Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Доклад
Амплитудная характеристика имеет два характерных участка: зону квантования и зону ограничения. Если входной АИМ – сигнал удовлетворяет условиям (-U0)≤...полностью>>
Коммуникации и связь->Доклад
Неравномерное квантование позволяет сократить число шагов квантования. Неравномерное квантование может быть реализовано тремя способами: аналоговое ко...полностью>>
Коммуникации и связь->Доклад
В ЦСП цифровой групповой сигнал представляет собой непрерывную последовательность следующих друг за другом циклов. Под циклом передачи понимается инте...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Искаженный ЦЛС подается на КУ, который обеспечивает частичную или полную коррекцию формы импульса. РУ построен в виде пороговой схемы, которая срабаты...полностью>>

Главная > Реферат >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Мiнiстерство освiти i науки України

Київський нацiональний торговельно – економiчний унiверситет

Кафедра маркетингу та реклами

Курсова робота

з дисциплiни Органiзацiя роботи рекламних та PR агенцiй

на тему:

Формування іміджу рекламного агентства Аlmedia group

Київ 2010

ЗМIСТ

Вступ………………………………………………………………………………….3

РОЗДIЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ОЦІНКИ ІМІДЖУ…………………………………………………………………...5

1.1 Поняття іміджу, його види та структура………………………………...9

1.2 Класифікація та методи побудови iмiджу агентства………………….12

1.3 Вплив iмiджу на конкурентноздатнiсть органiзації…………………...22

РОЗДIЛ 2. ТАКТИКА ТА МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ IМIДЖУ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА ALMEDIA GROUP….……………………………………………...25

РОЗДIЛ 3. СТВОРЕННЯ ПОЗИТИВНОГО IМIДЖУ I РОЗРОБКА ФIРМОВОГО СТИЛЮ ALMEDIA GROUP……………………………………...38

РОЗДІЛ 4. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО ІМІДЖУ РЕКЛАМНОГО АГЕНТСТВА ALMEDIA GROUP…………………...41

Висновки………………………………………………………………………….....48

Список використаних джерел……………………………………………………..50

ВСТУП

Сильний імідж організації і її товарів говорить про унікальні ділові здібності (спеціальні навички, уміння), які дозволяють підвищувати пропоновану споживачам цінність товарів і послуг.

Менеджери будь-якої організації рано чи пізно починають займатися побудовою її іміджу, і тоді послідовність їхніх дій буде такою: вимір іміджу, оцінка іміджу, розробка програми побудови іміджу і її здійснення.

Кожна організація виконує безліч ролей, тому її імідж формується на різних рівнях: соціокультурному, галузевому, рівень підприємства і продукту.

Репутація організації уразлива, її потрібно постійно підтримувати. Лише деякі підприємства виробили такі сторони свого іміджу, які захоплюють. Але відносно невеликі щорічні його зміни можуть складатися в довгострокову тенденцію, яка буде обнадіювати чи викликати тривогу.

Особливо потрібним є вивчення формування позитивного іміджу українським організаціям, агентствами та фірмам. Бо Україна, ставши на ринкові засади, поставила перед окремими організаціями та фірмами завдання вижити і випередити серед тисячі інших подібних організацій і підприємств. Одним з дієвих методів досягнення успіху в ринкових умовах є формування позитивного іміджу.

Наприклад, спеціалісти в галузі реклами у США вважають, що, наприклад, люди курять не тютюн, а улюблену марку цигарок (сорт тютюну вони можуть і не розпізнати, розпізнають завжди марку), а на автомобіль з відкритим верхом чоловік дивиться як на кохану жінку. У зарубіжній літературі ототожнюються поняття «імідж» та «позиція». Тобто позиціювання — це місце фірми на ринку, це знання функцій товару і тих, для кого його призначено. Аналіз по­зиції фірми та її продукції дає змогу визначити способи створення іміджу цієї фірми та її продукції.

Створення фірмового стилю потребує використання також фірмо­вого комплекту шрифтів, щоб підкреслити різні особливості образу торгової марки. Рекламоспроможність, згідно із законом, характеризується сукупністю таких ознак: новизна ідеї, естетичність, лаконічність, здатність до адаптації, зручність вимовляння, технологічність, асоціативність.

Перед рекламою ставиться завдання привернути до товару або послуг увагу потенційного покупця. При цьому застосовуються такі прийоми, які є найбільш доцільними в кожному окремому випадку, з тим щоб у споживачів з'явилося бажання купити запропонований товар або послуги.

Перед експортною рекламою можуть бути поставлені й інші завдання: ознайомити клієнтів із пропонованими послугами агентства з метою одержання замовлень; підготувати ґрунт для успішної діяльності організації.

Метою даної курсової роботи є дослідити теоретично-методологічні основи створення і оцінки іміджу, формування позитивного іміджу агентства Almedia group та розробка його фірмового стилю.

