Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Контрольная работа
6 Модель IS-LM как имитация одновременного равновесия на товарном и денежном рынках Обоснования кривой IS и её сравнение Обоснование кривой LM и её ср...полностью>>
Экономика->Реферат
Відносини власності, що ґрунтуються на демонополізації, роздержавленні і приватизації економіки, забезпечують для населення свободу вибору між зайняті...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Как гласит одна древнеримская максима, "лишь деньги приводят все в нашем мире в движение" Эта мысль может быть и не бесспорна, но тем не мен...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Деньги это неотъемлемая и существенная часть финансовой системы каждой страны Называются ли они долларами, рублями, фунтами или франками, деньги служа...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

43


Зміст

Вступ

Розділ 1. Санація - поняття, економічна характеристика.

1.1. Санація, як один із найдієвиших засобів запобігання банкрутству підприємства.

1.2. Економічна сутність санації.

1.3. Розробка стандартного проекту санації підприємства, класична модель санації.

Розділ 2. Характеристика фінансово-господарської діяльності ЗАТ „Спецмеблі”, санація підприємства.

2.1. Оцінка та аналіз економічного потенціалу суб’єкту господарювання.

2.2. Оцінка фінансової стійкості і ліквідності АТ "Спецмеблі".

2.3. Заходи, які можуть бути вжиті до підприємства, що фактично

є банкрутом.

Розділ 3. Ефективні схеми санації на підставі діючого законодавства України.

Висновок

Список використаних джерел

Вступ

Невід'ємною частиною ринкового господарства є інститут банкрутства. Він служить могутнім стимулом ефективної роботи підприємницьких структур, гарантуючи одночасно економічні інтереси кредиторів, а також держави як загального регулятора ринку. У світовій практиці законодавство про банкрутство споконвічно розвивалося по двох принципово різних напрямках. Одне з них ґрунтувалося на принципах британської моделі, що розглядала банкрутство як спосіб повернення боргів кредитором, що супроводжувалося ліквідацією боржника-банкрута. Інший початок був закладений в американській моделі. Основна мета законодавства тут полягає в тому, щоб реабілітувати компанію, відновити її платоспроможність. У діючому законодавстві України також з’явилася можливість санації підприємства. Основна роль в новому законі відведена керівникам санації або ліквідаторам: саме вони примусово, в рамках закону, зобов'язані вживати заходів з оздоровлення підприємства і задоволення безспірних вимог кредиторів. При цьому Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", що набрав чинності з 01.01.2000 р., передбачає кілька судових процедур - розпорядження майном боржника, мирову угоду, санацію, відновлення платоспроможності і, як надзвичайний захід, - ліквідацію боржника.

Результати тільки за умови санації фінансів базової ланки економіки - підприємств.

Останнім часом у країні спостерігається стабільна тенденція до збільшення кількості фінансово- неспроможних підприємств (у 1995 році збитковим було кожне дванадцяте підприємство; у 1996р. - кожне дев'яте; у 1997р. - кожне п'яте; у 1998р. - 30%, а в 1999р. - 45% усіх суб'єктів господарювання працювали зі збитками). Як наслідок, найбільша кількість позовних заяв в господарськs суди надходить у зв'язку з банкрутствами підприємств. Так, у 1996 році суди прийняли до розгляду 9500 таких заяв, з них було реально розглянуте - 3600 справ і тільки 1700 підприємств було визнано банкрутами. У той же час, банкрутство підприємства і його ліквідація означає не тільки збитки для його акціонерів, кредиторів, виробничих партнерів, споживачів продукції, але і зменшення розмірів податкових надходжень у бюджет, а також збільшення безробіття, що у свою чергу може служити одним з факторів макроекономічної нестабільності. Істотним є те, що серед підприємств, справи про банкрутство яких знаходяться на розгляді, значна питома вага таких, котрі тимчасово виявилися в скрутному положенні і за умови проведення їхньої фінансової санації можуть розрахуватися з боргами і продовжити свою фінансово господарську діяльність. Однак, унаслідок недосконалого законодавства, відсутності необхідного техніко-методичного забезпечення процесів санації, дефіциту кваліфікованого в цих питаннях фінансового менеджменту й інших суб'єктивних і об'єктивних причин, багато які з потенційно життєздатних підприємств, у тому числі тих, котрі відносяться до пріоритетних галузей народного господарства України, стають потенційними банкрутами. У зв'язку з цим, вивчення теми "Фінансова санація підприємств" є особливо актуальним напрямком сучасної науки.

