Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Доклад
Электронная система ДАУ фирмы «Камева» (Швеция) предназначена для управления ГД и ВРШ. Она используется на судах типа «Айвазовский», «Академик Шулейки...полностью>>
Коммуникации и связь->Курсовая работа
Будут рассмотрены основные принципы построения мехатронных систем, произведен расчет геометрических параметров кинематической схемы, разработаны функц...полностью>>
Коммуникации и связь->Отчет о прохождении практики
Ранее телефонная станция в Котовском отделении представляла собой АТС КУ. В настоящее время данное оборудование считается устаревшим, и телефонную ста...полностью>>
Коммуникации и связь->Научная статья
Линейные размеры площадки анализа определяются техническим заданием и равны 10х5мм, а угол анализа определяется на основании расчета оптической схемы ...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

При інформатизації суспільства основна увага приділяється комплексу заходів, направлених на забезпечення повного використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у всіх видах людської діяльності.

Таким чином "інформатизація суспільства" є ширшим поняттям, ніж "комп’ютеризація суспільства", і направлена на швидке оволодіння інформацією для задоволення своїх потреб. У понятті "інформатизація суспільства" акцент треба робити не стільки на технічних засобах, скільки на суті і меті соціально-технічного прогресу. Комп'ютери є базовою технічною складовою процесу інформатизації суспільства.

Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки та інформаційних технологій послужив поштовхом до розвитку суспільства, побудованого на використанні різноманітної інформації яке отримало назву інформаційне суспільство.

В інформаційному суспільстві процес комп'ютеризації дасть людям доступ до надійних джерел інформації, позбавить їх від рутинної роботи, забезпечить високий рівень автоматизації обробки інформації у виробничій і соціальній сферах. Рушійною силою розвитку суспільства повинно стати виробництво інформаційного, а не матеріального продукту. Матеріальний продукт стане більш інформаційно-ємким, що означає збільшення частки інновацій, дизайну і маркетингу в його вартості.

В інформаційному суспільстві зміняться не тільки виробництво, але й весь устрій життя, система цінностей, зросте значущість культурної освіченості по відношенню до матеріальних цінностей. В порівнянні з індустріальним суспільством, де все направлено на виробництво і споживання товарів, в інформаційному суспільстві виробляється та споживається інтелект, знання, що призводить до збільшення частки розумової праці. Від людини буде потрібна здібність до творчості, зросте попит на знання.

Матеріальною і технологічною базою інформаційного суспільства стануть різного роду системи на базі комп'ютерної техніки і комп'ютерних мереж, інформаційної технології, телекомунікаційного зв'язку.

Отже, інформаційне суспільство – суспільство, в якому більшість тих, що працюють зайнята виробництвом, зберіганням, переробкою і реалізацією інформації, особливо вищої її форми – знань.

У реальній практиці розвитку науки і техніки розвинених країн в кінці XX ст. поступово реалізується картина інформаційного суспільства. Прогнозується перетворення всього світового простору в єдине комп'ютеризоване і інформаційне співтовариство людей, що проживають в електронних квартирах і котеджах.

Будь-яке житло оснащене всілякими електронними приладами і комп'ютеризованими пристроями. Діяльність людей буде зосереджена головним чином на обробці інформації, а матеріальне виробництво і виробництво енергії буде покладено на машини.

Вже опублікований ряд фактичних матеріалів, які свідчать, що це не утопія, а неминуча реальність недалекого майбутнього.

При переході до інформаційного суспільства виникає нова індустрія переробки інформації на базі комп'ютерних і телекомунікаційних інформаційних технологій.

  1. . Особливі риси та ознаки інформаційного суспільства та їх

аналіз.

Ряд вчених виділяють характерні риси та основні ознаки інформаційного суспільства:

 • буде вирішена проблема інформаційної кризи, тобто розв’язана суперечка між інформаційною лавиною і інформаційним голодом;

 • забезпечиться пріоритет інформації в порівнянні з іншими ресурсами;

 • головною формою розвитку стане інформаційна економіка;

 • в основу суспільства будуть закладені автоматизовані генерація, зберігання, обробка і використання знань за допомогою новітньої інформаційної техніки і технології;

 • інформаційна технологія набуде глобального характеру, охоплюючи всі сфери соціальної діяльності людини;

 • сформується інформаційна єдність всієї людської цивілізації;

