Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Книга
Си - компилирующий язык программирования. Иными словами, это набор ключевых слов и функций, представленных словами, которые перед выполнением их компь...полностью>>
Информатика, программирование->Практическая работа
Алгоритм: Program RGR ; Uses crt; Var I,j,n:integer; t:real; a:array[1..100] of real; Begin clrscr; writeln('vvedite kol-vo elementov'); readln(n); fo...полностью>>
Информатика, программирование->Лабораторная работа
Створити форми для таблиц Оцінки, Студенти, Предмети, Групи використовуючи Мастер форм. Створити усі можливі види форм: в один столбец, ленточный, таб...полностью>>
Информатика, программирование->Лабораторная работа
Під час виконання поставлених завдань було реалізоване знаходження функції за допомогою стандартних функцій компілятора та з використанням ітераційної...полностью>>

Главная > Конспект >Информатика, программирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 1. Аудит в умовах застосування комп'ютерних облікових систем

1.Аудит в умовах КІСП і КСБО.

2.Планування аудиторських процедур у середовищі КІСП

3.Засоби і методи контролю в умовах КІСП.

4.Тестування програмного забезпечення.

Тема 2. Методологія комп'ютерного аудиту.

2.1.Особливості зміни методології аудиту при застосуванні комп’ютерної техніки.

2.2.Мета і основні елементи методології комп’ютерного аудиту.

2.3.Послідовність проведення аудиту в комп’ютерному середовищі

2.4.Оцінка аудиторського ризику при проведені комп’ютерного аудиту.

2.5.Вимоги до безпеки інформаційного забезпечення при проведені аудиторських перевірок.

2.6.Фактори впливу на рівень аудиторського висновку при застосуванні комп’ютерних технологій.

Тема 3.Методи аудиту із застосуванням комп'ютерів.

3.1. Типи комп’ютеризованих методів аудиту.

3.2. Модель аудиторської програмної системи.

3.3.Роль вибірки при проведені комп’ютерного аудиту.

3.4.Методи дослідження файлів баз даних за допомогою спеціальних програмних продуктів.

3.5.Класифікація програмного забезпечення для проведення аудиту

3.6.Програми аудиту внутрішньо фірмових стандартів.

Тема 4. Особливості аудиту підприємств, які застосовують комп’ютерні інформаційні системи.

4.1.Особливості аудиту при застосуванні КІСП

4.2. Вивчення й оцінка КІСП

4.3. Аудиторський ризик при використанні КІСП

4.4.Методика тестування КІСП аудитором.

Тема 5. Налагодження комп’ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю.

5.1.Поняття про комп'ютерний контроль та аудит

5.2.Організаційні заходи контролю КІСП

5.3.Контроль за виконанням облікових записів у КСБО.

5.4.Програмне забезпечення аудиторської діяльності

Тема 6. Аудит інформаційної безпеки підприємства

6.1.Загрози інформаційній безпеці підприємства.

6.2.Етапи убезпечення інформаційної системи.

6.3.Засоби і методи захисту інформаційних систем.

6.4.Відповідальність за незаконність використання інформаційних систем.

Список рекомендованої літератури

Додатки

Передмова

Застосування комп'ютерів суттєво впливає на здійснення контролю та аудиторських процедур. Однак слід мати на увазі, що контрольні функції є такими, які найважче автоматизувати. Сам факт комп'ютеризації обліку на підприємстві не може, наприклад, усунути приховування крадіжок і зловживань через неправильне перенесення на електронні носії реквізитів, зазначених в документах, введення фальсифікованих документів тощо. Питання в тому, наскільки ефективно реалізовані вбудовані засоби контролю в комп'ютерній системі. І тут аудиторам не слід відокремлювати фінансовий облік і аудит від нагляду за інформаційними системами, що генерують дані. Для перевірки якості показників, що виходять з надр таких систем, необхідно знати внутрішню побудову самих цих систем, зокрема, щодо вбудованих в них засобів контролю.

