Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Как известно, в Республике Беларусь, в отличие от многих стран бывшего СССР, до сих пор вопросам ценообразования уделяется самое пристальное внимание ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Изучение экономической роли государства – неотъемлемая часть экономического образования Отечественная экономическая наука переживает сегодня новый эта...полностью>>
Экономика->Реферат
Представления о рыночной экономике как купле-продаже по свободным ценам не исчерпывает всего многообразия рыночных отношений. В развитых странах рыноч...полностью>>
Экономика->Реферат
Во всех общественных системах государство играет весомую экономическую роль, выполняя больший или меньший набор хозяйственных и социальных функций В а...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Федеральні фонди, це 60% бюджету — самостійно урядовий бюджет, який маєть свою національну податкову базу і формально не пов'язан з якими-небудь програмами видатків. Він може обслуговувати різні національні цілі за рішенням президента и Конгреса. Основна доля ресурсів федеральних фондів (десь 60%) направляється на фінансування військових видатків та оборонних НИОКР, платежів процентів за федеральному боргу, зовнішньоекономічної діяльності и на зміст державного апарату. Інші йдуть на покриття видатків окремих галузей економіки (враховуючи енергетику та транспорт) і на соціальні програми допомоги бідним.

Повторимо, що федеральні фонди — а їхні джерела це федеральні прибуткові податки з населення і корпорацій, а також акцизи та митні збори — формуються незалежно від конкретних програм, які вони фінансують. В цьому і є їх головна відмінність від доручних фондів.

Звертає увагу постійні негативне сальдо балансу федеральних фондів. Саме це сальдо і формує дефіцит федерального бюджету США.

Доручительні фонди представляють собою цілеві самофінансировані фонди. За джерелами формування, і за видатками вони прив’язані до рішення специфічних задач, та їх засоби неможна направити на інші цілі. Більш того, по закону, навіть остатки засобів доручительних фондів неможна використовувати для поповнення федеральних фондів, а вони повинні бути внесені до державних боргових обов’язків, це значить фактичне використання для "підстрахування" державної кредитно-грошової політики.

Доручительні фонди бюджету США це в першу чергу фонди соціального страхування (за віком, інвалідності, на випадок втрати годувальника, за медичне обслуговування, страхування на випадок безробіття, спеціально пенсіонному забезпеченню залізно дорожників та державних службовців та інше). Спеціальних фондів, обслуговуючих федеральну виробничу інфраструктуру:

  • автостради, аеропорти і т.д. Фонди соціального страхування формуються за рахунок податків за соціальне страхування — обов’язкові внески з заробітної плати (свою також долю вносять і підприємці). Спеціальні фонди формуються за рахунок певних непрямих податків.

Доручительні фонди, як правило, зводяться з позитивним сальдо (в 1990 фін. г. воно вмістило 80 млрд. дол. при доходах в 270 млрд. і видатків — 190 млрд. дол.). Це суттєво скорочує величину всього дефіциту уніфіцированного федерального бюджету.

Бюджетний процес в США регламентується двома основними законами. Це "3акон о бюджеті та звіту" (1921 р.) и "Закон о контролі над бюджетом та заморожені фондів" (1974 р.). Перший закон фактично кодифіцирував створення сучасної єдиної федеральної бюджетної системи США. Він поклав на президента відповідальність за підготовку, формування та виконання бюджету. Закон 1974 р. підняв бюджетне законодавство, організації бюджетної процедури до рівня сучасних вимог. Він не тільки відобразив загальне ускладнення задач федеральної бюджетної (а ширше - економічної) політики, але й підкреслив нове значення самої бюджетної стратегії в макрорегулювання економіки США.

В центрі бюджетного процесу підготовка головного державного документа — "Бюджету правительства США" (федерального бюджету). В ньому концентровано виражається федеральна бюджетна політика, стан державних фінансів, взагалі, встановлюються контрольні рівні федеральних доходів й дефіциту (залишку), які "директивно" стають параметрами державної бюджетної стратегії.

