Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
Сейчас в России очень актуальна проблема девиантного поведения подростков Беспризорность, безнадзорность, курение, наркомания, алкоголизм, проституция...полностью>>
Психология->Курсовая работа
В настоящее время психологи отмечают, что происходящие перемены (политические, экономические, этнические и др ) вызывают у людей бурные эмоциональные ...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Актуальность этой темы работы заключается в сложности и многоплановости определения психологического, социального развития детей и подростков, которое...полностью>>
Психология->Реферат
Девиантное поведение определяется как действие, несоответствующее ожиданиям общества Существенным параметром такого поведения выступает отклонение в т...полностью>>

Главная > Конспект >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розвиток асоціативної психології в ХІХ ст.

План:

1. Загальна характеристика асоціативної психології.

2. Зародження і розвиток асоціативної психології.

1. Загальна характеристика асоціативної психології.

На початку ХІХ ст. асоціативна психологія залишилась єдиною психологічною школою, предмет якої – свідомість – був визнаний всіма без виключення вченими. У класичних теоріях асоціанізму, які з‘явились на початку ХІХ ст., зміст свідомості розглядався як комплекс відчуттів і уявлень, поєднаних законами асоціацій.

Але вже у 40-50-х рр. почали виникати теорії, які визначили істотні зміни у розвитку науки. Насамперед мова йде про позитивізм, поява якого у 30-ті роки привела до перегляду критеріїв, яким мала відповідати наукова дисципліна. Засновник цього напрямку О.Конт вважав, що розвиток світогляду і пояснювальних принципів, що знаходяться в основі наукового знання, проходять три стадії: теологічну, метафізичну і наукову (або позитивного мислення). На його думку не тільки люди, але й окремі науки проходять ці стадії, а в деяких з них вони переплітаються, поєднуючи теоретичне дослідження з метафізикою і догматичною вірою.

Виходячи з цього, Конт ввів свою класифікацію наук, в якій особливо виділив т.зв. абстрактні науки, які мають справу не з предметами, а з процесами, при вивченні яких можна вивести всезагальні закони.

Психології в цій класифікації не знайшлося місця. Ні за предметом, ні, головне, за методом дослідження вона, на його думку, ніяк не могла претендувати на наявність позитивної парадигми. Конт відніс її до метафізичних і навіть частково до теологічних наук і вважав, що вона має відмовитися від статусу самостійної дисципліни, поєднавшись з біологією і соціологією (так він називав усі суспільні науки).

Таким чином, для того, щоб залишитися незалежною і об‘єктивною (позитивною) наукою, психології необхідно було переглянути свої основні методологічні принципи, і, насамперед, знайти об‘єктивний і точний метод дослідження душевного життя, який би не поступався методам природничо-наукових наук.

Провідні психологи ХІХ ст. – Д.С.Міль, Г.Спенсер, як і вчені інших напрямків, поділяли позитивістські погляди і прагнули трансформувати психологію в руслі позитивізму. Ще в 10-х роках ХХ ст. відомий психолог А.І.Введенський, кажучи про необхідність переробки психології, назвав свою психологію “психологія без метафізики”. Складність завдання метафізичної науки, також як і проблеми, що виникали при узгодженні єдиного шляху її подальшого розвитку, багато в чому і привело до методологічної кризи на початку ХХ ст., в результаті якої психологи поділились на окремі напрямки.

Протягом другої половини ХІХ ст. багато вчених (Д.С.Міль, Г.Спенсер, А. Бен, І.Ф.Гербарт, В.Вундт) пропонували свої варіанти побудови психології. Загальною була ідея про важливість перегляду предмету психології і введення нового предмету. Загальною залишалася думка про те, що самоспостереження не може залишитися основним методом, тому що він має бути надіндивідуальним і достовірним.

Критикуючи інтроспекцію ще І.Кант писав про неможливість перевірити її дані математикою. О.Конт в свою чергу вважав, що абсурдно думати, що душа може бути поділена на дві половини, одна з яких спостерігає за іншою. Не менш важливим був і той факт, що самоспостереження могло вважатися достовірним тільки у тому випадку, якщо психіка обмежується сферою свідомості.

Але вже до середини ХІХ ст. все більше вчених, особливо у Німеччині, слідом за Лейбніцем приходили до висновку про існування не тільки свідомих, але і несвідомих явищ. Дослідження психіки маленьких дітей і тварин, у яких самоспостереження неможливе, також доводило, що цей метод не може залишатися провідним і єдиним у психології.

Тому психологія повинна була, по-перше, навчитися використовувати спостереження за іншими, по-друге, розробити новий, об‘єктивний метод вивчення душевного життя.

З середини ХІХ ст. з‘являється все більше праць, які пропонують різноманітні варіанти. Це і метод логіки, запропонований Міллем, і метод проб і помилок Бена, і метод генетичного спостереження Сєченова, і, нарешті, експериментальний метод, розроблений Вундтом.

Ще одним чинником, який впливав на психологію в той період, була поява еволюційної теорії Дарвіна, яка мала вирішальне значення в повороті психології до природничих наук. Філософія, яка сама в той час переживала методологічну кризу і була під критикою позитивізму, не могла допомогти психології у вирішенні її проблем.

У той час активно розвивається природознавство, насамперед біологія і фізіологія. Вони давали психології знаряддя у боротьбі за об‘єктивність, допомагали сформулювати експериментальний підхід до психічного.

Теорія еволюції дозволила також переглянути постулати безнадійно застарілого механістичного детермінізму. Ідея про те, що метою психологічного розвитку є адаптація до середовища, структурувала багато відкритих до того часу фактів. Нова біологічна детермінанта давала можливість співвіднести рівні розвитку свідомості і поведінки, переглянувши предмет психології.

Розвиток асоціанізму у ХVІІІ - ХІХ ст.

Психолог

Свідомість

Зміст психіки

Метод дослідження

Гартлі

Свідомість

Відчуття, уява, почуття, фактично зміст психіки, в який входило два кола (велике і мале) і несвідомі елементи, були ширші предмету психології

Інтроспекція

Берклі, Юм, Міль, Браун

Свідомість

Відчуття, уява, почуття

Інтроспекція

Міль

Свідомість

Елементи психіки (відчуття, уява, почуття), психічні процеси

Логіка

Гербарт

Перцепція і апперцепція

Свідомі і несвідомі уявлення, які мають різну силу, тривалість і зв‘язок з минулим досвідом.

Інтроспективне вивчення динаміки уявлень

Бен

Зв‘язок свідомості і поведінки

Елементи психіки (відчуття, уявлення, почуття) і акти поведінки

Вивчення методом проб і помилок при переході від спонтанної до вольової поведінки

Спенсер

Асоціації між внутрішнім і зовнішнім

Психічні процеси й акти поведінки

Інтроспекція і спостереження

Вундт

Елементи пси-хіки, їх зв‘язки й закони, психо-логія народу

Елементарні і складні (вищі) пізнавальні процеси, складні і прості рухомі реакції

Експеримент, інтроспекція, аналіз продуктів творчості.

Кажучи про те, що психологія вивчає асоціації між зовнішнім і внутрішнім, Спенсер, як справедливо відмітив І.М.Сєченов, вивів психологію із сфери свідомості у сферу поведінки. Це не тільки розширило галузь її досліджень, але й дозволило досліджувати експеримент, об‘єктивну перевірку отриманих фактів. Таке розуміння предмету дозволило знайти підґрунтя, для того щоб сказати, що психологія із науки про свідомість трансформується в науку про пізнавальні процеси. Це відповідало не тільки логіці її розвитку, але й вимогам позитивізму, оскільки в центрі дослідження був вже не предмет (свідомість), а процес. Еволюційний підхід надавав також можливість вивчати не сформовану психіку, а таку, яка тільки формується, прослідкувати етапи її становлення, відкрити нові психологічні закономірності. Тому генетичний метод отримав все більшого розповсюдження і привів до появи генетичної (вікової) психології.

Асоціація (від лат. аssociatio – поєднання, з‘єднання) зв‘язок між психічними явищами, при якому актуалізація (сприйняття, уява) одного з них викликає появу іншого. Поняття про асоціацію склалось у філософських вчених древнього світу. Від констатації факту асоціації (наприклад, сприйняття предмету викликає образ його власника) психологічна думка перейшла до його пояснення процесами в середині організму. Це надало поняттю про асоціацію детерміністичний зміст: виникнення у свідомості образу без як правило зовнішнього подразника, який його викликає, відбувалась за рахунок закріплених у минулому досвіді зв‘язку тілесних процесів, які, згідно Арістотелю, можуть зближуватись і створювати міцні з‘єднання в силу їх суміжності, схожості або контрасту. Коли один із членів з‘єднання виникає в душі, він автоматично викликає решту, які скриті в організмі. Термін “асоціація ідей” ввів Дж. Локк, котрий протипоставив асоціацію зв‘язкам на основі розуму. Поняття про асоціацію стало ключовим для багатьох психологічних систем ХVІІІ–ХІХ ст. психофізичною основою асоціацію є умовний рефлекс.

Асоціанізм – один з основних напрямків світової психологічної думки, який пояснював динаміку психічних процесів принципом асоціації. Вперше постулати асоціанізму були сформульовані Арістотелем, який висунув ідею про те, що образи, які виникли без видимої зовнішньої причини, є продуктом асоціації.

У ХVІІ ст. цю ідею закріпило механіко-детерміністське вчення про психіку. Організм являвся у вигляді машини, що запам‘ятовував слід зовнішніх проявів, так що прояв одного зі слідів автоматично тягне за собою прояв іншого. У ХVІІІ ст. принцип асоціації ідей був розповсюджений на всю область психічного, але отримав принципово різну трактову: з одного боку Дж. Берклі та Д.Юм розглядали його як зв‘язок феноменів у свідомості суб‘єкту, а з другого – Д.Гартлі – створив систему матеріалістичного асоціанізму.

На початку ХІХ ст. з‘явились концепції, які поєднали асоціацію від її тілесного суб‘єкту, представили її у вигляді іманентного принципу свідомості (Т.Браун, Джеймс Міль, Джон Стюарт Міль). Утвердився погляд, згідно з яким: 1) психіка (ототожнена з інтроперспективно зрозумілим пізнанням) побудова із елементів – відчуттів, найпростіших відчувань; 2) елементи – первинні, складні психічні утворювання (уявлення, думки), почуття – вторинні і виникають через асоціації; 3) умовами виникнення асоціацій є суміжність двох психічних процесів; 4) закріплення асоціацій обумовлено жвавістю елементів, що асоціюються та частотою повторення асоціацій у досвіді.

Асоціанізм був перетворений на новій основі дякуючи успіху біології й нейрофізіології. Г.Гельмгольц використав новий погляд на асоціацію у своїх дослідженнях органів відчуттів. Ч.Дарвін – коли пояснював емоції, І.М.Сєченов – у вченні про рефлекси головного мозку. Еволюційний підхід Г.Спенсера вніс в асоціанізм проблему розвитку психіки у філогенезі і прийшов до важливого висновку про адаптивну функцію психіки у поведінці.

У 80-90-ті роки ХІХ ст. були здійснені багаточисельні дослідження умов виникнення та актуалізації асоціацій (Г.Еббінгаузер, Г.Мюллер та ін.). Разом з тим була показана обмеженість механістичного трактування асоціації. Детерміністичні елементи асоціацій були сприйняті у трансформованому вигляді вчення Павлова про обумовлені рефлекси, а також – на інших методологічних основах – американським біхевіоризмом. Вивчення асоціацій з метою виявлення особливостей різних психічних процесів використовується і у сучасній психології частково, проблема смислових асоціацій, їх роль у навчанні і т.ін.).

2. Зародження і розвиток асоціативної психології

Асоціанізм або асоціативна психологія, з’явився як самостійний напрямок у ХVІІІ ст. Ця школа започаткувала виділення психології у самостійну, незалежну від філософії науку, яка має власний предмет і тезаурус. У руслі асоціанізму змінювалась і орієнтація психології з філософської на природничо-наукову методологію, а також почались пошуки об‘єктивного методу дослідження та становлення експериментальної психології.

Термін «асоціанізм» був введений Локком, а саме поняття використовувалось ще Арістотелем, який розробив і перші закони асоціацій. Потім, вже у Новий час, це поняття повернулося у психологію, але асоціації Декарт і Лейбніц трактували, на відміну від Арістотеля, не стільки як механізми переробки інформації, скільки як феномени, котрі заважають істинному розумінню речей.

Деякі проблеми асоціативної психології розроблялись у працях Бонне, Берклі і Юма, але поява асоціанізму як психологічної школи зв‘язано з Іменем Гартлі, котрий побудував на механізмі асоціативної переробки свою психологічну теорію.