Тестування засобів контролю в умовах застосування інформаційних технологій набуває надзвичайної важливості, оскільки тут не можна застосовувати ті критерії суттєвості, що в паперових системах обліку. Якщо певну облікову функцію або операцію здійснює програмний алгоритм, то він, як правило, буде однаково обробляти всі подібні операції (як з незначною сумою, так і з великою, і помилка буде здійснюватися як на малу суму, так і на велику). Тобто якщо коректні дані подаються для обробки належним чином налагодженому програмному забезпеченню, то їх обробка буде відбуватись кожного разу однаково, як це передбачено в алгоритмі, і на виході не буде помилок. Це зміщує акцент аудиторської роботи на перевірку правильності й цілісності даних, які вводяться, і, що найбільш складно, на правильність функціонування програм.

Сучасні тенденції виглядають так, що майбутнє аудиторської професії — не за "господарським контролем", або "аудитом" як перевіркою бухгалтерської звітної інформації, а за комп'ютерним аудитом в широкому значенні. Така діяльність охоплюватиме такі аспекти, які тісно пов'язані з обов'язковим аудитом фінансової звітності, але водночас охоплюють широкий спектр консультаційних послуг, що їх можуть надавати аудитори.

Метою вивчення студентами дисципліни "Комп’ютерний аудит " є оволодіння теорією і практикою комп’ютерних технологій та програмного забезпечення аудиту, набуття навиків аудиторської роботи на підприємствах, що дасть змогу ефективно використовувати комп’ютерний аудит як механізм зниження ризиків у практичній діяльності.

Предметом навчальної дисципліни "комп’ютерний аудит " є висвітлення кола питань, які охоплюють розгляд економічної суті, функцій, ролі і сфери застосування аудиту в умовах комп’ютерних технологій ; зміст аудиторських понять і термінів; класифікацію комп’ютерного програмного забезпечення ; організацію аудиторської перевірки та формування аудиторського висновку; умови проведення окремих видів комп’ютерного аудиту, методології видів комп’ютерного аудиту; особливості аудиту підприємств, які застосовують комп’ютерні інформаційні системи, налагодження комп’ютеризованих процедур аудиту та внутрішнього контролю.

Завдання курсу полягає у вивченні сутності та ролі комп’ютерного аудиту, набутті вмінь проводити аудиторську перевірку з допомогою комп’ютерних технологій для чого необхідно знати:

 • застосування інформаційних технологій в економіці підприємства;

 • законодавство України про аудит;

 • сутність аудиту та його організація;

 • комп’ютерні системи бухгалтерського обліку,

вміти:

 • перевіряти алгоритми комп'ютерних облікових систем клієнтів і консультування з питань їх належної побудови;

 • аналізувати великі масиви фінансових і оперативних
  даних в електронному вигляді спеціальними програмними засобами з метою їх підтвердження і виявлення шахрайства;

 • проводити аналіз фінансових показників клієнта та їх прогнозування за допомогою потужного математичного апарату економічного моделювання та відповідного програмного забезпечення;

 • допомагати клієнту налагодити роботу з питань забезпечення інформаційної безпеки.

Метою проведення практичних занять є освоєння студентами теоретичних знань з предмету “Комп’ютерний аудит” і набуття практичних навичок через розв’язування задач з практики комп’ютерного аудиту та розгляд конкретних нормативних документів та стандартів з дисципліни „Комп’ютерний аудит”. Розроблений опорний конспект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 „Облік і аудит” відповідають навчальному плану підготовки бакалаврів та затвердженим програмам з навчальної дисципліни „Комп’ютерний аудит”.

Тема 1. Аудит в умовах застосування комп'ютерних облікових систем

1.Аудит в умовах КІСП (комп'ютерна інформаційна система підприємства) і КСБО.

2.Планування аудиторських процедур у середовищі КІСП

3.Засоби і методи контролю в умовах КІСП.

4.Тестування програмного забезпечення.

1.Аудит в умовах КІСП і КСБО.

Організація аудиту в умовах комп'ютерної обробки даних потребує перевірки функціонування самої автоматизованої інформаційної системи шляхом тестування засобів контролю, які діють у цій системі.

Міжнародні стандарти аудиту виділяють два поняття, пов'язані із використанням інформаційних технологій на підприємствах — середовище комп'ютерних інформаційних систем і середовище комп'ютерних інформаційних технологій.