2.2. Структура видатків та доходів бюджету США

Незважаючи на прагнення різноманітних сил зменшити масштаби федеральних соціальних програм, в цілому їх значення не знижується. Навпаки, останнім часом суттєво скоротилися видатки воєнного призначення – їх доля в ВВП країни впала з 6,4% при президенті Рейгані приблизно до 3,2%. У 1999 році зріст частки громадських видатків пов’язан з низкою причин та відкритих можливостей, в тому числі й з завершенням «холодної війни». У складі основних статей видатків федерального бюджету, окрім національної оборони, фігурують також видатки на освіту, медицину, енергетику, сільське господарство, науку та інше. Відокремленні програми соціального страхування: вони консолідовані у федеральний бюджет, однак фінансуються через самостійні «доручительні фонди». Засоби цих фондів, отримані за допомогою спеціальних податків, можуть витрачатися тільки на цілі для яких вони зібрані. На програми соцстраху припадає приблизно 35% усіх видатків федерального бюджету.

Окрім податків соціального страхування, на федеральному рівні існує ще декілька видів податків. Головний, «опорний» - податок на індивідуальні прибутки( до 47% загальних надходжень федерального рівня; це можливо тільки завдяки високій долі національного фонду заробітної платні у ВВП – в США вона складає біля 60%). Разом з податком на прибутки корпорацій він дає до 57% усіх федеральних доходів. Відносно невеликі надходження – від митних зборів, акцизів, податків на спадщину та дарунки. Кожний з них вважається важливим елементом забезпечення фінансової дисципліни та дійсного контролю. З тієї ж причини важливим вважається і податок на доходи корпорацій, з якого федеральний бюджет отримує 9-11% сукупного доходу.

За 75 років формування регулярного бюджету на федеральному рівні 57 разів він зводився з негативним сальдо. Після 30 «дефіцитних» років, протягом яких розроблялись і приймались різноманітні закони, для боротьби з дефіцитною основою проектування та фінансування державних видатків, у 1998 фінансовому році федеральний бюджет було з позитивним сальдо у 69,2 млрд. доларів.

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ТА США

Дві країни Україна та США мають дуже багато особливостей. По-перше їх територіальна особливість – США має штати, бюджети штатів не входять у федеральний бюджет, а місцеві – в бюджет штатів. Територія України менша, державний бюджет охоплює і центральний бюджет, і місцеві бюджети, і також бюджети міст Києва та Севастополя, бюджет АРК.

Бюджетний рік федерального правління США починається 1 жовтня та завершується 30 вересня наступного року, а більшість штатів – починається 1 липня та завершується 30 червня наступного року.

Таблиця 3.1

Графік роботи над проектом федерального бюджету США

Період між першим понеділком січня та першим понеділком лютого

Президент представляє у конгресі проект бюджету, включаючи передчасний доклад питань о секвестировании

Шість тижнів потому

Комітети конгресу повідомляють оцінки бюджетних параметрів бюджетним комітетам загальних палат .

15 квітня

Завершення робіт над бюджетною резолюцією конгресу .

15 травня

Може починатися розгляд в палаті представників законів о щорічних асигнуваннях.

15 червня

Завершення роботи за узгодженням бюджетних параметрів.

30 червня

Завершення роботи палати представників над законами об асигнуваннях.

15 липня

Президент представляє проміжків огляду стану бюджету.

20 серпня

АБУ представляє проміжковий доклад за питанням о секвестировании.

1 жовтня

Починається фінансовий рік.

Через 15 днів після завершення сесії конгресу

АБУ випускає завершуючий доклад за питанням о секвестировании, и президент видає на випадок необхідності указ о проведенні секвестирування.

В Україні бюджетний рік починається слуханням Верховної Ради не пізніше 1 липня, де затверджують основні напрямки та пропозиції Кабінету Міністрів ліміту розміру дефіциту державного боргу та інших питань. На підставі аналізу запитів Міністерство Фінансів розробляє проект законів які подаються в Кабінет Міністрів, який повинен підтвердити та подати його на розгляд в Верховну Раду не пізніше 15 вересня. Після 1 жовтня запити припиняються. Закон о державнім бюджеті повинен бути прийнятий в ВР до 1 грудня.

