Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Промышленность, производство->Контрольная работа
Фиксаторы - элементы, определяющие положение свариваемых деталей относительно всего приспособления. К фиксаторам (Рисунок 1) относятся: упоры (постоян...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
Выполнить расчёт на прочность хребтовой балки, общей длиной 12900 мм и длиной консольной части 1850 мм, поперечное сечение – зет №31, нагрузка – равно...полностью>>
Промышленность, производство->Реферат
В настоящее время в мире существует тенденция перевода мощностей алюминиевых заводов, работающих на технологии Содерберга, на обожженные аноды. В то ж...полностью>>
Промышленность, производство->Курсовая работа
Микропроцессор (МП) играет такую же роль в вычислительной технике, а в частности в медико-биологических исследованиях, как и центральный процессор ЭВМ...полностью>>

Главная > Лекция >Промышленность, производство

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Вплив роботи електростанцій на довкілля та принципи їх безпечної експлуатації

Безпечність роботи електростанцій на органічному і ядерному паливах досягається дотриманням правил, норм, інструкцій, які є обов’язковими при проектуванні, виготовленні, монтажу та експлуатації обладнання електростанцій.

Питання безпечності електростанцій слід розглядати у двох аспектах:

- впливу електростанції на довкілля (зовнішня безпека);

- безпечність роботи обладнання та систем електростанції, що локалізована у границях її території (внутрішня безпека).

З позицій зовнішньої безпеки розглядають вплив на навколишню місцевість працюючої електростанції, можливого шкідливого впливу на середовище проживання людини (флору, фауну, повітряний та водний басейни тощо). У цьому аспекті враховується головним чином вплив роботи електростанції на людей поза її територією і професійно не зв’язаних з нею.

З точки зору внутрішньої безпеки розглядають вплив працюючої електростанції на її персонал, спеціально навчений і підготовлений для роботи в умовах нормальної експлуатації, а також у аварійних ситуаціях, аналізуються питання надійності обладнання і електростанції в цілому (аварії, їх причини, тривалість простоїв).

Турбота про гарантування безпечних умов праці кожної людини, про охорону природних ресурсів є складовою частиною державної діяльності, які включені у Конституцію (Основний закон) України і регламентуються відповідними законодавчими актами про охорону здоров’я, охорону довкілля та ін.

1. Вплив енергетичних об’єктів на довкілля

Основними забруднювачами повітря в Україні є енергетика, підприємства металургії та транспорт. На частку ТЕС припадає біля 30% всіх викидів. Вплив енергетики на довкілля має двоякий характер:

по – перше, енергетика - споживач природних ресурсів (кисень, земля, вода, викопне паливо);

по – друге, енергетика - джерело шкідливих відходів, радіаційного і електромагнітного випромінювання, одна з причин парникового ефекту (емісія СО2 в атмосферу внаслідок спалювання органічного палива).

Наприклад, при підземному видобутку вугілля на кожну тонну палива в атмосферу викидається: 0.42 кг пилу; 0.1 кг окислів азоту; 0.6 кг оксидів сірки; 1 кг окислів вуглецю.

При переробці тонни нафти утворюється: 3.4 кг вуглеводнів; 0.89 кг оксидів сірки; 0.4 окислів вуглецю; 0.1 кг – окислів азоту; 0.03 кг сірководню.

Орієнтовні дані щодо забруднень довкілля галузями ПЕК за 1993-95 рр. подані у табл.1. Перспективи з динамікою забруднень довкілля підприємствами ПЕК невтішні. За програмою розвитку ПЕК України, використання природного газу на ТЕС буде зменшуватися, а споживання низькосортного вугілля зростати і, відповідно, буде збільшуватися рівень забруднення довкілля.

Аналіз показує, що в енергетиці найбільшими забруднювачами повітря є паротурбінні станції, що спалюють сірчисте вугілля, без фільтрів вони дають до 17.7 г SO2/кВт-год. При наявності фільтрів кількість викидів зменшується у 10 раз.

