Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Курсовая работа
Одним из способов адаптации предприятия к внешней среде является оценка бизнеса или проекта в сложившихся условиях Оценка бизнеса преследует цель, не ...полностью>>
Экономика->Дипломная работа
Рынок недвижимости – сектор национальной рыночной экономики, представляющий собой совокупность объектов недвижимости, экономических субъектов, опериру...полностью>>
Экономика->Контрольная работа
3 Какова рыночная стоимость дебиторской задолженности по продажам в рассрочку, если балансовая величина этой задолженности составляет 1,5 млн руб и пр...полностью>>
Экономика->Реферат
Определение поправок методом «Анализ парных продаж» базируется на сравнении двух почти идентичных объектов недвижимости, за исключением одной характер...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП……………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ 1 Теоретичні підходи визначення міжнародного науково – технічного обміну на світовому ринку…………………………………………6

1.1. Сутність, значення та види міжнародного науково – технічного обміну для розвитку економіки…………………………………………………6

1.2. Методика аналізу ефективності міжнародного науково – технічного обміну………………………………………………………………..18

1.3. Нормативно – правова база регулювання міжнародного науково – технічного обміну……………………………………………………………...20

РОЗДІЛ 2. Аналіз економічної ефективності міжнародного науково – технічного обміну на сучасному етапі на прикладі ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування "…………………………………………………..29

2.1. Загальна економічна характеристика ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування "…………………………………………………..29

2.2. Оцінка економічної ефективності використання іноземних технологій та інновацій міжнародного науково – технічного обміну на ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування "…………………….……34

РОЗДІЛ 3. Шляхи впровадження іноземних технологій на підприємстві ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування "………………………….40

3.1. Прогноз розвитку підприємства на основі інтенсифікації міжнародного науково – технічного обміну………………………….……….40

3.2.Пропозиції по вдосконаленню міжнародного науково – технічного обміну на ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування"………………………………………………….…………...43

ВИСНОВКИ………………………………………………………….…..………48

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………….……....51

ДОДАТКИ

ВСТУП:

За сучасних умов в нашій державі здійснюється системна трансформація суспільного виробництва, яка спрямована на розвиток ринкової економіки, досягнення стабілізації національного господарства. Цей процес відбувається не ізольовано, а передбачає використання різних чинників. Серед останніх одне з центральних місць посідає виважене впровадження в національних межах переваг сукупного науково-технічного потенціалу країн світового співтовариства. Головним напрямом використання здобутків у сфері науки і техніки є міжнародний науково-технічний обмін. Його впровадження і розвиток виступає важливою умовою здійснення ринкових перетворень та досягнення економічного зростання України.

За умов, коли відбувається структурна перебудова економіки нашої держави, а платоспроможність вітчизняної промисловості щодо купівлі нових технологій дуже низька, все більш актуальними повстають питання розвитку інноваційного бізнесу, пошуку інвесторів, нових галузей застосування і нових ринків збуту новітніх технологій. Тому сьогодні усе сильніше відчувається потреба в більш глибокому розумінні сутності, закономірностей і специфіки розвитку інноваційних систем.

Сутність міжнародного науково – технічного обміну досліджували багато учених та фахівців. Серед них слід, насамперед, вказати Авилкіна М., Борейко В., Галощапова О.Р., Гонорська О.В., Медведкін Т.О, Фомішин С. В., Онищенко В.А., Сініченко І., Федулова Л.

Проте у теорії міжнародного науково – технічного обміну залишається ще безліч невивчених питань, які ускладнюють як оцінку інноваційної діяльності і її вплив на економічний розвиток, конкурентоспроможність підприємств і країн, так і регулювання цієї сфери на національному і міждержавному рівнях. Тому тема є досить актуальною в наш час.

Метою курсової роботи є визначення ступіню розвитку міжнародного науково – технічного обміну в Україні на сучасному етапі та проведення аналізу економічної ефективності обміну на сучасному етапі на прикладі підприємства.

