Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансы->Курсовая работа
Величина себестоимости является одним из показателей эффективности производства. Она определяет, во что обходится предприятию изготовление и сбыт прод...полностью>>
Финансы->Реферат
Единое информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекомму...полностью>>
Финансы->Курсовая работа
В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является предметом внимания обширного круга участников рыночных отно...полностью>>
Финансы->Реферат
Просматривая множество тем и статей по экономической жизни современной России для выбора темы курсовой работы, меня привлек вопрос о приватизации госу...полностью>>

Главная > Реферат >Финансы

Сохрани ссылку в одной из сетей:

46. Облік відстрочених податкових активів.

Відстрочений податковий актив - сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок:

- тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню;

- перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді;

- перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо.

Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові зобов'язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у Звіті про фінансові результати, крім податку на прибуток, нарахований внаслідок:

Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці тимчасові різниці.

Тимчасові різниці, що підлягають обчисленню та є наслідком інвестицій в дочірні, асоційовані та спільні підприємства, визнаються відстроченим податковим активом за умов:

а) анулювання тимчасових різниць протягом дванадцяти місяців з дати балансу;

б) очікування податкового прибутку, достатнього для списання тимчасової різниці.

Якщо податкові збитки і податкові пільги перенесені на майбутні періоди, то відстрочений податковий актив визнається у разі очікування у майбутньому прибутку, достатнього для відшкодування цих збитків і користування пільгами.

Відстрочений податковий актив не визнається, якщо він виникає внаслідок:

а) негативного гудвілу, виникає в результаті об'єднання підприємств згідно з Положенням (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств";

б) первісного визнання активу або зобов'язання в результаті господарських операцій (крім об'єднання підприємств), які не впливають на обліковий та податковий прибуток (збиток).

Підприємство переглядає на дату балансу невизнані відстрочені податкові активи щодо відповідності їх критеріям визнання, наведеним у пункті 8 Положення (стандарту) 17. Відстрочений податковий актив та відстрочене податкове зобов'язання розраховуються за ставками оподаткування, які будуть діяти протягом періоду, в якому будуть здійснюватися реалізація або використання активу та погашення зобов'язання.

Приклади розрахунку відстроченого податкового активу та відстроченого податкового зобов'язання наведені в додатку до Положення (стандарту) 17.

Сума відстроченого податкового активу на дату балансу зменшується за умови недостатності податкового прибутку для списання цього активу. У разі очікування податкового прибутку, достатнього для списання відстроченого податкового активу, сума його попереднього зменшення, але не більше суми очікуваного податкового прибутку, відображається способом сторно.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються в балансі окремими статтями необоротних активів і довгострокових зобов'язань.

У проміжній фінансовій звітності відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання можуть не вказуватися і відповідно на цю дату не обчислюватися. У таких випадках у статті 'Податок на прибуток від звичайної діяльності "проміжного Звіту про фінансові результати вказується лише сума поточного податку на прибуток, а на дату річного балансу в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності здійснюється відповідне коригування (збільшення, зменшення) суми витрат з податку на прибуток, виходячи з облікового прибутку (збитку) за звітний рік.

Дебіторська заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток згортаються, якщо погашення зобов'язання буде вироблено заліком цієї дебіторської заборгованості.

У консолідованому балансі дебіторська заборгованість та зобов'язання з поточного податку на прибуток відображаються розгорнуто.

Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання згортаються, якщо сплата податку на прибуток контролюється одним і тим самим податковим органом. У консолідованому балансі відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов'язання відображаються розгорнуто.

Витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності відображаються у статті 'Податок на прибуток від звичайної діяльності "Звіту про фінансові результати в дужках. Дохід з податку на прибуток відображається у вписуваному статті 'Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності ", а при визначенні фінансового результату від звичайної діяльності на його суму зменшується збиток від звичайної діяльності до оподаткування.

У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація: Складові елементи витрат (доходу) з податку на прибуток (поточний податок на прибуток та всі коригування цієї суми, включаючи відстрочені податкові активи, відстрочені податкові зобов'язання, виправлення помилок тощо).

Сума поточного та відстроченого податку на прибуток відображена у складі власного капіталу.

Пояснення різниці між витратами (доходом) з податку на прибуток та добутком облікового прибутку (збитку) на застосовувану ставку податку на прибуток.

Ставка податку на прибуток, якщо вона змінюється порівняно із звітним періодом.

Сума та період дії тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, сума податкових збитків і невикористаних податкових пільг, пов'язаних з невизнанням відстроченого податкового активу.

Приклад. За станом на кінець звітного року вартість активів на рахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами" (за сировину, роботи, послуги для операційної діяльності) становить 10800 грн.

