Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Основой денежных отношений являются деньги Они связывают интересы продавца и покупателя Покупатель платит деньги продавцу, рассчитывая затем продать р...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Индивидуальный предприниматель (ИПБОЮЛ) Мирный С П в течение 2006 г совершил следующие операции: приобрел в Германии спирт этиловый в количестве 4000 ...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Сотрудник организации принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и является ветераном войны в Афганистане Также он содержит...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Индивидуальный предприниматель ИП Северный В Г в течение 2006 г совершил следующие операции: приобрел в Германии легковые автомобили для последующей п...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


Магістерська робота на тему:

„Податкова політика та її економічна оцінка”

зміст

Вступ 3

Розділ 1. Детермінанти податкової політики в Україні. 5

1.1. Необхідність державного регулювання економіки та межі державного втручання 5

1.2 Принципи функціонування податкової системи ринкового типу. 29

1.3 Основні напрями податкової політики в Україні 39

Розділ 2. ста н податкової політики в сфері оподаткування доходів фізичних осіб в Україні 54

2.1. Альтернативні зміни в оподаткуванні доходів фізичних осіб в Україні 54

2.2 Прогнознозуваання надходжень податку з доходів фізичних осіб на 2004 рік 58

2.3. Проблема детінізації доходів громадян в контексті змін щодо оподаткування доходів громадян 64

Розділ 3. Застосування зарубіжних моделей податкової політики для умов України 70

3.1 Податкова політика зарубіжних країн в сфері оподаткування доходів громадян 70

3.2 Стан податкової політики країн світу в контексті глобалізації економік країн світу 88

3.3. Модельне порівняння дії основних податків країн світу 92

Розділ 4. Охорона праці в органах ДПС 98

4.1. Нормативно-правова база охорони праці в Україні. 98

4.2. Організація охорони праці в ДПІ Оболонського району м. Києва. 100

4.3. Умови праці на робочому місці в ДПІ Оболонського району м. Києва. 101

4.4. Профілактика травматизму та профзахворювань в ДПІ Оболонського району м. Києва. 115

Висновки 119

Список використаних джерел 120

Додатки 123

Вступ

Актуальність теми дослідження. У 90-х рр. минулого століття Україна була вимушена практично з нуля будувати власну систему оподаткування. Вона мала водночас як відповідати вимогам ринкової системи господарського регулювання, так і виходити зі специфічних рис трансформаційних процесів, що відбувалися в українській економіці. Недосконалість нормативних актів у сфері оподаткування, часто некритичне копіювання досвіду розвинутих країн, невпинне загострення трансформаційної кризи призвели до формування в країні складної, заплутаної, суперечливої та неефективної податкової системи.

Значний податковий тягар гальмує економічне зростання в Україні, перешкоджає розвиткові інвестиційних процесів, послаблює конкурентоспроможність українських підприємств. Податкова система «карає» суб’єктів, які здійснюють вкладення в економічний розвиток. Між тим зниження податкових ставок загрожує скороченням бюджетних надходжень, що може призвести до порушення виконання державою покладених на неї функцій, зокрема у соціальній сфері. Податкова реформа має вирішувати зазначену суперечність, забезпечити раціональний баланс між фіскальною та регуляторною функціями податків, забезпечити підпорядкованість податкової політики стратегічним завданням довгострокового економічного зростання та якісної структурної перебудови національної економіки.

Кроки, які останнім часом зроблено Україною у напрямі модернізації податкової системи, не знімають потреби в підготовці та здійсненні її більш ґрунтовних перетворень, спрямованих на формування передумов та стимулів для запровадження інноваційної моделі соціально-економічного розвитку.

