Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Иностранный язык->Книга
The author's art of exerting his influence upon the reader, making him react to the fictitious events, conflicts depends wholly on his craftsmanship. ...полностью>>
Иностранный язык->Конспект урока
Ведуча. Діти, у кожного народу планети Земля (покажіть глобус) є своя мова – найбільший і найдорожчий скарб. За допомогою мови люди передають власні д...полностью>>
Иностранный язык->Конспект урока
Знаменитий байкар Давньої Греції Езоп був рабом філософа Ксанфа. Одного разу Ксанф хотів запросити гостей і наказав Езопу приготувати найкраще. Езоп к...полностью>>
Иностранный язык->Реферат
Латинский язык в его народной (разговорной) разновидности — так называемая вульгарная (в значении — народная) латынь — явился языком-основой для новых...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Иностранный язык

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Київський міжнародний університет

Бакалаврська робота на тему

«Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів»

Київ 2009

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

  1. Поняття та функції термінологічної лексики

  2. Поняття «термін» в юридичній лексиці

  3. Поняття «терміносистема» в юридичній лексиці

  4. Історія становлення і розвитку українського юридичного термінознавства2

  5. Історія становлення і розвитку англійського юридичного термінознавства

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. МІЖМОВНА ЮРИДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ПРАКТИЦІ ПЕРЕКЛАДНОЇ ТЕРМІНОГРАФІЇ

2.1 Структурно-семантичні особливості юридичних термінів та їх переклад

2.2 Види та класифікація юридичних термінів за словобудовою в українській мові

2.3 Тремінологічні словосполучення в мові юридичної терміносистеми

2.4 Юридичні тексти в аспекті перекладу

2.5 Лінгвокультурні фактори передачі юридичних термінів

Висновки до розділу 2

РОЗДІЛ 3. СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ СКЛАДНИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ

Висновки до розділу 3

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

З-поміж проблем перекладу англійських термінів українською мовою якнайшвидшого розв'язання потребують питання перекладу юридичної термінології. Труднощі перекладу термінів, які позначають юридичні поняття іншомовної національної терміносистеми права та юриспруденції здебільшого спричинені дією міжмовної термінологічної інтерференції. Серед суміжних проблем, які постають у цьому зв'язку, головною є доцільність заповнення термінологічних одиниць української терміносистеми права за рахунок певних формально-паралельних терміноформ. Незважаючи на бурхливий розвиток перекладного термінознавства та термінографії, комплексний опис цього прошарку спеціальної лексики на рівні англійської та української мов ще не здійснювався.

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю дослідження проблем перекладу правової термінології, оскільки дане питання наразі є ще недостатньо висвітлено у сучасному перекладознавстві.

Мета магістерської роботи полягає у виявленні та комплексному аналізі способів перекладу юридичної терміносистеми англійської та української мов

Для досягнення цієї мети потрібно вирішити ряд конкретних завдань:

- визначити особливості юридичної терміносистеми англійської та української мов, сформулювати основні етапи розвитку англійської та української темріносистеми;

- дослідити процеси формування міжмовної юридичної термінології в рамках юридичної термінографії, визначити основні класифікації юридичних термінів;

- здійснити структурно-семантичний аналіз перекладу складних юридичних термінів на українську мову.

Методи дослідження. У ході дослідження при доборі мовного матеріалу використовувався метод суцільної вибірки. Метод семантико-компонентного аналізу було застосовано для визначення структури юридичних термінів в англійській та українській мовах Метод статистичних підрахунків на основі лексикографічних джерел та правничих текстів різних функціональних типів використовувався для визначення частотності того чи іншого мовного явища. При зіставленні юридичних термінів в англійській та українській мовах було використано аналіз способів та прийомів перекладу юридичної термінології.

Об'єктом дослідження – англомовні та україномовні юридичні терміни та їх преклад.

Предмет дослідження виступають способи перекладу юридичної термінології з англійської на українську мову, структурно-семантичні особливості юридичної термінології в англійській мові

Матеріали дослідження. Розгляд формально-паралельних англійських та українських юридичних термінів обмежено використанням складних юридичних термінів та термінів-словосполучень.. Вихідними є терміни терміносистеми права Англії. Сучасні англомовні юридичні терміни було дібрано методом суцільної вибірки на основі англомовних англійських юридичних словників. Список юридичних термінів, уживаних у сучасній українській правничій мові, було сформовано на основі шести українських тлумачних юридичних словників. Для уточнення лінгвістичної інформації про терміни було використано також українські та англійські словники іншомовних слів. Усі словники обиралися як за хронологічним (політично зумовленим) принципом, так і за принципом повноти лінгвістичної та юридичної інформації про термін.

Наукова новизна дослідження полягає у тому, що воно ґрунтовно розглядає проблеми перекладу складних юридичних термінів та термінів словосполучень англійської та української юридичної термінології, пропонує нові принципи аналізу прекладених термінологічних одиниць.

Теоретичне значення магістерської роботи полягає у тому, що у даному дослідженні виявлено специфіку аналізу способів перекладу термінів англійської та української юридичної терміносистеми.

Практична цінність дослідження визначається можливістю використання його результатів у викладанні курсу теорії та практики перекладу (розділ "фальшиві друзі перекладача"); у спецкурсах з перекладу юридичних текстів; у спецкурсі з термінознавства.

Апробація роботи результати роботи обговорювались на XIV Міжнародній студентській науково-практичній конференції «Європейський шлях розвитку України: плани і реалії» (16 травня 2009 р., КиМУ) та опубліковані у статті « Особливості перекладу юридичної терміносистеми».

