Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Политология->Реферат
В широком смысле этого слова культура включает в себя всю совокупность моделей деятельности людей, закодированных в их предметной среде, духовных пред...полностью>>
Политология->Реферат
Этнос – исторически возникший вид устойчивой социальной группировки людей, представленных племенем, народностью, нацией Термин этнос близок понятию «н...полностью>>
Политология->Реферат
СОДЕРЖАНИЕ1 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………… ……32 СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ ……………………………… … 43 УСЛОВИЯ ПОЯВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ … 74 РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ...полностью>>
Политология->Контрольная работа
Лидерство есть везде, где есть власть и организация Само слово "лидер" в переводе с английского ("leader") означает "ведущий", "руководящий" В этом, с...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Политология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Відповідальність державних службовців за інші правопорушення, пов'язані з корупцією

Вступ

Актуальність теми зумовлена цілим рядом обставин. По-перше, ні для кого не секрет, що Україна займає одне з перших місць серед держав, що мають проблеми з корупцією. Про це свідчать дані міжнародної недержавної організації з боротьби з корупцією та дослідженню питань корупції у світі Трансперенсі Інтернешнл (Transparency International), відповідно до яких Україна у 2010 році посіла 134 місце наряду з малорозвиненими країнами [54]. Крім того ,за іншими даними вона посідає друге місце в Європі та 57 з 59 розглянутих за версією IMD. По-друге, нещодавно відбулися значні зміни в антикорупційному законодавстві, через це імідж України, як держави, що активно бореться з корупцією та її проявами, вже ставиться під сумнів, так як в Україні немає наразі жодного діючого антикорупційного закону.

Іншими словами, будь-яка спроба науково розглянути аспекти життя суспільства, пов’язані з корупцією, є дуже актуальною.

Глибину наукової розробки можна відзначити як середню, оскільки річ піде здебільшого не про суто корупційні діяння, а про вузький специфічний ряд діянь, що пов’язані з корупцією, тому наукові надбання, такі як тлумачення чи інтерпретація цих явищ, є погано розвинутими у науковій юридичный літературі.

Основною методологічною базою при написанні роботи стали як загальнонаукові, так і спеціальні правові методи дослідження. Зокрема аналіз (основні положення та висновки, що подані в роботі, ґрунтуються на аналізі чинного законодавства, особливостей його застосування), абстрагування та узагальнення, системно-структурний (у процесі виявлення особливостей відставки державних службовців), формально-юридичний (у процесі аналізу правових норм щодо відставки державних службовців та подальшого їх удосконалення), порівняльно-правовий метод (при вивченні вітчизняного та зарубіжного законодавства щодо місця інституту відставки державних службовців).

Емпіричну базу дослідження даної роботи склала нормативно-правова база України.

Мета даної роботи – розкрити поняття, зміст, основні характеристики та властивості інших правопорушень, пов’язаних з корупцією в галузі державної служби, а також по можливості визначити місце цих понять в системі українського законодавства.

Для досягнення поставленої мети у процесі дослідження ставилися такі основні задачі:

 • розкрити зміст понять корупція, корупційне діяння та інші протиправні діяння, пов’язані з корупцїєю;

 • розкрити функціональне призначення відповідальності державних службовців за інші протиправні діяння, пов’язані з корупцїєю;

 • проаналізувати нормативно-правове регулювання відповідальності державних службовців за скоєння інших протиправних діянь, пов’язаних з корупцією;

 • дослідити реалізацію відповідальності державних службовців за скоєння інших протиправних діянь, пов’язаних з корупцією, на практиці.

Об’єктом дослідження даної роботи є відповідальність державних службовців за скоєння інших протиправних діянь, пов’язаних з корупцією.

Предмет – порядок та особливості відповідальності державних службовців за скоєння інших протиправних діянь, пов’язаних з корупцією.

Наукова новизна роботи зумовлена в першу чергу тим, що ця робота є фактично однією з перших робіт, що стосується корупції в період, коли в Україні втратили чинність практично всі антикомерційні нормативно-правові акти.

Практичне застосування даної роботи полягає в тому, що вона дає уявлення про питання корупції в Україні як на законодавчому рівні, так і на рівні вираження цього питання у суспільстві, але передусім ці питання розглядаються в ракурсі державної служби та специфічних правовідносин, пов’язаних з іншими правопорушеннями що пов’язані з корупцією. Використовуючи матеріал даної роботи, можна дати оцінку корупційним та антикорупційним процесам, що може допомогти у діяльності по створенні антикорупційної законодавчої бази.

