Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Основная задача учебно-методического пособия состоит в том, чтобы по­мочь студентам подготовиться к экзамену по педагогике. Его содержание со­ответств...полностью>>
Педагогика->Реферат
На протяжении многих лет существует традиционная форма образования: посещение занятий и лекций, экзамены и оценочная система. Однако в последние 10–15...полностью>>
Педагогика->Реферат
В начале третьего тысячелетия человеческое общество столкну­лось с рядом глобальных проблем, обусловленных изменением рит­ма и образа жизни современно...полностью>>
Педагогика->Реферат
Мать девочки Светлана Ивановна (34 г.) в 2007 г. лишена родительских прав из-за злоупотребления спиртными напитками и недолжного исполнения родительск...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Становлення молодого фахівця у динамічному соціальному середовищі як світоглядно-методологічна проблема.

 1. Теоретичні та філософські погляди на професійне становлення особистості у соціумі.

 2. Трансформація філософського розуміння професійної та трудової активності індивіда у процесі розвитку філософської науки.

 3. Способи та методи розв’язання протиріч у процесі професійного становлення фхаівців.

 1. Теоретичні та філософські погляди на професійне становлення особистості у соціумі.

Поняття «становлення», «формування» і «розвиток» особистості професіонала.
Термін «становлення» є, мабуть, одним з найбільш часто вживаних як у філософії, педагогіці, так і в психології, проте його семантична наповненість настільки ж часто розпливчаста і невизначена. У сучасному загальноприйнятому науковому розумінні «становлення - філософська категорія, що виражає спонтанність, мінливість речей і явищ - їх безперервний перехід до іншого, придбання нових ознак і форм у процесі розвитку, наближення до певного стану» [2, c.5]. Цей термін привернув до себе увагу багатьох мислителів. Найбільш поширене розуміння становлення в історії філософії - це його трактування як переходу від однієї визначеності буття до іншої: все існуюче є таким стає, а його буття є становлення. Пізніше, в процесі розвитку філософії, становлення знову отримало пріоритет перед буттям. На думку Гегеля, кожен має уявлення про становлення і при цьому кожен визнає, що «це є лише одне подання, кожен, хто далі визнає, що якщо проаналізувати це подання, то ми переконаємося, що в ньому міститься визначення буття, а також того, що повністю протилежно - визначення ніщо; далі два ці визначення нероздільні в одному поданні, так що становлення є єдність буття і ніщо »[3, с.8]. Саме становлення, за Гегелем, виступає в якості «першої істини», що є відправним пунктом всього подальшого розвитку, початковою точкою виникнення, породження речей і явищ.
Дослідження проблем становлення і розвитку людини як професіонала в діяльності є однією з істотних завдань нової науки - акмеології (Б. Г. Ананьєв).
Найчастіше становлення характеризується в нерозривному зв'язку з розвитком або формуванням, об'єднуючи, і навіть підміняючи ці терміни один одним, особливо, якщо мова йде про становлення і розвитку особистості. Сутність категорії «професійне становлення» може бути виявлена ​​в зіставленні її з категоріями «розвиток» і «формування».
Розвиток визначається як об'єктивний процес внутрішнього послідовного кількісного та якісного зміни матеріальних і ідеальних об'єктів. Проведений нами аналіз наукової літератури показав, що безліч психологічних концепцій розвитку особистості не дають чіткої відповіді на питання, що розуміється під «розвитком особистості». Існує багато визначень. Ось одне з них. Розвиток особистості - об'єктивний процес становлення і збагачення фізичних і духовних сил людини, які забезпечують реалізацію його внутрішнього потенціалу, його сутності і призначення, процес зміни індивіда в результаті його соціалізації. Розвиток особистості здійснюється через зміну її спрямованості. Спрямованість особистості є результатом суперечливого єдності соціалізації, тобто засвоєння соціального досвіду та культури, та індивідуалізації (процесу розвитку інтелекту, волі, естетичного смаку, творчих здібностей особистості). У ході розвитку особистості відбувається і становлення її цілісності. На думку К. М. Левітана, ця цілісність полягає в спрямованості, яка забезпечує безперервність, наступність всіх періодів розвитку особистості, а також у набутті необхідних відсутніх якостей особистості [9, c.38].

