Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Как известно, в Республике Беларусь, в отличие от многих стран бывшего СССР, до сих пор вопросам ценообразования уделяется самое пристальное внимание ...полностью>>
Экономика->Курсовая работа
Изучение экономической роли государства – неотъемлемая часть экономического образования Отечественная экономическая наука переживает сегодня новый эта...полностью>>
Экономика->Реферат
Представления о рыночной экономике как купле-продаже по свободным ценам не исчерпывает всего многообразия рыночных отношений. В развитых странах рыноч...полностью>>
Экономика->Реферат
Во всех общественных системах государство играет весомую экономическую роль, выполняя больший или меньший набор хозяйственных и социальных функций В а...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

економіко-гуманітарний факультет в м. Мелітополі

Кафедра фінансового менеджменту та банківської справи

Реєстраційний номер

__________________

КУРСОВА РОБОТА

на тему:___________________________________________________

__________________________________________________________

Виконавець:

Студент(ка)____курсу____ групи

__________________________________

__________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові повністю, підпис)

Науковий керівник_______________

__________________________________

(Науковий ступень, звання, прізвище, ініціали, підпис)

Захищено _________________________

З оцінкою _________________________

В.о. зав. кафедри _____________ Дзина М.А.

Мелітополь, 2009

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………..……3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ……………………………….……..…5

  1. Сутність бюджету та його основні аспекти………..……….…………………5

  2. Суть і значення доходів бюджету………………..…….……………………..11

  3. Суть і значення видатків бюджету………………………………………..…..13

РОЗДІЛ 2. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ США ………………15

2.1.Структура бюджетної системи США………………………………15

2.2. Система видатків та доходів бюджету США……………..……………..19

РОЗДІЛ 3. ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ ТА США………30

3.1.

3.2. …………..……

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ………………………..……….40

СПИСОК ВИКОРИСТОВАНИХ ДЖЕРЕЛ……………....………43

ВСТУП

У процесі ринкового реформування економіки важливим є визнання того, що макроекономічна стабілізація не можлива без значної, глибинної перебудови державних фінансів у цілому і бюджету, як центральної їх ланки, зокрема. Бюджет є не тільки фінансовим планом створення централізованого фонду і перерозподілу державних ресурсів з використанням цілісної системи платежів, обліку і звітності, він – один з основних засобів макроекономічної стабілізації, економічного та соціального зростання.

Державний бюджет фактично забезпечує існування країни, розвиток її економіки і культури, соціальний захист населення. Через бюджет держава акумулює кошти для фінансування пріоритетних напрямів виробництва, соціального розвитку, активізує заходи щодо збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, а також цільового і економного витрачання державних коштів. Це зумовлює необхідність проведення комплексу заходів на державному рівні що до забезпечення повного і своєчасного надходження до соціальної та економічної сфери країни.

Питання державних фінансів та грошового обігу в країні були завжди у сфері наукових та практичних інтересів українських економістів. В сучасних умовах Україна переживає труднощі. Положення в економіці характеризується кризисними явищами. Продовжується спад промислового та сільськогосподарського виробництва, не зменшується зовнішній борг.

В цих умовах значно зростає роль державного бюджету, бюджетної системи. Важливо правильно формувати та розподіляти грошові фонди держави та зводити до мінімуму бюджетний дефіцит.

В цій роботі розглянемо тему державного бюджету, для того, щоб зрозуміти його сутність, принципи бюджетного устрою держав (України та США) і його вплив на благополуччя суспільства.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

1.1. Сутність бюджету та його основні аспекти

Бюджет починає функціонувати як тільки виникає держава.

Наявність бюджету в державі, як економічної категорії, об’єктивно зумовлена існуванням інституту держави та товарно-грошових відносин. Слово бюджет виникло від англійського «budget», що в перекладі означає «торба», «гаманець»[5,с.100]. Для кожної країни державний бюджет є головною ланкою її фінансової системи, об’єднуючий головні доходи і витрати держави.

Бюджет – це фінансові відносини держави з суб’єктами ведення хазяйства, також з населенням для формування і використання централізованих фондів грошових ресурсів з метою забезпечення функцій держави, передбачених Конституцією. За рахунок доходів бюджету встановлюються норми податків, зборів, відчислення, формується фінансова база діяльності держави, а за рахунок видатків забезпечується державне управління економічних і соціальних потреб членів суспільства.

На формування бюджету впливають такі фактори, як:

 • політичні;

 • економічні;

 • соціальні.

 1. Політичні фактори відображають політичну ситуацію в країні, яка суттєво може вплинути на формування бюджету і використання бюджетних коштів. До них відносяться адміністративні та регіональні структури управління державою, виконання його регулюючої, оборонної та правозахисної функції держави, політичної стабільності в країні.

 2. Економічні фактори пов’язані з макроекономічними процесами. До них відносять об’єми валового внутрішнього продукту та національного доходу, економічний зріст або зменшення об’ємів виробництва, рівень розвитку економіки країни, виробництво суспільної праці, пріоритетні напрямки виконання державою економічних та соціальних задач, рівень інфляції, рівень безробіття, модель податкової політики, рівень научно - технічного прогресу, методи ведення хазяйства на підприємстві усіх форм власності.