Англійський філософ Д.Берклі (1685-1753) поклав в основу своєї концепції положення Локка про провідну роль відчуттів у формуванні понять. Відкинувши ідею про зв‘язок відчуттів із зовнішнім світом, Берклі головним висунув поняття про внутрішній досвід, став родоначальником крайньої форми суб‘єктивно-ідеалістичного погляду на зовнішній світ і психічне життя. Його формула пізнання: «Бути – значить бути у сприйнятті», тобто Берклі вважав, що те, що люди сприймають як незалежні від свідомості речі, є тільки комплексом їх внутрішніх відчуттів (за термінологією Берклі, «ідеї»), які не відображають стан зовнішнього світу. Поки людині здається, що він бачить або чує будь-який об‘єкт, він реально існує, але тільки закриє очі – зникає не тільки сприйняття, але і суб‘єкт.

Не дивно, що Берклі не сприймав поділ якостей предметів на первинні та вторинні, про що говорили Демокріт і Локк. Берклі стверджував, що ніяких якостей, крім безпосередньо тих, що сприймаються та відчуваються суб‘єктом, не існує. Виходячи із цього, всі якості, по суті, є вторинними, тобто придуманими суб‘єктом, тому що якості, які реально належать предметам, не існують, у будь-якому випадку, вони непізнані для людини.

Відповідно необхідно відмовитись від припущення про матеріальні зовнішні агенти (подразники), вплив яких на органи відчуттів викликають почуття («ідеї») й інші психічні утворення. Ідеї поєднуються між собою за законами асоціацій, створюють комплекси, ілюзорно сприймаючі за морально фізичні об‘єкти. За цими комплексами прихована їх істинна причина, котрою, згідно Берклі, є не матеріальна субстанція (природа), а дух – проста, неподільна активна сутність, яка думає, має волю і сприймає ідеї, тобто психічні образи.

Заперечуючи можливість конкретної людини перевірити істинність або оманливість його знань, Берклі підкреслює, що для всього існує певний критерій істинності у сукупності ідей багатьох людей, в їх досвіді. Якщо видані наукою закони – це безперервна послідовність ідей, то чому всі люди бачать одне й те ж, наприклад, аркуш паперу білим, а траву – зеленою. Берклі пов‘язував це з зумовленістю, що дарується Богом. Він писав, що у нашому пізнанні розум пасивний, він лише спостерігає зміну феноменів, між якими немає зв‘язку, але існує активність Бога.

Психології сприйняття Берклі присвятив трактат «Нова теорія зору» (1709). В ньому він використав принцип асоціації, щоб пояснити сприйняття видимого простору. Звертаючись до поверхні сіткової оболонки ока, можна зрозуміти, як виникає образ двох вимірів простору – вертикального і горизонтального, але не можна пояснити сприйняття глибини, дистанції, на якій відстані знаходиться те, що бачить суб‘єкт. Це сприйняття виникає завдяки тому, що до сітчастого зображення поєднуються тактильні відчуття і виникають асоціації (Берклі назвав її «сугестією» як тримірний образ). Отже, цей образ не є «вродженим», він складається із досвіду людини. З цих позицій Берклі проаналізував інші компоненти процесу побудови зорового сприйняття.

Відношення між відчуттям на дотик і зоровими відчуттями розглянуті й у іншій роботі Берклі «Принципи людського пізнання» (1710). Він говорить про те, що психічні явища пов‘язані між собою не причинними, а символічними знаковими зв’язками. Одне служить знаком іншого. Одним знаком ми можемо попередити інші, і цього достатньо, щоб правильно себе поводити. Таким чином, відчуття, якщо і не дають істинних знань про зовнішній світ, проте мають прагматичну значимість.

Ідеї Локка і Берклі отримали розвиток в працях іншого відомого психолога і філософа – Давида Юма (1711-1776). У працях «Трактат про людську природу» (1734-1737) і «Дослідження про людське розуміння» (1748) він писав про те, що «розум ніколи не має перед собою ніяких речей, окрім відчуттів, і він не може... провести досвід відносно співвідношення відчуттів з об‘єктами”. Тому єдиним джерелом пізнання і є наші сприйняття, на основі яких ми створюємо свої судження про зовнішній світ і про себе. Таким чином, усувається протистояння об‘єкта і суб‘єкта, оскільки об‘єкт – комплекс сприйнять, а суб‘єкт – процес сприйняття. Різниця між цими різними групами сприймань лише в їх комбінаціях, але не у походженні.

Джерелом знань є переживання людини, які поділяються нею на враження і уявлення (або ідеї). З точки зору Юма, різниця між враженнями і уявленнями не в тому, що одні (враження) відображають реально існуючі предмети, а інші (уявлення) – спогади про них, а тільки в їх силі і чіткості. Він писав, що існує різниця між болем від сильного жару і ... поновлення цього враження у пам‘яті..., яке ніколи не може досягти сили й інтенсивності первинного почуття.

При цьому прості ідеї походять від простих вражень, яким вони і відповідають і які, як правило, достатньо точно поновлюються. Але існують і більш складні ідеї, які не зв‘язані прямо із досвідом. Так, людина може уявити крилатого коня або золоту гору, яких вона ніколи не бачила і не побачить, але складові частини будь-якої дуже складної ідеї все ж походять із вражень.

Для доказу цього положення Юм використовує дані не тільки психології, але й медицини, говорячи про те, що у сліпих від народження людей не існує ідеї колабру. Ці ж дані використовуються і у сучасній психології, відомо про відмінності в змісті свідомості у «нормальних людей» і в людей з відхиленнями або травмами органів відчуття.

Судження про механізми формування складних ідей привели Юма до обговорення ролі асоціацій, які знаходяться в основі мислення. Він виділяв асоціації за схожістю, контрастом ( про що писав і Берклі), суміжності у просторі і часі, а також за законом причинного зв‘язку. Останні були предметом особливо прискіпливого аналізу з його сторони.

Він доводив, що на основі одного сприйняття без досвіду неможливо скласти картину світу, а тим більш діяти у ньому. Так, спостерігаючи за водою в річці, можна сказати про її колір або швидкість течії, але не можна передбачити, що в ній можна потонути, або по ній можна сплавляти деревину. Ні один об‘єкт не проявляє при чуттєвому сприйняття ні причин його породивших, ні дій, які він може провести. Тільки досвід розкриває ці зв‘язки, і людина звикнувши спостерігати за явищами, які проходять у певній послідовності, починає думати, що одне явище служить причиною іншого. Але будь-який досвід людини обмежений, тому те, що здається їй причинно-наслідковим зв‘язком, може бути зв‘язком випадковим. Наше передбачення, яке ґрунтується на звичці й досвіді, може бути лише імовірним, але не істинним.

Заперечуючи достовірний зв‘язок між явищами, Юм прийшов до висновку, що джерело цього зв‘язку не зовнішній світ, а саме людина, особливості її психіки, які трансформують власні звичні уявлення в незалежний від свідомості причинний зв‘язок. На думку Юма, не причинний зв‘язок знаходиться в основі асоціацій, а асоціація як універсальна властивість психіки знаходиться в основі утворення причинного зв‘язку наших суджень. Так асоціація, як і в Локка, стає причиною помилок, властивих мисленню людини. Але в Юма цим помилкам відповідає результат процесу, оскільки інших знань у людини і бути не може.

Важливим було і твердження Юма про відсутність не тільки об‘єкту, але й суб‘єкту. Дійсно, якщо зовнішній світ – це комплекс вражень, які людина пов‘язує для власної зручності в певні поняття, то тому і результати рефлексії своїх думок і переживань пов‘язується в комплекс «Я» за законом тої ж звички. Ніяких реальних даних про те, що цей зв‘язок достовірний, у людини немає: «Вникаючи в те, що я називаю своїм «Я», я завжди наштовхуюсь на ту чи іншу одиничну перцепцію – любові або ненависті, страждання або задоволення. І ніколи не можу спіймати своє «Я» окремо від перцепції...». Таким чином, лише асоціація по причині і знаходиться в основі нашої думки про те, що є це «Я». Але, якщо йти за Юмом шляхом послідовного скептицизму, то із твердження про можливість доказати що «Я» є, не слідує те, що «Я» відсутнє. Тому, подолавши крайнощі позиції Юма, прагматизму і функціоналізму і вдалося в подальшому прийти до визначення поняття «Я» та його структури.

На думку Юма, досвідне, звичне знання допомагає людині у житті, в реальній діяльності. Саме звичка формує уявлення про закони, оскільки людина, поєднуючи у певну систему свої уявлення, прибирає, знищує хаос сприйнять, вона упереджує картину світу. Іншими словами, прагматична цінність пізнання безсумнівна, а про істинність і відповідність реальним об‘єктам людині немає потреби хвилюватися, тим більше що розкрити цю істину вона все рівно не зможе.

Таким чином Юм поклав початок тій прагматичній позиції в психології, яка на початку ХХ ст. стала основою прагматизму і функціоналізму Джеймса. Він також одним із перших заговорив про різницю між описовими (спрямованими на використання) і пояснювальними (спрямованими на пізнання суті) науками, відносячи психологію і філософію саме до описових наук. Ідеї Юма також були в основі досить розповсюдженої до ХІХ ст. теорії позитивізму, розробленої О.Контом, яка вплинула на розвиток психології.

Берклі і Юм, розробляючи закони асоціацій і зв‘язуючи їх з особливостями психіки людини, розглядали ці закони як частковий випадок своєї концепції. Засновником асоціативної психології, яка проіснувала як єдиний психологічний напрямок, вважається Д.Гартлі (1705-1757). Отримавши спочатку богословську, а потім медичну освіту, Гартлі прагнув створити таку теорію, яка б не тільки пояснювала душу людини, але і дозволяла керувати її поведінкою. В якості такого універсального механізму психічного життя він і вибрав асоціації.

В основу своєї теорії Гартлі поклав ідею Локка про експериментальний характер знань, а також принципи механіки Ньютона. Взагалі розуміння людського організму, принципів його роботи, в тому числі і роботи нервової системи за аналогією з законами механіки, відкритими в той час, було характерною прикметою психології ХVІІІ ст. не запобіг цієї помилки і Гартлі, котрий намагався пояснити поведінку людини виходячи із фізичних принципів.

Вчення про асоціації Гартлі, викладена ним в його праці «Роздуми про людину, її будову, її обов‘язки та сподівання» (1749), базується на вченні про вібрації, оскільки він вважав, що вібрація зовнішнього ефіру викликає відповідну вібрацію органів почуттів, м‘язів і мозку. Проаналізувавши структуру психіки людини, Гартлі виділив в ній два кола – велике і мале. Велике коло проходить від органів почуттів через мозок до м‘язів, тобто є фактично рефлекторною дугою, яка визначає поведінку людини. Таким чином, Гартлі, по суті, створив свою, другу після Декарта в психології, теорію рефлексу, яка пояснювала за допомогою законів механіки людину. На думку Гартлі, зовнішні впливи, викликаючи вібрацію органів почуттів, запускають рефлекс. Вібрація органів почуттів приводить до вібрації відповідних частин мозку, а ця вібрація, в свою чергу, викликає роботу певних м‘язів, стимулюючи їх скорочення і рух тіла.

Якщо велике коло регулює поведінку, то мале коло вібрації, розміщені у білій речовині мозку, є основою психічного життя, процесів пізнання і навчання. Гартлі вважав, що вібрація ділянок мозку у великому колі викликає відповідну реакцію вібрації в білій речовині мозку. Зникаючи із великого кола, ця вібрація залишає сліди у малому колі. Ці сліди, на його думку, служать основою пам‘яті людини. Вони можуть бути більш або менш сильними в залежності від сили і значимості того явища, яке залишило цей слід.

Великого значення мала ідея Гартлі про те, що від сили цих слідів залежить ступінь їх усвідомленості людиною, при чому слабкі сліди, підкреслював він, взагалі не усвідомлюються.

Таким чином, він розширив сферу духовного життя, включивши в неї не тільки свідомість, але і несвідомі процеси, і створив першу матеріалістичну теорію несвідомого. Майже через сто років ідеї Гартлі про силу слідів та її зв‘язок з можливістю їх усвідомлення розробив відомий психолог Гербарт у своїй відомій теорії про динаміку уявлень.

Досліджуючи психіку Гартлі прийшов до висновку про те, що вона складається із декількох основних елементів – відчуттів, які є вібрацією органів відчуттів, уявлень (вібрацією слідів у білій речовині при відсутності реального об‘єкту) і почуттів, що відображають силу вібрації. Говорячи про розвиток психічних процесів, він виходив з ідеї про те, що в їх основі знаходяться різні асоціації. При цьому асоціації вторинні та відображають зв‘язок між двома вогнищами вібрацій у малому колі.

