Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Контрольная работа
Причиной возникновения рисков являются неопределенности, существующие в каждом проекте Риски могут быть “известные” - те, которые определены, оценены,...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Проектно-пошукові роботи на створення інвестиційного проекту (ІП) в Україні проводять на підставі договорів (контрактів) між учасниками цього проекту ...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
В условиях преодоления финансового кризиса в стране, падения доверия иностранных инвесторов к гарантиям российских финансовых институтов и снижения ре...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
– чистый дисконтированный доход (NPV) – представляет собой чистую, приведенную стоимость (в отечественных документах – чистый дисконтированный доход) ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з курсу

«Методологія, методи та засоби проектного менеджменту»

на тему:

«Інвестиційні інструменти управління проектами»

(на прикладі бізнес-плану створення міні-гольф клубу)

2009

Вступ

Головне завдання інвестиційного аналізу – розрахувати ефективність інвестиційного проекту й оцінити його ризикованість. Інакше кажучи, оптимальний вибір робиться по двох параметрах: ефективність і ризик.

У класичному інвестиційному аналізі можна виділити, три типи математичних моделей, що визначають параметри:

– суму доходу інвестиції (NV, NPV, MNPV),

– прибутковість інвестиції (NRR, IRR, MIRR, MIRR(бар),

– індекс прибутковості інвестиції (DPI) і

– строк окупності інвестиції (окупність, Тс-Окупність, дюрація)

грошових потоків, генерируємих інвестиційним проектом.

Модель №1. У модель входять тільки грошові потоки (CF і I). Визначаються параметри NV і Окупність.

Модель №2. У модель входять грошові потоки й бар'єрна ставка (CF, I і Rбар). Визначаються параметри IRR, NPV, DPI, NRR, Дюрация, Тс-Окупність і MIRR(бар). У цій моделі додається облік зміни вартості грошей у часі (за допомогою Rбар).

Модель №3. У модель входять грошові потоки, бар'єрна ставка й рівень реінвестицій (CF, I, Rбар і Rреин). Визначаються параметри MIRR, MNPV і MNRR. Додається, крім обліку зміни вартості грошей у часі, облік норми прибутковості реінвестицій (за допомогою Rреин).

Метою курсового проекту був аналіз ефективності застосування 3-х видів інвестиційних інструментів фінансування проектів (емісія акцій, банківське кредитування, лізинг основних засобів проекту) по моделі №2.

В якості вихідних даних застосовані матеріали розробленого раніше бізнес-плану створення міні-гольф клубу (лютий, 2009).

Для розрахунку та прогнозу бар’єрних ставок дисконтування використані статистичні матеріали Національного банку України та Державного комітета статистики України за 2000–2009 роки.

1. Сутність інвестиційних інструментів управління проектами

1.1 Інвестиційний інструментарій побудови та аналізу ефективності фінансування проектів

Процес аналізу інвестицій включає наступні етапи [26]:

1. Складання списку альтернативних інвестицій.

2. Підготовка для кожної альтернативи прогнозу грошових потоків.

3. Прогноз даних для розрахунку й розрахунок бар'єрних ставок (Rбар).

4. Прогноз даних для розрахунку й розрахунок рівня реінвестицій (Rреін).

5. Розрахунок на кожний період чистого грошового потоку.

6. Розрахунок параметрів інвестиційного проекту (поточної вартості грошових потоків NPV, IRR, MIRR, DPI і т.д.).

7. Аналіз чутливості й оцінка якісних факторів.

8. Оцінка й порівняння альтернативних інвестицій.

9. Аналіз зміни ліквідності й платоспроможності (робиться для відносно великих проектів).

10. Післяінвестиційний аналіз.

11. Інвестиційний факторний аналіз (за необхідністю).