 3. Соціальні фактори формирування та використання бюджету обумовлені соціальними і демографічними обставинами, також це соціальна безпека і соціальне забезпечення населення, об’єм фінансових коштів, спрямованих на освіту, здравоохорону, об’єм реальних доходів населення, розмір мінімальної заробітної плати і споживчої корзини, природний приріст або скорочення населення, міграційний приріст або зменшення населення[2].

Кошти, які сконцентровані у бюджеті є елементом регуляції, стимулювання і гарантії фінансової системи держави, створення сприятливої ситуації фінансової середи з метою швидкого розвитку ринкових відносин.

Державний бюджет – основний загальнодержавний фонд централізованих грошових ресурсів, що виражає економічні відносини держави у процесі розподілу та перерозподілу валового суспільного продукту й національного доходу. Державний бюджет затверджується Верховною Радою України як закон. Бюджет розглядається як план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду[5,с.101].

Через державний бюджет здійснюється перерозподіл частини ресурсів між Автономною Республікою Крим, областями і містами Києвом та Севастополем, 686 місцевих бюджетів, 24 обласних бюджетів. Через нього також проводиться мобілізація коштів підприємств різних форм власності і частково доходи населення, які спрямовуються на фінансування народногосподарського комплексу, соціально-культурних заходів, зміцнення обороноздатності країни, утримання органів державного управління, фінансову підтримку бюджетів місцевого рівня, погашення державного боргу, створення державних матеріальних і фінансових резервів тощо[1].

Рис.1.1.Основні ланки державного бюджету України[6, с 8]

Створення загальнодержавного фонду грошових засобів дає змогу регулювати ефективність, пропорційність, збалансованість, розвитку виробничої та невиробничої сфери окремих регіонів, впливати на темпи розвитку і структуру суспільного виробництва.

Як правова категорія бюджет є основним фінансовим планом, який визначає і закріплює юридичні права та обов’язки учасників бюджетних правовідносин. Порядок формування бюджетів і використання їх коштів встановлюється бюджетним законодавством, основними актами якого є Конституція України 1996 року - (статті 95-98), та Бюджетний Кодекс України 2001року.

Бюджетна система України – це сукупність державного та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права. Основою побудови бюджетної системи виступає адміністративно-територіальний поділ України[4,с.611].

З метою прогнозування й аналізу економічного та соціального розвитку держави, адміністративно-територіальних утворень, розрахунків соціальних і фінансових нормативів, аналізу ефективності бюджетних видатків в Україні складається зведений бюджет. Він включає в себе показники усіх бюджетів, що входять до бюджетної системи України. При цьому зведений бюджет затвердження Верховною Радою чи іншим органом не потребує, оскільки кожна з його складових затверджується відповідним органом держави чи місцевого самоврядування[20, с.25].

Зведений бюджет України за 2004-2008 роки

 

Зведений бюджет України, млрд.грн.

2004

2005

2006

2007

2008

Доходи

91,5

134,2

171,8

219,9

231,7

Темпи росту,%

146,6

128,02

128

105,4

Видатки

102,1

142,01

175,51

227,61

241,45

Темпи росту,%

138,5

123,6

129,7

106,08

дефіціт(-)

-11

-7,8

-3,7

-7,7

-9,7Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Роль бюджета в социально-экономическом развитии региона

  Закон >> Финансы
  ... . Глава 2. Роль бюджета в социально-экономическом развитии региона 2.1 Роль бюджета в социально-экономическом развитии региона В последнее время наблюдается регионализация экономических и социальных процессов ...
 2. Роль бюджета в финансовом обеспечении экономического и социального развития региона

  Дипломная работа >> Финансы
  ... 2. Роль бюджета в социально экономическом развитии территории 25 2.1. Характеристика основных параметров бюджета 25 2.2. Социальные расходы бюджетов в условиях становления социально ...
 3. Роль финансовой политики в регулировании экономической жизни страны

  Реферат >> Финансы
  ... финансовых условий для социально-экономического развития общества, повышения уровня и качества жизни населения. Финансовая политика ... инвестиционная деятельность, которая включает: • повышение роли Бюджета развития РФ как источнику финансового ...
 4. Кредит и его роль в экономической жизни общества

  Курсовая работа >> Экономическая теория
  ... работы «Кредит и его роль в экономической жизни общества». 1. Необходимость и сущность ... , в процессе выполнения государственного бюджета, а также сбережения отдельных ... . Как и в предшествующих социально-экономических формациях в качестве действительных денег ...
 5. Сравнительный анализ расходов бюджета в социальной и экономической сферах

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... государственного бюджета как экономической категории, определения их роли в социальной и экономической сферах; ... жизни, культуры, нехватки информации и образования не будет роста экономики. 3. Совершенствование расходов бюджета в социальной и экономической ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0016679763793945