Питання податкової реформи є предметом досліджень багатьох науковців та наукових колективів. Зокрема, під керівництвом доктора економічних наук Б. Губського ще у 2000 р. було підготовлено детальну концепцію реформування податкової системи України1. Слід також відзначити глибокі наукові дослідження проблем впливу податкової системи на структуру національної економіки, здійснені Л. Шаблистою2, аналіз методологічних основ та процесу становлення податкової системи, проведений А. Соколовською3, оцінки реального рівня податкового тягаря, здійснені академіком НАНУ О. Амошею4 та низку інших наукових праць з цієї тематики Лисюк В. С., Луніна І., Білостоцька В. О., Островецький В. І., Лондар С., Чугунов І., Эрхард Л., Вишневский В., Липницкий Д., Бобоев М., Кашин В., Я. А. Жаліло, О. І. Барановський, В. В. Головко та інш.

Метою дипломної роботи поставлено спробу проаналізувати основні завдання, які стоять перед податковою реформою в Україні, та визначити головні обмеження, які постають для такої реформи у зв’язку з сучасним станом соціально-економічної системи. Базуючись на зазначеному аналізі, автори висувають власні рекомендації щодо основних напрямів перетворень податкової системи та їхнього місця у стратегії стійкого економічного зростання та інноваційного розвитку. Значна увага приділяється проблемі оподаткування доходів фізичних осіб, прогнозуванні надходжень за новими правилами оподаткування, використання даних досліджень може бути спрямоване на реалізацію стратегічних завдань формування інноваційної моделі розвитку України.

Для виконання мети були поставлені наступні завдання:

 • розглянути межі державного втручання держави в процеси регулювання економіки країни;

 • розглянути основні принципи функціонування податкової системи ринкового типу;

 • зробити огляд сучасного стану податкової політики України;

 • розглянути альтернативні системи оподаткування доходів фізичних осіб, та зробити аналіз можливих наслідків;

 • вивчити проблеми ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб та втрати держави;

 • проаналізувати зарубіжний досвід у сфері оподаткування доходів фізичних осіб;

 • визначити вплив глобалізації економік країн світу на податкову політику держави;

 • розглянути моделі основних податків країн світу;

 • розглянути питання охорони праці в органах ДПС України.

Об’єктом дослідження є податкова політика держави у сфері оподаткування доходів фізичних осіб.

Предмет дослідження складають нормативно-правові акти, що регулюють порядок оподаткування доходів фізичних осіб в Україні, статистичні матеріали щодо оподаткування доходів фізичних осіб та зарубіжний досвід країн у цій сфері.

Теоретичну основу дослідження складають нормативно-правові документи України, такі як Конституція України, Закони України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради та Уряду України, дані Міністерства фінансів, Державного комітету статистики, Державної податкової адміністрації та інших міністерств і відомств України, монографічна й періодична література.

Інформаційну базу дослідження складають звітні дані Міністерства фінансів України, Держкомстату України, Державної податкової адміністрації України.

У першому розділі роботи буде розглянуто межі державного регулювання економіки, принципи функціонування податкової системи ринкового типу та сучасні аспекти податкової політики України в сфері оподаткування доходів фізичних осіб.

Другий розділ роботи присвячено аналізу пропонованих раніше підходів до оподаткування доходів фізичних осіб, проведено оцінку майбутніх наслідків реформи оподаткування доходів фізичних осіб та розглянуто основні аспекти детінізації сфери оподаткування доходів фізичних осіб в Україні.

В третьому розділі буде розглянуто зарубіжний досвід з питань оподаткування доходів фізичних осіб, вплив глобалізації на стан податкової політики країни та моделі основних податків країн світу.

Розділ 1. Детермінанти податкової політики в Україні.

1.1. Необхідність державного регулювання економіки та межі державного втручання

Системоутворюючий вплив на процес еволюції податкової системи передусім мають відносини, які визначаються місцем та значенням ролі держави в суспільстві. Вони завжди були тим стрижнем, навколо якого розвивалися податкові відносини і формувалися податкові системи всіх країн.

Враховуючи те, що наше суспільство в цілому і держава зокрема переживають трансформаційний процес, який не мав аналогій у світовій практиці, важливо зрозуміти його сутність і, виходячи з існуючих закономірностей розвитку держави та, відповідно, її функцій у сучасних умовах, сформувати таку податкову систему, яка б відповідала потребам не тільки сьогодення, а й була здатна вирішувати проблеми, у першу чергу економіки, у перспективі.