Таким чином, Гартлі пояснював формування самих складних психічних процесів, в тому числі мислення і волі. Він вважав, що у основі мислення знаходиться асоціація образів предметів зі словом (зводячи мислення до процесу формування понять), а в основі волі – асоціація слова і руху.

Виходячи з ідеї про прижиттєве формування психіки, Гартлі вважав, що можливості виховання, впливу на процес психічного розвитку дитини безмежний. Її майбутнє визначається матеріалом для асоціацій, яке їй дозволяє оточуюче, тому тільки від дорослих залежить якою буде дитина, як вона буде думати і діяти. Гартлі – один із перших психологів, який заговорив про необхідність для педагогів використовувати знання про закони психічного життя у своїх методах. При цьому він доводив, що рефлекс, підкріплений позитивним відчуттям, більш стійкий, а негативне відчуття, яке виникає при певному рефлексі, допомагає його забуванню. Тому можливо формування соціально прийнятих форм поведінки, формування ідеальної моральної людини, необхідно тільки вчасно підкріпляти необхідні рефлекси або усувати шкідливі. Таким чином, теорія ідеальної людини вперше виникла ще у ХVІІІ ст. і була зв‘язана саме з механістичним розумінням її психічного життя.

Погляди Гартлі здійснили потужний вплив на розвиток психології, достатньо сказати, що теорія асоціанізму проіснувала майже два сторіччя, і хоча її неодноразово критикували, її основні постулати стали основою подальшого розвитку психології. Не меншого значення мали і висловлені ним думки про рефлекторну природу поведінки, а його погляди на можливість виховання і необхідність управління цим процесом відповідають підходам рефлексологів і біхевіористів, які розроблялись вже у ХХ ст.

Аналіз розвитку психології протягом ХVІІІ ст. показує, що в цей період почався процес її формування як самостійної науки, яка має свій предмет, окремий від предмету філософії, свій термінологічний апарат і метод дослідження. Фактично з виникненням асоціанізму, тобто теорії Гартлі, можна вже говорити про існування самостійної психології, що доводиться і появою праць, присвячених суто психологічній проблематиці, й аналізом її місця в системі наук (наприклад, у працях Канта), і початком читання курсу психології у навчальних закладах. Тому, якщо експериментальну психологію пов‘язують з іменем В.Вундта, то появу психології як самостійної галузі наукового знання можна вважати від праць Д. Гартлі.

Необхідно відмітити й те, що у ХVІІІ ст. продовжує розвиватися розмаїття підходів до психологічної проблематики у самих різних наукових школах (англійській, німецькій, французькій) при збереженні єдності предмету психології. Можливо, усвідомлення цих відмінностей, які були у цей період, привели до появи принципово нових поглядів на чинники, які визначають психіку. Серед них все більшого місце починає займати культура, соціальне і природне середовище.

Але ці нові підходи поки ще не зайняли провідного місця у психології, а теорію асоціанізму Гартлі будував на основі принципів механіки. Тому з розвитком науки, появою нових даних у фізиці, біології, фізіології положення Гартлі почали стрімко старіти. Це привело до їх перегляду, нової трактовки законів асоціацій. У такому вигляді і предстала теорія асоціанізму в класичних працях Д.Мілля, Т.Брауна й інших вчених першої третини ХІХ ст.

Питання на семінар:

1. Внесок в теорію асоціації Е.Брауна.

2. Психологічні погляди Д.С.Мілля.

Питання на самостійну роботу:

1. Психологічна теорія І.Ф.Гербарта.

2. О.Бен як представник асоціативної психології.

3. Г.Спенсер і розвиток асоціативної психології.

Література:

 1. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології: ХVII століття. Епоха просвітництва: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 1000 с.; іл.

 2. Гоббс Т. Сочинения В 2 т. М., 1964.

 3. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности.- М., 1999.

 4. Кант И. Критика чистого разума ∕ Соч. в 6 т. М., 1964.

 5. Локк Д. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1966.

 6. Марцинковская Г.Д. История психологии.-М.: Изд. Центр «Академия», 2001.-554 с.

 7. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии.- Ростов Н∕Д., 1996-т.1,2.

 8. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии.- М., 1997.

 9. Пиаже Ж. Избранные психологические труды.М., 1994.

 10. Солсо Р.Л. Когнитивная психология.-Спб., 1996.

 11. Фромм Э. Душа человека.М., 1992.

 12. Франкл В. Человек в поисках смысла.М., 1990.

 13. Ярошевский М.Г. История психологии.-М., 1996.

ЛЕКЦІЯ 11

Тема 10

Зародження експериментальної психології

План:

1. Вивчення відчуттів і сприйнять.

2. Початок експериментального вивчення емоцій.

3. Експериментальне вивчення асоціацій і пам'яті.

4. Початок вивчення мислення.

1. Вивчення відчуттів і сприйняття

Для більшості створених до кінця XIX сторіччя психологічних лабораторій характерним є зведення основної проблематики експериментальних досліджень до вивчення елементарних психічних процесів – відчуттів і сприйнять. Для ілюстрації достатньо обмежитися прикладами лейпцігської лабораторії В.Вундта, яка аж до початку XX ст. продовжувала залишатися провідним центром світової експериментальної психології і лабораторіями Росії, яка займала тоді друге місце після Німеччини за об'ємом наукових робіт, важливості й широті проблематики.

Так у Вундтівській лабораторії дві третини всієї психологічної тематики займали психофізичні вимірювання, психофізіологічні дослідження відчуттів і сприйнять, а також хронометричні вимірювання реакцій. Е.Борінг наводить такі дані із цього приводу. По кількості робіт, виконаних в лабораторії В.Вундта (всього було проведено 100 досліджень), проблеми відчуттів і сприйняття займають перше місце. З вивченням питань сенсорної психофізіології пов'язано 50% всіх проведених досліджень. За ними йшли роботи, що стосуються вимірювання часу реакцій. Вони складають 17% від загальної кількості досліджень. Остання третина експериментальних досліджень, проведених в лабораторії В.Вундта, присвячена вивченню емоцій (10%), уваги (10%), асоціацій (10%).

Із загальної кількості робіт, виконаних в галузі відчуттів і сприйняття, половину складають дослідження зору. Основними темами були питання психофізіки і психофізіології світлового і колірного зору, окомірні функції зору, поле зору, оптичні ілюзії, сприйняття глибини. В області зору експериментальні дослідження вели В.Вундт, В.Гельпах, І.Кріс, Г.Мартіус, Г.Майер та ін. Другу половину склали експериментальні роботи по вивченню інших видів відчуттів – слуху, дотику, смаку, нюху.

Хронометричні вимірювання часу реакцій проводилися по трьох напрямах. Одне з них було пов'язане з визначенням часу реакцій залежно від дії подразників різної фізичної природи. Особливу популярність набули досліди Л.Ланге, що дозволили йому відкрити сенсорний і моторний тип реакцій. Інша лінія вимірювань була пов'язана з визначенням часу складних реакцій, що включають акти пізнавання, розрізнення, вибору. Вимірюванням часу складних реакцій займалися співробітники В.Вундта Е.Тішер, Д.Кеттел та ін. До цих досліджень долучаються роботи Е.Крепеліна, М.Траутшольда, Д.Кеттела по вимірюванню часу вільних і нав'язаних асоціацій.

Відкриття Л.Ланге (1886) сенсорного і моторного типу реакцій спричинило за собою експериментальні дослідження уваги. Питання по увазі торкалися в основному питань об'єму, коливання і розподілу уваги (досліди з комплікацією). Об'єм уваги визначався за допомогою тахистоскопічного методу. Першими стали вивчати об'єм уваги в лабораторії В.Вундта Г.Дейч і Д.Кеттел. Перші досліди по вивченню особливостей коливання уваги провів Н.Н.Ланге.

Значну частину зайняли в Лейпцігській лабораторії дослідження вторинних (моторних) характеристик мови – швидкості читання з листа (Д.Кеттел).

Схожі з Вундтівською лабораторією напрями досліджень мали місце і в лабораторіях Росії. У лабораторіях В.М.Бехтєрєва досліджувалися всі види чутливості. Зорову чутливість вивчали Ф.К.Телятник, А.В.Гервер, А.Ф.Лазурський, М.П.Нікітін. Значна частина досліджень була присвячена вивченню м'язових відчуттів (М.Н.Жуковській, В.І.Руднев, М.А.Фальк). Експериментальні дослідження велися й по інших видах відчуттів.

У Московській лабораторії вивчали зорову (І.М.Целіков), слухову і смакову чутливість (А.Н.Бернштейн). Вимірюванням часу реакцій займалися А.А.Токарський і А.Васістов. Для Юр’євської лабораторії характерним було експериментальне вивчення відчуттів і сприйняття у зв'язку із задачами психіатрії. У хворих, що страждали психічними захворюваннями, досліджувалися особливості реакцій на різні подразники (В.Ф.Чиж), особливості зорового і слухового сприйняття (В.Ф.Чиж, К.І.Лаборській), асоціацій (В.Ф.Чиж), шкірної чутливості (В.К.Барт), пам'яті слухових відчуттів (Н.Гіршберг), пам'яті рухів (Ф.Шнейдер).

У Київській лабораторії експериментальні дослідження торкалися питань психічної втоми (І.А.Сікорський). В Одесі Н.Н.Ланге, використовуючи хронометричний метод вимірювання реакцій, провів численні досліди, направлені на вивчення процесуальних характеристик сприйняття й уваги. Відкритий ним закон перцепції і моторна теорія уваги принесли російському психологу всесвітню популярність.

Отже, короткий огляд стану науково-дослідницької роботи у психологічних лабораторіях Росії, України та Німеччини показує, що відчуття і сприйняття формували першу проблематику експериментальної психології в період її виникнення. Незабаром відбувається пожвавлення експериментальних робіт в області емоцій, асоціацій і пам'яті, а згодом і мислення.

2. Початок експериментального вивчення емоцій

Істотним поштовхом до експериментального вивчення елементарних відчуттів та емоцій стала моторна теорія емоцій Джемса-Ланге, висунута майже одночасно і незалежно один від одного американським ученим В.Джемсом (1884) і датським фізіологом С.Ланге (1885). Згідно названої теорії емоції є усвідомленням тілесних органічних змін, викликаних сприйняттям якої-небудь ситуації. Відмінність точок зору В.Джемса і С.Ланге полягала лише у тому, що у першого теорія мала загальніший характер, тоді як теорія С.Ланге зв'язувала емоційні переживання тільки з динамікою вазомоторних реакцій.

Витоки виникнення теорії Джемса-Ланге сходять до античної епохи. Відомо, що вже стародавніми ученими був помічений тісний зв'язок афектів з руховими проявами. Особливо у виразній формі цей зв'язок встановлювали Арістотель і Гален. У середньовіччі Авіценна провів ряд оригінальних експериментів, які, ймовірно, слід вважати першими в області вивчення емоцій у людини і тварин. Авіценна, наприклад, вперше скористався даними пульсу як індикатора інтенсивності афективних переживань. У Новий час Р.Декарт у всій повноті показав нерозривний зв'язок «пристрастей» з перебігом «тваринних духів» і рухами тіла. У XVIII в. французький лікар і філософ Ж.Ламетрі також вказував на органічний зв'язок емоцій і відчуттів із внутрішньотілесними змінами, підкреслюючи, що «горе стискає діаметр судин».

У XIX в. положення про тілесне вираження емоцій все більше укорінюється. Особливу роль тут зіграли дослідження англійських учених Ч.Белла і Ч.Дарвіна. Ч.Беллом було показано, що емоційний стан яскраво виражається особливими поєднаннями рухів м'язових груп людини. У зв'язку з цим він вважав корисним для художників і скульпторів вивчення анатомії й фізіології людини. До цього ж закликав художників Леонардо да Вінчі в епоху Відродження.

У генетичному плані схоже положення було докладно розкрите в роботі Ч.Дарвіна «Вираз емоцій у людини і тварин» (1872). У цій книзі Ч.Дарвін висунув теорію емоцій, що спирається на три основні принципи. Головним серед них є принцип «корисних асоційованих звичок», згідно якому виразні рухи при емоціях є рудиментами раніше біологічно корисних для організму рухів. Наприклад, вираз печалі є ослаблена форма справжнього плачу немовляти. Самим Ч.Дарвіним був введений один з методів, який стане у психології типовим прийомом для вивчення емоцій по виразу обличчя. Ним бралися фотографії із зображеннями різних емоційних станів. Від випробовуваного вимагалося визначити зміст вираженої емоції.

