Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Астрономия->Реферат
Народився у 1909 р. в Нижньому Новгороді. Після завершення семирічки самостійно займався математикою і фізикою. У віці 17 років закінчив аспірантуру п...полностью>>
Астрономия->Реферат
Лікарська рослинна сировина повинна зберігатися в сухому, добре вентильованому приміщенні, в чистій сухій, без сторонніх запахів та однорідний для кож...полностью>>
Астрономия->Реферат
а) скористаємось теоремою про границю двох послідовностей. Неважко побачити, що границя першого доданка дорівнює 0, а другий доданок є добутком нескін...полностью>>
Астрономия->Реферат
Р о з в ’ я з о к. Розкладемо силу  на суму двох доданків : . Очевидно, робота суми сил дорівнює сумі складових сил. Але робота сили , перпендикулярно...полностью>>

Главная > Реферат >Астрономия

Сохрани ссылку в одной из сетей:

ОРГАНІЗАЦІЯ

СПОРТИВНОЇ ГУРТКОВОЇ РОБОТИ

ПЛАН

1

ВСТУП

2

Організація спортивних секцій і команд

3

Основні принципи спортивного тренування

4

Складові частини підготовки спортсмена

5

Тренувальні заняття

6

Планування учбово-тренувальних занять

7

Лікарський контроль

8

Спортивні змагання

ВСТУП

Важко переоцінити ту велику корисну ро­боту, що її виконують громадські інструк­тори, тренери, судді з спорту в колективах фізкультури підприємств, колгоспів, радгоспів, учбових закладів по впровадженню фізичної культури й спорту в повсякденний побут українських людей. Ще вагомі­шою має стати діяльність громадського фізкультурного активу.

Штатні тренери, викладачі, вчителі фізич­ного виховання, фізкультурні працівники не можуть забезпечити всього обсягу масово-оздоровчої, фізкультурної і спортивної роботи з мільйонними масами трудящих. На допомогу їм приходять громадські інструктори, тренери, судді.

У нас немало любителів спорту, активістів, які можуть досить кваліфіковано керувати діяльністю спортивних секцій і команд, прищеплювати молоді любов до фізкультури й спорту, виховувати в неї необхідні навички.

Великою шаною користуються громадські інструктори, тренери. За багаторічну громадську тренерську роботу президія спор­тивних товариств і організацій України присвоїла звання заслуженого тренера України Ю.Є.Шамаріну, Г.С.Борисову, А.В.Веденеєву та іншим громадським тренерам, які успішно поєднують основну виробничу роботу з громадською по підготовці майстрів спорту України і спортсменів-розрядників.

Повсякденна увага, допомога громадським активістам, піклування про підвищення їхньої кваліфікації — першочергове завдання рад спортивних товариств і організацій, рад спортивних товариств, федерацій, тренерсь­ких рад.

Видання бібліотечки з основних питань роботи фізкультурного активу видавництвом «Здоров'я», до написання якої залучені про­відні спеціалісти республіки, буде дійовою до­помогою громадським тренерам та інструкторам.

Громадські інструктори, тренери та інші працівники з різних видів спорту повинні по­стійно стежити за періодичною спортивною пре­сою, літературними новинками з питань фізкультури і спорту, вдосконалювати свої знання на курсах і семінарах. Невеликий обсяг бібліотечки не дозволяє дати повний аналіз методики навчання й тренування, техніки, тощо. Такі аналізи є в підручниках з окремих видів спорту, методичних посібниках, виданих за останні роки. Тут же подано лише стислі ме­тодичні поради.

ОРГАНІЗАЦІЯ СПОРТИВНИХ СЕКЦІЙ І КОМАНД

На переважній більшості підприємств, в установах, колгоспах, учбових за­кладах країни створені й працюють колек­тиви фізичної культури, але в багатьох з них, навіть при наявності необхідних умов, не організовані спортивні секції та команди з окремих видів спорту, які могли б охопити всіх бажаю­чих систематично тренуватись та брати участь у спортивних змаганнях.