Розвиток особистості професіонала відбувається шляхом якісних змін, що ведуть до нового рівня її цілісності. Воно передбачає зміни сутнісних сил особистості, перетворення сформованих установок, орієнтації, мотивів поведінки під впливом змінюються суспільних відносин.

З точки зору Л.І. Анциферова, «розвиток - основний спосіб існування особистості, соціальне і психічне становлення якої не обмежена якимись певними відрізками часу. Воно здійснюється на всіх етапах життєвого шляху людини. Період зрілості не може розглядатися як кінцевий стан, до якого направлено розвиток і яким воно завершується. Навпаки, чим більш зрілою в соціальному і психологічному сенсі стає особистість, тим більше зростає її здатність до подальшого розвитку »[11, c.15]. Таким чином, постійна незавершеність, а, отже, нескінченність процесу становлення - характерна риса психологічної організації особистості і одне з обов'язкових умов її здатності до безмежного розвитку.

Особистість, розвиваючись, формується, приймає певну форму. Ця форма являє собою цілісну систему соціальних властивостей, що дозволяє суспільного життя людини функціонувати не тільки в колективній, а й індивідуальній формі. Під формуванням звичайно розуміють сукупність прийомів і способів соціального впливу на індивіда, що мають на меті створити у нього систему певних відносин, ціннісних орієнтацій, переконань, виховати професійно значущі якості. Прогнозуючи себе в майбутнє, особистість сама себе формує. Таким чином, формування особистості - процес становлення соціально значущих якостей особистості, її переконань, поглядів, здібностей, рис характеру. У міру становлення особистості зростає цілісність її психологічної організації, накопичується новий потенціал розвитку.
Але як зазначають у своєму дослідженні Е.Н. Гусинський і Ю.І. Турчанінова, намагаючись точно вказати момент появи особистості в процесі індивідуального розвитку, ми обов'язково наштовхуємося на трудноопределімо період своєрідною «підготовки» до появи об'єкта, яку, як правило, позначають словом «становлення». У цей період зовнішній спостерігач іноді вже може розгледіти окремі риси майбутнього об'єкта, але вони ще не складаються в той певне ціле, яке спостерігачеві відомо з інших зразкам. Відокремити становлення від розвитку нелегко: розмірковуючи про становлення і розвиток особистості, ми розглядаємо, як правило, саме той період, коли особистість формується, але ще не виявилася цілком. Коли ми говоримо про розвиток якогось об'єкта, ми зазвичай маємо на увазі, що цей об'єкт як-то вдосконалюється, ускладнюється, розвивається [4, c.21].

Говорячи про особистість професіонала взагалі, як про сформовану цілісну систему професійних знань, умінь, навичок і, головне, наповненні їх особистісним сенсом, ми розглядаємо підготовку майбутніх професіоналів саме як період професійного становлення. Це індивідуалізоване становлення професійно значущих якостей та здібностей, професійних знань і умінь, активне якісне перетворення особистістю свого внутрішнього світу, що приводить до принципово нового ладу і способу життєдіяльності - творчої самореалізації в професії.

У психолого-педагогічній літературі широко використовується термін «професійне становлення" особистості. Сучасні дослідники розглядають його з різних позицій. Наприклад, Т.В. Кудрявцев розглядає «професійне становлення" як тривалий процес розвитку особистості з початку формування професійних намірів до повної реалізації себе в професійній діяльності. Центральна ланка цього процесу - професійне самовизначення [8, c.67]. Т.В. Зеєр трактує «професійне становлення" як формоутворення особистості, адекватне вимогам професійної діяльності [5, c.51]. К.М. Левітан досліджує цей термін як рішення професійно значущих, все більше ускладнюються, - пізнавальних, морально-етичних і комунікативних, в процесі чого професіонал оволодіває необхідним комплексом пов'язаних з його професією ділових і моральних якостей [9. c.34].
Важливо підкреслити, що майже всіма вченими, що займаються проблемою професійного розвитку, визнається, що людина досягає вершини свого професійного розвитку на стадії здійснення самостійної професійної діяльності. Тому професійний розвиток залежить від особливостей діяльності та індивідуальних можливостей конкретної людини. З цього випливає, що процес професійного становлення є індивідуальним і неповторним для кожної людини.