Все сказане вище і стало історичною передумовою зародження моторної теорії Джемса-Ланге, що стала одразу широко розповсюджена. Залишаючи поки осторонь спірні положення у цій теорії, слід, разом з тим, визнати її позитивне значення з погляду можливості використання експериментальних методів при вивченні емоцій. Цінність теорії Джемса-Ланге в тому і полягала, що вона відкривала широкий простір для впровадження фізіологічних методів дослідження в цю галузь психології. Положення про те, що емоційні стани супроводжуються комплексом моторних і судинних змін, вело до думки про ухвалення цих фізіологічних симптомів як об'єктивні й експериментально-вимірювані індикатори різних емоційних реакцій. Прийоми, з якими було пов'язано експериментальне вивчення емоцій по їх тілесних і органічних проявах, були названі німецьким психологом О.Кюльпе загальною назвою – «методом виразу». Метод виразу припускає інструментальну реєстрацію різних рухових і вегетативних змін, супроводжуючих емоційні переживання. Техніка й апарати, необхідні для цієї мети, були запозичені психологією у фізіології, де вони були створені і широко застосовувалися при вивченні механіки дихання, серця, судин і т.ін.

Об'єктивні показники емоцій і афектів показували зміни в диханні (частота, глибина, форма дихання, тривалість вдиху і видиху), у кровообігу (частота пульсу, кров'яний тиск, об'єм судин, склад крові, кардіограма). Іншими вегетативними показниками були рівень обміну, слиновиділення, потовиділення, хімічний склад слини і сечі, температура шкіри, шкірно-гальванічна реакція, відкрита незалежно один від одного Ш.Фере (1888) і російським фізіологом І.Р.Тархановим (1890). Нарешті, слід назвати деякі м'язові реакції, як такі: зіничний рефлекс, м'язова напруженісь (динамометрія), тремор та інші мимовільні рухи.

З технічних засобів для реєстрації зміни дихальних функцій найчастіше застосовувалися пневмограф і апарат для запису потоку повітря. Для реєстрації серцево-судинних реакцій застосовували плетизмографи, за допомогою яких визначався об'єм судин, сфігмограф, фіксуючий зміни сили і швидкості пульсу, сфігмометр, що визначає величину тиску крові, кардіотахометр, призначений для оцінки швидкості ударів серця. Шкірногальванічна реакція вимірювалася гальванометрами різної модифікації. М'язова напруга і сила руху реєструвалися ергографами, динамометрами, динамографами.

Перші експериментальні дослідження емоційних станів по методу виразу були проведені А.Моссо (1881), Ш.Фере (1888) і І.Р.Тархановим (1890). Найвідоміші роботи А.Моссо були пов'язані із з'ясуванням впливу розумової роботи і деяких емоційних переживань на об'єм мозку та інших частин тіла (руки, ноги). Для цієї мети використовувався винайдений ним плетизмограф. Окрім об'єму мозку А.Моссо реєстрував зміни й інших фізіологічних функцій: напругу м'язів (ергограф Моссо), температуру тіла й мозку.

У 1887 р. Ш.Фере також спробував встановити відмінність у симптоматиці окремих відчуттів і афектів за допомогою рухів, якими вони супроводжуються. Через рік Ш.Фере знаходить психогальванічний феномен, що виявляється в підвищенні електричного струму, прикладеного до шкіри при дії сенсорних подразників (звук метронома, запах, колір), а також при стенічних формах емоцій. Автор пов'язував цей феномен з пониженням електроопору шкіри в результаті потовиділення при виконанні будь-якої психічної діяльності і при стенічних емоційних переживаннях.

Як вже наголошувалося вище, аналогічне явище незалежно від Ш.Фере було відкрите І.Р.Тархановим. Він встановив, що між двома ділянками шкіри завжди утворюється різниця потенціалів (внутрішньосоматичний струм). Якщо цю різницю потенціалів зняти зовнішнім струмом зворотного напряму, а потім досліджуваному запропонувати різні сенсорні роздратування або яку-небудь розумову роботу, чи викликати який-небудь афект, то виявляється, що у всіх цих випадках відбувається пониження опору шкіри, в результаті якого знов виявляється дія внутрішньосоматичного струму, що відхилює стрілку гальванометра в ту чи іншу сторону. Психогальванічний метод, відкритий Ш.Фере і І.Р.Тархановим, стануть широко застосовувати в кінці XIX й особливо на початку XX сторіччя.

Загальним підсумковим висновком більшості перших експериментальних досліджень (А.Моссо, Ш.Фере, І.Р.Тарханов, А.Біне, М.Леманн, П.Менц, Е.Мейман, В.Вундт) був висновок про те, що при відчутті задоволення всі фізіологічні симптоми підвищуються і посилюються, тоді як при відчутті незадоволення вони знижуються і послаблюються. Експериментальні дані показали також, що тілесні прояви відчуттів наступають пізніше за самі афекти, а це значить, що початкові принципи теорії Джемса-Ланге виявилися невідповідними. В подальшому периферична моторна теорія емоцій Джемса-Ланге зовсім була знехтувана під впливом нових даних, одержаних у дослідженнях В.Кеннона, Ч.Шерінгтона, і тим більше в сучасних фізіологічних і нейрофізіологічних дослідженнях.

Хоча теорія Джемса-Ланге у своїй суті невірна, повністю зняти її значення для розвитку психології, особливо експериментальної, було б невірно. Ця теорія послужила в кінці XIX ст. теоретичним орієнтиром для застосування фізіологічних, об'єктивних методів до вивчення емоційного життя людини.

Разом з методом виразу, що широко увійшов до практики психологічних досліджень, велику роль у вивченні емоцій зіграв і так званий «метод враження». Започаткував цей метод І.Гете, вивчаючим дію кольору на відчуття, але повну методичну розробку цього прийому здійснив Г.Фехнер, коли він займався питаннями експериментальної естетики. Спочатку метод враження був призначений для вивчення естетичних відчуттів і думок. Психологи стали його застосовувати для вивчення елементарних відчуттів і емоцій.

Мета фехнеровськіх дослідів в області естетики зводилася до визначення того, як і в якій мірі різноманітні відчуття кольору, світла, колірних тонів і їх поєднань у просторі та часі чинять на людину естетичну дію. Так в області зору джерелом естетичного відчуття можуть бути світлові й колірні комбінації, різні просторові форми. В області слуху – це гармонія (поєднання тонів), ритм, в області рухів – просторово-часові відношення слухових і зорових сприйнять.

Істотним для методу враження є прийом суб'єктивного порівняння і оцінки двох або більше роздратувань, що послідовно пред'являються, на основі яких суб'єкт вибирає зовнішній предмет, якому віддає перевагу, або відкидає. Досліди Г.Фехнера були пов'язані в основному з естетичною оцінкою різних геометричних форм (прямокутники, трикутники, еліпси та ін.). Визначення естетичної оцінки проводилося трьома способам, або їх комбінаціями. Першим з них є метод вибору, при якому досліджуваному пропонується вибрати найприємніший з об'єктів, що пред'являються. Другий прийом, названий методом виготовлення або репродукції, припускає самостійне виготовлення таких геометричних форм і відношень, які людині понад усе подобаються. Третій спосіб, відомий під назвою «метод застосування», полягав у з'ясуванні того, як часто у практичному житті застосовуються ті або інші геометричні форми різних предметів ужитку (форма, розмір, колір книг, візитних карток, конвертів, плиток шоколаду і т.ін.).

Згодом всі ці прийоми використовувалися в лабораторії В.Вундта, а також в лабораторіях інших країн. Підсумком подібних досліджень була побудова для кожного з досліджуваних афективних кривих задоволення і незадоволення. У 90-х рр. XIX ст. намічається тенденція об'єднання методу враження з методом виразу. Ця нова тенденція пояснюється прагненням забезпечити об'єктивний контроль тих суб'єктивних оцінок, які даються людиною при методі враження (П.Менц, Е.Мейман, М.Браун).

Окрім двох основних експериментальних методів вивчення емоцій, дуже часто застосовували різного роду опитувальники, фото- й кінозйомку для фіксації міміки обличчя, пози тіла й інших виразних рухів, що супроводжують емоції людини.

Отже, до початку XX сторіччя була поставлена на експериментальну основу ще одна область психології. Створена експериментальна база для розробки проблеми емоцій дозволила психології спільно з іншими дотичними до неї науками (фізіологія й нейрофізіологія, психофізіологія й нейропсихологія) протягом всього подальшого періоду розвернути широкий фронт експериментальних досліджень, створити нові оригінальні методи, що дозволили в свою чергу розкрити багато таємниць і просунути далеко уперед знання про природу і механізми емоцій.

3. Експериментальне вивчення асоціацій і пам'яті

В останній чверті XIX ст. асоціативна психологія ще зберігала свій вплив, тому цілком закономірними стали спроби поставити на експериментальний контроль початкові принципи асоціативної теорії. Перші такі спроби були зроблені одночасно в 1879 році англійським ученим Ф.Гальтоном і В.Вундтом.

Досліди Ф.Гальтона торкалися визначення часу асоціативних процесів, а також змістовного складу асоціацій. Ф.Гальтоном було відібрано 75 слів. При пред'явленні кожного з них включався секундомір, що реєструює час, через який виникає перше якесь уявлення. Аналіз асоціацій показав, що багато з них повторюються. Так, на кожні 100 асоціацій доводилося в середньому повторених 4 рази – 23 асоціації, три – 21, двічі – 23 і один раз – 33. За змістом з кожних 100 асоціацій – 39 було звернено до дитинства і ранньої юності, 46 – до зрілого віку і 15 – до недавнього минулого. Метод Ф.Гальтона був названий згодом «методом вільних асоціацій». У його первинній формі були істотні погрішності. Досліди проводилися Ф.Гальтоном на самому собі, тобто сам автор стежив за ходом власних асоціацій. З цієї причини не міг бути точно зареєстрований час виникнення уявлення. Застосування секундоміра давало дуже грубі показники в порівнянні з хроноскопом.

Метод вільних асоціацій був значно вдосконалений у Вундтівській лабораторії, в якій окрім самого В.Вундта вивченням асоціацій займалися С.Холл, Е.Крепелін та ін. Оскільки метод вільних асоціацій дозволяв визначати в основному тільки швидкість протікання асоціативних процесів і не давав можливості виявляти повною мірою якісні, змістовні особливості уявлень, в лабораторії В.Вундта був введений новий вид асоціативного експерименту, що одержав назву «методу нав'язаних асоціацій». При цьому варіанті асоціативного експерименту досліджуваний відповідав на слово-подразник не першим словом, яке спало на думку, а словом, яке є щодо першого загальним чи особистим поняттям, або словом, що знаходиться із словом-подразником в причинно-наслідковому зв’язку чи в інших змістових відношеннях.

Метод нав'язаних асоціацій вперше був використаний Д.Кеттелом при перекладі слова з однієї мови на іншу, вивченні причинно-наслідкових відношень, арифметичних дій та ін. Подібні досліди проводилися й іншими психологами. На основі одержаних експериментальних даних було винайдено, що різновиди асоціацій, що традиційно виділяються, встановленими фактами не підтверджуються. Звідси виникала необхідність побудови нових класифікацій тепер уже на основі дослідних даних. Але оскільки у різних авторів експериментальні результати відрізнялися, то і пропоновані ними класифікації асоціацій також не співпадали (Г.Еббінгауз, В.Вундт, Т.Циген).

Вивчення асоціацій та уявлень послужило перехідним містком до експериментального дослідження пам'яті, а потім і мислення. Як відомо, В.Вундт вважав, що вищі психічні процеси – пам'ять, уява, мислення і воля самоспостереженням виявити неможливо, тому для їх вивчення необхідна вийти за рамки фізіологічної психології в область психології народів, де через вивчення мови, міфів і легенд, звичаїв і вдач можна було б пролити світло на закономірності протікання цих вищих форм індивідуальної свідомості.

Першим, хто спробував зняти висунуте В.Вундтом обмеження щодо можливості експериментального вивчення вищих щаблів свідомості, був німецький психолог Г.Еббінгауз, прихильник асоціативного напрямку в психології. Особливу роль тут зіграла книга Г.Фехнера «Елементи психофізіки», під впливом якої Г.Еббінгауз задався метою застосувати психофізичні принципи до вивчення пам'яті.

У визначенні специфіки майбутні досліди в області пам'яті важливого значення мало традиційне положення асоціативної психології про те, що повторення є головною умовою міцності асоціацій. Саме в частоті повторення Г.Еббінгауз побачив можливості вимірювання пам'яті. Необхідно було вирішити питання лише про об'єктивні засоби контролю впливу повторення на міцність асоціацій.