1.2 Основні показники та методика оцінки ефективності застосування інвестиційних інструментів управління проектами

Міжнародна практика оцінки ефективності інвестицій істотно базується на концепції тимчасової вартості грошей і заснована на наступних принципах [24]:

 1. Оцінка ефективності використання інвестуємого капіталу провадиться шляхом зіставлення грошового потоку (cash flow), що формується в процесі реалізації інвестиційного проекту й вихідної інвестиції. Проект вважається ефективним, якщо забезпечується повернення вихідної суми інвестицій і необхідна прибутковість для інвесторів, що надали капітал.

 2. Інвестуємий капітал, так само як і грошові потоки, які генеруються цим капіталом, приводяться до теперішнього часу або до певного розрахункового року (який, як правило, передує початку реалізації проекту).

 3. Процес дисконтування капітальних вкладень і грошових потоків провадиться по різних ставках дисконту, які визначаються залежно від особливостей інвестиційних проектів. При визначенні ставки дисконту враховуються структура інвестицій і вартість окремих складових капіталу.

Суть всіх методів оцінки базується на наступній простій схемі: вихідні інвестиції при реалізації якого-небудь проекту генерують грошовий потік CF1, CF2,…, CFn, інвестиції вважаються ефективними, якщо цей потік достатній для:

 • повернення вихідної суми капітальних вкладень і

 • забезпечення необхідної віддачі на вкладений капітал.

Найпоширеніші наступні показники ефективності капітальних вкладень:

– дисконтований строк окупності (DPB).

– чисте сучасне значення інвестиційного проекту (NPV),

– внутрішня норма прибутковості (прибутковості, рентабельності) (IRR),

Дані показники, так само як і відповідні їм методи, використовуються у двох варіантах:

– для визначення ефективності незалежних інвестиційних проектів (так звана абсолютна ефективність), коли робиться висновок про прийняття проект або його відхилення,

– для визначення ефективності взаємовиключних проектів (порівняльна ефективність), коли робиться висновок про те, який проект прийняти з декількох альтернативних.

На закінчення розгляду загальних положень технології оцінки ефективності відзначимо два основних допущення, які приймаються при розрахунку показників ефективності, і якою мірою вони відповідають реальній практиці.

 1. Потоки коштів ставляться на кінець розрахункового періоду часу. Насправді вони можуть з'являтися в будь-який момент протягом розглянутого року. У рамках розглянутих нижче інвестиційних технологій ми умовно приводимо всі грошові доходи підприємства до кінця відповідного року.

 2. Грошові потоки, які генеруються інвестиціями негайно інвестуються в який-небудь інший проект, щоб забезпечити додатковий дохід на ці інвестиції. При цьому передбачається, що показник віддачі другого проекту буде, принаймні, таким же, як показник дисконтування аналізованого проекту.

Використовувані допущення, зрозуміло, не повністю відповідають реальному положенню справ, однак, з огляду на більшу тривалість проектів у цілому, не приводять до серйозних помилок в оцінці ефективності.

Критерії, що використовуються в аналізі інвестиційної діяльності, можна підрозділити на дві групи в залежності від того враховується чи ні часовий параметр: 1) засновані на дисконтованих оцінках; 2) засновані на облікових оцінках. До першої групи відносяться критерії:

 • чистий приведений ефект (Net Present Value, NPV);

 • індекс рентабельності інвестиції (Probability Index, PI);

 • внутрішня норма прибутку (Internal Rate of Return, IRR);

 • модифікована внутрішня норма прибутку (Modified Internal Rate of Return, MIRR);

 • дисконтований строк окупності інвестиції (Discounted Payback Period, DPP).

До другої групи відносяться критерії:

 • строк окупності інвестиції (Payback Period, PP);

 • коефіцієнт ефективності інвестиції (Accounting Rate of Return, ARR).

Метод розрахунку чистого приведеного ефекту заснований на зіставленні величини вихідної інвестиції (IC) із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень, генерованих нею протягом прогнозованого періоду. Оскільки приплив коштів розподілений у часі, він дисконтується за допомогою коефіцієнта r, встановлюваного інвестором самостійно виходячи зі щорічного відсотка повернення, який він хоче чи може мати на інвестований їм капітал [6].

