Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Коммуникации и связь->Реферат
Вывод: Изучил особенности двухточечных и трехточечных методов наведения ЛА. В данной работе метод параллельного сближения более предпочтительнее, т.к....полностью>>
Коммуникации и связь->Курсовая работа
По сравнению с городскими телефонными сетями, СТС имеют ряд существенных отличий, обусловленных в первую очередь спецификой сельской местности: большо...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
Переписку отличает широкое видовое разнообразие: от имею­щих нормативный характер писем и телеграмм государственных ор­ганов до обращений граждан и ти...полностью>>
Коммуникации и связь->Реферат
В контрольной работе приведена классификация современных структур силовых трехфазных преобразователей переменного тока широкого применения. Проанализи...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Коммуникации и связь

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОЖНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут Міжнародних Відносин

Кафедра міжнародної інформації та інформатики

Тенденції розвитку інформаційного суспільства:

міжнародні та українські особливості

Київ-2007

План

Вступ

 1. Парадигма побудови інформаційного суспільства.

  1. Концепції основних понять.

  2. Особливі риси та ознаки інформаційного суспільства та їх аналіз.

  3. Інформаційні ресурси як основа побудови інформаційного суспільства.

  4. Значення інформаційної культури в інформаційному суспільстві.

 2. Формування інформаційного суспільства.

  1. Історичний розвиток та еволюція інформаційного суспільства.

  2. Проблеми інформатизації суспільства і їх значення.

  3. Аналіз концепцій «інформаційного суспільства».

 3. Міжнародні та українські особливості розвитку інформаційного суспільства.

  1. Інформаційне суспільство в США, Японії, Південно-Східної Азії, ЄС та Російської Федерації.

  2. Українські особливості побудови інформаційного суспільства.

Висновок

Використана література

Вступ.

Процес розвитку інформаційного суспільства, інформатизації усіх його сфер сьогодні стає дуже актуальною. Дослідження проблем формування, закономірностей розвитку та практичне втілення у майбутнє життя інформаційних ресурсів набагато полегшить усі сфери людської діяльності та плідний розвиток цивілізації загалом.

Тема роботи полягає у ретельному вивченні усіх процесів, які передували формуванню інформаційного суспільства, дослідженні явищ які відбуваються сьгодні та прогнозуванні майбутніх наслідків. В роботі описується практика провідних держав світу, іх внесок та роль у побудові інформаційного суспільства. А також Українські особливості інформатизації, існуючі проблеми та шляхи їх вирішення.

Предметом цього дослідження є формуванням та розвиток інформаційного суспільства, його риси та особливості; поява нових явищ, таких, як інформаційний продукт та інформаційна культура; ретельне дослідження інформатизації та її історичного розвитку; визначення концепції „інформаційне суспільство”; а також практика провідних держав світу в цієї сфері та ознаки інформаційного суспільства в Україні.

Об’єктом дослідження є інформатизація, яка охоплює усі сфери людського життя. Зараз не один вид діяльності не може бути стовідсотково успішним, якщо він не використовує надбання інформаційних технологій. Суб’єктами цього процесу виступає усе людство, яке завдяки стрімкому розвитку є генератором нових ідей та технологій.

Завдяки неймовірно швидкому розвитку інформаційних процесів, наука не встигає виробляти відповідні методи щодо їх вивчення. Тому на сьогодні вчені використовують методологію тих напрямків знань, які найтісніше пов’язані з інформатизацією та тих сфер, яких вона торкається. Найчастіше використовують:

 • Історко-описовий метод,

 • методи прогнозування (дельфійський метод, побудова сценаріїв),

 • методи аналізу ситуації (спостереження, вивчення документів, порівняння),

 • контент-аналіз, івент-аналіз,

 • когнетивне картування,

 • процентний метод,

 • ситуативний та інституційний методи,

 • операційно-прекладний метод,

 • формалізоване та логіко-інтуєтивне моделювання,

 • математичне та комп’ютерне моделювання,

 • нормативно-гіпотезотворчий та аналітико-прогностичний методи,

 • метод експертних оцінок тощо.

