Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Транспорт->Дипломная работа
Необратимый процесс рыночных преобразований в экономике Беларуси требует принципиально новых подходов к управлению экономическими процессами практичес...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Тепловозоремонтное производство – сложная, постоянно развивающаяся динамическая система с большим количеством предприятий, на которых восстанавливают ...полностью>>
Транспорт->Реферат
Главная задача гибридного автомобиля – снижение расхода топлива, а также снижение вредных выбросов в атмосферу 78% выбросов углекислого газа за полный...полностью>>
Транспорт->Курсовая работа
Перечень ключевых слов, которые дают общее представление о содержании курсовой работы: субъективные и инструментальные методы диагностирования двигате...полностью>>

Главная > Реферат >Транспорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти та науки України

Національний транспортний університет

Кафедра економіки

Реферат

На тему

«Транспортні компанії та транспортні послуги на ринку послуг»

Виконала: студентка групи МЕ-І-1

Солтик Ірина

Перевірила: асп. Редько Н.О.

Київ, 2010

План

Вступ

1. Визначення та функції транспортних послуг

2. Запровадження виваженої державної транспортної політики

2.1 Визначальні елементи транспортного ринку

3. Конкуренція на транспортному ринку

4. Сегменти транспортного ринку послуг

5. Транспортні компанії України

5.1 Аеросвіт

5.2 УкрАвто

5.3 АвтоЛюкс

Висновок

Вступ

Як свідчить аналіз зарубіжної економічної літератури, міжнародний ринок транспортних послуг є сферою, яка відіграє значну роль в економічному розвитку багатьох країн світу, і проходить через процес фундаментальних змін, що здійснює вплив на його учасників та структуру їхніх правовідносин. Розвиток європейського ринкупослуг на транспорті характеризується такими тенденціями:

посилення впливу глобальних транспортно-логістичних компаній;

продовження консолідації ринку;

зростання ролі інформаційних технологій і системи передавання даних;

прагнення до скорочення транспортного процесу та оптимізація витрат на його ділянках;

впровадження нових підходів до маркетингу та зростання ролі інновацій.

З погляду світового досвіду і сучасних тенденцій розвитку глобального ринкутранспортних послуг Україна нині на етапі формування і консолідації галузі, істотно поступається європейським країнам як за якістю, так і за комплексністю послуг, що надаються національними транспортними компаніями.

Транспорт є ключовою ланкою соціально-економічної системи держави і належить до стра тегічно важливих галузей національної економіки, без ефективної роботи якої неможливе подальше підвищення добробуту суспільства. Основні завдання транспорту – своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи. Пріоритетною ознакою національної транспортної політики є становлення національного ринку транспортних послуг. Транспортні послуги потрібно розглядати як сукупність послуг, пов’язаних з фізичним пере міщенням у просторі пасажирів, багажу та вантажів.

1. Донедавна більшість транспортних підприємств виконували тільки операції перевезення, не турбуючись про надання спектра інших послуг. Проте нові економічні умови, формування ринкутранспортних послуг, поява та посилення конкуренції між підприємствами транспорту спонукають до активного вивчення досвіду функціонування транспорту країн з ринковою економікою. Поняття “послуга транспорту” починає широко використовуватися в практиці організації та планування роботи транспорту.

Особливості діяльності щодо надання послуг зводяться до таких положень:

послуги не можуть існувати поза процесом їхнього надання (вони не можуть ннакопичуватися);

продаж послуг – це фактично продаж самого процесу праці, тому якість послуг визначається якістю самого процесу праці;

послуги являють собою конкретну споживчу вартість тільки в певний час і в конкретному місці чи напрямі, що істотно обмежує можливість їхніх замін на ринку послуг;

послуги транспорту належать до послуг, що завершують процес матеріального вироництва.

Послуга транспорту визначається як підвид діяльності транспорту, що спрямований на задоволення потреб людей і характеризується наявністю необхідного технологічного, економічного, інформаційного, правового та ресурсного забезпечення.

До транспортних послуг належать:

перевезення вантажів та пасажирів;

навантажувально-розвантажувальні роботи (навантаження, розвантаження,

перевантаження, внутрішньоскладські операції, пересадка пасажирів);

зберігання вантажів;

сервісне обслуговування транспортних засобів;

підготовка засобів, якими здійснюються перевезення;

надання засобів, якими здійснюються перевезення, на умовах оренди чи прокату;

переганяння (доставка) нових та відремонтованих транспортних засобів тощо.

Аналіз робіт таких відомих вітчизняних та зарубіжних спеціалістів, як В.І. Арсенев, Б.В. Артамонов, Р.Л. Губерман, П.В. Куренков, Л.В. Мазо, С.В. Милославська, К.І. Плужников,О.В. Соколова, К.В. Холопов та інших, дає змогу запропонувати класифікацію транспортних послуг.

Транспортні послуги

1.за ознакою взаємозв’язку з основною діяльністю підприємства:

 • Перевізні, тобто містять в тому чи іншому вигляді елемент перевезення;

 • Неперевізні.

2.За видом споживача, якому надається послуга:

 • Зовнішні, надання нетранспортним підприємствам і організаціям;

 • Внутрішні, надання іншим підприємствам і організаціям транспорту.

3. За характером діяльності, пов’язнаної з наданням певної послуги:

 • Технологічні;

 • Комерційні;

 • Інформаційні тощо.

2.В умовах докорінного реформування економіки України необхідна виважена державна транспортна політика, яка враховувала б особливості галузі та її роль у процесах економічних і соціальних перетворень. Для створення ефективної системи правового регулювання ринку транспортних послуг потрібно почати з формулювання та закріплення основних положень національної транспортної політики, а також на законодавчому рівні закріпити визначення основних понять “національна транспортна політика”, “ринок транспортних послуг”, “транспортні послуги”, необхідно удосконалювати законодавчу базу та змінювати її відповідно до економічного розвитку країни, цим самим забезпечуючи правове регулювання відносин на транспорті.