Ними були рухи, які викликаються уявленням або які супроводжують його, наприклад, промовляння, рух губ, мімічні рухи, ритмічні рухи голови, рук, ніг, малюнки, письмо й ін. З цього приводу Г.Еббінгауз писав: «Цей перехід уявлень у рухи є для нас, як ми скоро це побачимо, важливим засобом для розуміння подробиць, що характеризують асоціації і відтворення». Про те ж саме, але в конкретнішій формі, ним було сказано: «... ми маємо важливий засіб для вивчення пам'яті у зв'язку відтворених уявлень з рухами. Користуються цим засобом таким чином: викликають уявлення, які легко можуть відтворюватися рухами мови або письма, або також за допомогою простих малюнків, а потім досліджують, як відтворення видозмінюється при різних обставинах».

Названі два принципи (повторення і відтворення) відкривали Г.Еббінгаузу шлях до виконання найважливішої вимоги, що виражається у тому, що матеріал, умови і результат заучування повинні бути виміряні. Якщо пам'ять вивчати через відтворення, то для того, щоб був виміряний результат заучування, необхідно перш за все мати такий матеріал заучування, який би сам піддавався кількісному вимірюванню. Окрім цієї основної умови повинно бути дотримано ще ряд вимог: заучуваний матеріал повинен бути однакової складності, тобто однорідним, його необхідно мати в достатній кількості з тим, щоб при повторних дослідженнях він кожного разу б мінявся і був новим.

Такого матеріалу, який задовольняв би всі перелічені вимоги, Г.Еббінгауз не знайшов. Тому він приступив до складання штучного поєднання букв або безглуздих складів. Як уявлялося Г.Еббінгаузу, безглузді склади відповідають повною мірою висунутим вимогам. Довгі ряди безглуздих складів мають однакову складність, таких складів багато (їх було складено 2300). Кількість заучених складів виступала мірою запам’ятовування стимульного матеріалу. Кожну помилку в репродукції легко виразити числом, завдяки послідовній побудові складів. Безглузді склади важко піддаються асоціативним смисловим зв'язкам, що полегшують процес запам'ятовування, а це дуже важливо, як вважав Г.Еббінгауз, для вивчення «чистої» пам'яті.

Провівши велику підготовчу роботу, Г.Еббінгауз в 1879 р. приступає до проведення досліджень, виконаних повністю на самому собі. Помітимо, що індивідуальна форма проведення дослідів була загальноприйнятою в той період і відповідала загальним інтроспективним установкам суб'єктивного напряму в психології.

Для вивчення пам'яті Г.Еббінгаузом було розроблено три різновиди методу заучування: метод повного заучування, метод економії і метод поправок. Метод повного заучування полягав у багатократному повторенні великих рядів складів до повного та безпомилкового їх відтворення. Метод економії дозволяв з'ясувати якою мірою кожне нове повторення робить полегшуючий вплив на безпомилкове відтворення раніше заученого ряду безглуздих складів. При методі поправок випробовуваний вдавався до підказки в тих випадках, якщо він зупинявся або припускався помилки. Кількісними заходами виступала кількість повторень, загальний час, витрачений на заучування ряду складів, кількість помилок, поправок або підказок.

Користуючись переліченими методами, Г.Еббінгауз встановив ряд закономірностей роботи пам'яті. Велика частина відкритих закономірностей торкалася питань впливу способів повторення на заучування, залежності заучування від кількості і складності матеріалу. Зокрема, Г.Еббінгаузом було вказано, що:

 • складність заучування пропорційна об'єму, кількості заученого матеріалу;

 • чим більша довжина заучуваного ряду безглуздих складів, тим більше потрібно повторень;

 • із збільшенням повторень час заучування скорочується; р

 • рівномірний розподіл повторення в часі більш ефективний, ніж багатократне повторення в один прийом;

 • зменшення швидкості заучування веде до збільшення загального часу, необхідного для повного відтворення запропонованого ряду складів, тобто ефективніше заучувати матеріал великими швидкостям;

 • заучування в цілому продуктивніше за заучування по частинах.

Широкої популярність в психології здобула встановлена Г.Еббінгаузом крива забування. Вона свідчила про те, що процес забування в часі відбувається неоднаково, спочатку дуже швидко, а потім повільно. На думку Г.Еббінгауза, одержана крива забування відповідає логарифмічній залежності і це давало йому підставу розповсюдити логарифмічний психофізичний закон Г.Фехнера на область пам'яті і тим самим довести універсальність дії цього закону в системі психофізичних явищ.

Всі основні результати проведених дослідів були зведені й узагальнені Г.Еббінгаузом у його книзі «Про пам'ять», видану вперше в 1885 р. Після виходу цієї книги Г.Еббінгауз переключається на експериментальне вивчення відчуттів і сприйняття і нових дослідів в області пам'яті не проводив. У 1897 р. він видає перший том «Основ психології», в 1902 р. – другий, а в 1908 р. випускає книгу «Нарис психології». У перерахованих роботах були висловлені основні принципи асоціативної психології, в узагальненому вигляді представлені результати власних досліджень в області пам'яті й інших психічних процесів.

Незабаром після дослідів Г.Еббінгауза вимірювання пам'яті прийняло масовий характер. Її дослідженням займалися майже у всіх психологічних лабораторіях світу. Розроблені Г.Еббінгаузом методи вивчення пам'яті знаходили найширше застосування, проникаючи із загальної психології в ряд нових прикладних галузей, що формуються, і напрямів у психології (педагогічну, диференціальну, психотехніку і т.ін.).

Залучення методів до різних нових задач дослідження, проникнення їх у спеціальні гілки психології, призвели до різноманітних перетворень первинних методів вивчення пам'яті або створення на їх основі нових прийомів вимірювання. Так Г.Мюллер разом з Ф.Шуманом, раніше Г.Еббінгауза, внесли ряд змін в умови і процедуру проведення експерименту. У дослідах названих авторів функції досліджуваного й експериментатора були розведені, що поза сумнівом підвищувало надійність і точність експериментальних даних. Далі безглузді склади, складені Г.Еббінгаузом, як виявилося, не були однорідними по ступеню їх трудності. Більш того, склади, що стоять поряд, нерідко утворювали слова з певним смисловим змістом. Авторам довелося переглянути загальний перелік складів і відібрати лише ті з них, які відповідали раніше згаданим вимогам. Ними ж був сконструйований спеціальний прилад для подачі безглуздих складів – це барабан, що обертається, з намотаною на ньому паперовою стрічкою, на якій записувалися безглузді склади в певній послідовності.

Пізніше (1892) Г.Мюллер і А.Пельцекер вводить новий метод вивчення пам'яті – метод вгадування. Він полягав у тому, що досліджуваним пред'являють безглузді склади попарно. Після їх заучування досліджуваному пред'являється один з не парних складів, на який потрібно відповісти складом, що стоїть у парі з першим.

Нові модифікації у прийомах вивчення пам'яті стали виникати у зв'язку з переходом на заучування осмисленого матеріалу. Піонером в експериментальному вивченні смислової пам'яті став Е.Мейман. Нагадаємо, що Г.Еббінгауз звернувся до безглуздих складів для того, щоб виявити закономірності пам'яті, що протікають ніби в «чистому вигляді». Але такі умови дуже далекі від реального життя. Е.Мейман вірно відзначав, що в процесах пам'яті істотну роль виконує мислення. Участь понять і тілесних образів в мнемічних функціях веде до значної їх перебудови. Тому виникала задача наблизити досліди в області пам'яті до життя, що особливо було важливим для педагогічної практики.

Е.Мейман поставив собі мету побудувати такі ряди для заучування, які можна було б так само легко розчленовувати кількісно, як і ряди безглуздих складів і, разом з тим, реалізувати задачу, що полягає у виявленні впливу «значення слів і зв'язку думки» на легкість або трудність заучування. Вихід з положення Е.Мейман знайшов у тому, що у вигляді заучуваного матеріалу він став застосовувати спочатку ряди римованих складів, потім ряди слів, зв'язаних по значенню.

Досліди Е.Меймана на матеріалі римованих складів показали, що за інших рівних умов їх кількість заучується майже удвічі більше, ніж безглуздих складів. Ще виразнішими виявилися результати дослідів, побудовані на словесно-логічному матеріалі. Нові дані свідчили про те, що пам'ять відтворює заучуваний матеріал в перетвореному вигляді. Пам'ять – це не фотографічне зображення минулих вражень, сполучених механічними асоціаціями. У пам'яті виявляється схиьність до злиття, до узагальнення, за якими стоять поняття і мислення. Так, експериментальні дослідження Е.Меймана в області смислової пам'яті підводили і наближали психологію до експериментальної розробки проблеми мислення, чим і зайнялися незабаром психологи Вюрцбургської школи.

4. Перехід до експериментального вивчення мислення

Відомо, що асоціативна психологія зводила мислення до механічної динаміки тілесних образів. Цим самим якісна своєрідність розумових процесів практично заперечувалася. Водночас ряд експериментальних досліджень в області сприйняття, пам'яті й уявлень показував, що крім асоціацій у свідомості є щось відмінне від них, що вносить в тілесний зміст свідомості істотні корективи. Так, вже сприйняття не можна було трактувати як механічне об'єднання відчуттів, бо воно виступало як деяка єдність, що володіє новою якістю, відмінною від властивостей, що становлять дане сприйняття тілесних елементів або відчуттів.

В.Вундту довелося навіть асоціаціям приписати якусь творчо-синтезуючу функцію. Вплив мислення став ще очевиднішим в дослідах по заучуванню осмисленого матеріалу. Включеність розумових компонентів у перцептивні та мнемічні акти з необхідністю ставило в першу чергу питання про експериментальне вивчення проблеми мислення. Перші кроки до експериментального аналізу розумових процесів були зроблені на початку XX ст. представниками Вюрцбургської психологічної школи на чолі з О.Кюльпе.

В області теорії психологи Вюрцбургської школи спиралися спочатку на філософський позитивізм Е.Маха і Р.Авенаріуса, прихильників так званого неореалізму, що відроджував в новій формі ідеї суб'єктивного ідеалізму Дж.Берклі та Д.Юма. Пізніше під впливом експериментальних даних, вюрцбургські психологи переорієнтовувалися на теоретичні схеми Ф.Брентано і Е.Гуссерля, отримавши з їх вчень поняття про ітенціональні акти (Ф.Брентано) та інтенціональні переживання свідомості (Е.Гуссерль).

Разом з тим в теоретичних поглядах вюрцбургців зберігалися і елементи вундтівської психології, оскільки тілесні елементи і асоціативний механізм їх зв'язку повністю не усувалися із свідомості, а лише доповнювалися його зміненими компонентами і «детермінуючими тенденціями». З В.Вундтом Вюрцбургську школу зближує також інтроспективний метод, за допомогою якого вивчалося мислення. Хоча сам В.Вундт не допускав можливість застосування експериментального самоспостереження до власне розумових актів, О.Кюльпе, його колишній учень, визнав це обмеження неправомірним і запропонував замінити безпосередню форму інтроспективної на інтроспективну ретроградну або ретроспекцію. Вважалося, що при ретроградній формі самоспостереження усувається той спотворюючий вплив самого інтроспективного акту на психічні процеси, який властивий безпосередній формі самоспостереження. Окрім того, відкривається можливість виявлення особливостей протікання самих розумових процесів. Суть ретроспективного експерименту полягала в наступному. Досліджуваному пропонувалося виконати яке-небудь завдання, після завершення якого він повинен був описати свої стани і переживання, що виникли при вирішенні задачі. У дослідах могли використовуватися психофізичні методи, методи вимірювання реакцій, але частіше застосовувався асоціативний експеримент.

В дослідах по вивченню мислення основна роль експериментатора зводилася до реєстрації та редакції мовного звіту випробовуваного, тому метод ретроспективного звіту одержував назву методу редакції. За допомогою ретроспективного експерименту були проведені майже всі дослідження, виконані у Вюрцбургській школі.

Перші експериментальні дослідження в області мислення відкривають досліди К.Марбе (1901), А.Майера та І.Орта (1901), які були присвячені вивченню психологічних особливостей думки. Вони показали, що думки мають «позачуттєву», «змінну» природу, оскільки вони в термінах тілесних уявлень не описуються. З цієї причини К.Марбе визнав доцільним віднести проблему думки, а отже і мислення, до логіки. Аналогічних висновків дійшли А.Майер і І.Орт, якими було проведене «якісне дослідження асоціацій».

Нові факти в області мислення були встановлені А. Мессером, який першим серед своїх колег зв'язав змінні компоненти свідомості з мисленням і прямо назвав їх «думками», замість колишнього терміну «стану свідомості», введеного раніше А.Майером і І.Ортом. Окрім змінності думки, вважав А.Майер, іншими її відмінними ознаками є відношення її до предмету й усвідомлення в ній відношень.