Хоча це питання вивчається лише декілька десятиріч, вже напрацьовано багато відповідної літератури і постійно з’являються нові наукові праці. Процес формування і розвитку інформаційного суспільства відбувається настільки швидко, що в деяких випадках теорія йде паралельно з практикою, а інколи навіть відстає.

В наш час формування інформаційного суспільства є однією з домінуючих тенденцій розвитку цивілізації в XXI ст. Завдяки стрімкому збільшенню можливостей засобів інформатики, телекомунікаційних систем і нових інформаційних технологій формується інформаційне місце існування і життєдіяльності людей, складається інформаційне суспільство. У цьому суспільстві для людини з'являються не тільки принципово нові можливості, але і виникають раніше не відомі проблеми.

Діяльність окремих людей, груп, колективів і організацій зараз все більшою мірою починає залежати від їх інформованості і здатності ефективно використовувати існуючу інформацію. Перш ніж зробити якісь дії, необхідно провести величезну роботу щодо збору і переробці інформації, її вивченню та аналізу. Пошук раціональних рішень в будь-якій сфері вимагає обробки великих об'ємів інформації, що часом неможливо без залучення спеціальних технічних засобів.

Зростання об'єму інформації особливо стало помітне у середині XX ст. Лавиноподібний потік інформації хлинув на людину, не даючи їй можливості сприйняти цю інформацію повною мірою. У новому потоці інформації, яка щодня з'являється, орієнтуватися ставало все важчим. Часом вигідніше стало створювати новий матеріальний або інтелектуальний продукт, ніж вести пошук аналога, зробленого раніше.

Ці причини створили парадоксальну ситуацію — в світі накопичений величезний інформаційний потенціал, але люди не можуть ним скористатися в повному об'ємі через обмеженість своїх можливостей. Інформаційна криза поставила суспільство перед необхідністю пошуку шляхів виходу з положення, що створилося. Впровадження ЕОМ, сучасних засобів переробки і передачі інформації в різні сфери діяльності стало початком нового еволюційного процесу, названого інформатизацією, в суспільстві, що знаходиться на етапі індустріального розвитку. Цей процес логічно призвів до появи принципово нового суспільства – інформаційного.

Під час дослідження цієї теми сформувалась гіпотеза щодо відсталості у формуванні та розвитку інформаційного суспільства в Україні від світового рівня. Завданням роботи є ретельне вивчення усіх факторів, які впливають на відсталість України у цьому процесі; доведення на реальних прикладах яке є сучасне положення України у світовому процесі інформатизації; та висвітлення основних рекомендацій щодо подальшого розвитку інформатизації в Україні.

На мій погляд дана тема є дуже цікавою і її актуальність не викликає у мене сумніву. Оскільки, наші дні диктують гостру необхідність упевнено відчувати себе на ногах в суспільстві, де значення інформації для всіх сфер суспільного життя постійно збільшується. Не викликає сумніву той факт, що ключем до успіху в такому суспільстві буде вміння ефективно користуватися інформацією.

Грамотне орієнтування в інформаційному суспільстві полегшить функціонування будь-яких систем. Дослідження процесів формування і розвитку інформаційних технологій надасть упевненості в майбутньому. І в загалі людина повинна знатися на тих явищах, які відбуваються сьогодні і неодмінно будуть відбуватися завтра. Саме тому дана тема здається мені дуже сучасної, актуальної і цікавої для дослідження.

 1. Парадигма побудови інформаційного суспільства.

  1. Концепції основних понять.

Одна з характерних особливостей, яка впливає та кардинально змінює розвиток суспільства є поява принципово нового явища – інформатизації.