Найнижчі викиди, до 0.4 г/кВт-год SO2, мають ПГУ, що працюють на газифікованому вугіллі. Викиди NOx на таких установках не перевищують 0.5-0.7 г/кВт-год. Приблизно такий же рівень викидів NOx у котлах з киплячим шаром.

Питомі викиди СО2: 4.4 кг/кг у.п. при спалюванні у котлах вугілля, 0.5-0.6 кг/кВт-год для ГТУ на природному газі, та 0.8-0.9 кг/кВт-год для ГТУ, що працюють на вугіллі.

Існує ще один тип забруднень, властивий ТЕС та АЕС, – тепловий. Для нормальної роботи ТЕС на охолодження конденсаторів турбін потрібна водойма з розрахунку 5 - 8 м2 та глибиною не менше 2м на кожен кВт установленої потужності. Для АЕС потрібно цю цифру збільшити у півтора раза. На 1млн. кВт установленої потужності АЕС в оточення скидається більше ніж 2.8 млн. кВт тепла, що у 1.2-1.4 раз більше ніж на ТЕС.

Один блок АЕС з потужністю 1млн. кВт потребує відчуження площі 600 га, річні витрати води на ньому становлять 30 млн.м3, а рідких відходів, у т.ч. слабо радіоактивних, скидається 100 тис.м3/рік.

Теплове забруднення довкілля особливо суттєве при використанні природних джерел води для прямоточного охолодження конденсаторів парових турбін. Проте можливості використання річок для прямоточного водопостачання стають дедалі більш обмеженими. Переважає точка зору на те, що прямоточне водопостачання прийнятне лише на приморських електростанціях при розв’язанні технічних проблем, зв’язаних з охолодженням конденсаторів турбін морською водою.

В оборотних системах водопостачання тепло скидається у повітряний басейн і не локалізується у обмеженому просторі.

Крім теплового та хімічного, об’єкти енергетики є джерелами електромагнітного забруднення середовища. Відомо, що організм людини – це електромагнітна система. Клітинні мембрани можна розглядати як своєрідні конденсатори (подвійні електричні шари), передача нервових імпульсів, у т.ч. вища нервова діяльність (мислення), є результатом взаємодії електричних імпульсів різної частоти, що поширюються у нейронній мережі. М’язова діяльність зумовлена переносом іонів кальцію (кальцієві канали мембран) між клітинами. Ці процеси супроводжуються струмами зі щільністю ~10 мА/м2. Реакція клітин на електричні імпульси має пороговий характер (реакція виникає після перевищення сигналом певної межі) і на електромагнітне поле, що створює у клітинах струми менші ніж 5 - 10 мА/м2 клітина не реагує, але якщо індуковані зовнішнім електромагнітним полем струми у клітинах перевищать поріг чутливості клітин, то наслідки впливу можуть бути непередбачуваними. Нервові та м’язові клітини найчутливіші до зовнішнього електромагнітного подразнення з частотою у межах від 10 до 1000 Гц, гранично допустимі значення напруженостей електричного поля становлять 20 кВ/м, а магнітного 4кА/м. За нормами Міжнародної організації захисту від радіації (IRPA), вважаються безпечними :

 • напруженості електричного поля до 10 кВ/м, при експозиції меншій ніж дві години на добу;

 • напруженість магнітного поля до 800 А/м, при тій же експозиції.

В обох випадках виникають біоструми зі щільністю до 1.2 мА/м2, що у десять раз менші порівняно з біоактивними струмами.

Зауважимо, що на ділянках, які близькі до лінії високовольтних передач, напруженість електричного поля сягає 30-40 кВ/м на частоті 50 Гц, що у 3 – 4 рази перевищує безпечні величини.

Таблиця 1.

Орієнтовні дані щодо викидів підприємствами ПЕК.