Докладніше ці факти були вивчені К.Бюллером (1907). Досліди К.Бюллера полягали в заучуванні парних думок. У одному з варіантів дослідів випробовуваному спочатку давався один ряд пропозицій, потім інший ряд фраз з неповним значенням. Порядок пропозицій в смисловому відношенні не співпадав, тобто смислові частини були навмисно розведені. Від випробовуваного потрібно незавершені пропозиції одного ряду доповнити по значенню незавершеними пропозиціями іншого ряду.

У другій модифікації експерименту К.Бюллер пропонував одночасно два ряди з повністю закінченими пропозиціям. Перед випробовуваним ставилася задача об'єднати по значенню запропоновані пари пропозицій. У всіх приведених випадках виявлялося, що парні пропозиції, пов'язані смисловими зв’язками, запам'ятовувалися швидше, міцніше і в більшій кількості. Якісний аналіз експериментального матеріалу підтверджував раніше встановлений факт про незалежність мислення від асоціацій і уявлень. Той же аналіз дав К.Бюллеру підставу стверджувати не тільки відсутність тілесної опори в мисленні, але й відсутність будь-якого зв'язку мислення з мовою. К.Бюллер був переконаний, що мислення протікає без образів і слів. Одна і та ж думка, аргументували К.Бюллер і О.Кюльпе, може бути виражена різними словами, рівно як і різні думки можуть бути виражені одним і тим же набором слів. Звідси і робився помилковий висновок про незалежність мислення від слів і мови.

Ретельний аналіз самозвітів досліджуваних дозволив К.Бюллеру знайти деякі нові відмінні ознаки, які потім були поставлені в основу розподілу думок на усвідомлення правил, усвідомлення відносин та інтенцій, як спрямованості думки на об'єкт.

В той час, як дослідження К.Марбе, І.Орта, А.Майера, А.Мессера, К.Бюллера були пов'язані з виявленням істотних і відмінних ознак мислення, роботи їх співробітників Г.Уатта і Н.Аха були направлені на розкриття механізмів протікання розумової діяльності. Г.Уатт, вивчаючи особливості перебігу уявлень, дійшов висновку про визначальну роль завдання в організації розумових процесів. Під завданням він розумів переказ інструкції, що дається перед початком досліду випробовуваному, в самоїнструкцію.

Механізм розумової діяльності представлявся Г.Уатту таким чином. Пред'явлене завдання запускає в дію ряд репродуктивних процесів, з якими пов'язано появу в свідомості безлічі уявлень і асоціацій, велика частина з яких не має прямого відношення до завдання, поставленого в інструкції. Для того, щоб з величезної маси асоціацій і уявлень могли бути вибрані найадекватніші, потрібен спеціальний механізм. Таким механізмом, що виділяє і підсилює одні та пригноблює інші асоціації, якраз і є «завдання» або самоїнструкція. Саме вона додає мисленню скеровано вибірковий характер.

Робота по вивченню механізмів мислення була продовжена Н.Ахом (1905). Визначальним чинником, що організує й упорядковує розумові процеси, Н.Ах вказував особливі, відмінні від асоціацій акти, названі ним «детермінуючими тенденціями». Для опису механізму мислення Н.Ах окрім поняття про детермінуючі тенденції вводить ще два інших – «уявлення мети» і уявлення, що «співвідносяться». Під уявленням мети розумівся специфічний стан свідомості, викликаний інструкцією. Уявлення мети, а точніше, її значення, є джерелом детермінуючих тенденцій. Уявленнями, що співвідносяться, було прийнято вважати образи очікуваних подразників. Головна функція детермінуючої тенденції полягає у встановленні певного відношення між уявленням мети і уявленнями, що співвідносяться.

У найзагальнішому вигляді механізм мислення за Н.Ахом виглядає таким чином. Поступаючий подразник викликає у досліджуваного ряд репродуктивних тенденцій (безлічі варіантів реагування), але під впливом детермінуючої тенденції, витікаючої із значення уявлення мети (самоінструкції, задачі), особливу перевагу одержує лише одна з можливих репродуктивних тенденцій, тоді як інші всі усуваються.

Той же механізм був поширений Н.Ахом і на вольові процеси. Дія детермінуючої тенденції, що здійснює вибір репродуктивних тенденцій, згідно Н.Аху, не усвідомлюється. Як ілюстрація – власні досліди, проведені з випробовуваним у стані гіпнозу. Існування асоціативних механізмів Н.Ах не заперечував, але в той же час він різко їх протиставляв детермінуючим тенденціям, приписуючи останнім домінуюче значення в організації свідомості. Л.И.Анциферова справедливо підкреслює, що протиставляючи ці два механізми, Н.Ах не зумів показати принципову відмінність між ними, у зв'язку щодо питання про природу детермінуючих тенденцій, а отже, і про реальні механізми мислення взагалі, які залишилися не розкритими.

Підводячи підсумки основним досягненням Вюрцбургської школи, слід зазначити, що її представники внесли багато нових положень, що підривали основи асоціативної концепції. Ними було доведено, що мислення не зводиться до відчуттів, сприйнять і уявлень, спрямованість думки на об'єкт, встановлення в мисленні відношень, виборчий і цілеспрямований характер протікання розумової діяльності під впливом завдання та інструкції. Все це, за словами О.Кюльпе, було «абсолютно приховано від асоціативної психології».

Проте, поставивши ряд важливих проблем і питань, представники Вюрцбургської школи проте самі не зуміли задовільно вирішити їх через ті філософські і теоретичні основи, на які спиралася їх експериментальна програма.

Перш за все, великою перешкодою, що заважала науковому рішенню проблеми мислення, стало інтроспективне розуміння предмету і методу психології. Психологія визначалася як наука про факти безпосереднього досвіду, як наука про внутрішні стани свідомості. Основним знаряддям пізнання фактів суб'єктивного внутрішнього досвіду оголошувалася інтроспективна, самоспостереження. Приступаючи до досліджень мислення О.Кюльпе покладав на експериментальну інтроспективну великі надії. Прагнучи зробити самоспостереження адекватним завданням вивчення мислення, О.Кюльпе, як ми пам'ятаємо, замінив безпосередню форму інтроспективної на ретроградну, вважаючи, що тільки при ретроспективному самоспостереженні відкриється дійсний хід мислення. Але незабаром інтроспективне гасло Вюрцбургської школи сильно похитнулося і перш за все під тиском результатів і висновків, яких дійшли самі психологи цієї школи. Так, Н.Ах, вивчаючи механізми мислення довів, що ці механізми людиною не усвідомлюються, а, отже, в самоспостереженні виявлені бути не можуть. На цій підставі Н.Ах приходить до висновку про безплідність ретроспективного експерименту і необхідності переходу до опосередкованих, об'єктивних прийомів вивчення мислення. З критикою методу редакції виступав і інший представник Вюрцбургської школи К.Бюллер, а потім і сам О.Кюльпе.

Позиції суб'єктивної психології й інтроспективного підходу ще більше слабшали, коли схожі з дослідами Вюрцбургської школи дослідження, проведені в лабораторії Е.Тітченера, дали зовсім протилежні результати, що доводять повну відсутність якихось несенсорних елементів у свідомості. Виявилося так, що інтроспективний експеримент підтверджував теоретичні позиції тих, хто його проводить. Подібне положення природним чином викликало недовіру до інтроспективного методу і, більше того, через деякий час ним зовсім перестали користуватися при вивченні мислення. Із цього приводу Л.І.Анциферова пише: «Цей відхід, доконаний усередині Вюрцбургської школи в поєднанні з безплідними спробами перевірити теорію «змінної думки» завдав важкого удару по інтроспективному методу. Досягнувши свого апогею у Вюрцбургській школі, цей метод в ній же й у зв'язку з нею потерпів крах».

Інтроспективний підхід щодо свідомості викликав ряд грубих помилок і в теоретичних узагальненнях. Одна з них знайшла свій вираз у відриві мислення від його тілесної основи. Цей відрив неминуче вів до заперечення зовнішньої детерміації розумових процесів, до затвердження теологічного розуміння природи мислення, до перетворення мислення в самостійну духовну суть. Для ілюстрації достатньо послатися на той факт, що таку характеристику мислення, як думка, представники Вюрцбургської лабораторії розглядали не як властивість, яка визначається об'єктивно існуючими речами, а як функцію суто духовних актів –інтенцій і детермінуючих тенденцій. З властивостей самої свідомості виводилися й інші характеристики мислення. Самі детермінуючі тенденції також трактувалися як акти, що мають апріорну природу.

Перегляд теоретичних положень і експериментальних даних, одержаних у Вюрцбургській школі відбувається вже в рамках нових наукових напрямів, що виникають у світовій психології на початку XX сторіччя – біхевіорізмі, гештальт-психології, культурно-історичній психології та ін.

Отже, початком експериментального вивчення мислення завершується важливий етап в розвитку психології як науки. Характерним для нього було поступове розширення сфери внесення експерименту до різних проблем загальної психології. Хоча і в однаковій мірі, але експериментальними методами вивчалися майже всі основні психічні процеси – відчуття, сприйняття, уявлення, пам'ять, емоції, увага, воля.

Питання на семінар: Основні напрямки перших експериментальних досліджень. (Метод круглого столу).

1. Експериментальне вивчення асоціацій, пам’яті і мислення.

Питання на самостійну роботу:

1. Перші експериментальні лабора-торії світу.

2. Відкриття І.Прохазки.

3. Дослідження пам’яті Г.Еббін-гаузом.

4. Перші психологічні тести для вивчення процесів мислення.

Література:

 1. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології: ХVII століття. Епоха просвітництва: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 1000 с.; іл.

 2. Бехтерев В.И. Объективная психология.М., 1991.

 3. Вундт Б.В. проблемы психологии народов. М., 1998.

 4. Гартли Д. Избранные сочинения. М., 1934.

 5. Гоббс Т. Сочинения В 2 т. М., 1964.

 6. Грат Н.Я. Основы експериментальной психологии. М.,1986.

 7. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности.- М., 1999.

 8. История традиций и научных школ в истории советской психологии ∕ Ред. А.Н.Ждан. М., 1990.

 9. Кант И. Критика чистого разума ∕ Соч. в 6 т. М., 1964.

 10. Локк Д. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1966.

 11. Марцинковская Г.Д. История психологии.-М.: Изд. Центр «Академия», 2001.-554 с.

 12. Павлов І.П. Умовний рефлекс ∕ Вибрані твори ∕.К., 1949.

 13. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии.- Ростов Н∕Д., 1996-т.1,2.

 14. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии.- М., 1997.

 15. Пиаже Ж. Избранные психологические труды.М., 1994.

 16. Солсо Р.Л. Когнитивная психология.-Спб., 1996.

 17. Фромм Э. Душа человека.М., 1992.

 18. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции.-М., 1991.

 19. Франкл В. Человек в поисках смысла.М., 1990.

 20. Ярошевский М.Г. История психологии.-М., 1996.

ЛЕКЦІЯ 12

Тема 11

Розвиток психології на межі ХІХ-ХХ ст.

План:

1. Становлення і розвиток нових психологічних шкіл.

2. Психологічні школи в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Становлення і розвиток нових психологічних шкіл

Межа століть ознаменувалася для психології першим поділом раніше єдиної психології на ряд шкіл. Однак у той момент це ще було пов ’язано з відмовою від єдиного підходу до розуміння предмету психологічної науки і методів дослідження психіки. Мова йшла, швидше, про різні аспекти у вивченні психіки, які ототожнювались головним чином зі свідомістю. При цьому у центрі уваги психологів залишалися переважно пізнавальні процеси, хоча різні школи відрізнялися одна від іншої розумінням місця даних процесів у загальній картині психічного життя. Головні ж розбіжності були пов’язані з визначенням змісту свідомості і меж її експериментального вивчення.

Структуралізм, очільником якого був американський учень Вундта Е.Тітченер, розвивав теоретичні постулати асоціанізму. Тітченер був переконаний, що саме елементи є основою структури психіки. А Вундт, своє завдання вбачав у досконалому вивченні цієї структури і зв’язків. Шлях до цього – це удосконалення методу інтроспекції, який можна поєднати з експериментальним дослідженням простих психічних актів.

Перші розбіжності серед психологів, виникли саме з питання про можливість експериментального вивчення вищих психічних процесів. Якщо дослідження Еббінгауза проходили ще в руслі традиційного ассоціанізму, то роботи Вюрцбургської школи уже виходили за рамки її теоретичних постулатів. Ця школа відома тим, що вперше почала експериментальне вивчення мислення. При цьому була спростована думка Вундта про те, що продукти аперцептивного зв'язку неможливо вивчити експериментально, так само як і його гіпотезу про образний характер мислення.