Інформатизація – це глобальний процес активного формування та широкомасштабного використання інформаційних ресурсів. В процесі інформатизації відбувається перетворення традиційного технологічного способу виробництва і способу життя в новий, постіндустріальний на основі використання кібернетичних методів і засобів (універсальних або керованих ЕОМ, мікро- і персональних ЕОМ, мікропроцесорних блоків тощо). Інформатизація в індустріально розвинених країнах стає центральною ланкою, об'єднуючою всі сторони якісних перетворень в суспільстві.

В результаті інформатизації на новий рівень піднімаються наукові дослідження і розробки, виробництво, управління, всі сфери соціального життя суспільства, якісно змінюються параметри економічного зростання.

Головними напрямками розвитку інформатизації стають:

 • створення найбільш прогресивних і найбільш гнучких засобів обробки інформації,

 • зниження вартості обробки інформації, покращення технічних характеристик устаткування,

 • розширення масштабів стандартизації пристроїв сполучення,

 • якісне покращення підготовки кадрів;

 • розробка захисних заходів проти несанкціонованого доступу до інформації та ін.

Усі ці процеси фундаментально вплинули на людство та призвели до його трансформації. Цей процес вчені визначають як інформатизація суспільства.

Інформатизація суспільства – це сукупність взаємозв'язаних політичних, соціально-економічних, наукових чинників, які забезпечують вільний доступ кожного члена суспільства до будь-яких джерел інформації, окрім конфіденційних. Інформатизація означає широке використання Інформаційних Технологій у всіх сферах людської діяльності. З'явилася індустрія інформаційних послуг як для виробничої, так і для побутової діяльності.

Деякі вчені визначають інформатизацію суспільства як організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов для задоволення інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, організацій, суспільних об'єднань на основі формування і використання інформаційних ресурсів.

Інформатизація суспільства є однією із закономірностей сучасного соціального прогресу. Цей термін все наполегливіше витісняє широко використовуваний до недавнього часу термін "комп’ютеризація суспільства". При зовнішній схожості цих понять вони мають істотну відмінність.

При комп'ютеризації суспільства основна увага приділяється розвитку і впровадженню технічної бази комп'ютерів, що забезпечують оперативне отримання результатів переробки інформації і її накопичення.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... Та найбільш вагомі зміни пов'я­зані з всебічним розвитком інформаційного сектора су­сп ... ізацію” західного суспільства й міжнародного життя в цілому. ... Українські народники, як уже зазнача­лося, надавали особливого ... об'єктивних тенденцій розвитку капіталі ...
 2. Інформаційно-аналітична діяльність. Наукова обробка документів

  Конспект >> Делопроизводство
  ... передумов створення інформаційного суспільства. Розвиток інформаційних технологій є важливою державною функцією. Особливо це ма ... про низьку інформаційну культуру нашого суспільства. Важливим напрямом розвитку Інтернету в Україні є створення розпод ...
 3. Розвиток суспільства України і світу

  Контрольная работа >> Социология
  ... тенденції суспільного розвитку Транзитивне суспільство як виклик сучасності Проблеми модернізації суспільства Укра ... як особливої верстви суспільства. Суспільство, ... та моделі, які склалися в українській ... до інформаційного суспільства, тобто моделі суспільства, ...
 4. Роль інформації в сучасній економіці і формування ринку інформаційних послуг в Україні

  Курсовая работа >> Экономика
  ... значення інформації в сучасній економіці, особливості інформації як ресурсу, тенденції розвитку ринку інформації в Україні, виявити, ... З розвитком суспільства відбувається глобальний процес інформатизації, і ми переходимо в епоху інформаційного суспільства, ...
 5. Книга і інформаційне суспільство

  Реферат >> Культура и искусство
  ... суспільстві. Сучасне суспільство характеризується стрімким зростанням інформаційних систем та розвитком ... українські процеси збереження інформації і її носіїв у відповідні міжнародн ... нформація існує. Процес формування інформаційного суспільства ... особливо ... тенденц ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019760131835938