Теоретичні концепції ролі держави в економіці мають багате історичне підґрунтя. Держава як реальна дійсність, як практична реалізованість розуму найбільш влучно: визначена Гегелем. Це сутність, влада якої перевершує все, що можна було б їй надати. Вона наділена волею; яку виявляє через державні дії (ухвали законодавчих актів, запровадження особистого стану) і завдяки яким змушує виконувати чи відміняє ті чи інші дії. Нарешті, вона має права та обов'язки щодо забезпечення нормальних умов життєдіяльності своїх громадян. Тобто Гегель розглядає державу не лише як засіб, але і як мету, її права потребують особливої поваги й шани, і до них треба підходити з тими без особистісними установками, які застосовуємо до явищ, що мають природу цілей у самих собі. Етатизм Гегеля, а саме: принцип суверенності держави і державних форм вияву, організації і дії, які визнаються еталоном, по суті, є необхідною умовою для будь-якої концепції і практика домінування правової держави.

Філософська економічна думка щодо ролі держави в регулюванні економіки вказує на пряме ставлення суспільної влади до функціонування суспільного господарства будь-якої розвиненої економічної системи. Питання про роль держави — це питання про фундаментальні складові суспільного господарства, тобто його цілі, структуру, функціональний механізм тощо. Історія людської цивілізації не дає прикладів економіки, вільної від держави, чи такої, що не потребує держави, хоча ступінь і зміст втручання були різними. Починаючи з меркантилізму і завершуючи сучасними теоріями економічної політики, можна прослідкувати еволюцію теоретичного обґрунтування та практичного інструментарію державної економічної політики. 1, разом з тим, за визнанням одного з найбільш відомих фахівців економіки державного сектора Джозефа Е. Стігліца, дебати продовжуються і сьогодні. У цілому зроблено значний внесок у розуміння економіки державного сектора, хоча залишається багато питань, на які зараз ще не існує однозначної відповіді і, крім того, постійно з'являються нові. Разом з тим, передбачити подальшу еволюцію такої ролі можна лише з урахуванням попереднього розвитку та сформованих історичних закономірностей.

Думка, що для найповнішого задоволення суспільних потреб необхідний сильний уряд, отримала найбільш широке визнання в XVII — XVIII столітніх у поглядах прихильників школи меркантилістів. Вони обстоювали необхідність активних дій уряду для розвитку промисловості й торгівлі. Заснована на теорії меркантилізму протекціоністська політика держави вперше використала елементи розподільчої системи (тарифи, мито) для обмеження ввезень у країну. Як зазначає М. Кондратьєв, "система меркантилістів, по суті, рівним чином була системою практичної політики, системою, яка в основному відповідала на питання, яким чином бути народному господарству і як повинна себе вести щодо нього державна влада". Активна участь держави у народному господарстві того періоду забезпечила багатьом європейським державам економічне процвітання.

