Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экология->Реферат
У новому тисячолітті в Україні, як і в усьому світі, проблеми, пов’язані з охороною навколишнього природного середовища залишаються невирішеними і пер...полностью>>
Экология->Реферат
Харчова промисловість відноситься до найбільш матеріалоємних галузей, тому раціональне використання сировини має особливо важливе значення Утилізація ...полностью>>
Экология->Курсовая работа
Проблема захисту навколишнього середовища встала перед людством порівняно недавно Але вже в нашому столітті, яке ознаменувало себе масштабним виснажен...полностью>>
Экология->Контрольная работа
Потребляя вещества и энергию из природной среды, человек одновременно выделяет в нее другие вещества и энергии Непрерывный процесс обмена между челове...полностью>>

Главная > Реферат >Экология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний Університет “Києво-Могилянська Академія”

Кафедра екології

Моніторинг навколишнього середовища

Реферат

Організація суспільного та громадського моніторингу -кому

Потрібна така ініціатива

Виконав студент ФПрН3

Шестопал Руслан

Викладач Боголюбов В.М.,

доцент, к.т.н.

Київ 1999

Реферат 1

Методичні рекомендації по організації суспільного екологічного моніторингу 3

Вироблення програми моніторингу 3

Цілі та задачі 3

Вибір пріоритетів: об'єкти спостереження й визначувані параметри 3

Попередній аналіз ситуації 4

Розташування постів спостереження 5

Зворотній зв'язок 6

Вибір устаткування і методів аналізу 6

Устаткування для радіоекологічного моніторингу і контролю 7

Документування результатів 7

Представлення і використання результатів Питання, пов'язані з представленням і використанням експериментальних результатів, розглядаються тут лише в контексті можливостей суспільного екологічного моніторингу. 8

Інформаційні матеріали для широкої аудиторії 8

Посилання на літературу 10

Методичні рекомендації по організації суспільного екологічного моніторингу

Ефективність суспільного екологічного моніторингу вирішальним чином залежить від правильної його організації. Можна роками вести моніторинг у регіоні - і не одержати значимих результатів. У той же час, попереднє вивчення ситуації, аналіз можливих впливів дозволяють за допомогою декількох вимірів виявити проблему, на яку не звертають уваги офіційно уповноважені організації.

Загальна послідовність розробки і здійснення схеми моніторингу подана на мал. 1.

Мал. 1. Основні компоненти системи моніторингу (по [1]).

Вироблення програми моніторингу

Цілі та задачі

Перед тим, як починати ці кроки, варто сформулювати довгострокові цілі і проміжні задачі. При цьому необхідно, щоб поставлені вами цілі були конкретними, досяжними і піддавалися перевірці - це істотно для контролю виконання програми моніторингу і внесення в її коректив. Формулюючи їх, варто враховувати специфічні риси суспільного екологічного моніторингу.

Основна ціль усякої програми моніторингу - інформаційна. Результатом її повинно бути одержання інформації, усунення тієї або іншої непевності або, навпроти, виявленої нестачі інформації. Проте, під час обговорення особливостей суспільного моніторингу відзначалося, що він орієнтований на конкретні проблеми місцевого населення і тісно пов'язаний із контролем - вживанням заходів на основі отриманої інформації. Тому природно ціль програми суспільного моніторингу може бути спрямована на:

1. Одержання інформації, пов'язаної з конкретною проблемою.

2. Представлення інформації для різноманітних типів аудиторії (зацікавленої громадськості, адміністрації підприємства, державних органів) і її поширення.

3. Вживання заходів, безпосередньо спрямованих на поліпшення ситуації або тих, що мають на меті домогтися прийняття відповідних рішень).

Хоча власне до моніторингу відноситься перша з цих цілей і (частково) друга, у рамках суспільних програм нема рації жорстко розділяти екологічні моніторинг і контроль.

Під задачами ми розуміємо конкретні дії або етапи на шляху досягнення цілі. У будь-якому випадку, задачі підпорядковані цілям. У рамках грамотно складеної програми не може бути задач, що виходять за межі цілі, що не мають до неї відношення і т.п.