Важливу економічну і політичну роль відіграє централізація грошових ресурсів. Мобілізовані до бюджету доходи є основним знаряддям концентрації фінансових ресурсів на вирішальних ділянках економіки. Одним із головних принципів функціонування бюджетних систем різних країн є збалансованість доходів і видатків. Цей принцип втілився і в Бюджетному кодексі України, згідно з яким повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягам надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період.[8,стр.10]

Аналіз доходів та видатків бюджету дасть змогу зробити висновки що до дії принципу збалансованості доходів та видатків в Україні.

Базою для формування доходів державного бюджету України виступають фінансові ресурси країни. Фонди фінансових ресурсів є об’єктивно необхідною умовою здійснення процесу розширеного відтворення на всіх його стадіях і у всіх формах. Джерелом фінансових ресурсів є валовий внутрішній продукт.

При формуванні доходної та видаткової частини державного бюджету України необхідно дотримуватися принципів бюджетної системи, які визначені ст. 7 Бюджетного Кодексу. Деякі з цих принципів поки що реалізується недостатньо ефективно.

Як ми визначили, що головне забезпечити принцип збалансованості бюджету, згідно з яким повноваження на здійснення витрат бюджету повинні відповідати обсягу надходжень до бюджету на відповідний бюджетний період. Цей принцип не був дотриманий при прийнятті Закону України про Державний бюджет України на 2004 рік. Не вдалось його дотримати і при прийнятті Закону України Про Державний бюджет України на 2005, 2006, 2007 та 2008 роки.

З офіційного видання Верховної Ради України за 2004-2007 роки ми можемо, за допомогою таблиці, відобразити Закони України про Державний бюджет на ці роки.

Доходи бюджету значно менші, ніж видатки. Це свідчить про те, що принцип збалансованості в Україні не діє. Дефіцит коштів в Україні говорить про нестачу ресурсів, фінансову чи товарно-грошову незбалансованість, перевищення витрат над доходами(Таблиця3.2). Нині у світі немає держави, яка б не стикалася з бюджетним дефіцитом. Так у 2003 році дефіцит бюджету США склав 374 млрд., а в 2004 – 413 млрд. у 2005 – 2006 роках бюджетний дефіцит знижався і склав 319 та 247,7 млрд. дол. У 2007 році видатки були більше ніж доходи усього на 162,8 млрд. дол.

Рис3.2. Дінаміка видатків та доходів США за 1998-2005 роки

Також у США дефіцит федерального бюджету вперше за всю історію перевищив позначку 1 трильйон доларів: з початку финансового року. Який почався 1 жовтня 2008 року, дефіцит склав 1,09 трильйона. За підсумками фінансового року бюджетна «діра» може ще майже подвоїтися, сягнувши 1.84 трильйона, що посилює побоювання з приводу стабільності доллара і інфляції очікування. Це дуже погано, тому що Україна залежить від курсу доллара.

Основні джерела дефіциту бюджету США – гіганська державна програмв з виведення економіки з кризи, на яку наклалися податкові послаблення. Крім того, значних сумм як і раніше вимагають військові компанії в Іраку та Афганістані.

Рис3.3. Доходи та видатки бюджету України за 2004-2008 роки

Отже, в Україні трансформаційна криза в економіці дуже підсилювалась негативним впливом політичної кризи, в процесі якої відбувалась зміна влади.

На рубежі 2004—2005 рр. гострота політичної боротьби в процесі зміни влади була не менша, якщо не більша, ніж у 1990—1994 рр. І наслідки впливу політичної кризи цього періоду теж негативно вплинули на економіку країни. У 2005 р. порівняно з 2004 р. темп приросту ВВП знизився у 5 разів і становив всього 2,7% проти 12,1% у 2004 р. Знизилась також динаміка основних економічних показників. Промислове виробництво зросло всього на 3,1 відсотка, сільське господарство залишилось на рівні 2004 р. Найбільше знизились темпи приросту внутрішніх інвестицій - з 28% у 2004 р. до 1,9% у 2005 р. (майже у 15 разів). Як наслідок, у 2005 р. стався спад в галузі будівництва - майже на 7 відсотків.