Розділ 1. Визначення, зміст та правова характеристика протиправних діянь, які повязані з корупцією

1.1 Поняття та зміст пов'язаних з корупцією протиправних діянь

Історичний аналіз свідчить, що у перехідний період масштаби відносин, що можуть підпадати під корупційні діяння, значно зростають. Прийняті у жовтні 1995 р. Закон України «Про боротьбу з корупцією», відповідні акти Президента та Кабінету Міністрів України створили організаційно-правову основу для проведення єдиної державної політики у сфері боротьби з корупцією, запобіганні її проявів в органах виконавчої влади. До органів, які ведуть боротьбу з корупцією, віднесено підрозділи Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, органів Прокуратури України, інші органи та підрозділи, що створюються для боротьби з корупцією згідно з чинним законодавством. Відповідними Указами Президента України затверджені та реалізуються «Національна програма боротьби з корупцією», «Концепція боротьби з корупцією на 1998—2005 роки». Подальший процес реформ вимагає загальнодержавної уваги та підвищення ефективності боротьби з корупційними діяннями та організованою злочинністю.

Термін «корупція» означає багатолике явище. Узагальнено корупція — це зловживання службовим становищем у неслужбових цілях (наприклад: хабарництво, вимагання, лобіювання за винагороду, родинні зв’язки, шахрайство, «швидкі гроші», розтрата тощо). Закон України «Про боротьбу з корупцією» визначає корупцію як діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, спрямовану на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. У ст. 1 визначено, що корупційними діяннями є: а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв’язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою від їх фактичної (дійсної) вартості; б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством.

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 25 травня 1998 р., правопорушення, пов'язані з використанням посадовими особами в особистих чи інших неслужбових цілях державних коштів, наданих їм у службове користування приміщень, засобів транспорту чи зв'язку, техніки або іншого державного майна, до корупційних діянь у розумінні цього Закону не належать. Відповідальність за такі правопорушення передбачена ст. 184-1 КУпАП, а відповідальність за корупційні діяння, визначені Законом «Про боротьбу з корупцією», передбачена лише цим Законом. Це ж стосується й інших правопорушень, які пов'язані з неправомірним використанням особою владних повноважень або службового становища (мають корупційний характер) і відповідальність за які встановлена іншими законами, наприклад, КК (йдеться, зокрема, про діяння, передбачені статтями 364, 423 КК). [30]

Отже, корупція – це діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, що спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Вона характеризується наступними основними ознаками: може здійснюватися тільки особами, уповноваженими на виконання функцій держави; дане діяння пов'язане з протиправним використанням особами, уповноваженими на виконання функцій держави, наданих їм повноважень; така діяльність має на меті одержання матеріальних благ, послуг, пільг та інших переваг.

Визначення корупційного діяння, на відміну від корупції, в статті 1 Закону «Про боротьбу з корупцією» не дається, а тільки вказується які діяння є такими:

а) незаконне одержання особою, уповноваженою на вико­нання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій, матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою за фактичну (дійсну) вартість. Подарунок (винагорода), отриманий зазначеними особами за даних обставин (у тому числі такий, що надійшов без відома державного службовця), а також вартість незаконно одержаних послуг, підлягають стягненню в дохід держави. Особливістю даного діяння є те, що уповноважена особа одержує матеріальні блага, послуги тощо з вико­ристанням певних «полегшень», на які вона не має права. Таке «полегшення» може бути у формі одержання чи придбання їх за ціною, яка є істотно нижчою за фактичну вартість. Чинне законодавство не передбачає визначення терміну «фактична вартість». Визначення дається у постанові Пленуму Верховного Суду України № 7 від 4 жовтня 1991 р. «О практике применения судами законодательства, регулирующего право собственности граждан на жилой дом»[41], згідно з яким «під дійсною вартістю житлового будинку мається на увазі грошова сума, за яку будинок може бути проданий в даному населеному пункті або місцевості на час розгляду справи у суді». Незаконне одержання предмету або послуги може бути здійснене «із рук в руки» або ж через членів сім'ї, через третіх осіб або іншим способом. При цьому спосіб і обстановка прийняття предметів і послуг не має значення для визнання діяння корупційним. Водночас, не може бути визнано корупційним одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, винаго­роди, премії, інших матеріальних благ у зв'язку із викладаць­кою, творчою, науковою діяльністю або медичною практикою (наприклад, одержання гонорару за опубліковану книгу, заробітну плату за лекції, плату за консультації тощо);