Роботи функціоналістів похитнули основні підвалини структурної психології й, що особливо важливо, методологію асоціанізму, на якій базувалися попередні школи, тому що доводили, що психіка - це не структура, що складається з незмінних елементів, а постійно мінливий потік свідомості. Приймаючи положення про те, що закони психічного життя неможливо вивчити об’єктивно, функціоналісти прийшли до висновку про необхідність описувати не закони, а функції психіки, котрі допомагають людині в реальному житті.

Французька психологічна школа, не заперечуючи основних положень традиційної психології, у центр своєї уваги поставила дослідження тих чинників, які визначають зміст психіки. Вони вперше стали серйозно вивчати роль соціального оточення у процесі становлення психіки, а також різноманітні форми відхилень від норми. Вивчення патологічних варіантів психічного розвитку, так само як і дані про особливості становлення психіки в різних культурах, стали важливими методами, що дають матеріал для розуміння об’єктивних закономірностей психічного життя.

Вже роботи французьких психологів показали необхідність врахування культури як чинника, що впливає на психіку людини. Ця тенденція найбільш повно втілилася у психології Дильтея, котрий вважав, що переживання, як свідомі так і безсвідомі, повязують окрему людину з духовним світом, втілені у предметах мистецтва. Ще одним суттєвим моментом концепції Дильтея стало усвідомлення тих методологічних проблем, які витікали з орієнтації психології тільки на природні науки. Усвідомлення того факту, що безпосередні методи вивчення духовного життя не можуть бути визнані в цій парадигмі об’єктивними, привело його до думки про необхідність відмовитися від пояснення психічного життя та перейти до його описання.

2. Психологічні школи в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Школи

Психологи

Предмет і завдання психології

Зміст психіки

Метод дослідження

Структура–лізм

Е Тітченер

Едуард Брадрард

Вивчення структури свідомості

Елементи психіки

Вдосконалена інтроспекція

Вюрцбург–ська

Освальд Кюльпе,

Нарціс Ах,

Карл Бюлер,

Отто Зельц

Вивчення динаміки про-тікання пізнавальних процесів і факторів, які на неї впливають

Елементи психі-ки, розумові образи та їх значення, установки

Методи систе-матичної екс-перименталь-ної інтроспек-ції (словесного обрахунку)

Функціона–лізм

Європа –

Франц Брентано,

Карл Штумпф,

США

В.Джемс,

Джон Дьюї,

Д.Енджелл,

Роберт Вудвортс

Дослідження психічних актів, спрямованих на будь-який предмет або дію і виконуючих певну функцію

Інтенціональні акти. Потік ду-мок і пережи-вань, в яких ви-діляються ті, що відносяться до зовнішнього світу і до себе, потік активно-сті, що об‘єднує суб‘єкт і об‘єкт

Спостережен-ня (як само-спостереження і об‘єктивне спостереження зі сторони), аналіз проду-ктів діяльності

Французь–ка

Тюль Рібо,

Пьєр Жане,

Еміль Дюркгейм,

Люсьєн Леві-Брюль,

Г.Тард

Вивчення фактів і закономірностей психічного життя. Головним об‘єктом є хворі люди (або люди з обмеженими психічними станами), а також соціальні спільноти різного рівня (група, натовп, плем‘я)

Свідомий і без свідомий рівні психіки, зміс-том яких є зна-ння про світ і про себе, а та-кож вчинки людини

Клінічний і крос-культур-ний методи

Описова психологія

Вільгейм Ділтей,

Е. Шпрангер

Опис і аналіз психічних явищ як окремих про-цесів життєвого цілого, втілених в духовних, культурних цінностях

Цілісні і цілеспрямовані душевні процеси

Осягнення, яке ґрунтується на аналізу безпо-середніх пере-живань “Я”

Структуралізм. На межі XIX і XX ст. структуралізм був розповсюдженою і провідною психологічною школою в США. Засновник цієї школи Е. Тітченер (1867-1927) народився в Англії і одержав психологічну освіту в Оксфордському університеті, який він закінчив у 1885 р. Там же в 1890 р. він одержав свій перший вчений ступінь магістра. Однак центр вивчення психології на той час перемістився з Англії в Німеччину, насамперед у лабораторію Вундта. Саме в Лейпціг переїхав Тітченер у 90-і роки, щоб продовжити психологічну освіту під керівництвом Вундта, і став одним з його найвірніших учнів. У Лейпцізі він займався головним чином вивченням бінокулярного зору і виміром часу реакції при пізнавальних процесах. У 1892 р. він переїхав у США, де в Корнельському університеті створив велику в цій країні наукову школу, аналогом якої послужила Лейпцігська лабораторія. Тому Тітченера іноді називають американським Вундтом.

Тітченер називав свою теорію структуралізмом, оскільки вважав, що предметом психології повинен стати зміст свідомості, упорядкований у визначену структуру, незалежно до того, як ця структура працює. Головні задачі структуралізму він бачив у гранично точному визначенні змісту психіки, виділенні вихідних інгредієнтів цього змісту і законів, за якими вони об’єднуються у структури. При цьому психіка і свідомість ототожнювалися Тітченером, а усе, що знаходиться за межами свідомості, відносилося ним до фізіології.

У своїй чотиритомній праці «Експериментальна психологія» (1901-1905) Тітченер виклав основні досягнення цієї науки з позицій структуралізму. Свідомість Тітченер розумів як людський досвід у його залежності від того, що переживає суб’єкт. Сам цей досвід, на його думку, складається з найпростіших елементів – відчуттів, образів і почуттів, які він знаходив завдяки організованій інтроспекції.

Кожен з елементів при спеціальній установці свідомості відкривається суб’єктом з метою діагностики його чотирьох характеристик: якості, інтенсивності, тривалості і виразності (ясності). Тітченер склав список елементарних відчуттів, що включав більше 44 тисячі сенсорних якостей, більшість з яких були зоровими(32 820) і слуховими (11 600).

Для того, щоб виділити і описати вихідні елементи структури, Тітченер прагнув удосконалити метод інтроспекції з тим, щоб він відкривав експериментатору реальну картину свідомості, тому що під свідомістю, згідно його думки, варто розуміти зовсім не те, що повідомляє звичайне самоспостереження, властиве кожній людині. Він підкреслював, що розуміє під свідомістю «екзистенційний термін», тобто психічну реальність, яку не слід ототожнювати з даними традиційної інтроспекції. Наприкінці життя він навіть термін структурна психологія часто заміняв визначенням екзистенційна психологія, підкреслюючи відмінність наукових даних про свідомість від життєвих даних, чи даних, отриманих в інших дисциплінах (наприклад, у фізіології).

Свідомість має власну структуру і зміст, які приховані за явищами, що в ній проходять, подібно тому, як від звичайного сприйняття дійсності приховані реальні процеси, які вивчаються фізикою і хімією. Для того, щоб зрозуміти реальну картину свідомості, необхідне спеціальне тренування випробувачів, оскільки вони схильні повідомляти про зовнішній об’єкт (стимул), який викликає відчуття, а не про власні відчуття. Наприклад, говорять, що бачать яблуко, але не предмет визначеної форми, кольору чи розміру. Тому що об’єкт майже завжди впливає на процес сприйняття, інтроспекція ефективна тільки тоді, коли уникає «помилки стимулу», тобто не змішує відчуття об’єкта з об’єктом відчуття.

Дійшовши, як у вченні Вюрцбургської школи, до висновку про необхідність систематичної експериментальної інтроспекції, Тітченер кардинально розходився з ними в аналізі отриманих результатів. Він відкинув також їхню концепцію, відповідно до якої до відокремлених Вундтом елементів свідомості варто приєднати особливі утворення у вигляді розумових образів чи значень, які не мають сенсорного характеру. Це положення суперечило і основам структуралізму, тому що сенсорні елементи (відчуття, явища) не можуть створювати несенсорні, чисто інтелектуальні структури.

На противагу цьому Тітченер запропонував «контекстну теорію значення». Мова йшла про розмежування образу і значення. Вільний від чуттєвих образів психічний зміст, названий Вюрцбургською школою значенням, зводиться, згідно Тітченеру, до особливого різновиду чуттєво-образного досвіду. Уявлення про який-небудь об’єкт будується із сукупності чуттєвих елементів. Значна їх частина може залишати свідомість, у якій залишається лише сенсорна серцевина, достатня, щоб відтворити всю сукупність. Таким чином, наш досвід складається з безлічі психічних елементів, що утворюють контекст, у якому є «темні» м’язові й органічні відчуття. Вони становлять «серцевину» неусвідомлюваного контексту і служать реальним психічним еквівалентом безобразної думки. Якщо досліджуваний при вирішенні розумової задачі не усвідомлює чуттєво-образного складу значень, то це пов'язано тільки з недостатньою тренованістю інтроспекції.

Тітченер протиставляв свій підхід функціональному напрямку. Полемізуючи з функціоналістами, Тітченер доводив, що тільки вивчивши структуру свідомості, можна зайнятися питанням про те, як вона працює. Дотримуючись такої установки, він повністю відкидав використання даних психології у будь-якій сфері практики, тому що вважав її фундаментальною, а не прикладною наукою.

Оскільки функціоналізм у 10-і роки XX в. став пануючим напрямком в американській психології, Тітченер протиставив свою школу всім іншим школам і напрямкам. Щоб організаційно відокремитися від них, він не ввійшов в Американську психологічну асоціацію і створив свою групу «Експерименталісти», що проводила щорічні конференції. Надалі видавав «Журнал Експериментальної психології».

Вюрцбургська школа. Вюрцбургська школа в психології відома насамперед тим, що саме в ній вперше було почато експериментальне вивчення мислення. Вона була заснована німецьким вченим О.Кюльпе (1862-1915). Кюльпе, так само як і Тітченер, був учнем Вундта; під його керівництвом він навчався в Лейпцігському університеті, а пізніше писав докторську дисертацію, яку захистив у 1887 р. Вундту ж він присвятив свою першу книгу «Нарис психології, заснованої на експерименті» (1893). Після закінчення університету він працював у Вундта асистентом, потім екстраординарним професором. У 1894 р., одержавши запрошення від університету Вюрцбурга, він переїхав у це місто і у 1896 р. створив там психологічну лабораторію.

У перші роки своєї діяльності він частково повторював експерименти, які проводилися у Лейпцігській лабораторії, частково удосконалював інтроспективний метод. Зміна інструкції, яка дається досліджуваному перед початком експерименту, привела до того, що головна увага в роботах Кюльпе та його співробітників була сконцентрована вже не на результатах діяльності (швидкості відповіді, його точності і т.ін.), а на її процесі. Поставивши перед досліджуваним завдання і спостерігаючи за його вирішенням, Кюльпе фактично почав експериментальне вивчення процесу мислення. Тим самим було спростована думка Вундта про те, що експериментальному вивченню доступні тільки елементарні (сенсорні) процеси та що свідомість являє собою сенсорну мозаїку, тобто комплекси взаємопов’язаних сенсорних елементів – відчуттів та уявлень.

Експерименти Вюрцбургської школи показали, що досліджуваний при виконанні завдань робить розумові операції, які він зазвичай не усвідомлює. З цього випливало, по-перше, що поряд із сенсорним «матеріалом» у «тканину» психологічного життя людини включені елементи, які не зводяться до відчуттів, по-друге, що ці елементи пов’язані з діями суб’єкту, його розумовою діяльністю й, нарешті, по-третє, що неусвідомленість цих актів у момент їх здійснення вимагає внести корективи у метод інтроспекції.

Робота Кюльпе над модифікацією методу інтроспекції привела до його перетворення в метод «систематичної експериментальної інтроспекції». Вирішуючи інтелектуальне завдання (наприклад, встановлюючи логічний зв'язок між поняттями), досліджуваний повинен був дати ретроспективний звіт про стани свідомості, пережитих ним у процесі вирішення. Цей самозвіт називався систематичним, оскільки увесь процес точно розподілявся на часові відрізки і повторювався безліч разів з метою корекції описання. Було встановлено, що думку, з психологічної точки зору, можна охарактеризувати не тільки негативно (як якісно відмінну від сенсорних даних), але і позитивно, як оперуючою значеннями. Тим самим докорінно змінилося уявленя про зміст свідомості, до складу якого вводилися нові феномени – розумові образи.