Джерела викидів

Всього,

%

У тому числі

Тверді

Рідкі та газоподібні

NOx

SOx

CO

Інші

Усі галузі України

100

22

78

29

8.0

33.8

7.2

Галузі ПЕК

40

8

32

20

4.6

4.8

2.6

У тому числі:

теплоенергетика,

29

6.8

22.2

17.6

4.3

0.3

0.0

у тому числі:

ДРЕС,

26.5

6.6

19.9

16.2

3.6

0.1

0.0

ТЕЦ, котельні

2.5

0.2

2.3

1.4

0.8

0.1

0.0

Вугільна промисловість

9.5

1.2

8.3

2.4

0.2

4.2

1.5

Нафтогазова промисловість

1.5

0.0

1.5

0.0

0.1

0.4

1

Інші галузі

60

14

46

9

3.8

28.2

5.0

На частку ТЕС припадає приблизно 14% загального забруднення атмосфери (частки транспорту і промисловості відповідно становлять 60 і 16%). При цьому частка ТЕС у забрудненні сірчистим газом становить приблизно 46%. Частка ТЕС щодо забруднення атмосфери окислами азоту становить приблизно 40% від загальної кількості і приблизно 66% викидів всіма стаціонарними джерелами.

У табл. 2 наведені дані стосовно скидів шкідливих речовин з димовими газами для ТЕС потужністю 2400 МВт при висоті димової труби 180 м. Як випливає з цих даних, концентрація викидів суттєво залежить від віддалі між точкою виміру і електростанцією. Концентрації викидів нижчі від гранично допустимих значень стійко досягаються на відстані більшій від 15 км .

АЕС при нормальній експлуатації практично не забруднюють навколишнє середовище шкідливими викидами через вентиляційну трубу. На АЕС повітря використовується лише з метою вентиляції приміщень. При цьому в скидних потоках повітря шкідливі хімічні речовини відсутні, але містяться радіоактивні нукліди, які виникають як осколки ділення ядерного палива і аерозолі.

Таблиця 2.

Добові концентрації викидів в атмосферу ТЕС потужністю 2400 МВт, мг/м3

Відстань від труби, м

сірчистий газ

Сірководень

Окисли азоту

Оксид вуглецю

Зола

1000

6.02

0.002

1.95

7.2

1.2

3000

1.47

0.008

1.30

16.0

3.4

5000

1.22

0.008

0.05

13.3

1.2

7000

1.12

0.03

1.3

13.0

2.4

15000

0.22

0.002

0.03

4.0

0.27

ГДК

0.5

0.008

0.085

3.0

0.5Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Антропогенний вплив на довкілля

  Контрольная работа >> Экология
  ... вплив на довкілля 1.1 Вплив діяльності людини на довкілля ... на проектний та фактичний, а за рівнем — на максимальний та експлуатац ... принципом роботи апарати мокрого очищення газів поділяються на порожнинні і насадкові; барботажні та ... тепловими електростанціями, ...
 2. Вплив гірничодобувного комплексу на параметри навколишнього середовища на прикладі Бондарівського

  Дипломная работа >> Геология
  ... ; безпечне ведення гірничих робіт при експлуатації надр; бережливе ставлення до природних багатств та ... довкілля потрібно нормувати за їх впливом. 11 2.7 Вплив гірничих розробок на рослинний та тваринний світ Робота ...
 3. Атомна енергетика та її вплив на довкілля

  Реферат >> Экология
  ... та її вплив на довкілля. Загальна характеристика Україна має потужний промисловий комплекс, для роботи ... на грамотній експлуатації природних якостей та закономірностей паливних компонентів); · екологічно безпечн ... чними принципами конструкц ... льні) електростанції. ...
 4. Вплив хімічних факторів на навколишнє середовище та на людину Види укриттів при надзвичайних ситуаціях

  Реферат >> Безопасность жизнедеятельности
  ... роботі будуть розглянуті хімічні фактори та їх вплив на ... довкілля та впливу на рослинні та ... та орієнтовно безпечних рівнях впливу ... та ін., встановлюваних у фільтровентиляційній камері. Працює фільтр-поглинач за принципом ... дизельної електростанції. У ... експлуатації ...
 5. Інженерний захист природного довкілля

  Реферат >> Экология
  ... довкілля Інженерний захист довкілля - галузь науки і техніки, що охоплює розробку, проектування, експлуатац ... безпечної і надійної роботи ... Принцип “ковпака” Управління по охороні довкілля ... впливом суворих правил на ... засобів, та ще якщо ... до електростанцій в ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028319358825684