Є й такі колективи фізкультури, які обме­жують свою діяльність організацією і роботою лише одної-двох спортивних секцій. Такі ра­ди колективів фізкультури позбавляють молодь і доросле населення можливості займатись улюбленими видами спорту.

Цілком очевидно, що рада колективу фіз­культури, яка не дбає про створення спортивних секцій, організацію учбово - тренувальної і спор­тивної роботи серед трудящих, залишається фіз­культурною «організацією» лише на папері.

Завдання кожного колективу фізкультури: орга­нізувати різні спортивні секції та команди, налагодити систематичну учбово-тренувальну і спортивну роботу серед молоді й дорослого на­селення, створити умови для проведення щоріч­них спартакіад у своїх колективах.

Досвід показує, що в будь-якому колективі фізкультури можна створити спортивні секції з окремих видів спорту, вести цілорічну учбово -тренувальну і спортивну роботу, готувати фізкультурників та складати нормативи комп­лексу. Для цього рада колективу фізкуль­тури з допомогою профспіл­кової організації повинна розгорнути організа­ційну і пропагандистську діяльність.

Насамперед слід обговорити питання про створення спортивних секцій і команд на засі­данні ради колективу фізкультури, погодити план організації секцій профспілковою організацією. Далі треба подба­ти про місця для тренувальних занять. Якщо колектив фізкультури не має своєї власної спор­тивної бази (стадіону, майданчиків, залу, клубу тощо), вживаються заходи до її створення (мова йде про будівництво найпростіших май­данчиків, про обладнання місць для занять у клубі чи іншому приміщенні), виготовлення або придбання необхідного інвентаря.

До створення найпростіших спортивних споруд залучаються фізкультурники, які вияви­ли бажання займатись тим чи іншим видом спорту. Для будівництва майданчиків викори­стовуються місцеві будівельні матеріали.

Можна домовитись і з сусіднім колективом фізкультури про використання їхньої спортив­ної бази для тренувальних занять секції або команди.

Такі види спорту, як шахи, шашки, настіль­ний теніс, городки, велосипедний спорт, лижний спорт і деякі інші, взагалі не потребують складних споруд для учбово-тренувальної й спортивної роботи. Інвентар та деяке устатку­вання можна виготовити власними силами (стіл для настільного тенісу, городки тощо). Щодо велосипедів і лиж, то вони є в багатьох бажаю­чих, отже, цього досить для налагодження тре­нувань.

Одночасно із заходами по створенню спор­тивної бази добирають (якщо їх немає в колек­тиві фізкультури) керівників секцій і команд. Для цього рада колективу фізкультури відбирає спортсменів-розрядників, демобілізованих воїнів української армії, учнів старших класів для підготовки з них громадських інструкторів, тренерів і суддів.

Для проведення семінару, курсів по підго­товці громадських інструкторів, тренерів залу­чають найдосвідченіших викладачів фізкультури, тренерів, спортивних суддів вищих катего­рій, лікарів. Ради спортивних товариств і організацій (вони є в кожному районі), ради спортивних товариств, федерації, колегії суддів та тренерські ради завжди нададуть допомо­гу колективам фізкультури в проведенні семі­нарів по підготовці громадських фізкультурних кадрів.

Поряд з розв'язанням цих питань треба про­вадити організаційно-пропагандистську роботу. Звичайно на загальних зборах трудящих виноситься питання про організацію спортивних сек­цій, груп здоров'я, команд з окремих видів спорту. По радіо, через стінну газету, в об'явах оголошується запис до спортивних секцій, ко­манд. У цехах, бригадах, відділах, класах про­вадяться бесіди, лекції про оздоровче значення того чи іншого виду спорту, про розвиток фізич­ної культури і спорту в нашій країні, про успі­хи Українських спортсменів на міжнародній арені...

Велику користь принесуть добре підготовле­ні спеціальні спортивні вечори з виступами кра­щих спортсменів колективу чи запрошених май­стрів спорту. На таких вечорах можна провади­ти запис до спортивних секцій.