(1.1)

r – прогнозний рівень комерційної прибутковості проекту, який залежить

від підприємця (внутрішній фактор);

j – прогнозний рівень інфляції цін виробників, який є зовнішнім фактором

та не залежить від підприємця (зовнішній фактор);

ІС (t=0) – інвестиційні витрати на початок експлуатації проекту.

Якщо NPV>0, то проект варто прийняти; якщо NPV<0, то проект варто відкинути; NPV=0, то проект ні прибутковий, ні збитковий. Дамо економічне трактування критерію NPV з позиції власників компанії, що по суті і визначає логіку критерію NPV:

 • якщо NPV<0, то у випадку прийняття проекту цінність компанії зменшиться, тобто власники компанії понесуть збиток;

 • якщо NPV=0, то у випадку прийняття проекту цінність компанії не зміниться, тобто добробут її власників залишиться на колишньому рівні;

 • якщо NPV<0, то у випадку прийняття проекту цінність компанії, а отже, і добробут її власників збільшиться.

Проект із NPV=0 має додатковий аргумент у свою користь – у випадку реалізації проекту добробут власників компанії не зміниться, але в той же час обсяги виробництва зростуть, тобто компанія збільшиться в масштабах.

Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку NPV модифікується в такий спосіб (з врахуванням впливу інфляції як на дисконтовані потоки інвестиції, так і на генеровані потоки прибутку інвестиційного проекту) [6]:

(1.2)

де j – прогнозований середній рівень інфляції.

Метод розрахунку індексу рентабельності інвестиції є по суті наслідком попереднього. Індекс рентабельності (PI) = ІД (індекс доходності) розраховується по формулі [6]:

(1.3)

Якщо PI>1, то проект варто прийняти; якщо PI<1, то проект варто відкинути; якщо PI=1, то проект є ні прибутковим, ні збитковим.

Якщо проект припускає не разову інвестицію, а послідовне інвестування фінансових ресурсів протягом m років, то формула для розрахунку PI. модифікується в такий спосіб (з врахуванням впливу інфляції як на дисконтовані потоки інвестиції, так і на генеровані потоки прибутку інвестиційного проекту):

(1.4)



Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління програмами та проектами. Конспект лекцій

  Конспект >> Информатика, программирование
  ... і методи та інструменти управління проектами. І навпаки, ігнорування цих методів та інструментів, управління проектами за принципом ″як ... . «Світ управління проектами» поєднує національні і міжнародні організації - інвестиційні, промислові, буд ...
 2. Управління проектами фінансування

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... і управління проектами та запровадження новітніх інвестиційних інструментів. Членом Міжнародної асоціації управління проектами ... управління інвестиційною діяльністю. Однак для подальшого розвитку та застосування в інвестиційній сфері управління проектами ...
 3. Управління проектом створення торгового комплексу

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... проекту 26 Розділ 3. Управління передінвестиційною фазою проекту. Проектний аналіз, як складова управління проектами ... нструмент для управління персоналом проекту де кожен менеджер проекту ... ік в рік t, It - інвестиційні витрати на проект у рік t; г - ставка ...
 4. Автоматизована система управління проектами студії інтерєрів Сервіс-Центр

  Дипломная работа >> Информатика
  ... витрат, продажів, виробництв, інвестицій, закупівель і т.д.); Формування ... системи: Автоматизована система управління проектами студії інтер’єрів ... , зазначеними в експлуатаційній документації на ... завдань, цей інструмент прискорює створення високояк ...
 5. Управління торгово виробничою діяльністю ресторану Кратер

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... цьому певні інстру­менти управління. Головними завданнями управління є: розвиток концепц ... та товарних ресурсів, інвестицій). Перші три ознаки ... Запорожье” та ТОВ “Новий проект” , крім того ... інвентарю і устаткування. Експлуатаційні норми визначають мінімальні ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0013220310211182