Середовище комп'ютерних інформаційних систем (Computer information systems (CIS) environment) наявне тоді, коли комп'ютер будь-якого типу або розміру використовується суб'єктом господарювання для обробки фінансової інформації, суттєвої для аудиторської перевірки, незалежно від того, чи цей комп'ютер використовується самим суб'єктом господарювання або третьою стороною. Середовище інформаційних технологій (IT environment) — це політика і процедури, які застосовує суб'єкт господарювання і ІТ-інфраструктура (технічні засоби, операційні системи тощо), а також прикладне програмне забезпечення, що він використовує для забезпечення господарської діяльності й досягнення стратегічних цілей бізнесу. Очевидно, перше стосується КСБО, друге — КІСП.

В умовах застосування КІСП і КСБО організація і методика проведення аудиту суттєво змінюється, оскільки здійснення її за методиками, орієнтованими на паперовий облік, не дає необхідного результату. Застосування КІСП впливає:

 • на процедури, які використовує аудитор в процесі
  отримання достатнього уявлення про системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю підприємства;

 • на процес оцінки властивого ризику {inherent risk) і
  ризику системи засобів контролю (control risk);

 • на розробку і здійснення аудитором тестів системи
  контролю і процедур перевірки по суті, необхідних для
  досягнення мети аудиту — формування аудиторського
  висновку.

На практиці можуть виникнути такі можливі варіанти застосування комп'ютерів в обліку та аудиті (табл. 1.1).

Таблиця 1.1. Можливі ситуації при аудиті

Варіанти

Підприємство-клієнт

Аудитор

1

Використання комп'ютерних інформаційних технологій

Ні

Так

2

Використання комп'ютерних інформаційних технологій

Так

Ні

3

Використання комп'ютерних інформаційних технологій

Так

Так

Проведення аудиту в умовах використання комп'ютерних систем (варіанти 2, 3) регламентується Міжнародним стандартом № 401 "Аудит в Середовищі комп'ютерних інформаційних систем" і низкою відповідних Положень про міжнародну аудиторську практику, які розкривають різні аспекти проведення аудиту в середовищі комп'ютерних інформаційних систем, дають оцінку аудиторських ризиків, а також встановлюють вимоги до знань аудиторів про комп'ютерні інформаційні системи. Метою цих нормативів є встановлення стандартів і надання рекомендацій про процедури, які необхідно використовувати при проведенні аудиту в умовах комп'ютерних інформаційних систем.

Проф. В.П. Завгородній поділяє засоби і методи, які застосовуються для аудиторської перевірки в складних інформаційних системах, на такі групи (рис. 1.1).Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Аудит як форма фінансового контролю та складова адміністративно-правової інфраструктури детінізації економічних відносин в Україні

  Книга >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... аудит”, “недержавний аудит”, “внутрішній аудит”, “зовнішній аудит”, “обов’язковий аудит”, “ініціативний аудит ... на рівні технологічних особливостей використання фінансових інструментів, ... відносин. Серед документів програмного характеру з питань вдосконалення ...
 2. Методика використання компютерних технологій при вивченні дисципліни Бухгалтерський облік

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... застосувань комп'ютерних технологій особливо слід виділити використання програмних засобів (ПЗ) у зв ... , 2002. – 352 с. Бочерашвили В. Педагогический аудит как технология измерения и оценки качества знаний //Школьные ...
 3. Використання комп’ютерних мереж у навчальному процесі

  Научная статья >> Педагогика
  ... іду практичного використання програмних продуктів, ґрунтуючись на репродуктивно-алгоритмічну технологію навчання ... кою, Інтернетом, сучасної відео, аудіоапаратурою та ін.), необхідність ... , малювання, креслення, відео- та аудіозапису. Спочатку відбирається потр ...
 4. Використання інноваційних технологій при підготовці мовних фахівців

  Реферат >> Менеджмент
  ... впровадження нових технологій навчання, пов’язаних з застосуванням комп"ютерних технологій, є використання електронних ... йської мови, книг, брошур, аудіо-, відеокасет, що представлені сьогодн ... навчання. З існуючих педагогічних програмних засобів до ДС можна ві ...
 5. Технологія опрацювання інформації друкованих та електронних інформаційних джерел

  Контрольная работа >> Информатика, программирование
  ... отечно-інформаційних системах, є програмно-технологічною основою формування довідково ... забезпечував глобальну інтероперабельність, з використанням протоколу, розробленого міжнародним співтовариством ... може містити також текст і аудіодоріжку. Різновидом такої ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.001823902130127