Коли ці заходи будуть здійснені і бажаючі брати участь у тих чи інших секціях виявлені, скликаються загальні збори, на яких обговорюються завдання учбово-тренувальної і спортив­ної роботи та обирається бюро секцій (у складі 5—7 чоловік), яке разом з громадським інструк­тором має здійснювати керівництво учбово-спортивною роботою. Бюро спортивних секцій по­дає допомогу раді колективу фізкультури, громадському інструктору в складанні й здійсненні розкладу тренувань, календарного плану спор­тивних заходів; забезпечує вибори капітанів команд, старост груп і контролює їхню роботу; розробляє положення і програми змагань, конт­ролює збереження спортивного інвентаря й обладнання та забезпечує своєчасний його ре­монт; готує місця змагань, комплектує суддів­ську колегію, провадить агітаційно-пропаган­дистську роботу з фізичної культури і спорту.

Бюро спортивної секції розподіляє обов'язки між своїми членами, визначаючи відповідальних за спортивно-технічні питання, базу і інвентар, суддівські кадри, пропаганду тощо, та складає план роботи на рік.

Одночасно з організацією спортивних секцій і команд з різних видів спорту, в яких бере участь переважно молодь, рада колективу фіз­культури повинна потурбуватись і про трудя­щих старшого віку, організувавши з дорослого населення групи здоров'я.

Організація спортивних секцій, команд груп здоров'я — це, звісно, тільки частина за­ходів по розгортанню спортивно-масової й оздо­ровчої роботи. Головне полягає в тому, щоб спортивні секції провадили систематичні учбо­во-тренувальні заняття, щоб за певним планом проходили спортивні змагання, товариські матчові зустрічі, спартакіади тощо.

Тільки за цих умов рада колективу фіз­культури, бюро спортивної секції виконають свою роль організатора масової оздоровчої і фізкультурно-спортивної роботи, тільки за цих умов у колективі фізкультури вируватиме спор­тивне життя, виростатимуть кваліфіковані спортсмени.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Організація міжбанківських розрахунків

  Реферат >> Астрономия
  ... Однак існують організації і в національному масштабі. Як правило, організаційна структура ... жних засобів і раціоналізацію систем; організація взаємодії платіжної ... та обов'язки, організація експлуатації) є продовженням принципів ор­ганізації СЕП. Функціями ...
 2. Організація готівкового грошового обігу

  Реферат >> Астрономия
  ... касового виторгу (поточних над­ходжень). Організація обороту готівкових кошт ... санкції. Дотримання підприємствами й організаціями вимог чинних за­конодавчих і ... майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного ...
 3. Організація нормування та оплата праці на вирощуванні зернових культур

  Курсовая работа >> Ботаника и сельское хоз-во
  ... господарстві”, Охапкіна А. І. Наукова організація и нормування праці на сільськогосподарських ... дше. Виняткову роль в організації праці грає організація обслуговування робочих місць ... сприяє раціональній його організації, оптимальній інтенсивності, правильному ...
 4. Органи державного регулювання митною справою і їх повноваження. Організаційна структура митної системи України

  Реферат >> Таможенная система
  ... ; - розглянути основні етапи організації митної справи в Україні; - розглянути організаційну структуру митно ... ) забезпечення у встановленому порядку інших державних органів, організацій і громадян інформацією стосовно митної справи ...
 5. Організація маркетингової діяльності

  Дипломная работа >> Маркетинг
  ... Виробнича функція: організація виробництва нових товарів; організація матеріально- ... стю продукції. Збутова функція: організація системи товароруху; провадження ці ... ння: планування маркетингової діяльності; організація маркетингової діяльності; інформаці ...
 6. Організаційно-юридичний план

  Лекция >> Менеджмент
  ... потрібно навести в організаційному плані. Цілі організаційно-юридичного плану: ... характеристика форм організації бізнесу в Україні Основні фактори вибору форми організації бізнесу ... та структуру організаційного плану. Які юридичні форми організації бізнесу ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0066909790039062