У роботі відповідно до даної мети поставлені наступні завдання:

1. Розкрити сутність та значення міжнародного науково-технічного обміну;

2. Визначити методику аналізу ефективності міжнародного науково – технічного обміну;

3. Проаналізувати нормативно – правову базу регулювання міжнародного науково – технічного обміну;

4. Оцінити економічну ефективність даного процесу на прикладі ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування ";

5. Намітити основні шляхи, дати рекомендації щодо вдосконалення впровадження іноземних технологій на підприємстві ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування ".

Об’єктом дослідження виступає ВАТ "Криворізький завод гірничого машинобудування " як суб’єкт міжнародного науково – технічного обміну.

Предметом дослідження є процес міжнародного науково – технічного обміну на сучасному етапі на підприємстві.

Теоретичною і методологічною основою роботи послужили закони і нормативні акти, публікації друковані, періодичні видання. Під час написання даної курсової роботи було опрацьовано багато літератури (друковані публікації періодичні видання, закони і т.ін.) і серед неї виділяються такі видання як “Економіст”, “Економіка України”, “Актуальні проблеми економіки”, “Формування ринкових відносин в Україні”, “Международная экономика”, “Фінанси України”, “Економіка. Фінанси. Право“ та ін., в яких зібрані і надруковані цікаві та корисні матеріали по темі дослідження.

В основу методології дослідження покладено загальнотеоретичні принципи та підходи щодо вивчення основних напрямів міжнародного науково - технічного обміну.

З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, прогнозування та спеціальні методи: статистичні, графічні, комп’ютерні програми.

Наукова новизна курсової роботи полягає в тому, що на основі аналізу сучасного стану і розвитку міжнародної науково-технічної сфери здійснюється поглиблене дослідження стратегії та основних напрямів формування механізму активізації участі українських підприємств в сучасному науково-технічному просторі.

Висновки та пропозиції, що містяться у курсовій роботі можуть бути використані при розробці напрямів розвитку науково-технічного співробітництва підприємств з учасниками світового співтовариства .

Структура курсової роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел.

Інформаційною базою дослідження послужили нормативні і законодавчі акти України, навчальна і методична література, періодичні видання, глобальна мережа Internet, а також державна статистична звітність.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ МІЖНАРОДНОГО НАУКОВО – ТЕХНІЧНОГО ОБМІНУ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

  1. Сутність, значення та види міжнародного науково – технічного обміну для розвитку економіки

В умовах сучасного етапу науково-технічної революції обмін науково-технічними знаннями в світі все більше розширюється і стає необхідним як на рівні держав, так і на рівні підприємств. В практиці міжнародної торгівлі використовуються різні терміни, що відносяться до обміну науково-технічними знаннями, такі як "міжнародний обмін результатами науково-технічної діяльності", "міжнародний технологічний обмін", "обмін промисловою технологією", "передача технологій" і т.д. Ці терміни за своїм змістом вважаються тотожними. Вони відносяться до науково-технічного обміну на комерційній основі між партнерами різних країн.

Науково-технічні знання являються результатом науково-технічної діяльності, яка передбачає проведення наукових досліджень і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР). Вони можуть відсторонюватися у власника або укладенням торгової угоди купівлі-продажу, або підписанням договору про їх використання на протязі певного періоду за певну винагороду.

За визначенням експертів ЮНКТАД до міжнародного обміну технологій належать " угоди між сторонами незалежно від їхньої правової форми, що переслідують як мету або зі своїх цілей уступку стосовно ліцензій чи передачу прав на промислову власність, продаж або будь-який інший вид передачі технічних послуг". [94, с.93]

ОЕСР визначає трансфер технологій більш широким поняттям, що включає комерційні угоди: з передачі технічних засобів із використанням патентів і ліцензій, передачі ноу-хау; щодо трансферу (продажу, ліцензу­вання, франчайзингу) проектів, торгових марок і зразків; з надання по­слуг технічного змісту, включаючи технічне й інжинірингове навчання, а також технічну допомогу; з трансферу результатів НДДКР. [95, с.37-38]

На думку багатьох дослідників, технологія перетворюється у вирішальний фактор соціально – економічного розвитку. Нагачевська Т.В. визначає поняття «міжнародна передача технологій» як комплекс процесів та відносин в міжнародній економіці з приводу вивозу та ввозу технології, яка передається в уречевленій або не уречевленій формах. [72, с.29]

Ці визначення розкривають повну сутність процесу міжнародної передачі технологій та дають змогу зрозуміти основні принципи здійснення даної діяльності. Однак, на нашу думку, пропущено одну з ключових характеристик технології – це її новизна. Технологія може мати національну, регіональну або світову новизну, від чого залежать мотиви та масштаби її експорту-імпорту в міжнародній економіці.