Вибір пріоритетів: об'єкти спостереження й визначувані параметри

Інстинктивно виникаюче бажання вимірювати усе в усім - прямий шлях у безвихідь. Навіть якщо ваша організація може дозволити собі достатньо великі дослідження, варто завжди задаватися питанням: а чи не так вже й необхідно вимірювати усе, що ви тільки можете? У більшості ж випадків обмежені ресурси організації жорстко диктують необхідність скоротити програму вимірів, зберігши, по можливості, якість одержуваного матеріалу. Тому на основі поставленої цілі варто визначити пріоритети - об'єкти моніторингу й визначувані параметри. Об'єкти розуміються тут у самому широкому змісті слова - як антропогені, так і природні. Наприклад, якщо ціль програми пов'язана зі станом ріки, то вибір об'єкта може виглядати як визначення підприємства або конкретного стоку, на якому будуть сконцентровані зусилля по моніторингу. Якщо проблему становить стан навколишнього середовища в забрудненому міському районі, визначення пріоритетів може початися з вибору природного середовища для моніторингу - атмосфери, води, грунту, снігового покриву. У деяких випадках вибір об'єкта однозначно випливає з поставленої проблеми, а іноді являє собою змістовну і нетривіальну задачу. Як правило, спочатку на основі поставлених цілей і задач вибираються об'єкти моніторингу, а потім обумовлені параметри. Проте можливий і обернений порядок, особливо якщо заздалегідь відомо, що проблема пов'язана з визначеною речовиною (наприклад, ртутне забруднення).

Для того, щоб робота була ефективної, слід уважно проаналізувати ситуацію до того, як приступимо до вимірів і визначимо пріоритетні об'єкти і параметри, що дійсно необхідно досліджувати. Немає необхідності постійно вивчати вміст в повітрі, воді і грунту компонентів, що не належать до локальним або регіональним антропогенних (викликаних діяльністю людини) або природним (наприклад, пов'язаним з аномаліями типу фторних або йодних) пріоритетним забруднюючим речовинам, а також продуктам їхньої трансформації в навколишньому середовищі.

Попередній аналіз ситуації

Перед формуванням довгострокової програми моніторингу доцільно провести рекогносцирувальні (попередні) дослідження. На цьому етапі важливим є збір усієї вже наявної інформації з проблеми (включаючи і ту, що можна використовувати в її рішенні - наприклад, правове регулювання проблем такого роду, економічні інтереси і т.п.) і її аналіз. Будь-які вже наявні дані варто використовувати ефективно, навіть якщо в них і є якісь очевидні неточності або "білі плями". Одним з ефективних прийомів вибору пріоритетів є картографування джерел впливу й упорядкування їх попередніх "портретів" по літературних даних. Список попередніх характеристик буде основою для інтерпретації результатів вимірів. Відсутність якогось зв'язку між типом забруднення і характером можливих джерел може бути ознакою регіонального переносу, специфічних властивостей підземного водяного обрію, або, що особливо важливо, наявності невстановлених джерел забруднень.

Таблиця 1. Маркерні характеристики для різноманітних типів забруднення

Вплив

Параметри

Сільське господарство (колекторно-дренажні води)

БПK5, розчинений кисень, зважені речовини, каламутність, кольоровість, pН, мінералізація, жорсткість, сульфати, хлориди, амоній, нітрати, нітрити, фосфати, сума органічних сполук по ХДK; у випадку застосування пестицидів , що містять - важкі метали

Сільське господарство (тваринництво)

температура, БПK5, розчинений кисень, зважені речовини, каламутність, кольоровість, pН, мінералізація, хлориди, форми азоту (насамперед, амоній), загальний фосфор, сума органічних сполук по ХДK

Комунальне господарство

температура, кіл-титр, БПK5, розчинений кисень, зважені речовини, каламутність, кольоровість, p, мінералізація, хлориди, амоній, загальний фосфор і поліфосфати, сума органічних сполук по ХДK

Транспортні підприємства і транспорт

зважені речовини, розчинений кисень, каламутність, pН, мінералізація, жорсткість, нафтопродукти (плівка), сума органічних сполук по ХДK; важкі метали

Підприємства целюлозно-паперової промисловості

рН, мінералізація, сума органічних сполук по ХПK, хлорорганічні сполуки (у деяких випадках - залишковий хлор, що може бути використаний у якості маркера), феноли

Підприємства, що мають гальванічні виробництва в цеху

рН, мінералізація, важкі метали, нафтопродукти

Для водяних об'єктів зручно встановлювати так називані маркерні характеристики, що дозволяють скласти уявлення про загальний характер забруднення, не здійснюючи повної програми вимірів. Інформацію про те, які параметри можна було б віднести до маркерних, тобто тих, що віддзеркалюють процеси , що протікають у водному об'єкті , або свідчать про ймовірне забруднення, викликане тими або іншими чинниками впливу. Крім того, деякі корисні данні містить таблиця 1. Потовщеним шрифтом виділені маркерні характеристики, з'ясування яких може бути проведене безпосередньо на місці і не потребує значних витрат часу, складної приладової бази.