У чому ж складається сутність фінансової санації підприємстві?

Термін "санація" походить від латинського "хапаге" і переводиться як оздоровлення або лікування.

Фінансово-кредитний словник трактує це поняття, як систему заходів, проведених для запобігання банкрутств промислових, торговельних, банківських монополій.

Актуальність і практична значимість теми очевидна.

Сукупність зазначених чинників й зумовила вибір теми дослідження.

Основна мета курсової роботи полягає у створенні науково-теоретичної моделі санації підприємств, а також у розробленні практичних рекомендацій щодо вдосконалення деяких з них.

Визначена мета дослідження зумовила постановку і розв’язання таких завдань:

1) узагальнити розповсюджені дефініції основних завдань фінансової санації підприємств;

2) проаналізувати взаємозв’язок категорії “санація” держави з іншими спільними категоріями;

3) провести аналіз досудової санації;

4) визначити систему критеріїв успішної санації підприємств;

5) проаналізувати специфіку механізму санації на сучасному етапі;

7) проаналізувати законодавство України та внести рекомендації і пропозиції.

Об’єктом дослідження є санація підприємств та її характерні риси.

Предмет курсової роботи складає система методів, спрямованих на забезпечення санації підприємств.

Методологічною основою є наукові методи, що ґрунтуються на вимогах об’єктивного та всебічного аналізу суспільних явищ політико-правового характеру. В основу методології дослідження покладено загальнотеоретичні принципи та підходи щодо вивчення основних напрямів санації підприємств.

З цією метою використовується ряд загальнонаукових методів діалектичного пізнання: методи аналізу і синтезу, індукції і дедукції, моделювання, абстрагування, прогнозування тощо.

У процесі розроблення проблеми використовувалися порівняльно-ретроспективний, формально-логічний, системного підходу, системно-функціональний, структурно-функціональний, аналогії, порівняльно-правовий та інші методи дослідження.

Структура курсової роботи визначена метою і завданнями дослідження та включає в себе вступ, три розділи, висновки та список використаних джерел.

Розділ 1. Санація- поняття, економічна характеристика.

1.1. Санація, як один із найдієвиших засобів запобігання банкрутству підприємства.

Термін «санація» походить від латинського «sапаrе» оздоровлення, видужання. Економічний словник тлумачить це поняття як систему заходів, здійснюваних для запобігання банк­рутств промислових, торговельних, банківських монополій, ви­значаючи, що санація може відбуватися злиттям підприємства, яке перебуває на межі банкрутства, з потужнішою компанією; ви­пуском нових акцій або облігацій для мобілізації грошового капі­талу; збільшенням банківських кредитів і наданням урядових субсидій; перетворенням короткострокової заборгованості в дов­гострокову; повною або частковою купівлею державою акцій підприємства, що перебуває на межі банкрутства.

Вважаємо, що наведене в словнику тлумачення цілей санації та механізму її проведення, перелік санаційних заходів не є до­статньо чіткими. Адже попередження банкрутства ще не означає оздоровлення та повного виходу підприємства з фінансової кри­зи. Наведений перелік заходів є неповним і не розкриває принци­пових методологічних підходів до вибору тих чи інших форм са­нації.

Деякі з вітчизняних авторів (наприклад, І. А. Бланк) із санаці­єю ототожнюють лише заходи щодо фінансового оздоровлення підприємства, які реалізуються з допомогою сторонніх юридич­них чи фізичних осіб і спрямованих на попередження оголошен­ня підприємства-боржника банкрутом і його ліквідації. Із цим не можна погодитись, оскільки мобілізація внутрішніх фінансових резервів є невід'ємною складовою процесу оздоровлення будь-якого підприємства.

М. І. Титов у монографії, присвяченій матеріально-правовим та процесуальним аспектам банкрутства, пропонує дати таке за­конодавче визначення санації: санація — це оздоровлення не­спроможного боржника, надання йому фінансової допомоги з бо­ку власника майна, кредиторів та інших юридичних і фізичних осіб (у тому числі зарубіжних), спрямованих на підтримку діяль­ності боржника і запобігання його банкрутству.

Це визначення також тяжіє до розуміння санації як інституту зовнішньої фінансової підтримки боржника.

