Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

История->Реферат
Внешне похожа на европейскую норку, отличаясь лишь несколько большими размерами (длина тела — до 50 см, вес — до 2 кг, длина хвоста — до 25 см), плава...полностью>>
История->Реферат
По систематике и биологии американский беляк имеет много сходств с зайцем-беляком Евразии. Малый беляк имеет несколько меньшие размеры: длина его тела...полностью>>
История->Реферат
Мы имеем довольно разнообразные и разносторонни сведения о первых веках нашей истории. Современная наука пришла к выводу, что многообразие нынешних ко...полностью>>
История->Реферат
Декларация независимости США (англ. United States Declaration of Independence) — исторический документ, в котором британские колонии в Северной Америк...полностью>>

Главная > Лекция >История

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Україна в роки Другої світової війни. Суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток України від другої половини 40-х до початку 80-х рр. ХХ ст.

Мета заняття: Ознайомитись з планами гітлерівців щодо України, основними подіями та перебігом військових дій на території України. Розкрити суть фашистського окупаційного режиму, Визначати й характеризувати основні течії руху Опору Знати й аналізувати втрати України в роки війни. значення перемоги у війні; знати основні напрями особливості відбудови господарства України. Визначати спільні й відмінні риси повоєнного розвитку України та західноєвропейських країн, розкрити зміст і характерні риси громадсько-політичного, культурного, духовного життя УРСР у 40-50-хр.р., суть реформ М. Хрущова, розкрити особливості соціально-економічного, громадсько-політичного, культурного, духовного розвитку України в умовах часткової демократизації життя; розкривати причини появи та особливості дисидентського руху. Визначати причини, вияви кризи радянської системи в соціально-економічній, громадсько-політичній, культурній, духовній царинах життя України. Аналізувати причини активізації, зміст та динаміку дисидентського руху. Удосконалювати вміння логічно мислити, навички усних виступів, аргументованого діалогу, уміння сприймати чужу думку, безболісно відмовлятися від свого хибного погляду. Формувати моральні пріоритети, які визнають людину найвищою цінністю, особистісні вольові риси. Сприяти вихованню доброзичливості, людяності, тактовності. Виховувати інтерес до знань, почуття гідності, відповідальності та обов’язку, громадянськості, поваги до прав інших людей, спрямувати пізнавальну активність студентів на самовдосконалення.

План лекції і семінару

 1. Україна під час Другої світової війни (1939-1945 рр.).

  1. Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 року та об′єднання українських земель.

  2. Україна в планах гітлерівців. Оборонні бої в

  3. Україні.

  4. Окупаційний фашистський режим в Україні. Рух опору в Україні.

  5. Визволення України від німецько-фашистських загарбників. Втрати України, у війні.

 1. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 50-х рр.

 2. Радянізація західних областей України.

 3. Україна в умовах десталінізації (1956-1964 рр.).

 4. Україна в період загострення кризи радянської системи (1965-1985 рр.).

 5. Опозиційний рух в Україні в другій половині 60-х - першій половині 80-х років, його представники.

Реферати:

 1. ОУН-УПА: - боротьба на два фронти.

 2. Наш край у роки Другої світової війни.

 3. Корсунь-Шевченківська битва

 4. Голод 1946-1947 рр.: причини, масштаби, наслідки.

 5. В. Щербицький: політичний портрет.

 6. Опозиційний рух (1965-1985 рр.)

Питання для самостійного опрацювання.

 1. Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 50-х рр.

 2. Радянізація західних областей України.

 3. Культура і духовне життя в Україні (1956-1964 рр.)

 4. Зародження дисидентського руху в Україні.

Рекомендована література

  1. Бойко О. Історія України: Навч. посібник. – К.: Академвидав, 2003. - с. 442-544.

  2. Военная история: Учебн. Пособие. – Москва: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1971. – с. 146-214.

  3. Воробьев Ф. Д., Кравцов В. М. Великая отечественная война советского союза. – Москва: Военное издательство Министерства обороны СССР, 1961. – с. 55-352.

  4. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Альтернатива, 2002. – с. 334-386.

  5. Історія міст і сіл Української РСР. Черкаська область. – К.: Українська Радянська Енциклопедія, 1972. – с. 57-66.

  6. Нариси з історії суспільних рухів та політичних партій в Україні (ХІХ-ХХ ст.). – Львів: Світ, 2001. – 57-98.

  7. Овсій І. Зовнішня політика України. – К.: Либідь, 2002. – с. 151-189.

  8. Сторінки історії України ХХ століття. – К.: Освіта, 1992. – с. 236-318.

  1. Радянсько-німецький пакт про ненапад 23 серпня 1939 року та об′єднання українських земель.

23 серпня 1939 р. було підписано радянсько-німецький договір про ненапад. Секретний протокол, оформлений додатково до пакту, передбачав розподіл сфер впливу в Європі. Радянському Союзові передавалися західноукраїнські землі. 17 вересня 1939 р. частини Червоної Армії перейшли радянсько-польський кордон і вступили на територію Західної України.

Наступного дня «Правда» надрукувала радянсько-німецьку заяву про те, що війська двох країн „відновлюють у Польщі порядок і спокій, порушені розпадом польської держави”.

22 вересня 1939 р. у Бресті відбувся спільний радянсько-німецький військовий парад, що приймали комбриг С. Кривошеїн і генерал X. Ґудеріан.

28 вересня 1939р. було підписано радянсько-німецький договір про дружбу і кордони (Сталін зробив „тріумфальний” підпис довжиною 58 см).