Очевидно, багато характеристик, у тому числі і маркерні, повторюються в різноманітних графах таблиці. Ця непевність може бути усунута за допомогою картографування, до якого корисно звертатися в будь-якій ситуації. Проте, наприклад, твердження, що надлишковий вміст іонів амонію є маркерним показником побутового і сільськогосподарського забруднення, справедливо в переважній більшості випадків. Перевіркою може стати визначення вмісту загального фосфору (див. таблицю 1) і інших типових для побутових і сільськогосподарських джерел впливу факторів.

Помітне підвищення мінералізації поверхневих вод є сигналом притоки далекого розчину (відзначимо, що таким може бути і скидання більш мінералізованих, але не потребуючих очищення підземних вод, використаних, наприклад, у системі охолодження).

Досліджуючи вплив забруднення на стан водних екосистем, важливим є врахування температурного режиму, його зміни як за рахунок природних, так і за рахунок антропогенних чинників (наприклад, скидання нагрітих вод електростанцій у водяні об'єкти). При підвищенні температури в риб зростає потреба в їжі, втрачається здатність до відтворення, знижується активність; зростає токсичність деяких пестицидів для риб, пришвидшується накопичення метилртуті [2], у воді знижується вміст розчиненого кисню. Нагрів вод прискорює процес евтрофікації водойм [2].

Важливою характеристикою водяних екосистем є також донні відкладення. Акумулюючі важкі метали, радіонукліди і високотоксичні органічні речовини, донні відкладення, з одного боку, сприяють самоочищенню водних середовищ, а з іншого боку - являють собою постійне джерело повторного забруднення водойм. Донні відкладення - перспективний об'єкт аналізу, що відбиває багаторічну картину забруднення (особливо - у малопроточних водоймах).

У останні роки мав розвиток метод спостереження за рівнем забруднення природного середовища на основі спостережень за атмосферними опадами і сніжним покривом. Атмосферні опади завжди містять присутні в повітрі розчинені домішки, тому концентрація домішок в опадах є природним показником забруднення атмосфери. Чи є той підхід цінний, наприклад, при визначенні вмісту суперекотоксикантів у повітрі, оскільки дозволяє уникнути добору проб дуже великих обсягів повітря [3].

Результатом попереднього аналізу є визначення пріоритетів програми - об'єктів моніторингу і встановлюваних параметрів. Можливо також, що даних, отриманих у ході попереднього аналізу - рекогносцирувальних досліджень, роботи з літературою, виявиться достатньо для того, щоб, минаючи етап "повномасштабних" вимірів, перейти до таких етапів програми. Такими етапами можуть бути інтерпретація даних, їхнє представлення і поширення, привертання уваги до проблеми, робота з підприємством-забруднювачем або державними органами.

У будь-якому випадку, серйозний попередній аналіз ситуації і схема моніторингу, грамотно складена з врахуванням пріоритетів, значно підвищать ефективність роботи і дозволять найпростішими методами й у короткі терміни виявити найбільше гостро стоячі проблеми (котрі, можливо, довгий час не потрапляли в поле зору державних служб).Похожие страницы:

 1. Екологічний моніторинг

  Курсовая работа >> Экология
  ... екологічного моніторингу навколишньої природного середовища: глобальний, регіональний і локальний. Мета, методичні підходи і практика моніторингу ... система комплексного екологічного моніторингу потребує паралельного розвитку цих двох блоків, організацію їх ...
 2. Моніторинг небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації

  Лекция >> Безопасность жизнедеятельности
  ... Про захист цивільного населення під час ... організаційно-методичних вказівок. 3. Галузевий та територіальний моніторинг ... обгрунтованих рекомендацій ... екологічних інтересів людини і суспільства; збереження природних екосистем; відвернення кризових змін екологічного ...
 3. ОСОБЛИВОСТІ РАДІОЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ГРУНТІВ

  Реферат >> Экология
  ... організації управління їх продуктивністю. Він є, як уже відмічалось, складовою частиною екологічного моніторингу ... ‚ 1191 ст .256 Временные методические рекомендации по контролю загрязнения почв (под редакцией ...
 4. Організація діяльності державної податкової інспекції Святошинського району міста Києва

  Отчет по практике >> Финансовые науки
  ... Методичними рекомендаціями щодо організації ... Надходження по екологічних ... суспільного життя, що можуть тією чи іншою мірою вплинути на діяльність орган ... чного аналізу та прогнозування надходжень узгоджує питання, координує і здійснює організац ... моніторинг ...
 5. Аналіз та оцінка впливу трубопрокатного виробництва на природне середовище

  Дипломная работа >> Экология
  ... безпеку суспільного розвитку. ... організації системи екологічного моніторингу. Мета роботи – теоретичне обґрунтування можливостей і розробка практичних рекомендац ... реалізації; удосконалені методичні засади ... «Інтерпайп НТЗ» по основним розрахунковим показникам ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0027987957000732