан специальный орган – Счетная Палата, в компетенцию которой входил контроль за ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

Кафедра фінансів та банківської справи

Методи організації податкової служби

та податкової роботи

Курсова робота

з дисципліни "Податкова система"

Розробила

студентка групи 401 __________________________________

Керівник ___________________________________________

Нормоконтроль _____________________________________

"До захисту"___________________________

Результат захисту __________ "_____" ________________200_р.

Херсон –

МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА

Кафедра _________________________________________________________

Дисципліна ______________________________________________________

Спеціальність ____________________________________________________

Курс _____ Група ______ Семестр ____________________

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВУ РОБОТУ СТУДЕНТА

_________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема __________________________________________________________

_________________________________________________________________

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ___________________________

3. Вхідні дані до роботи ____________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити і терміни їх виконання) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу ______________________________________

__________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання _____________________________________________

Керівник _________ ______________

(прізвище, ініціали)

Студент ___________

(підпис)

РЕФЕРАТ

Курсова робота «Методи організації податкової служби та податкової роботи» вміщує 37 сторінок тексту, 1 таблицю, 4 рисунки, 16 літературних джерел.

Предметом дослідження є організаційна структура органів ДПС, їх функції, права та обов’язки, організація податкової роботи, Програма модернізації податкової служби України.

Результати дослідження показали, що основні обов'язки з контролю за процесом оподаткування покладено законодавцем на Державну податкову службу. Зважаючи на це, саме ДПА України контролює більшу частину податкових надходжень до зведеного бюджету країни та є одним із провідних органів державної виконавчої влади, що представляє інтереси держави у правовідносинах між державою і платниками податків, що проявляється у її функціях, правах та обов’язках. Також з 2001 р. розпочалася Програма модернізації податкової служби України, яка значно покращує роботу Державної податкової служби.

ЗМІСТ

ВСТУП …………………………………………………………………………..6

 1. Державна податкова служба у структурі органів управління оподаткуванням ………………………………………………………….8

  1. Права та обов’язки працівників органів ДПС ………………….....8

  2. Податкова міліція, як орган контролю за додержанням

податкового законодавства ………………………………………..10

2. Методи організації податкової служби та податкової роботи ………..14

2.1. Організаційна структура та функції органів ДПС ……………….14

2.2. Завдання органів ДПС ……………………………………………...22

2.3. Основи та організація податкової роботи ………………………...23

3. Програма модернізації податкової служби України ………………......24

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………31

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ ………………………………………………………...33

ДОДАТОК А «Схема розподілу обов’язків між керівництвом ДПА України

у 2007 році»……………………………………………………………………..35

ДОДАТОК Б «Динаміка збору надходжень до бюджетів України

у 2005-2006 роках» …………………………………………………………….36

ДОДАТОК В «Надходження платежів до Державного бюджету України

на 1 жовтня 2007 року» ………………………………………………………..37

ВСТУП

У більшості країн світу податки є “ефективним знаряддям державної політики” відносно життєдіяльності суспільства, а саме: перерозподілу ВВП у соціальному, віковому, територіальному, галузевих аспектах компенсації недоліків ринкових механізмів, розміщення ресурсів і забезпечення суспільними благами, заохочення бізнесу, ділової та інвестиційної активності, мотивації до праці, антициклічного регулювання економіки, підтримання рівня зайнятості, стабілізації ринкової кон’юнктури.

Основні обов'язки з контролю за процесом оподаткування покладено законодавцем на Державну податкову службу. Зважаючи на це, саме ДПА України контролює більшу частину податкових надходжень до зведеного бюджету країни та є одним із провідних органів державної виконавчої влади, що представляє інтереси держави у правовідносинах між державою і платниками податків. Органи ДПС України координують свою діяльність з фінансовими органами, органами Державного казначейства України, Служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, прокуратури, статистики, державної митної і контрольно-ревізійної служб, інших органів контролю, банками та податковими службами інших держав.

