Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Курсовая работа
Сравнительный анализ бюджетных расходов в экономической и социальной сферах общества один из наиболее важных и актуальных проблем для нашей страны Так...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
При использовании первого варианта составляются документы по формам ОКУД, в которые вносятся дополнительные данные (графы) в целях налогового учета. П...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Актуальність теми дослідження Відомо, що одним з найдієвіших важелів стимулювання розвитку економіки є податки й оподаткування Податки регулюють основ...полностью>>
Финансовые науки->Курсовая работа
Целью данной курсовой работы является ознакомление с историей развития финансового рынка в России, выявление его современных проблем и перспективы раз...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

З іншого боку, внутрішня ставка доходу також не завжди може бути визначена. Зокрема це є можливим за обставин, коли:

 • очікується, що вартість капіталу буде змінюватися в часі,

 • приведення вигід і витрат здійснюється за ставками дисконта,

що мають різні значення:

 • функція чистої приведеної вартості не перетинає вісь абсцис взагалі або перетинає її кілька разів

При цьому чиста приведена вартість у всіх наведених випадках може бути визначена. Ситуація, коли функція чистої приведеної вартості не перетинає вісь абсцис взагалі або перетинає її кілька разів, як правило, виникає тоді, коли інвестиційний проект, який аналізується, є нестандартним. Як так званий стандартний розглядається інвестиційний проект, на початку терміну життя якого мають місце від'ємні чисті вигоди, зумовлені здійсненням відповідних капіталовкладень, а в наступні часові періоди інвестиційний проект генерує додатні значення чистих вигід. Під нестандартнім розуміють такий інвестиційний проект, за яким від'ємні значення чистих вигід можуть мати місце і в середині його терміну життя, і навіть наприкінці, як результат відтоку капіталу.

Вираз (8) має п можливих коренів. За умов, що інвестиційний проект є стандартним, лише один з цих коренів — дійсний, інші — умовні. Коли ж інвестиційний проект є нестандартним, то кількість дійсних коренів може збільшитися і відповідно з'явитися кілька значень внутрішньої ставки доходу або, навпаки, — зменшитися, і внутрішня ставка доходу не буде отримана за інвестиційним проектом взагалі.

Необхідна, проте недостатня, умова появи кількох внутрішніх ставок доходу за інвестиційним проектом — зміна знаку чистих вигід протягом терміну його життя, друга важлива умова — величина чистих вигід. Коли існує кілька значень внутрішньої ставки Доходу, як фінансові калькулятори, так і комп'ютерні програми в більшості випадків здатні розрахувати лише одну з них. Для того, щоб з'ясувати, чи існує проблема наявності кількох внутрішніх ставок доходу, необхідно визначити чисту приведену вартість інвестиційного проекту при різних значеннях ставки дисконту, тобто побудувати профіль чистої приведеної вартості.

Разом з тим, навіть коли всі точки, в яких функція чистої приведеної вартості перетинає вісь абсцис, виявлено, то ні одна з них не може інтерпретуватися як внутрішня ставка доход за інвестиційним проектом.

Незважаючи на зазначені недоліки, внутрішня ставка доходу, за оцінками фахівців, залишається найбільш часто застосовуваним на практиці критерієм оцінки ефективності інвестиційних проектів серед тих. які ґрунтуються на концепції вартості грошей у часі. Як правило, це пояснюють тим, що сутність внутрішньої ставки доходу є добре зрозумілою для менеджерів, які приймають рішення щодо реалізації інвестиційних проектів. Вказані обставини спонукали до пошуку підходів, які б дозволили визначати показник, "еквівалентний" до внутрішньої ставки, за умов, коли остання не може бути розрахована. Такий показник отримав назву модифікованої внутрішньої ставки доходу, яка являє собою таку ставку дисконту, при якій приведена вартість від ємних чистих вигід за інвестиційним проектом дорівнює його приведеній термінальній вартості. Остання, в свою чергу, визначається як сума майбутніх вартостей додатних чистих вигід за інвестиційним проектом, що нараховані за вартістю капітал підприємства. Модифікована внутрішня ставка доходу може бути визначена за таким рівнянням:

(10)

де СОFt, — від'ємні чисті вигоди за проектом в часовому періоді t;

СIFt — додатні чисті вигоди за проектом в часовому періоді t;

МІRR — модифікована внутрішня ставка доходу.

В умовах обчислення модифікованої внутрішньої ставки доходу, на відміну від звичайної, робиться припущення, що ставка реінвестування за інвестиційним проектом дорівнює вартості капіталу. За деяких обставин, зокрема при наявності відмінностей у розподілі чистих вигід у часі, результати оцінки взаємовиключаючих інвестиційних проектів з застосуванням модифікованої внутрішньої ставки доходу і чистої приведеної вартості не суперечать між собою. Разом з тим, коли мова йде про інвестиційні проекти, які мають різні масштаби, результати оцінки за вказаними критеріями можуть продовжувати вказувати на різну пріоритетність інвестиційних проектів.