Вибори до Верховної Ради України 2006 р. теж створили чергову політичну напруженість у суспільстві. Політичне протистояння періоду президентських виборів фактично було пролонговане з річною перервою. Як наслідок, за I квартал 2006 р. приріст ВВП становив всього 2,4 відсотка, або удвічі нижче, ніж у 2005 р., і у 5—6 разів нижче, ніж у політично стабільних 2003— 2004 рр. Промислове виробництво дало приріст лише 0,6 відсотка. Для порівняння: за I квартал 2007 р. — 12,5%.

З урахуванням даних Держкомстата, номінальний ВВП за 2008 рік виявився на 33,3% більше, ніж за 2007рік, однак при цьому в четвертом кварталі темпи росту знизились до 18,7% з порівнянням 41% -у третьому, 40,8% - в другому і 35,6% - в першому кварталі.

Падіння ВВП в Україні в січні 2009 року склало більш 20% відносно січня 2008 року[15].

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

  1. Конституція України // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 1996. – № 30. – ст. 141.

  2. Бюджетний кодекс України. – Відомості Верховної Ради. – 2001. – № 37-38. – ст. 189.

  3. Закон України "Про бюджетну систему України".

  4. Копєйчикова В.В., Колодія А.М. Правознавство. К.: Хрінком Інтер, 2004. – 752с.

  5. Загородний А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний словник. К.:Знання, 2007 – 1072с.

  6. Іванов В.М.Бюджетна система:Конспект лекцій. – К.:МАУП, 1999. – 80с.

  7. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.:НІОС. – 2000. – 400с.

  8. Буковинський С.А.До питання здійснення бюджетної політики в Україні//Фінанси України. – 2007. - №11. – с.3-30.

  9. Полозенко Д.В. Державний бюджет України та основні його напрями забезпечення соціально-економічного розвитку//Економіка та держава. – 2007. - №5 – с.4-6.

  10. Молчанова Н. Відомості Верховної ради України: Офіційне видання. К.: Парламентське видавництво. – 2004 - №17-18. – 616с.

  11. Молчанова Н. Відомості Верховної ради України: Офіційне видання. К.: Парламентське видавництво. – 2005 - №7-8. –514с.

  12. Молчанова Н. Відомості Верховної ради України: Офіційне видання. К.: Парламентське видавництво. – 2006 - №10-11. –484с.

  13. Серьогіна О.В. Відомості Верховної ради України: Офіційне видання. К.: Парламентське видавництво. – 2007 - №7-8. –235с.

  14. Василик О.Д., Павлюк К.В. Бюджетна система України: Підручник. – К.:НІОС. – 2004.- 544с.

  15. http://ukrstat.gov.ua

  16. http://minfin.gov.ua

  17. Економіка США, посібник для Вузів/ под. ред. Супяна А.В.

  18. http://www.gpo.gov/usbudget/Загрузить файл

Похожие страницы:

  1. Роль бюджета в социально-экономическом развитии региона

    Закон >> Финансы
    ... . Глава 2. Роль бюджета в социально-экономическом развитии региона 2.1 Роль бюджета в социально-экономическом развитии региона В последнее время наблюдается регионализация экономических и социальных процессов ...
  2. Роль бюджета в финансовом обеспечении экономического и социального развития региона

    Дипломная работа >> Финансы
    ... 2. Роль бюджета в социально экономическом развитии территории 25 2.1. Характеристика основных параметров бюджета 25 2.2. Социальные расходы бюджетов в условиях становления социально ...
  3. Роль финансовой политики в регулировании экономической жизни страны

    Реферат >> Финансы
    ... финансовых условий для социально-экономического развития общества, повышения уровня и качества жизни населения. Финансовая политика ... инвестиционная деятельность, которая включает: • повышение роли Бюджета развития РФ как источнику финансового ...
  4. Кредит и его роль в экономической жизни общества

    Курсовая работа >> Экономическая теория
    ... работы «Кредит и его роль в экономической жизни общества». 1. Необходимость и сущность ... , в процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных ... . Как и в предшествующих социально-экономических формациях в качестве действительных денег ...
  5. Сравнительный анализ расходов бюджета в социальной и экономической сферах

    Курсовая работа >> Финансовые науки
    ... государственного бюджета как экономической категории, определения их роли в социальной и экономической сферах; ... жизни, культуры, нехватки информации и образования не будет роста экономики. 3. Совершенствование расходов бюджета в социальной и экономической ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011551380157471