Зміст етапів становлення особистості професіонала
Сучасний етап розвитку суспільства характеризується автоматизацією і комп'ютеризацією виробництва, впровадженням нових технічних засобів і технологій, зміною монопрофессіоналізма на поліпрофессіоналізм. Це призводить до того, що професійний і діловий світ потребує фахівців, здатних успішно і ефективно знаходити і реалізовувати себе в мінливих соціально-економічних умовах в зв'язку з плануванням і облаштуванні своєї кар'єри. Таким чином, проблема професійного становлення особистості відноситься до активно розробляються психологічних проблем.

Розглядаючи професійне становлення особистості, багато дослідників виділяють стадії, рівні, етапи, які проходить фахівець у своєму професійному просуванні. В даний час у науці немає загальноприйнятого розбиття життєвого шляху професіонала на етапи або фази.

Скористаємося одним з варіантів, запропонованих Є.А. Клімовим:
-Оптант - фаза вибору професії;
-Адепт - людина, що вже став на шлях прихильності до професії і освоює її;
-Адаптант - звикання молодого фахівця до роботи, входження в багато тонкощі роботи;
-Інтернал - досвідчений працівник, який вже може самостійно і успішно справлятися з основними професійними функціями;
-Майстер, авторитет, наставник.

К.М. Левітан виділяє три основні стадії: підготовча (довузівська) стадія, пов'язана з вибором професії; початкова (вузівська) етап, під час якої формуються основи професійно важливих умінь і властивостей особистості професіонала; основна (Післявузівська) стадія. Це період розвитку всіх сутнісних сил особистості з метою її повної самореалізації у професійній діяльності. Саме на цьому етапі відбувається становлення особистості професіонала [9, с.37].

У вузівський період професійного становлення особистості ми виділяємо кілька рівнів. А саме (за концепцією В. О. Сластенина):

1. Рівень становлення - адаптивний. Пристосовницька стадія в професійну діяльність:
- Адаптація до нових життєвих соціокультурним реаліям;

- Професійна діяльність відбувається за відпрацьованою схемою, творча активність слабка, на побутовому рівні;

- Стимулювання різних форм самостійності та активності;

-Формування навичок самовладання емоційної саморегуляції;
-Прийняття суб'єкт-суб'єктних взаємин;

- Знаходження прямих та альтернативних способів вирішення життєвих і професійних проблем.
2. Рівень становлення - професійно-репродуктивний. Стадія освоєння професійних знань і умінь:
- Розвиток потреби у професійній реалізації;

- Актуалізація пізнавальної рефлексії;

-Оволодіння цінностями і смислами професійної діяльності;
-Розвиток початкових умінь створювати проекти життєвого шляху;
-Розвиток мислення, розуміння.

3. Рівень становлення - особистісно-продуктивний. Стадія прийняття особистісного смислу професійної діяльності:

-Розвиток регулятивних механізмів діяльності, спілкування, творчості;
-Пошук і стимулювання індивідуального стилю професійної діяльності;
-Готовність до професійного вирішення теоретичних і практичних проблем;
-Вироблення адекватного комунікативної поведінки майбутнього фахівця у професійній діяльності життєвому шляху.

