Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физика->Статья
Abstract This article is devoted to special relativity theory, Lorentz transformations and curvature of space-time Isotropy and flatness of space have...полностью>>
Физика->Реферат
Блочные схемы соединений: находят широкое применение на современных мощных электростанциях Наиболее часто соединяются в один блок генератор — повышающ...полностью>>
Физика->Дипломная работа
Для молодої Української держави, яка почала здійснювати ринкові перетворення в своїй економіці, проблеми енергетики поряд з економічними є найбільш ск...полностью>>
Физика->Дипломная работа
В настоящее время информационные технологии проникают во все новые сферы жизнедеятельности человека Особенно бурное развития информационные технологии...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Физика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет xxxx Кафедра

Спеціальність xxxxx “Системи управління та автоматика ”

До захисту допускаю

Завідувач кафедри

xxxxxxx

(ініціали та прізвище)

(підпис, дата)

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

Тема роботи Потужне джерело живлення

затверджена наказом по НТУ «ХПІ» від “ xxxxxxxx 2008 р. № xxxxx

Шифр роботи xxxxxx

(група, номер теми за наказом)

Виконавець

(прізвище, імя та по-батькові)

Керівник ст. викл.

(посада, прізвище, імя та по-батькові)

Харків 2008

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХПІ”

Факультет xxx Кафедра ”

Спеціальність xxxxxxx "Системи управління і автоматики"

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

xxxxxxxxxx

(підпис) (ініціали і прізвище)

З А В Д А Н Н Я

на виконання дипломного проекту

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр

студента

1 Тема проекту Потужне джерело живлення

2 Зміст завдання: розробка електричної принципової схеми, вибір та обґрунтування елементної бази, розрахунок вихідного трансформатору та теплоотводу.

3 Вихідні дані для виконання проекту: напруга живлення 380 В 50 Гц, споживана потужність не більше 17 кВт, диапазон регулювання вихідної напруги 0-400 В, давпазон регулювання вихідного тока 0-40 А, захист від зникнення фази від перевищення напруги та току, температура навколишнього середовища – 20ºС +50 ºС, відносна вологість не більше 95%, атмосферний тиск 760 мм.рт.ст.

4 Скласти звіт і виконати потрібні документи (конструкторські, технологічні, програмні, плакати) відповідно до плану дипломного проекту.

План виконання дипломного проекту

Етап. Найменування

Термін

виконання

Прізвище

консультанта

1 Підбір та розробка літературних джерел.

14.03.08

2 Аналіз властивостей потужних блоків живлення

20.03.08

3 Дослідження по проектуванню потужних блоків живлення.

28.03.08

4 Розробка структурної схеми

07.04.08

5 Розробка принципової електричної схеми.

21.04.08

6 Вибір та обґрунтування елементної бази

04.04.08

7 Економічне обґрунтування проекту.

09.05.08

8 Охорона праці та навколишнього середовища.

12.05.08

9 Написання реферату

15.05.08

10 Оформлення звіту

19.05.08

11 Виконання креслень

29.05.08

12 Складання відомості документів

01.05.08

13 Оформлення та комплектування ДП

06.05.08

14 Представлення ДП до допуску к захисту

17.06.08

15Захист ДП

23.06.08

Керівник проекту _______________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Студент-дипломник _____________

(підпис) (ініціали і прізвище)

___” _____________ 20 08 р.

РЕФЕРАТ

Пояснительная записка к дипломному проекту содержит: стр. 67, рис.8 , источников 39, приложений 1 .

Цель данного проекта – разработка мощного источника питания.

Прибор может быть использован в трехфазных сварочных полуавтоматах и аппаратах механизированной сварки плавящимся электродом, а также электрогальванике, для заряда аккумуляторных батарей и в других случаях, когда требуется мощный источник стабилизированного тока или напряжения, обладающий высокими показателями стабилизации и КПД.

В разрабатываемом устройстве применен управляемый мостовой выпрямитель, управляемый преобразователь и мощный выходной трансформатор, что дает возможность организовать двойное преобразование переменного напряжения в постоянное. В разрабатываемом устройстве установлено три схемы защиты – защита от исчезновения фазы, от превышения напряжения и тока.