б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьому пільг або переваг, не передбачених чинним законодавством. Даний пункт відрізняється від наведеного вище тим, що в ньому мова йде про одержання кредитів, позичок тощо з використанням пільг або переваг, які взагалі не передбачені чинним законодавством (на відміну від попереднього, в якому мова йшла про те, що такі пільги передбачені чинним законодавствам, але не передбачені для даної особи). Кредит — це гроші, цінності або товар, які надаються іншій особі на умовах повернення і, як правило, з оплатою процентів за це. Позичка — це гроші або речі, визначені родовою ознакою, які передаються зайомщику займодавцем у власність за умови повернення такої ж суми грошей або такої ж кількості грошей того роду і якості.

Корупція і корупційні діяння мають за мету одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг. Матеріальні блага — це речі, предмети, які здатні дати достаток, матеріальний добробут, задовільнити меркантильні інтереси. Під послугами розуміють діяльність щодо надання побутових зручностей, які вимагають матеріальних затрат (ремонт квартири, будівництво дачі, пошив одягу тощо). Пільги — це вигоди, полегшення, які надаються особам, уповноваженим на виконання функцій держави, як виняток із загальних правил, пов'язаних з можливістю одержати матеріальні блага або послуги, або з можливістю уникнути матеріальних затрат. Чинне законодавство не передбачає переліку інших переваг. Як правило, до них відносять переваги, не названі вище, привілеї, виключні права на дещо, які здатні задовольнити матеріальні інтереси осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Підставами для притягнення державних службовців до відповідальності відповідно до цього закону, є вчинення ними таких діянь:

 1. корупції, тобто діяльність осіб, уповноважених на виконання функцій держави, яка спрямована на протиправне використання наданих їм повноважень для одержання матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг;

 2. корупційних діянь, якими є: а) незаконне одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, у зв'язку з виконанням таких функцій матеріальних благ, послуг, пільг або інших переваг, у тому числі прийняття чи одержання предметів (послуг) шляхом їх придбання за ціною (тарифом), яка є істотно нижчою за їх фактичну (дійсну) вартість; б) одержання особою, уповноваженою на виконання функцій держави, кредитів або позичок, придбання цінних паперів, нерухомості або іншого майна з використанням при цьомупільг чи переваг, не передбачених чинним законодавством;Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Адміністративна відповідальність (4)

  Книга >> Право, юриспруденция
  ... іністративних правопорушень: неповнолітні, військовослужбовці, батьки, посадові особи, державні службовці, іноземці, депутати та інш ... і особи органів державного пожежного нагляду. Справи про адміністративні правопорушення, відповідальність за які передбачена ...
 2. Державні службовці - як суб єкти адміністративно-правових відносин

  Реферат >> Государство и право
  ... державних службовців. 2. Види державних службовців, їх функції. Права та обов’язки. 3. Юридична відповідальність за службові правопорушення: а) дисциплінарна відповідальність ... службовців. Крім цього закону, діяльність державних службовців регламентують і інш ...
 3. Теорії держави і права

  Реферат >> Астрономия
  ... сть — здатність суб'єктів правовід­носин нести відповідальність (юридичну) за скоєне правопорушення ... , що певним чином повязані між собою і утворюють ... державних службовців, наділе­ний владними повноваженнями, відпов ... -ревізійні та інші дер­жавні інспекції. 88. ...
 4. Україна - правова держава

  Реферат >> Государство и право
  ... численних державних службовців ... дповідальність. Здійснення правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді застосування заходів державного ... льні відносини, пов*язані з депутатською ... нші угоди, не заборонені законом. Юридична відповідальність за ...
 5. Характеристика цивільного права за законами Хаммурапі

  Реферат >> Астрономия
  ... єдине ціле, державно-правові інститути ... процес істотно пов"язаний із влаштуванням людського ... повернення з полону, відповідальність за дезертирство, визначав становище ... розбір дрібних правопорушень, майнові спори ... іяні і інші царські службовці. У великих мі ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014851093292236