Переплетіння різноманітних циклів НТП в окремих державах з новими потоками міжнародного обміну ліцензіями, ноу-хау, а також пов'язаних з ним зростом товарів, послуг та капіталу, формує основи нового розподілу праці, що базується на торгівлі технологіями як провідному факторові процесу виробництва. Обмін технологіями, таким чином, стає причиною і наслідком змін у міжнародному розподілі праці, надає йому нового якісного стану.

Суб'єктами міжнародної передачі технологій є:

- науково-виробничі об'єднання, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, де створюються та/або використовуються технології;

- Національна академія наук України і галузеві академії наук, установи науки, освіти, охорони здоров'я та інші установи, де створюються та/або використовуються технології і яким належать майнові права на технології;

- фізичні особи, які беруть участь у створенні, трансфері та впровадженні технологій, надають інформаційні, фінансові та інші послуги на всіх стадіях просування технологій та їх складових на ринок;

- юридичні та фізичні особи, які є постачальниками складових технологій, що використовуються під час застосування технологій, які пропонуються до трансферу;

- юридичні та фізичні особи, що надають технічні послуги, пов'язані із застосуванням технологій;

- центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки (далі - уповноважений орган), а також інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які беруть участь у закупівлі, передачі та/або використанні технологій. [2, с.13]Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Стратегія маркетингу у виробничій діяльності підприємств

  Курсовая работа >> Маркетинг
  ... впровадження ... шлях ... на підприємстві, оптимальною організацією та спрощенням технолог ... на товарів і послуг. Одним із крупніших та основних конкурентів ЗАТ «ОРРЗ» є Криворізький завод гірничого ... ВАТ “Марганецький ГЗК” 480,00 3,6 Контракт 6 ВАТКриворізький ... ноземним ...
 2. Вплив іноземного перестрахування на платоспроможність вітчизняних страхових компаній на прикладі

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... шляхів підвищення ефективності впливу іноземного перестрахування на ... ВАТ «Півничний ГЗК», ВАТ «ЦентральнийГЗК», ВАТ «Суха Балка», ВАТ «Криворізький завод гірничого обладнання», ВАТ ... на предмет його надійності та стабільності, розробка та впровадження ... дприємств ...
 3. Організація управління витратами з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства

  Дипломная работа >> Менеджмент
  ... на виробництво досягається шляхом: застосування ресурсозберігаючих технологій; чіткого дотримання технолог ... Криворізький металургійний завод першим в Україні серед підприємств ... рничо – металургійних комбінатів, а саме: ВАТ "Азовсталь"; ВАТ "Запоріжсталь"; ВАТ ...
 4. Екологічні проблеми водоспоживання і водовідведення та шляхи їх подолання

  Дипломная работа >> Экология
  ... впровадження ними маловідхідних, безвідхідних, енерго- і ресурсозберігаючих технолог ... рничо ... ВАТ «Центральний рудоремонтний завод» 13791 -- 13791 7. АТ «Криворізький турбінний завод ... на даний момент є збільшення часу відстою шляхом ... підприємств; іноземних вступ ...
 5. Отчет по преддипломной практике на ВАТ ПГЗК

  Реферат >> Менеджмент
  ... УКРАЇНИ КРИВОРІЗЬКИЙ ТЕХНІ ... управлiння - розробка, впровадження та супровiд програмного ... нату. Основні технологічні процеси на підприємстві: – видобуток ... дприємств є російські комбінати – ВАТ "Лебединський ГЗК" та ВАТ "Стойленський ГЗК". ВАТ "Південний гірничо ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002734899520874