Ключевые слова: МОСТОВОЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ, УПРАВЛЯЕМЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ, ТРАНЗИСТОР, ТРАНСФОРМАТОР,КОНТРОЛЛЕР.

РЕФЕРАТ

Записка пояснення до дипломного проекту містить: стор. 67, рис.8 , джерел 39, додатків 1.

Мета даного проекту – розробка потужного джерела живлення.

Прилад може бути використаний в трифазних зварювальних напівавтоматах і апаратах механізованої зварки плавким електродом, а також електрогальванике, для заряду акумуляторних батарей і в інших випадках, коли потрібне потужне джерело стабілізованого струму або напруги, що володіє високими показниками показниками стабілізації і ККД.У пристрої, що розробляється, застосований керований мостовий випрямляч, керований перетворювач і потужний вихідний трансформатор, що дає можливість організувати подвійне перетворення змінної напруги в постійне. У пристрої, що розробляється, встановлено три схеми захисту – захист від зникнення фази, від перевищення напруги і струму.

Ключові слова: МОСТОВИЙ ВИПРЯМЛЯЧ, КЕРОВАНИЙ ВИПРЯМЛЯЧ, ТРАНЗИСТОР, ТРАНСФОРМАТОР, КОНТРОЛЕР.

ABSTRACT

An explaining message contains to the diploma project: page 67 , fig. 8 , sources 39, appendixes 1.

Purpose of this project – development of powerful source of feed.

A device can be used in threefase welding semi-automatic devices and vehicles of the mechanized welding a fluxible electrode, and also elektrogalvanics, for the charge of storage batteries and in other cases, when the powerful source of the stabilized current or tension, possessing high indexes of stabilizing and OIR.

The guided bridge rectifier, guided transformer and powerful output transformer, is applied in the developed device, that enables to organize double transformation of variable tension to permanent one. Three charts of defence are set in the developed device – protecting from disappearance of phase, from exceeding of tension and current.

Keywords: BRIDGE RECTIFIER, GUIDED RECTIFIER, TRANSISTOR, TRANSFORMER.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Асортимент кондиціонерів для підтримання мікроклімату

  Реферат >> Культура и искусство
  ... застосування поновлювальних джерел енергії, і в першу чергу теплових насосів, інверторна технологія, ... щенні - офісі, квартирі, магазині. Їх потужність (2 - 7 кВт) дозволяє ... 2 - 3 кондиціонери меншої потужності). Колонний кондиціонер. Колонний кондиц ...
 2. Розробка інвертора напруги для апаратури зв'язку

  Дипломная работа >> Физика
  ... і статичні ДБЖ із випрямлюючи-інверторними перетворювачами. На нашому підприємств ... працювати і у випрямних і інверторних режимах. Наприклад, якщо керований випрямляч ... розглядуються принципи роботи і побудови потужного джерела живлення. При розробці цього ...
 3. Устаткування двомісного однокімнатного номеру готелю I категорії

  Сочинение >> Физкультура и спорт
  ... : Компенсація вібрації Музичний режим Джерело додаткового харчування 12V і 5V для ... усуненню відбиттів від зовнішніх джерел світла, картинка завжди залиша ... приміщенні, інверторний кондиціонер починає працювати на мінімальній потужності, заощаджуючи, у такий ...
 4. Особливості фінансової діяльності підприємств з обмеженою відповідальністю

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... високоефективній зварювальній техніці з випрямлячами інверторного типу, пропонуючи замовникові під конкретні ... корпусі; г) установки підвищеної частоти потужністю до 20 кВт для ... стан підприємства. СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ Конституция Украины. – Х.: Одиссей, ...
 5. Електромеханічне обладнання стрічкового конвеєра СК-2 на підприємстві Ват Півд.Гзк

  Дипломная работа >> Промышленность, производство
  ... трансформатора. Струм через вентиль інверторної групи дорівнює: (1.17 ... ) Зворотня напруга на вентилі інверторної групи (тиристорі) де вторична ... Приймаємо базисну потужність ; При розрахунках струмів к.з. від джерела необмеженої потужності , приймаємо ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0029220581054688