За податковим законодавством сума виданих авансів (без податку на додану вартість) включається підприємством до складу валових витрат у тому періоді, у якому здійснено перерахування авансу, і відповідно зменшує податковий прибуток. Різниця між балансовою вартістю активу (виданого авансу без податку на додану вартість 9000 грн.) та податковою базою цього активу (0 грн.) становить 9000 грн. і є тимчасовою податковою різницею, що підлягає оподаткуванню.

Добуток тимчасової податкової різниці, що підлягає оподаткуванню, на кінець звітного періоду і ставки податку на прибуток є відстроченим податковим зобов'язанням на кінець звітного періоду:

9000 х 30% = 2700 грн.

Сальдо відстроченого податкового зобов'язання відображається у рядку 460 "Відстрочені податкові зобов'язання" Балансу.

Сума поточного податку на прибуток за звітний період відображається за дебетом субрахунку 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" у кореспонденції з кредитом субрахунку 641 "Розрахунки за податками". Запис за дебетом субрахунку 981 "Податки на прибуток від звичайної діяльності" у кореспонденції з рахунком 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" проводиться на суму з урахуванням сальдо на рахунку 54 на початок звітного року.

Сума, що відображена у звітному періоді за дебетом субрахунку 981, є витратами з податку на прибуток і наводиться у рядку 180 Звіту про фінансові результати.

В аналогічному порядку визначається і відображається сума відстроченого зобов'язання з сальдо на рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів".

Задача 9.

Господарські операції

Сума,грн.

Дт

Кт

1

Матеріали, використані для виробництва

Паливо, використано для управлінських потреб

Запчастини, використано для автотранспорту по збуту продукції

Інструменти,використано на потреби гуртожитку

245000

124300

81000

92

23

94

203

207

209

2

Нарахована заробітна плата

Основного виробничого персоналу

Апарату управління

Водіям автотранспорту

Працівникам гуртожитку

130650

73450

26700

15600

14900

23

91

92

94

661

661

661

661

3

Нараховані внески на пенсійне страхування 32%

41808

91

651

4

Нараховані внески на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності 4%

5226

91

652

5

Нараховані внески на страхування на випадок безробіття 1,5%

1959,75

91

653

6

Нараховано внески на страхування від нещасних випадків 2 %

2613

91

654

7

Витрати на опалення від «Рівнетеплоенергія»

Приміщення цеху основного виробництва

Приміщення офісу

Складів

гуртожитку

44600

9500

11200

4600

23

92

91

94

20

20

20

20

8

Нарахована амортизація

Виробничого обладнання

Приміщення цеху

Приміщення офісу

Автотранспорту для збуту продукції

Будівлі гуртожитку

11000

5600

1500

8600

1200

10

23

92

93

94

131

131

131

131

131

9

Списуються на виробництво загальновиробничі витрати

89506,75

23

91

10

Передано на склад готова продукція

337456,75

26

23

11

В кінці місяця списуються на фінансовий результат операційні витрати

381900

79

92,93,94 1. Первинні документи: матеріальний звіт, накладна на відпустку товаро- матеріальних цінностей, картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів, розрахунки амортизації основних засобів, розрахунки амортизації автотранспорту, матеріальний звіт, акт на списання інструментів, рахунку на оплату.

Список используемой литературы:

1. Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.99г. № 996-XIV.

2. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций, утвержденный приказом МФУ от 30.11.99г. № 291.

3. Настоящий бухучет. Харьков, Издательский дом «Фактор», 2005г. – 1072с.


Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Облік і аналіз активів в бухгалтерському обліку

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... рахунку 17 „Відстроченні податкові активи” ведеться облік відстрочених податкових активів. Інші необоротні активи обліковуються на ... рахунку 18 з відповідною назвою. Обл ...
 2. Облік і аналіз витрат у ВАТ Західенерго Добротвірська ТЕС

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... ія ОРГРЕС” забезпечують автоматизацію ведення бухгалтерського і податкового обліку та звітності, виписку ... є кількість акцій і суму операцій. Облік відстрочених податкових активів та зобов’язань здійснюють ...
 3. Облік і аудит амортизаційних відрахувань

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... складання звітності, а також обліку відстрочених податкових активів та зобов’язань. Для усунення ... суперечностей між податковим та бухгалтерським обліком доц ...
 4. Облік податку на прибуток та ПДВ

  Курсовая работа >> Финансовые науки
  ... сучасним умовам напрямків удосконалення податкового обліку. Завдання вдосконалення податкового обліку полягає у створенн ... періоді відповідно до податкового законодавства. Відстрочений податковий актив – сума податку на прибуток ...
 5. Податковий облік

  Контрольная работа >> Финансовые науки
  ... івна академія Контрольна робота «Податковий облік» ВИКОНАЛА Студентка групи УЧ-06 ... . Скласти податкову накладну, регістри податкового обліку ПДВ (книгу обліку продажу ... , що підлягае вирахуванню. В обліку мае місце відстрочений податковий актив (ВПА) у сумі 20 ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019030570983887