Ця тема є дуже актуальною, оскільки сьогодні не можна стверджувати, що організація та діяльність податкової служби наблизилася до рівня європейських держав. Характер відносин між органами податкового контролю і платниками податків можна окреслити як такі, що викликають взаємну недовіру. Причинами цього є довільні тлумачення податківцями податкового законодавства, завищення своїх службових повноважень, ігнорування презумпції невинності стосовно платників податків, вияви бюрократичного свавілля та корупції, що призводять до матеріальних бізнесових втрат.

Сьогодні у діяльності органів Державної податкової служби поки що превалюють фіскальні методи роботи, коли всі зусилля спрямовуються, в першу чергу, на виконання контрольно-перевіркової функції. Роз’ясненню ж положень податкового законодавства широким верствам населення, профілактичній роботі, спрямованій на недопущення платниками податків несвідомих і випадкових помилок при його застосуванні, запобіганню податковим порушенням приділяється менше уваги.

Метою написання курсової роботи є розгляд організаційної структури органів ДПС, їх функцій, прав та обов’язків, організації податкової роботи, Програми модернізації податкової служби України.

Головним завданням написання курсової роботи є дослідження методів організації податкової служби та податкової роботи.

Об’єктом дослідження в роботі є податкова служба, її права, обов’язки, функції, завдання та організація податкової роботи в ДПС.

Робота складається з трьох розділів. У першому розділі розглядаються права та обов’язки працівників органів ДПС та податкова міліція, як орган контролю за додержанням податкового законодавства. У другому розділі розглядаються методи організації податкової служби та податкової роботи, організаційна структура органів ДПС, їх функції та завдання. У третьому розділі висвітлюється Програма модернізації податкової служби України.

При написанні роботи використовуються підручники в основному з економічних дисциплін, а саме з податкової системи, наукові роботи видатних вчених та економічні журнали, що зумовлено теоретичною специфікою теми курсової роботи.

Дослідженням методів організації податкової служби та податкової роботи займалися такі науковці: Герасим П.М., Крисоватий А.І., Василик О.Д., Вакулич І.П., Десятнюк О.М. та ін.

1. ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА У СТРУКТУРІ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація податкового обліку і звітності розрахунків з бюджетом в умовах реформування системи оподаткування України

  Реферат >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ів, утримання правоохоронних і митних органів та податкових служб, органів законодавчої і судової ... методи оцінки витрат мають запобігати їх заниженню, а в податковому ... товарів (робіт, послуг). 5. Організація податкового і фінансового обліку розрахунків ...
 2. Організація маркетингової служби та підвищення ефективності аграрного маркетингу на підприємстві

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Організація створення маркетингової служби 51 Організація проведення маркетингових досліджень 68 Організац ... результат господарювання. 1.2 Методи організації маркетингу Методи маркетингової діяльності ... нансово - кредитної та податкової політики при розробц ...
 3. Податкова система (3)

  Учебное пособие >> Финансовые науки
  ... . Задача №2 Необхідно визначити податкове навантаження за різними методами, якщо податкові виплати ... ів – 1%. Тема 4. Організація податкової служби в Україні 1. Поняття про податкову службу та суб’єкти податкової роботи Податкова робота – діяльн ...
 4. Проблеми правового регулювання та організації виконання податкових зобов язань платників

  Реферат >> Государство и право
  ... правового регулювання та організації виконання податкових зобов’язань платників ... модернізації, удосконалення та запровадження нових форм і методів державного ... рішення про списання податкового боргу органи державної податкової служби у разі необхідност ...
 5. Організаційно методичні аспекти бухгалтерського обліку в акціонерн

  Курсовая работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... організацій - Національного банку та Міністерства фінансів. З окремих питань обліку податкових ... ’єкти організації бухгалтерського обліку Найпоширенішими методами організації бухгалтерського ... двох формах організації та побудови бухгалтерської служби: централі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0033910274505615