Під час написання даної роботи були використані різноманітні літературні матеріали: посібники, періодичні видання з менеджменту, маркетингу та економічної психології.

Основними методами дослідження виступили: метод аналізу і синтезу, метод порівняння, узагальнення.

Методи дослідження: теоретичні – для аналізу і узагальнення наукової і методичної літератури, навчальних програм; практичні - базуються на аналізі та синтезу даних рекламного агентства.

Структура курсової роботи обумовлена метою, завданнями та методами дослідження і складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТВОРЕННЯ І ОЦІНКИ ІМІДЖУ

Імідж організації - це образ організації, який існує у свідомості людей. В будь-якій організації існує імідж поза залежністю від того, хто над ним працює і чи працюють над ним узагалі.

Формування образу організації – справа не тільки фахівців у цій області (маркетологів, рекламістів). Імідж організації формується не тільки спрямованими на це акціями і заходами. Якість вироблених товарів і робіт (послуг), які продаються чи надаються, відношення персоналу до свого роботодавця, клієнтурі і власній діяльності має значення для іміджу не менш важливе, ніж реклама і презентації.

Створення позитивного іміджу і високої репутації організації є складним і тривалим процесом, головною умовою якого є активність організації на ринку. У наш час актуальними стають потреби виокремлення з маси собі подібних, завоювання популярності та репутації, забезпеченні фінансового успіху і позитивного іміджу організації. Тому ці категорії і визначають високий суспільний рейтинг підприємства, що є гарантом вигідного положення організації на ринковому середовищі. Відомі вітчизняні дослідники в області корпоративної культури і PR визначають ці категорії в такий спосіб: репутація - це надбана об’єктом суспільна оцінка його якостей, достоїнств, недоліків засобами формування іміджу; престиж - це повага статусу, що склався в суспільній, діловій думці. Престижність формується PR засобами, некомерційними інформаційно-довідковими матеріалами, спрямованими на завоювання в громадськості сприятливого враження й закріплення у свідомості цільових аудиторій моделі позитивного іміджу (образу) фірми, товару, послуги, ділової репутації; брендинг - це мистецтво створення довгострокової

купівельної переваги до певної торговельної марки. [10, c. 327]

У середині 1980-х рр. закордонні дослідники виділяють структуру іміджу організації, що умовно можна розділити на вісім груп (компонентів):

 • Імідж товару (послуги). Імідж товару становлять уявлення людей щодо унікальних характеристик, якими, на їхню думку, володіє товар, його здатність досконало виконувати основну функцію і відповідати показникам якості. Визначається споживчими властивостями товару: соціальними, функціональними, естетичними, надійності, екологічними і органолептичними.

 • Імідж споживачів товару. Для товарів широкого вжитку імідж користувачів товару включає уявлення про стиль життя, суспільний статус і характер споживачів.

 • Внутрішній імідж організації. Його основними детермінантами є культура організації і соціально-психологічний клімат.

 • Імідж засновника й основних керівників організації формується за рахунок не тільки зовнішнього вигляду, але й поводження, мови і розумових здібностей керівників.

 • Імідж персоналу формується насамперед на основі прямого контакту із працівниками організації. При цьому кожен працівник може розглядатися як "особа" організації, за яким оцінюють персонал у цілому.

 • Візуальний імідж організації. Візуальний імідж організації – уявлення про

організації, субстратом яких є зорові відчуття, що фіксують інформацію про інтер’єр і екстер’єр офісу, торговельних і демонстраційних залах, зовнішньому вигляді персоналу, а також про фірмову символіку (елементи фірмового стилю).

 • Соціальний імідж організації формує інформація широкої громадськості про

соціальні цілі і ролі організації в економічному, соціальному й культурному житті суспільства.

 • Бізнес - імідж організації. Тут як основні детермінанти виступають ділова репутація, дотримання етичних норм бізнесу в здійсненні підприємницької діяльності, а також ділова активність організації. Імідж організації має відносну стабільність. Потрібен тривалий час і більші зусилля, щоб змінити уявлення споживачів. До середини 1990-х рр. різко зростає зацікавленість організацій тим, як вони сприймаються громадськістю. Корпоративний імідж і корпоративну марку досліджують економісти, маркетологи, журналісти, культурологи, політологи, лінгвісти в усьому світі. [12, c. 217]

Етапи створення іміджу
 • Визначення цільової аудиторії, вивчення її віку, роду занять і. т. д.

 • Розробка концепції іміджу. Концепція іміджу - це головні принципи, мотиви і цінності, характерні для фірми і її товарів, а також значимі для споживача.

 • Формування, впровадження і закріплення іміджу у свідомості споживача.

Основні засоби формування іміджу

 • Фірмовий стиль - основа іміджу, головний засіб його формування.