Існує два напрямки в області організації транспортних послуг:

пристосування асортименту запропонованих послуг до специфічних потреб клієнтів;

активне формування попиту на послуги транспорту з метою прибуткової реалізації уже запроваджених.

Визначальним елементом транспортного ринку є клієнт (відправник – отримувач вантажів), який диктує транспортному підприємству умови транспортного обслуговування. Найголовніші критерії, які визначають поведінку споживача послуг перевезення вантажів: швидкість та технології доставки вантажів, якість та мобільність перевезень, цінова політика, номенклатура послуг, що надаються підприємством, географія обслуговування, наявність спеціалізованого рухомого складу.

Коли споживач оцінює якість послуг, він порівнює фактичні величини параметрів якості з тими,які очікував, і якщо вони збігаються чи є близькими,то якість вважається задовільною.

Споживчі очікування клієнта транспортних послуг ґрунтуються на таких параметрах:

мовних комунікаціях (чутках), тобто на інформації про послуги, яку споживачі послуг передають один одному;

власних потребах (власних уявленнях клієнта щодо якості, його запитах);

минулому досвіді, тобто на подібних послугах, що надавалися йому в минулому;

зовнішніх комунікаціях, які надходять через засоби масової інформації: радіо, телебачення, пресу.

Дослідження попиту на транспортні послуги свідчить про те, що однією з головних вимог клієнтів до роботи транспорту є своєчасність відправки та доставки вантажів. Пов’язано це з прагненням більшості вантажовласників до зменшення запасів як в сфері виробництва, так і в сфері обороту, оскільки їх затрати на утримання запасів становлять по деяких галузях - 20 % і більше від вартості продукції, що випускається. Відсутність гарантії своєчасної доставки чи відправки потрібного вантажу, можливість відмови чи неодноразового відкладення заявки на перевезення були характерними особливостями системи роботи транспорту, що склалися у нас в країні.

До критеріїв, які визначають попит на послуги, належать:рід вантажів та обсяг перевезень; розміри території, що обслуговується; номенклатура товарів, що перевозяться; регулярність вантажопотоків; час доставки; рівень тарифів; необхідність зберігання товарів (технологічного простою-пересадки) в циклі доставки; юридичний стан відправника чи одержувача (підприємство чи приватна особа).

3.Характеризуючи конкурентну ситуацію на транспортному ринку, варто сказати, що в умовах ринкової економіки конкуренція набуває якісно нових рис, оскільки тепер усі види транспорту розвиваються за рахунок власних джерел фінансування. За таких умов ринку кожне підприємство, що надає транспортні послуги, повинне вміти оцінювати рівень своєї конкурентоздатності і своєчасно вживати заходи щодо запобігання збитковості та банкрутству. Постійне збільшення якості транспортного обслуговування разом із зростанням обсягів перевезень позитивно відобра- жається на конкурентоздатності підприємств на ринку транспортних послуг. Конкуренція на ринку транспортних послуг у зв'язку з виникненням безлічі дрібних приватних компаній та активним освоєнням східного напряму перевезень іноземцями у поєднанні з жорсткою податковою політикою і подорожчанням ресурсів поставили транспортні компанії перед необхідністю мобілізувати всі внутрішні резерви. Очевидним є те, що ефективна діяльністьтранспортних компаній вже неможлива без широкого використання інформаційних технологій і персональних комп'ютерів. Незважаючи на проблеми, пов'язані з упровадженням інформаційно-комп'ютерних технологій, цей процес необхідний і, більш того, неминучий. Це зумовлено зростаючим обсягом даних, які підлягають обробці. Звичайними, традиційними способами вже не вдається з цього потоку отримати всю корисну інформацію і використовувати її для управління підприємством. Визначальним чинником в управлінні стає швидкість обробки даних і отримання потрібних відомостей.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Напрямки покращення агентського обслуговування клієнтури на прикладі агентства по комплексному

  Дипломная работа >> Транспорт
  ... ринку транспортних послуг. В порту Ізмаїл діє більш 25 агентських компаній. Не дивлячись на ... багато років на ринку послуг, власний причал, катер та готель для відпочинку ... споживачів про ситуацію на ринку взагалі та по окремих групах послуг – зазначене не ...
 2. Страхова компанія ВАТ ОРАНТА-ДНІПРО на ринку страхових послуг Дніпропетровської області

  Отчет по практике >> Банковское дело
  ... на ринку страхових послуг Павлоградського району та м. Павлограда 2. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ 2.1 Сутність та ... ій справі використовують відособлене страхування транспортних засобів – «каско» та страхування вантажів, що перевозяться ...
 3. Митне регулювання експорту та імпорту послуг в Україні та його ефективність

  Курсовая работа >> Таможенная система
  ... ІВ ТА СУПУТНІХ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 2.1 Загальна характеристика діяльності ЗАТ “Українська горілчана компанія NEMIROFF” та ... є підприємство кіпрської компанії Biostar Investments Ltd., на ринку працює з 1992 року [51 ...
 4. Страховий ринок. Економічна необхідність та сутність страхового ринку.

  Реферат >> Астрономия
  ... продавцями страхових послуг на ринку є акціонерні страхові компанії відкритого і закритого типу та страхові товариства ... Укрстрахнагляду, Центру підготовки кадрів та Моторного (транспортного) страхового бюро провела розширене зас ...
 5. Непрямі податки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд". ... ввезенні товарів та транспортних засобів, а також при транзиті транспортних засобів окремо ... приведе до зменшення цін на товари та послуги. Український ринок у таких випадках надто ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017862319946289