Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Педагогика->Реферат
Актуальность темы. Система профессионального образования, с одной стороны является одним из основных институтов социализации человека и формирования г...полностью>>
Педагогика->Реферат
Для ребенка игра - это жизнь. Игра - один из сложнейших, а в жизни ребенка и важнейших видов деятельности. Кому из родителей не знакомо: «Мама, поигра...полностью>>
Педагогика->Реферат
Игра - это неотъемлемая часть человеческой жизни. Знаменитый ученый Йохан Хёйзинг даже написал книгу в 1938 году «Homo ludens» («Человек играющий»), в...полностью>>
Педагогика->Реферат
Воспитание здорового поколения с гармоничным развитием физических качеств - одна из основных задач современного общества. В любом обществе, построенно...полностью>>

Главная > Дипломная работа >Педагогика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Кафедра рідної мови і методики її викладання

ДИПЛОМНА РОБОТА

Психолінгвістичні основи вивчення дієслова в початкових класах

Виконавець:

студентка ІІІ курсу

групи 32

факультету ПВПК

Міщенко Л.В.

Наукові керівники:

канд.пед.наук, доц.

Наумчук М. М.,

ас. Яцук О. В.

Тернопіль 2009

ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Проблеми мотивації навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови в початкових класах

1.1 Поняття про мотив і його особливості

1.2 Психологічні особливості мотивації навчальної діяльності учнів молодшого шкільного віку

1.3 Пізнавальний інтерес як провідний мотив навчальної діяльності

на уроках рідної мови у початкових класах

Розділ ІІ. Теоретико–практичні основи вивчення дієслова в початкових класах

2.1 Лінгво-дидактичні підходи до вивчення дієслова в початкових класах

2.2 Система вивчення дієслова в початковому класі

2.3 Аналіз розділу програми та підручників з української мови

Розділ ІІІ. Ефективність вивчення розділу «Дієслово» у початкових класах на основі запропонованої методики

3.1 Робота з підручником як ефективний засіб вивчення дієслова

3.2 Складання граматичних таблиць і алгоритмів при вивчення дієслова

3.3 Процес і результати експериментального дослідження

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Вивчення дієслова як частини мови є одним із завдань початкової ланки навчання рідної мови в школі.

Засвоєння дієслова молодшими школярами забезпечує розвиток комунікативних умінь, вивчення найголовніших орфоепічних, орфографічних та пунктуаційних правил української літературної мови; збагачує словниковий запас й удосконалює граматичний лад усного і писемного мовлення школярів; виробляє вміння зв’язко висловлювати свої думки в усній і писемній формах, виховує культуру мовленнєвого спілкування; навчає контролювати правильність і доцільність своїх висловлювань, робити самостійні висновки; розвиває у дітей важливі мислитель ні операції.

Якість вивчення дієслова учнями початкових класів зумовлена багатьма чинниками. Рівень методичної роботи, кваліфікація вчителя, стиль викладання і загальна атмосфера шкільного життя – усе це великою мірою впливає на навчально-виховний процес. Проте навіть найзразковіша організація діяльності вчителя, усі його прагнення навчити учнів приречені на невдачу, якщо учні байдужі до вивчення рідної мови, коли фактичні знання не збуджують їхньої фантазії, не впливають на почуття, не викликають радості пізнання. Тому однією з центральних проблем навчання і виховання особистості школяра є формування у нього відповідних стимулів, потреб і мотивів, які б спонукали його до навчання.

Формування умінь і бажання вчитись залежить від рівня розвитку пізнавального інтересу у дитини. Адже пізнавальний інтерес – це велика рушійна сила, яка відкриває розум і серце дитини для благотворного впливу науки. Завдяки інтересу дитяча думка послідовно проникає в суть явища, наполегливо відшукує зв’язки, і, долаючи труднощі та перешкоди, досягає радісного осяяння, коли невідоме відкривається в усій логічній цілісності і красі. Здобута ціною активної праці і творчих зусиль, поєднана з особистим життєвим досвідом, істина у свідомості школяра перетворюється у власне переконання. А це означає, що досягнуто основної мети навчання: не тільки збагатився знаннями учень, а й розвивається і формується його особистість.

З огляду на сказане, тема дипломної роботи «Психолінгвістичні основи вивчення дієслова у початкових класах» є актуальною сьогодні, коли учні так відверто ігнорують і знецінюють шкільні знання, відкрито виявляють своє негативне ставлення до школи, демонструють небажання вчитися.