Співвідношення вигоди – витрати (В/С)

Для обчислення відносної результативності інвестиційних проектів застосовується метод співвідношення вигоди-витрати або, як його ще називають, індексу прибутковості. Зауважимо, що відомі різні варіанти даного методу і на практиці вказані назви можуть вживатися для позначення будь-якого з них Одним з найбільш часто вживаних варіантів показника співвідношення вигоди - витрати виступає такий, який обчислюється як відношення суми приведених вигід до суми приведених втрат за інвестиційним проектом.

B/C = ((11)

Інший варіант співвідношення вигоди-витрати, який також досить часто використовується, передбачає визначення даного показника як відношення суми дисконтова них чистих вигід, обчислених без урахування капітальних витрат, до дисконтова них капітальних витрат за інвестиційним проектом:

N/I = ((12)

де It - капітальні витрати в часовому періоді t ;

Оt - поточні витрати в часовому періоді t.

Даний показник досить широко застосовується в умовах, коли існують обмеження щодо капіталу. Проте капітал не єдиний ресурс що може бути обмеженим. В умовах дефіцитності інших ресурсів вираз (12) набуває такого вигляду:

Nr/R = ((13)

інвестиційний проект ризик ануїтетний

де Rt- величина використання обмежених ресурсів в періоді t;

Crt - витрати в часовому періоді,що обчислені без урахування використання обмежених ресурсів.

Основна проблема, що пов’язується з визначенням варіантів співвідношення вигоди-витрати, уникнення подвійного рахунку.

Правила роботи з критерієм співвідношення вигоди-витрати передбачають, що:

 1. не повинен прийматися ні один інвестиційний проект, якщо він не забезпечує значення співвідношення вигоди-витрати, яке є більшим від 1

 2. якщо інвестиційний проект обирається в умовах фіксованого бюджету або серед інвестиційних проектів, що с взаємовиключаючими, то перевага має віддаватися тим інвестиційним проектам, які характеризуються найбільшим значенням співвідношення вигоди витрати.

До вигід відносимо:

  • чисті доходи,

  • кредит,

  • вивільнення оборотного капіталу,

  • продаж основних засобів.

До витрат відносимо:

 • поточні витрати,

 • виплата відсотків за кредит,

 • податок на прибуток,

 • погашення кредиту,

 • придбання основних засобів,

 • приріст оборотного капіталу.

1.1 Розрахунок ануїтетних платежів, які сплачуються один раз у рік

В даному курсовому проекті розглядається погашення кредиту на умовах ануїтету, тому дамо визначення даному термінові та розглядатимемо випадок, коли платежі сплачуватимуться один раз у рік.

Ануїтет – серія, один із серії рівних за величиною платежів, що здійснюються через однакові проміжки часу.

Існує два типи ануїтету:

 • звичайний ануїтет (рента, [о] - позначення);

 • авансова або вексельна рента.

Погашення позики необхідно розраховувати залежно від того, скільки разів в рік необхідно сплатити платежів та яка кількість років погашення.

де і – відсоток сплати;

n – кількість років погашення позики;

Таблиця 1.1 Вихідні дані для розрахунку платежів, що здійснюються один раз у рік

Таблиця 1.2 Графік погашення позики

Таблиця 1.3 Вихідні дані для розрахунку платежів при зміні відсоткової ставки

Таблиця 1.4 Графік погашення позики при зміні відсоткової ставкиЗагрузить файл

Похожие страницы:

 1. Методи оцінки ризиків інвестиційних проектів

  Реферат >> Финансовые науки
  ... інки ризиків інвестиційних проектів Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також ... подія відбудеться. Методологічною базою аналізу ризику інвестиційних проектів є розгляд вихідних даних ...
 2. Аналіз управління інвестиційною діяльністю підприємства

  Курсовая работа >> Экономика
  ... за розміром іншим проектам. Аналізуючи ряд альтернативних інвестиційних проектів в залежності від обраного методу ... посилення чинників ризику, управління та оцінка ефективності інвестиційних проектів значно ускладнилася ...
 3. Фінансова оцінка ефективності інвестиційних проектів

  Реферат >> Финансовые науки
  ... оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів 9 3. Аналіз чутливості інвестиційного проекту 23 Висновок 26 Список ... ризикові інвестиції рекомендується фінансувати за рахунок власних засобів (чистого прибутку і амортизаційних ...
 4. Оцінка інвестиційних проектів в умовах невизначеності

  Контрольная работа >> Финансы
  ... ретельно обраховувати можливий вплив інвестиційних ризиків. Метою розрахункової роботи є ... – сума щоперіодних ануїтетних виплат; – аннуїтетний фактор майбутньої вартост ... індексу рентабельності двох проектів. Вибрати який з інвестиційних проектів є більш вигі ...
 5. Способи реалізації інвестиційних проектів

  Реферат >> Финансовые науки
  ... менеджер по проекту) досягне вищих результатів, аніж за відсутності плану (проекту) інвестування. Проект вносить ... ється ступінь ризику. При підрядному способі реалізації інвестиційних проектів у зарубіжн ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019779205322266