4.Рівень становлення - суб'єктно-креативно-професійний. Практична реалізація професійного становлення майбутнього спеціаліста:

-Суб'єктна реалізація особистісно-професійного становлення фахівця;
- Вміння здійснювати необхідну корекцію на основі самоаналізу професійної і життєвої діяльності;
- Посилення ролі професійних знань в особистісному, життєвий і професійному плані;
-Систематизація поглядів і установок щодо життєвого і професійного шляхів;
-Знаходження свого власного індивідуального стилю професійної діяльності;
-Повна готовність до професійної діяльності [10, с.59].
Т.В. Кудрявцев, Т.В. Зеєр виділяють чотири стадії професійного становлення особистості професіонала:

1. Формування професійних намірів: усвідомлений вибір особистістю професії на основі врахування своїх індивідуально-психологічних особливостей. Професійне становлення починається з формування професійних намірів, які є рівнодіючої багатьох факторів: престижу професії, потреби суспільства, впливу сім'ї, засобів інформації і т.д. Важливу роль у виборі професії відіграє спрямованість особистості на певний предмет праці, яка виявляється в інтереси, захоплення.

2. Професійна підготовка або навчання: освоєння системи професійних знань, умінь і навичок, формування професійно важливих якостей особистості, схильність та інтереси до майбутньої професії. Друга стадія - це перш за все навчання у вищому навчальному закладі. Основними психологічними новоутвореннями на цьому етапі є професійна спрямованість, професійно-етичні ціннісні орієнтації, духовна зрілість, готовність до професійної діяльності.

3. Професіоналізація або професійна адаптація: входження й освоєння професії, професійне самовизначення, придбання професійного досвіду, розвиток властивостей і якостей особистості, необхідних для кваліфікованого виконання професійної діяльності.
4. Майстерність, часткова або повна реалізація особистості в професійній діяльності: якісне, творче виконання професійної діяльності, інтеграція сформованих професійно важливих якостей особистості в індивідуальний стиль діяльності. У міру оволодіння професійною майстерністю все більшу привабливість набуває сама діяльність [5, с.16].
У психологічній літературі досить добре вивчений початковий етап професійного самовизначення - етап формування професійних намірів та вибору професії випускниками загальноосвітньої школи. Як показують численні дослідження, прагнення знайти своє місце в житті, у професійній діяльності, потреба у професійному самовизначенні є одним з важливих психологічних новоутворень старшого шкільного віку. Відповідаючи на нові очікування суспільства, старші школярі активізують пошук професії, здатної задовольнити ці очікування, а також і їх особисті потреби, в значній мірі визначаються рівнем розвитку мотиваційної сфери. З цією метою вони аналізують свої можливості з точки зору розвитку у себе професійно значущих якостей, формує самооцінку власної професійної придатності.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Моделі успішного фахівця: складові та напрями реалізації в умовах конкурентних відносин

  Контрольная работа >> Менеджмент
  ... конкретної діяльності фахівця. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ В УКРАЇНІ У сучасних умовах молодь, яка закінчила ... ійної діяльності, світоглядної, гуманітарної і загальнокультурної підготовки. В основу методології побудови кваліфікац ...
 2. Соціальна педагогіка. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... філософське осмислення якого передбачає дотримання методологічної та світоглядної вимоги – ... соціалізацію як процес, який відображає хід соціального становлення особистості в конкретному соціокультурному середовищі як формування конкретного соціального ...
 3. Лібералізм в Україні та світі

  Реферат >> Политология
  ... ізм як багатовимірне соціальне явище – фактор розвитку, сукупність певних соціальних цінностей світоглядного ... фахівця у галузі філософії права, тривалий час визначальною була проблема співвідношення соціально ...
 4. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення сучасного інтелектуального висококваліфікованого фахівця у будь-як ... навчальної проблеми світоглядного характеру, ... молоді довіри до динам ... входження першокурсника в соціальне середовище підрозділу ...
 5. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... ії. Становлення історії людства саме як світової. 4. Науковотехнічна ( ... підхід у його світоглядному і методологічному вираженні”. Таким чином, можна ... Соціальна адаптація розуміється як взаємодія особистості (або групи) з соціальним середовищем, у процесі яко ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0015509128570557