 • за допомогою засобів інформатики буде реалізований вільний доступ кожної людини до інформаційних ресурсів всієї цивілізації;

 • будуть реалізовані гуманістичні принципи управління суспільством і дії на навколишнє середовище;

 • формування єдиного інформаційно-комунікаційного простору;

 • становлення й надалі домінування в економіці нових технологічних укладів, що базуються на масовому використанні перспективних інформаційних технологій, засобів обчислювальної техніки й телекомунікацій;

 • створення й розвиток ринку інформації та знань як факторів виробництва на додаток до ринків природних ресурсів, праці й капіталу, перехід інформаційних ресурсів суспільства в реальні ресурси соціально-економічного розвитку, фактичне задоволення потреб суспільства в інформаційних продуктах і послугах;

 • зростання ролі інформаційно-комунікаційної інфраструктури в системі суспільного виробництва;

 • підвищення рівня утворення, науково-технічного й культурного розвитку за рахунок розширення можливостей систем інформаційного обміну на міжнародному, національному й регіональному рівнях й, відповідно, підвищення ролі кваліфікації, професіоналізму й здатностей до творчості як найважливіших характеристик послуг праці;

 • створення ефективної системи забезпечення прав громадян і соціальних інститутів на вільне одержання, поширення й використання інформації як найважливішої умови демократичного розвитку.

Окрім позитивних моментів прогнозуються і небезпечні тенденції:

 • збільшиться вплив на суспільство засобів масової інформації;

 • інформаційні технології можуть зруйнувати приватне життя людей і організацій;

 • з’явиться проблема відбору якісної і достовірної інформації;

 • багатьом людям буде важко адаптуватися до середовища інформаційного суспільства. Існує небезпека розриву між "інформаційною елітою" (людьми, що займаються розробкою інформаційних технологій) і споживачами.

У цілому інформаційне суспільство можна визначити як суспільство, в якому:

 • кожен член суспільства має можливість вчасно й оперативно одержувати за допомогою глобальних інформаційних мереж повну й достовірну інформацію будь-якого виду й призначення з будь-якої держави, перебуваючи при цьому практично в будь-якій частині географічного простору;

 • реалізується можливість оперативної, практично миттєвої комунікації кожного члена суспільства з державними та суспільними структурами поза залежністю від місця проживання на земній кулі;

 • трансформується діяльність засобів масової інформації (ЗМІ) по формах створення та поширення інформації, розвивається й інтегрується з інформаційними мережами цифрове телебачення. Формується нове середовище - мультимедиа, у якій поширюється також інформація із традиційних ЗМІ;

 • зникають географічні й геополітичні кордони держав у рамках інформаційних мереж;

 • у суспільстві виробляється, функціонує й доступна будь-якому індивідові, групі або організації сучасна інформаційна технологія;

 • є розвинені інфраструктури, що забезпечують створення національних інформаційних ресурсів;

 • відбувається процес прискореної автоматизації й роботизації всіх сфер і галузей виробництва й керування;

 • відбуваються радикальні зміни соціальних структур, наслідком яких виявляється розширення сфери інформаційної діяльності й послуг.

  1. Інформаційні ресурси як основа побудови інформаційного

суспільства.

В індустріальному суспільстві, де велика частина зусиль направлена на матеріальне виробництво, відомо декілька основних видів ресурсів, що стали вже класичними економічними категоріями:

 • матеріальні ресурси — сукупність предметів праці, призначених для використання в процесі виробництва суспільного продукту, наприклад сировина, матеріали, паливо, енергія, напівфабрикати, деталі тощо;

 • природні ресурси — об'єкти, процеси, умови природи, які використовуються суспільством для задоволення матеріальних і духовних потреб;

 • трудові ресурси — люди, що володіють загальноосвітніми і професійними знаннями для роботи в суспільстві;

 • фінансові ресурси — грошові кошти, що знаходяться у розпорядженні державної або комерційної структури;

 • енергетичні ресурси — носії енергії, наприклад вугілля, нафта, нафтопродукти, газ, гідроенергія, електроенергія тощо.

В інформаційному суспільстві акцент значущості зміщується з традиційних видів ресурсів на інформаційний ресурс, тлумачення і обговорення якого велося з того моменту, коли почали говорити про перехід до інформаційного суспільства.