Об’єкт дослідження: процес вивчення дієслова у початкових класах.

Предмет дослідження: методичне забезпечення даного процесу.

Метою дипломної роботи є аналіз психолінгвістичних основ вивчення дієслова учнями початкових класів.

Гіпотеза: успішне вивчення дієслова як частини мови учнями початкових класів можливе за умов:

 1. визначення мотиваційних характеристик навчальної діяльності молодших школярів на уроках рідної мови;

 2. врахування принципу наступності і перспективності при вивченні дієслова;

 3. нестандартного розв’язання змісту вивчення дієслова відповідно до вимог програми.

Завдання дослідження:

 1. Проаналізувати лінгво-дидактичні підходи до вивчення дієслова в початкових класах;

 2. З’ясувати основні положення системи вивчення дієслова;

 3. Визначити основні елементи мотивації навчальної діяльності молодших школярів на уроках рідної мови;

 4. Провести експериментальне дослідження з метою визначення рівня засвоєння граматичних категорій дієслова та його залежності від рівня розвитку пізнавального інтересу.

У процесі роботи використовувались теоретичні і емпіричні методи дослідження. Основним методом був психолого-педагогічний експеримент, який включав в себе аналіз психолого-педагогічної літератури, цілеспрямовані спостереження, бесіди, аналіз результатів діяльності. Крім того, у контрольному експерименті була використана модифікація методики Гамезо М.В., а також методики вивчення частин мови у початкових класах, запропоновані В.І.Бадер, М.С.Валушенко, С.І.Дорошенко, М.Р. Львовим та іншими методистами.

Мотиваційному аспектові вивчення рідної мови останнім часом приділяється чимало уваги в психологічній та методичній літературі. Питання мотивації навчальної діяльності є предметом педагогічних і психологічних досліджень, які здійснювали О.М.Леонтьєв, А.К.Макаров, А.Маслоу, М.В.Матюхіна, С.Л.Рубінштейн, Л.С.Славіна та ін. Наукових праць узагальнюючого характеру, спеціально присвячених проблемі мотивації вивчення рідної мови, зокрема, дієслова, майже немає. Це пояснюється складністю самого процесу вивчення цієї частини мови. Важко дістати повні і точні дані про залежність тих явищ, які досліджуються, передбачити характер впливу всіх факторів на мотивацію в процесі вивчення дієслова.

Апробація та впровадження результатів дипломної роботи в практику здійснювались в процесі проходження педагогічної практики в 2008-2009 н. р. в початкових класах Циганської ЗОШ І-ІІІ ступенів та Борщівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

Матеріали та висновки можуть бути використані вчителями початкових класів та студентами–практикантами під час проходження педагогічної практики в школі.

Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, які включають дев’ять параграфів, висновків, списку використаних джерел, додатків.

Розробляючи систему завдань і комплексних вправ, ми використовували матеріали і висновки лінгвістів, лінгводидактів, психологів і педагогів.

Розділ І. Проблеми мотивації навчальної діяльності учнів на уроках рідної мови у початкових класах

  1. Поняття про мотив і його особливості

Способи навчання дітей лише тоді дають належний ефект, коли враховуються рушійні сили і насамперед мотиви учіння. Будь-яка дія виходить з мотиву, тобто з переживання чогось значущого, у чому розкривається сенс дії для особистості. Коли педагог хоче проаналізувати та інтерпретувати зміни в діях і поведінці якогось учня, він розглядає мотиваційний аспект його діяльності, з’ясовує, яким був хід його міркувань, якими прагненнями, бажаннями він керувався, що мав на меті, яку потребу намагався задовольнити. Оцінюючи дії, вчитель намагається врахувати спонуки, мотиви, з яких учень виходить.

С.Л. Рубінштейн вважає, що «будь-яка дія, що спрямовує до певної мети, виходить з тих чи інших спонук. Більш чи менш адекватно усвідомлена спонука виступає як мотив. Основним мотивом учбової діяльності, пов’язаної з усвідомленням її завдань, являється прагнення підготовитись до майбутньої діяльності і пізнання світу, є інтерес до знань» [55; с.542].

У широкому розумінні мотив – це усвідомлювана чи мало усвідомлена спонука до діяльності. Таке розуміння мотиву випливає з праць вітчизняних психологів: Л.І.Божович, О.Г.Ковальова, Г.С.Костюка, О.М.Леонтьєва.