Процедура приєднання західноукраїнських земель була ретельно відпрацьована. На підставі звернення Народних зборів, що відбулися у Львові в жовтні 1939 р., п'ята позачергова сесія Верховної Ради СРСР (листопад 1939 р.) прийняла Закон про включення Західної України до складу СРСР і возз'єднання її з Українською РСР.

Були утворені шість областей - Львівська, Станіславська (згодом Івано-Франківська), Волинська, Тернопільська, Рівненська і Дрогобицька.

Використовуючи можливості укладеного з Німеччиною пакту, Сталін відібрав у Румунії в червні 1940 р. анексовану нею у 1918 р. Бессарабію і в 1919 р. Північну Буковину. Шість центральних повітів Бессарабії разом із частиною території Молдавської АРСР у складі УРСР з переважно молдавським населенням були об'єднані у нову союзну республіку — Молдавську РСР. Північна Буковина разом з Хотинським повітом Бессарабії, де переважало українське неселення, були об'єднані в Чернівецьку область і передані УРСР. Два південних повіти Бессарабії об'єднувалися в Ізмаїльську область і теж передавалися УРСР. Після возз'єднання з УРСР західноукраїнських земель населення України збільшилося на 8809 тис. і на середину 1941 р. становило 41 675 тис. осіб. Територія республіки зросла до 560 тис. кв. км.

Процес консолідації української нації вступив у завершальний етап. Однак серед істориків відсутня єдність в оцінці суті та характеру цього процесу, і тому різні дослідники по-різному називають сам факт входження українських земель до складу УРСР напередодні Другої світової війни: „анексія” (Д.Боффа), „включення” (Н.Верт), „формальне інкорпорування, назване „воз'єднанням” (А.Жуковський, О.Субтельний) „возз'єднання, що носило характер акції окупаційного типу” (С.Кульчинський).

На західноукраїнських землях було проведено певні соціально-економічні перетворення - радянізацію. Радянізація - це перетворення в Західній Україні, що ґрунтувалися на моделі побудови соціалістичного суспільства в СРСР у 30-і рр. (індустріалізація, колективізація, культурні перетворення).

Радянізація передбачала такі заходи.

1. У сільському господарстві: конфіскація поміщицьких і монастирських земель та розподіл цих земель, а також засівного матеріалу, худоби, сільгоспзнарядь між селянами; створення перших колгоспів.

2. У промисловості й фінансах: націоналізація великих промислових підприємств і всіх банків; створення робітничих комітетів; установлення контролю над виробництвом і розподілом продукції; запровадження 8-годинного робочого дня; укрупнення і реконструкція підприємств.

3. У державній розбудові: проведення виборів до Рад; створення робітничих загонів, селянської міліції; утворення селянських комітетів; ліквідація паперового адміністративного апарату.

4. У соціальній сфері: зміцнення системи охорони здоров'я; створення нових шкіл і навчальних закладів; створення системи соціального забезпечення.

Радянізація супроводжувалася українізацією, що відповідало інтересам населення. «Культурна революція» передбачала ствердження радянської системи цінностей. У короткі строки була винищена вся політична, господарська і культурна інфраструктура, створена українською інтелігенцією та підприємцями протягом багатьох десятиліть. Проводилася ліквідація раніше створених структур: заборонялися політичні партії, зазнавали арештів і депортації політичні лідери, припинялася діяльність «Просвіт». Було репресовано до 10% західноукраїнського населення (службовці держапарату, місцеві комуністи, служителі церкви, підприємці, заможні селяни, значна частина інтелігенції).. Людей, які щиро вітали Червону армію у вересневі дні 1939 р., охопив жах. Хоча від репресій насамперед постраждали польські службовці й осадники, населення гостро відчуло ту несвободу, якою тоталітарний режим огортав кожну людину, даючи їй гарантований мінімум засобів існування.

Висновок. Входження Західної України до складу УРСР було важливою подією: вперше українці об'єдналися в одну державу. Поряд із позитивними змінами в економічному, соціальному й культурному житті були й негативні: репресії, терор, адміністративно-командний стиль керування.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Ідея державності у суспільно-політичній думці 40-80років

  Реферат >> Социология
  ... України 1. Ідеї цієї програми знайшли відображення в публіцистиці підпілля другої половини 40-х — початку 50-х років. У св ... В українській суспільній думці 40-х — 80років не були добре продумані перспективи соціально-економічного, а почасти й політичного ...
 2. Економіка та економічні системи України

  Шпаргалка >> Экономическая теория
  ... вного впливу на соціально-економічний розвиток країни. Всі методи поділ. на: прямі ... споживання, боротьби з безробiттям. На початку 80років у Францiї держава виробляла ... суспільства. Після Другої світової війни дослідники звернулися до вивчення проблем сусп ...
 3. Соціально-економічна географія в Україні

  Реферат >> География
  ... ія в Україні почала формуватися ще у другій половині ХІХ століття. Активний її розвиток відбувся у 20-30-х роках ХХ стол ... . На завершення відзначимо, що соціально-економічні і політичні процеси, що відбуваються в сучасному світі та Україні, значно ...
 4. Соціально економічні наслідки інфляції в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  ... сля першої світової війни. На початок 90-х років ХХ сторіччя не ... до молодих членів суспільства. По–друге, високі темпи інфляції і різкі зміни ... соціально-економічних і політичних катаклізмів. Зростання грошової маси в Україні в 1992 р. э більш ніж 16,9 разів св ...
 5. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... ії трагедія. Лекція 17. Україна в роки другої світової війни . Велика Вітчизняна війні 1941-1945 рр. План 1. Напад ... місця в суспільстві. Лекція 22. Україна в період незалежності . Соціально-економічний та політичний розвиток сучасної України. План ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016770362854004