Згідно із Законом України «Про банкрутство» від 1992 р., під санацією розуміється задоволення вимог кредиторів і виконання зобов'язань перед бюджетом та іншими державними цільовими фондами, у тому числі кредитором, що добровільно бере на себе задоволення зазначених вимог та виконання відповідних зо­бов'язань. Отже, згідно з таким підходом санація за своєю право­вою основою є лише інститутом переведення боргу. Проте з цим аж ніяк не можна погодитися.

Новий Закон «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», прийнятий у 1999 році, розрізняє поняття «санація» та «досудова санація». У цьому разі санація розглядається як система заходів, передбачених процедурою провадження справи про банкрутство з метою запобігання лікві­дації боржника і спрямованих на оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково ви­мог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації боргів та капіталу і (або) зміною організаційної та виробничої структури боржника. Досудова санація — система заходів щодо відновлен­ня платоспроможності боржника, здійснюваних власником бор­жника, інвестор, з метою запобігати його ліквідації, вдавшись до реорганізаційних, організаційно-господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових за­ходів у межах чинного законодавства до початку порушення справи про банкрутство. Недоліки наведених визначень санації також цілком очевидні.

Своє тлумачення поняття «санація» має і Національний банк України: режим фінансової санації — це система непримусових і примусових заходів, спрямованих на збільшення обсягів капіталу до необхідного рівня протягом визначеного періоду з метою від­новлення ліквідності та платоспроможності й усунення пору­шень, які призвели комерційний банк до збиткової діяльності або скрутного фінансового стану, а також наслідків цих порушень.

У Законі України «Про страхування» ми знаходимо також «оригінальне» тлумачення терміна «санація». Згідно із цим Зако­ном примусова санація страхової компанії передбачає:

· проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика, у тому числі обов'язкової аудиторської перевірки;

· встановлення заборони на вільне користування майном стра­ховика та прийняття страхових зобов'язань без дозволу Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю;

· встановлення обов'язкового для виконання графіка здійс­нення розрахунків зі страхувальниками;

· прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страхо­вика.

На мою думку, зазначений підхід до розуміння сутності са­нації є надто одностороннім і не витримує жодної критики.

Із наведеного широкого спектра думок щодо сутності понят­тя санації можна синтезувати єдине визначення, яке має ввібрати в себе раціональне зерно кожного з наведених варіантів. На нашу думку, таким можна вважати визначення, дане відомими зарубіжними економістами (Н. Здравомислов, Б. Бекенферде, М. Гелінг), провідними фахівцями у питаннях виведення під­приємств із фінансової кризи: санація — це система фінансо­во-економічних, виробничо-технічних, організаційно-право­вих та соціальних заходів, спрямованих на досягнення чи від­новлення платоспроможності, ліквідності, прибутковості і конкурентоспроможності підприємства-боржника в довго­строковому періоді. Тобто санація — це сукупність усіх мож­ливих заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Основи фінансової санації підприємств

  Лекция >> Финансы
  ... ів: забезпечення інформаційного зв'язку між джерелами інформації та системою раннього реагування, між системою та ... , зокрема, спрямовані на стимулювання лізингу й активізацію участі найбільших кредиторів у санації підприємств, що ...
 2. Реструктуризація та санація підприємств і організацій

  Реферат >> Астрономия
  ... на виробництво; запровадженням нових прогресивних форм і методів управління; скороченням чисельності зайнятих на під­приємстві із забезпеченням ... ється програма са­нації, тобто система взаємозв'язаних заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи ...
 3. Фінансова санація підприємств , її зміст та порядок проведення

  Реферат >> Экономика
  ... санаційної спроможності підприємства Фін. криза на підпр., її синптоми та наслідки. Система ... другу чергу задовольняються вимоги кредиторів забезпечені заставою .Майно банкрута яке ... методів рестр. затр. на пров. рестр. та джерела іх фін. заходи, спрямовані на ...
 4. Фінансова санація та банкрутство підприємств (3)

  Реферат >> Астрономия
  ... санації, тобто система запрогнозованих, взаємозв'язаних заходів, спрямованих на виведення підпри ... та методи державної фінансової підтримки санації підприємств показано на рис. ... ліквідності та забезпечення діяльності підприємств. Значну частину державного ...
 5. Фінансова санація підприємства: сутність, роль, джерела та порядок здійснення

  Курсовая работа >> Экономика
  ... системи опинилися у глибокій кризі. На межі банкрутства перебуває сьогодні багато підприємств ... шими методами. Основною перевагою проведення санації підприємств ... забезпечення відтворення основних засобів підприємства. Розробити пропозиції, які спрямовані на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0026381015777588