Водночас наявність у світі держав, які мали сильний уряд, результати дій якого були неадекватними економічному стану держави, призвела до пошуків причин таких розбіжностей. Дати відповідь на це запитання зробив спробу Адам Сміт у своїй першій праці "Багатство націй" (1776). Тут обстоювалася думка, що ефективнішим способом виробництва є прагнення людей до задоволення власних потреб (мотив особистої вигоди) та конкуренція, які, врешті-решт, сприяють задоволенню суспільних потреб. На думку А. Сміта, до визначальних мотивів розвитку суспільного виробництва належить, передусім, зростання продуктивної сили праці, завдяки якій "усі предмети поступово ставали б більш дешевими і на їх виробництво необхідно було б витрачати все меншу кількість праці", тому що із зростанням продуктивної сили праці "при затратах меншої кількості праці виробляється більша кількість виробів". Разом з тим, він зазначав, що "кількість продукту, отриманого із землі, рудників, рибальства, передбачає їх природну продуктивність і залежить від розмірів та належного використання капіталів, застосованих до них. Тобто крім зростання продуктивної сили та інтенсивності праці не менш важливим фактором суспільного виробництва є накопичення капіталу - засобів виробництва у формі основних фондів та матеріально-технічних ресурсів. Обмеження, що накладалися кількістю засобів виробництва, потребували суспільної організації праці. Звідси повна свобода у ринкових відносинах, яку проголошував А. Сміт, у практичній площині вимагала введення певних обмежень. Така суперечність пов'язана з поєднанням А. Смітом у методологічному плані двох різних, по суті протилежних способів пізнання економічного життя: аналітичного та описового. Намагаючись заглибитися в анатомію та фізіологію капіталістичної системи виробництва і виявляючи, таким чином, її внутрішні закономірності, фактично було описано та класифіковано зовнішню оманливу видимість цих явищ і зафіксовано залежності, які виступають на поверхні. Ідеї А. Сміта мали значніший вплив на державу. Переважаючою, стала думка щодо обмеження ролі уряду. Економіка керується "невидимою рукою", що спрямовує її до виробництва необхідного найбільш якісного товару. Найвизначнішими економістами XIX століття (Джон Стюарт Міл та Наео-старший) була оприлюднена доктрина, відома як "дозволяйте робити (чого хочуть)", яка не визнавала втручання Уряду у справи приватного сектора. Вільна конкуренція вважалася найкращим засобом захисту інтересів суспільства.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Впливи

  Реферат >> Астрономия
  ... по переговорах використовують модулі впливу: позитивний модуль впливу (ПМВ) та негативний ... . В. Зворотня реакція об'єкта впливу: 1) висловити невдоволення, подив щодо ... взагалі. Стратегія використання модулів впливу залежить від особистостей партнерів. Специф ...
 2. Вплив атомних електростанцій на навколишнє середовище

  Реферат >> Астрономия
  ... навколишнього середовища від небезпечних техногенних впливів промисловості на екосистеми ... розмежування припустимих і неприпустимих впливів, оцінювання вартості ... незначущих і значимих, припустимих і неприпустимих впливів. Відзначимо, що в основі нормативних ...
 3. Вплив водосховищ на народне господарство

  Реферат >> Экология
  ... і зони побічного впливу. Смуга сильного впливу водосховища на узбережжя, яка ... і – десятки кілометрів. 2. ВПЛИВ ВОДОСХОВИЩ НА ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ Вплив водосховищ на земельн ... мулу водосховищ в якості добрив. 3. ВПЛИВ ПІДТОПЛЕННЯ, ПЕРЕРОБКИ БЕРЕГІВ І ІНШИХ ФАКТОР ...
 4. Вплив шорсткості та стану поверхневого шару на експлуатаційні властивості деталей машин

  Реферат >> Промышленность, производство
  ... навантаження, ніж в умовах відсутності наклепу. Вплив перелічених причин призводить до ... , є шкідливим. 3. Вплив залишкових напружень Зношування. При терт ... зниження його під дією розтягальних напружень – 30 %. Вплив залишкових напружень на межу витривалост ...
 5. Вплив механічної обробки на стан поверхневого шару заготовки

  Контрольная работа >> Промышленность, производство
  ... дбувається їх додаткове витягування під впливом зв’язаної з оброблюваною поверхнею стружки ... напружень стискання, які виникають під впливом напруженого поля передньої поверхні ... метал поверхневого шару (4). Рис. 9. Вплив подачі на формування залишкової напруги ...
 6. Вплив роботи електростанцій на довкілля та принципи їх безпечної експлуатації

  Лекция >> Промышленность, производство
  ... електростанцій слід розглядати у двох аспектах: - впливу електростанції на довкілля (зовн ... ї електростанції, можливого шкідливого впливу на середовище проживання людини (флору ... зору внутрішньої безпеки розглядають вплив працюючої електростанції на її персонал ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016040802001953