Є й інші визначення мотиву:

Мотив – це те, що зумовлює прагнення людини до даної, а не якої-небудь іншої мети… Мотивами називають потреби, почуття, інтереси, переконання та інші спонукання людини до діяльності, зумовлені вимогами її життя [50; с.423-424].

Психологічно мотив означає спонукання людини до діяльності. Мотивами можуть бути знання, почуття, потреби, які змушують людину прагнути до мети [51; с.428].

Наведені визначення мотиву вказують на багатозначність цього терміну. Він включає різноманітні компоненти, які мають досить складну психологічну структуру: потреби, інтереси, переконання, ідеали, почуття тощо.

Генетично основою мотивів діяльності людини є її різноманітні потреби–первинні (природні) і вторинні (матеріальні й духовні).

Внаслідок усвідомлення і переживання цих потреб у людини виникають певні спонуки до дії, завдяки яким ці потреби задовольняються. Потреба, яку усвідомлює людина, може сама бути спонукою до діяльності, тобто виступає як мотив. Зміст потреби виявляється у формі уявлень, почуттів, думок, понять, ідей, переконань, ідеалів, інтересів тощо, які за певних умов виступають як спонуки до дій і вчинків людей. У такому широкому значенні мотивами можуть бути будь-які внутрішні умови, які спонукають активність людини, спрямовують її поведінку. Глибоко розкриваючи причини, якими пояснюється та чи інша поведінка людини, її дії та вчинки, ми обов’язково аналізуємо сукупність мотивів, якими зумовлюється поведінка.

Система мотивів, що є актуальною для певної людини, називається мотивацією. Існують різні типи мотивації залежно від змісту і характеру мотивів, якими спонукається поведінка людини в різних видах діяльності або її поведінка в процесі спілкування з іншими людьми в різноманітних ситуаціях соціального життя.

Мотиви визначають, заради чого діти виконують навчальні дії, поводяться так або інакше. Говорячи про мотиви навчання дитини, маємо на увазі насамперед те, що спонукає її до цієї діяльності, тобто всі ті психологічні моменти, якими визначається активність дитини в процесі навчання, різноманітні потреби і форми їх психічного відображення і переживання. Такий підхід у розумінні мотивів навчальної активності учнів обстоює багато вітчизняних психологів, які вивчали це питання, зокрема Л.І. Божович. До мотивів навчальної активності учнів належать усі спонуки цієї діяльності, в тому числі і прийняті дитиною рішення, почуття обов’язку й усвідомлення необхідності, які нерідко виконують свою спонукальну функцію навіть всупереч наявному в дитини безпосередньому бажанню.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Методика роботи над словом в початкових класах лексичний аспект

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... і основи роботи над словом в початкових класах 1.1 Робота над словом в початкових класах, як ... екстралінгвістичний, принцип вивчення лексики ... психолого-педагогічна, методична і навчальна література з даного питання, досвід роботи вчителів початкових клас ...
 2. Розвиток творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом на уроках української мови в початкових

  Магистерская работа >> Педагогика
  ... ілу Вивчення психолого-педагогічної та психолінгвістичної літератури дозволило нам визначити теоретичні основи системи ... ї мови для початкових класів елементарних текстологічних відомостей є важливою лінгвістичною основою для формування в молодших ...
 3. Система роботи з розвитку звязного мовлення учнів на уроках української мови 5-12 клас

  Дипломная работа >> Педагогика
  ... та узагальнення лінгвістичної, психолінгвістичної, психолого-педагогічної ... словом, а й знову-таки словом ... вивчення мови в 6 класі // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 15 – 23. Головин Б. Основы ... технології – технології співпраці // Початкова школа. – 2004. – № 9. ...
 4. Формування соціокультурної компетенції учнів старшого етапу шкіл з поглибленим вивченням іноземн

  Реферат >> Иностранный язык
  ... класів на матеріалі читання; Методологічну основу ... в широкому значенні цього слова. На сьогоднішній день ... яльності людини. У науковій психолінгвістичній та методичній літературі і ... початкової школи. – К.: Контекст, 2004. – 164 с. Коваленко О.Я. Про вивчення ...
 5. Основи педагогіки вищої школи. Лекції

  Конспект >> Педагогика
  ... психолого-педагогічної діагностики. Принцип одночасного вивчення ... діяльності. Фетишизм слова (спочатку усного ... керуватися науковими основами методики навчально- ... нейролінгвістичного програмування ... від керівництва класом, від виховної ... в момент початкової взає ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019588470458984