 • Візуальні засоби - дизайнерські прийоми формування іміджу, які включають створення упакування, оформлення вітрин, офісів, виставок, розробку макетів оголошень.

Оригінал - макети можуть бути різними, але один елемент, що постійно є присутнім у всіх позиціях, робить цілу серію макетів пізнаваними. Важливу роль грає також колір.

 • Вербальні (словесні) засоби - спеціально підібрана стилістика, орієнтований на нестатки клієнта.

 • Рекламні засоби - використані в кожному конкретному випадку рекламні засоби, що сприяють формуванню сприятливого відношення.

 • PR-заходи - продумані, сплановані, постійні зусилля по встановленню і зміцненню взаєморозуміння між агентством і громадськістю. Це виставки, презентації, прес-конференції, спонсорські заходи. При проведенні PR-заходів необхідно, щоб специфіка фірми відповідала специфіці проведеного заходу.

У практиці сьогодні велика увага приділяється умінню вести переговори, від яких багато в чому залежить успіх у діяльності агентства.

Ще одна важлива складова іміджу організації - імідж її галузі. Коли, наприклад, нова французька фірма розпочинає випуск косметики, то вона має великі переваги. Високий престиж французької косметики, що здобувався роками, сьогодні вже забезпечує певний рівень, з якого нова фірма починає формувати свої цілі, свою політику, свої рішення. Перша велика перевага - це саме французька косметика. Друга перевага буде досягнута, якщо ця фірма зробить свої парфуми якісно, і третя - якщо на високому рівні буде маркетинг фірми. Отже, вихід організацій на закордонні ринки можливий тільки через доведення того, що їхні послуги на високому рівні. [10, c. 327]

  1. Поняття іміджу, його види та структура

Сприятливий образ (імідж) повинен бути адекватним, оригінальним, пластичним і мати точну адресу. Бути адекватним - значить відповідати реально існуючому образу чи специфіці організації. Бути оригінальним - значить відрізнятися від образів інших фірм (агентств), особливо однотипних. Бути пластичним - значить не застарівати, не виходити з моди, змінюючись, здаватися незмінним. Мати точну адресу - значить бути привабливим для визначеної цільової аудиторії, тобто для дійсних і потенційних замовників. Приступаючи до створення іміджу, необхідно з'ясувати, по-перше, рід діяльності фірми в даний час і в перспективі; по-друге, чим товари (послуги) фірми відрізняються від товарів (послуг) конкурентів.

Задачі іміджу

 • Підвищення престижу фірми, тому що розробка фірмового стилю свідчить про увагу фірми не тільки до питань виробництва.

 • Підвищення ефективності реклами і різних заходів щодо просування товару.

 • Полегшення введення на ринок нових товарів (послуг), тому що фірмі зі сформованим іміджем вивести товар на ринок легше.

 • Підвищення конкурентноздатності фірми, тому що в умовах рівного товару конкуренція ведеться на рівні іміджів фірм.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація діяльності й керування рекламним агентством

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... вплив на мільярди людей сприяє формуванню певних стандартів мислення і поведі ... також имиджевый план рекламного агентства, спрямований на підтримки іміджу серед широких верств ... товарів від виробництва до населення, формування попиту на них з урахуванням ...
 2. Формування комплексу маркетингових комунікацій для просування банківських продуктів

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... про корисність презентації при формуванні іміджу з точки зору представлення нової банк ... ість про продукти, сприйняття товару, формування іміджу товарної марки і тому подібне ... послуг інших фірм, таких як рекламні агентства і консультаційні фірми по питаннях ...
 3. Рекламні агенції розробка та виготовлення рекламних звернень планування рекламних кампаній

  Реферат >> Астрономия
  ... ію учасників асоціації та формування іміджу висо-копрофесійної реклами в ... і торгівлі — «Торгреклама» і Українське рекламне агентство, у Міні­стерстві побутового обслуговування — «Побутреклама», ... творча група; група, яка досліджує засоби масової інформації і ...
 4. Планування та організація рекламної діяльності на підприємстві

  Реферат >> Астрономия
  ... рисою ).Термін став застосовуватися в рекламному агентстві, яке обслуговувало, фірму, а пот ... Конгрес-Інвест". Мета - формування сприятливого іміджу компанії. Формування переконання у клієнтів ... клієнтом фірми. 2) Формування іміджу компанії. 1. Операції на ...
 5. Проблеми розробки та реалізації рекламної кампанії для автомобіля марки ЗАЗ-110307-

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... формування іміджу як продукту так і підприємства. Розділ 1 Сутність та значення рекламно ... – СПб.: Питер, 2004 Скороделов К. В. “Планирование рекламной кампании рекламным агентством”, “Маркетинг в России и за рубежом ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017368793487549