Обсяг і структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та бібліографії. Робота має 107 сторінок.

РОЗДІЛ 1ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВ

  1. Поняття та функції термінологічної лексики

Термін − емоційне нейтральне слово чи словосполучення, яке вживається для точного вираження понять та назв предметів. Передача англійських юридичних термінів на українську мову вимагає знання тієї галузі, якої стосується переклад, розуміння змісту термінів англійською мовою і знання термінології рідною мовою. При передачі науково-технічної та юридичної літератури з англійської мови на українську важливе значення має взаємодія терміну з контекстом, завдяки чому виявляється значення слова/

Якщо слово вживається як термін у системі іншої спеціальної галузі знань, то в ній воно теж однозначне, семантично чітко відмежоване від тих його значень, що виявляються в позатермінологічному функціонуванні, а також і в термінологічному, але в іншій галузі знань.

Таким чином, термін являє собою слово, що характеризується не лише стильовою співвіднесеністю, а й певною замкненістю в системі лексики на означення понять якоїсь окресленої галузі знань.

Нерозривний зв'язок юридичних понять і відповідних їм термінів виявляється в тому, що упорядкування юридичної термінології неможливо без досить глибокої наукової розробки юридичних понять, їхнього логічного аналізу і точного визначення. Якщо юридичні поняття визначені недостатньо ясно, про адекватну термінологію не може бути і мови. Як відзначав академік В.В. Виноградов, усякі "спроби упорядкування термінів без попереднього аналізу понять, що ними виражаються, залишаються безрезультатними".

Отже, юридичний термін буває і багатозначним, хоча однією з вимог до терміна є саме його однозначність, адже законодавець повинен дати юридичному термінові одне-єдине визначення, включаючи в нього всі істотні з його точки зору ознаки, тобто такі, котрі носять регулюючий характер, мають юридичне значення. Наявність у терміна декількох різних законодавчих дефініцій веде до нечіткості, розпливчастості юридичного регулювання, породжує непорозуміння і помилки, як правило, з боку тих, на кого поширюється дія законодавчого акта. Однак визначення юридичного поняття в законі дуже важливо і з нормативної сторони. Орган або особа, що застосовують або виконують правове розпорядження, не можуть трактувати дане законодавцем поняття інакше, чим це сформульовано в нормативному акті. Нормативні дефініції − норми особливого роду, що включаються органічно в механізм правового регулювання, що визначають його загальні основи, організаційні передумови.

  1. Поняття «термін» в юридичній лексиці

Розвиток сучасних наук, гуманітарних і природничих, вимагає вдосконалення їх термінологічних систем, а отже, дослідження проблем становлення, лінгвістичних особливостей, семантики, дериваційних процесів та стилістичного функціонування галузевих термінологій. Ці проблеми привертали увагу дослідників. Окремі з її численних аспектів розглянуто у працях В. Виноградова, Д. Ушакова, А. Реформатського, В. Лейчика, Т. Кияка, Т. Панько, Ф. Циткіної та ін.

Особливого значення в період поглиблення інтеграції країн та міжнародних зв’язків набуває функціонування юридичної термінології у поєднанні з термінологією правознавчих актів, зокрема в юридичних документах, угодах, працях, які містять певні юридичні рекомендації, вимоги та положення.

Процеси термінологічної міграції юридичних термінів в юридичний дискурс поширюється, що пов’язано передусім з посиленням впливу правознавчих структур на діяльність у сфері юриспруденції [33, c. 50].

Термінологічна лексика сучасної англійської мови складається з власних слів та запозичених мовних одиниць переважно лексем латинського походження.

Входження юридичної термінології в юридичний дискурс англійської мови супроводжується інтенсивним процесом деривації.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Орест Субтельний. Україна: Історія.

  Книга >> История
  ... сторики, особливо ті, котрі зазнали впливу юридичної школи ... івер Кромвель в Англії та Валенштайн у Богемії. ... р.) порівнянню російських та українських народних пісень. Із ... було перекладено навіть слова українських пісень ... і терміни ув'язнення. Українських депутат ...
 2. Культурологія. Конспект лекцій. Зміст та історія становлення. Феномен культури

  Книга >> Культура и искусство
  ... особливо в англомовній і франкомовній науковій традиції) практика використання терм ... юллінера, у російських та українських кубофутуристів, у супрематизмі ... чна протиставленню англійських слів ... коментарю, пояснення та перекладу. Розрі ... законами, юридичними нормами ...
 3. Історія України за О Субтельним

  Реферат >> Астрономия
  ... історики, особливо ті, кот- рі зазнали впливу юридичної школи ... тоді, коли термін слободи зак ... Олівер Кромвель в Англії та Валенштайн у Богемії. В ... р.) порівнянню російських та українських народних пісень. Із ... власну колекцію української поезії та перекладів як ...
 4. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... термін "економі­ка" (або "ойкономія"), що у буквальному перекладі ... іршення матеріального та юридичного становища се­лян викликало ... залишилася без англійських машин та сировини, особливо бавовни, ... теоретич­них засад російських та українських народників. Відпові ...
 5. Історія української культури. Конспект лекцій

  Конспект >> Культура и искусство
  ... та інших. Особливе місце серед перекладів ... відомий із давньоруських часів термін “Україна”, передусім у зв ... -політичний (юридичний), фізико-математичний ... порівнянню російських та українських народних пісень. ... навчання ведеться українською та англійською мовами ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0011119842529297