Інформаційні ресурси — це знання, підготовлені людьми для соціального використання в суспільстві і зафіксовані на матеріальному носії.

Інформаційні ресурси країни, регіону, організації повинні розглядатися як стратегічні ресурси, аналогічні по значущості запасам сировини, енергії, копалин і іншим ресурсам.

Розвиток світових інформаційних ресурсів дозволив:

 • перетворити діяльність по наданню інформаційних послуг в глобальну людську діяльність;

 • сформувати світовий та державний ринок інформаційних послуг;

 • утворити різні бази даних ресурсів регіонів і держав, до яких можливий доступ;

 • підвищити обґрунтованість і оперативність схвалюваних рішень у фірмах, банках, біржах, промисловості, торгівлі тощо, за рахунок своєчасного використання необхідної інформації.

Інформаційні ресурси є базою для створення інформаційних продуктів. Інформаційний продукт, є результатом інтелектуальної діяльності людини, та повинен бути зафіксований на матеріальному носії будь-якої фізичної якості у вигляді документів, статей, оглядів, програм, книг тощо.

Інформаційний продукт — сукупність даних, які сформовані виробником для розповсюдження в матеріальній або нематеріальній формі. Інформаційний продукт може розповсюджуватися такими ж способами, як і будь-який інший матеріальний продукт, за допомогою послуг.

Послуга — результат невиробничої діяльності підприємства або особи, направлений на задоволення потреби людини або організації у використанні різних продуктів. Інформаційна послуга — отримання і надання в розпорядження користувача інформаційних продуктів.

У вузькому сенсі інформаційна послуга часто сприймається як послуга, що отримується за допомогою комп'ютерів, хоча насправді це поняття набагато ширше. Як приклад надання інформаційних послуг без використання ІТ можна привести послуги, які надаються бібліотеками(Рис.1).

Рис.1. Схема інформаційних послуг які надаються бібліотечною сферю.

Інформаційні послуги виникають тільки за наявності баз даних в комп'ютерному або некомп'ютерному варіанті.

База даних — сукупність зв'язаних даних, правила організації яких засновані на загальних принципах опису, зберігання і маніпулювання даними. Бази даних є джерелом і свого роду напівфабрикатом при підготовці інформаційних послуг відповідними службами. Бази даних, хоча їх так не називали, існували і до комп'ютерного періоду в бібліотеках, архівах, фондах, довідкових бюро і інших подібних організаціях. В них містяться всілякі відомості про події, явища, об'єкти, процеси, публікації тощо.

З появою комп'ютерів істотно збільшуються об'єми баз даних, що зберігаються, і відповідно розширюється круг інформаційних послуг. Основні інформаційні послуги зображені на Рис.2.

Рис. 2. Структура інформаційних послуг.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... Та найбільш вагомі зміни пов'я­зані з всебічним розвитком інформаційного сектора су­сп ... ізацію” західного суспільства й міжнародного життя в цілому. ... Українські народники, як уже зазнача­лося, надавали особливого ... об'єктивних тенденцій розвитку капіталі ...
 2. Інформаційно-аналітична діяльність. Наукова обробка документів

  Конспект >> Делопроизводство
  ... передумов створення інформаційного суспільства. Розвиток інформаційних технологій є важливою державною функцією. Особливо це ма ... про низьку інформаційну культуру нашого суспільства. Важливим напрямом розвитку Інтернету в Україні є створення розпод ...
 3. Розвиток суспільства України і світу

  Контрольная работа >> Социология
  ... тенденції суспільного розвитку Транзитивне суспільство як виклик сучасності Проблеми модернізації суспільства Укра ... як особливої верстви суспільства. Суспільство, ... та моделі, які склалися в українській ... до інформаційного суспільства, тобто моделі суспільства, ...
 4. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  ... значення інформації в сучасній економіці, особливості інформації як ресурсу, тенденції розвитку ринку інформації в Україні, виявити, ... З розвитком суспільства відбувається глобальний процес інформатизації, і ми переходимо в епоху інформаційного суспільства, ...
 5. Книга і інформаційне суспільство

  Реферат >> Культура и искусство
  ... суспільстві. Сучасне суспільство характеризується стрімким зростанням інформаційних систем та розвитком ... українські процеси збереження інформації і її носіїв у відповідні міжнародн ... нформація існує. Процес формування інформаційного суспільства ... особливо ... тенденц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.002161979675293