Ці висновки направили Кюльпе на розробку власної програми лабораторних досліджень свідомості, яку успішно реалізували його учні. Він не сформулював цю програму в якій-небудь спеціальній роботі: ні в «Нарисах психології», ні в «Лекціях по психології», які вже після його смерті були видані в 1920 р. К. Бюлером. Кюльпе ділився своїми думками і гіпотезами з молодими психологами, був досліджуваним у їх експериментальних заняттях. Його м'який характер і доброзичлива критика сприяли створенню в невеликому колективі творчої атмосфери, завдяки якій цей колектив виявився більш ефективним генератором нових ідей, ніж десятки інших лабораторій у різних країнах.

У 1906 р. Н. Ах почав, слідом за вивченням мислення, досліджувати вольовий акт. Він виходив з того, що принцип побудови цих актів однаковий (що підтверджував і Вундт) та реагування у відповідь на подразник натисканням на ключ нічим не відрізняється від реагування словом. На основі отриманих результатів він ввів поняття детермінуючої тенденції, що спрямовує хід діяльності в обох процесах і допомагає досягти кращого результату.

В експериментах К. Бюлера досліджуваному, пропонувалися логічні й арифметичні завдання. Розмірковуючи про них, він повинен був визначити шлях, який веде до вирішення. У результаті Бюлер і Уайт прийшли до висновку про те, що сприйняття завдання є головним чинником, що визначає процес мислення, тобто саме завдання, його зміст, направляє і регулює цей процес.

Таким чином, мислення стало розглядатися не як одномоментний акт, а як процес, що має початок, час протікання і результат. Більш детальне вивчення динаміки мислення допомогло виявити нові важливі закономірності.

Насамперед до них відноситься поняття установки, що визначає хід мислення, регулюючи відповідно до завдання добір ідей. Поняття установки, прийняте у Вюрцбургській школі, істотно, відрізнялося від сучасного його трактування, але також припускало несвідому спрямованість на вирішення задачі, яка виникла у досліджуваного в момент прийняття цього завдання як мети. В залежності від цієї установки (яка в якійсь мірі розглядалася і як аналог сучасної мотивації), досліджувані виконують завдання швидше чи повільніше, більш чи менш продуктивно. Зміст спрямованості на вирішення завдання Кюльпе та його співробітники пов'язали зі значенням даного завдання або ситуації в цілому для досліджуваних.

Так у психології з'явилося нова категорія, яка трактувалася досить широко – це значення розумового образу, значення інструкції, значення ситуації в цілому.

Таке трактування зближало позицію Вюрцбургської школи з позицією Ф. Брентано, при цьому динаміка розумових образів співвідносилась з інтенційними актами, а їхнє значення – з феноменами свідомості, про які писав учень Брентано Е. Гуссерль.

Експериментальна програма Кюльпе була в основному виконана до 1909 р., коли він переїхав у Бонн, а потім у Мюнхен, де відійшов від експериментальної психології і зайнявся безпосередньо філософією й естетикою.

Після його від’їзду експерименти були продовжені О. Зельцем, який досліджував залежність процесу мислення від структури вирішувального завдання. Серед найважливіших відкриттів Зельца особливе місце займають поняття антиципаторної схеми, що збагатило уяву про процес рішення ідеєю про можливість передбачати його результат уже на початку мовленнєвої діяльності.

З багатьох учнів Кюльпе необхідно згадати і про М.Вертгеймера, одного з творців гештальтпсихології, також Дж. Енджелла, одного з лідерів американської функціональної психології.

Експериментальне дослідження мислення, почате у Вюрцбургській школі, було продовжене іншими дослідниками і стало однією із найширших галузей експериментальної психології. Однак перші матеріали отримали саме Кюльпе і його співробітники, головними досягненнями яких стало розповсюдження експериментального методу на вищі психічні процеси (мислення і волю).

В експериментах, які проводились у Вюрцбургській школі, було вперше доведено, що мислення – це процес, який не зводиться до чуттєвих образів, і залежний від різноманітних чинників, у тому числі і від установки, яка виникає при прийнятті завдання. Ці дані наочно показали, що психологічні закономірності мислення не зводяться до логічного. Таким чином, вивчення мислення стало знаходити психологічні контури.

Функціоналізм. Роботи Вюрцбургської школи довели неможливість звести зміст психіки до набору окремих елементів, які складають основу сенсорної мозаїки. Наочно був продемон-стрований і той факт, що психічна активність має визначену спрямованість, мету. Це узгоджувалось і з висновками Бена і Спенсера, які співвідносили психічну діяльність з потребою живого організму в адаптації до навколишнього світу.

Таким чином, у психології на перший план вийшла проблема дослідження змісту не структури, а функцій психіки, які б розкрили саме психологічні особливості взаємозвязку живого організму із середовищем. Відкидаючи погляд на свідомість як пристрій «з цеглин і цементу», вчені, які розробляли новий напрямок у психології – функціоналізм – приходили до висновку про необхідність вивчати динаміку психічних процесів і чинників, що обумовлюють їхню орієнтацію на визначену мету.

Практично одночасно з положеннями Вундта ідея про те, що кожен психічний акт має визначену спрямованість (інтенцію) на об’єкти зовнішнього світу, була висловлена австрійським вченим Ф.Брентано (1838-1917). Він почав свою діяльність як католицький священик, проте залишив її через незгоду з догмою про непогрішність папи і перейшов у Віденський університет, де став професором філософії (1873). У той же час богословська освіта, зокрема деякі положення схоластики і томізму, в подальшому вплинули на роботи Брентано.

Його перша праця була присвячена психології Арістотеля, а також її інтерпретації середньовічними католицькими теологами, що розробили поняття про інтенцію як особливий напрямок думки. У незавершеній роботі «Психологія з емпіричної точки зору» (1874) Брентано запропонував свою концепцію психології, протиставивши її пануючій у той час програмі Вундта. Основні положення своєї теорії він виклав також в роботах «Дослідження з психології органів відчуттів» (1907) і «Про класифікацію психічних феноменів» (1911).

Головною для нової психології він вважав проблему свідомості, необхідність визначити, чим відрізняється свідомість від усіх інших явищ буття. Тільки відповівши на це питання, підкреслював Брентано, можна визначити галузь психології. Відкидаючи підхід Вундта до визначення змісту свідомості, він стверджував, що позиція Вундта ігнорує активність свідомості, його постійну спрямованість на об’єкт. Для позначення цієї ознаки свідомості Брентано запропонував термін інтенція. Вона споконвічно притаманна кожному психічному явищу і завдяки цьому дозволяє відмежувати психічні явища від фізичних.

Інтенція – це не просто активність. У ній разом з актом свідомості завжди існує який-небудь об’єкт. У психології використовується, зокрема, слово «уява», під ним розуміють відновлення в пам'яті відбитків побаченого чи почутого. Згідно ж Брентано, варто говорити не про уяву, а про «уявлення», тобто про спеціальну духовну діяльність, завдяки якій усвідомлюється колишній образ. Це ж відноситься і до інших психічним феноменів. Кажучи, наприклад, про сприйняття, забувають, що в цьому випадку не просто відбувається «злиття» чуттєвого образу, а відбувається акт «сприйняття» того змісту. Варто рішуче розмежувати акт і зміст, не змішувати їх, і тоді стане зовсім зрозуміло, що психологія являється наукою про акти свідомості. Ніяка інша наука, крім неї, вивченням особливих інтенціональних актів не займається.

Описавши і класифікувавши форми цих актів, Брентано прийшов до висновку про те, що існують три основні форми: акти «уявлення» чого-небудь, акти судження про що-небудь як істинне реальному або помилковому і акти емоційної оцінки чого-небудь у якості бажаного чи того, що відкидається. Поза актом об’єкт не існує, але й акт, у свою чергу, виникає тільки при спрямованості на об’єкт. Коли людина чує слово, її свідомість спрямовується скрізь звукову, матеріальну оболонку до предмету, про який йде мова. Розуміння значення слова є акт, а тому це психологічний феномен.

Вважаючи , що при звичайному самоспостереженні, так само як і при використанні тих видів експерименту, які запропонував Вундт, можна вивчити лише результат, а не сам психічний акт, Брентано рішуче відкидав прийняту в лабораторіях експериментальної психології процедуру аналізу, вважаючи, що вона спотворює реальні психічні процеси і феномени, котрі варто вивчати шляхом ретельного внутрішнього спостереження за їхнім природним перебігом.

Скептично відносився він і до можливості об’єктивного спостереження, лише обмежено допускаючи цей метод у психологію, тому що безумовно очевидними вважав тільки психічні феномени, дані внутрішнього світу. Він підкреслював, що знання про зовнішній світ носить вірогідний характер.

Уроки Брентано, який поставив собі за мету описати, як працює свідомість, здійснили великий вплив на формування у той час психологічних напрямків. У нього навчалися і під прямим впливом його ідей знаходилися багато дослідників. Учнем Брентано був і З.Фрейд, що відзначав, що це був єдиний курс, не пов‘язаний прямо з медициною, який він повністю прослухав за час навчання у Відні.

Засновник філософського напрямку феноменології Е. Гуссерль, який також був учнем Брентано, підкреслював, що на відміну від філософії, що вивчає феномени свідомості (як сенсорні, так і представлені у вигляді форм, цінностей, понять), психологія вивчає процеси, акти свідомості.

Затвердивши принцип активності свідомості, Брентано став піонером європей-ського функціоналізму, розробка якого була продовжена у працях К.Штумпфа (1848-1936). Штумпф був професором кафедри філософії у Празі, Галлі і Мюнхені. З 1894 р. він працював у Берлінському університеті, де організував психологічну лабораторію. Під впливом Брентано він також прийшов до висновку, що предметом психології повинно стати дослідження психологічних функцій чи актів (сприйняття, розуміння, бажання та ін.). Серед функцій Штумпф розрізняв дві категорії: інтелектуальні й емотивні (чи афективні). Емотивні функції складаються з протилежних пар: радість і сум, бажання і відкидання, прагнення і відторгнення. Емоційного відтінку можуть набути і деякі явища, які були названі «чуттєвими відчуттями».

З дитинства захоплюючись музикою, Штумпф у більшості своїх експеримен-тальних робіт зосередився на вивченні сприйняття музичних тонів. Ці роботи були відтворені в його двотомній праці «Психологія тонів» (1883-1890), яка зробила найбільший після Гельмгольца внесок у дослідження психологічної акустики. Полемізуючи з Вундтом, Штумпф вважав протиприродним розчленовування показів інтроспекції на окремі елементи. Результатам тих дослідів, котрі проводилися натренованими в інтроспективному аналізі свідомості психологами вундтівської школи, Штумпф протиставив свідчення експертів-музикантів, що заслуговують більшої довіри.

Важливим моментом у дослідженнях Штумпфа було те, що він розглядав музику як феномен культури. Він створив архів фонограм із 10 тисячами фонографічних записів примітивної музики різних народів. Його дослідження психології просторових явищ, викладене в роботі «Про психологічні походження просторових явищ» (1881), яка стала настільною книгою для багатьох вчених, що займалися цією проблемою. Він приймав участь у дослідженнях дитячої психології, організувавши німецьку «Спілку дитячої психології», а також по зоопсихології, довівши, зокрема, при обговоренні голосового феномена «розумного Ганса» (коня, який вистукував копитом «рішення» арифметичних задач), що тварина реагувала на ледве помітні рухи дресирувальника.

Штумпф був не тільки добрим учнем, але і гарним педагогом, багато хто з його учнів стали згодом відомими психологами, у тому числі і один з засновників гештальтпсихології В. Келер, якому він посприяв при організації поїздки в Африку для вивчення поведінка людиноподібних мавп.

Дослідження сприйняття музичних мелодій проводив інший послідовник і учень Брентано – X. Еренфельс (1859-1932). У своїй роботі «Про гештальтякості» (1890) він вперше ввів у психологічну науку поняття гештальтякостей, названих у його честь якостями Еренфельса. Ці якості він розглядав як духовні акти суб’єкту, які визначають процес сприйняття музики. Якість «надсумативності» він пов’язував з тим фактом, що при цілісному сприйнятті зявляються ознаки, які були відсутні при сприйнятті частин предмету, а якість «транспозитивності» описував як зміну цілісного образу при різних способах явища. Ці відкриття Еренфельса спричинили значний вплив на роботи гештальтпсихологів.

Дослідження процесу сприйняття художніх творів проводилися і німецьким психологом Т. Ліппсом (1851-1914). Замість терміну «інтенція» він запропонував поняття «емпатія», яке описував як особливий психічний акт. У ньому суб’єкт проектує на предмет свій емоційний стан, відчуваючи при цьому позитивні чи негативні естетичні переживання. Як і інтенційна спрямованість, емпатія виходить від суб’єкту, тому естетичні переживання викликаються не зовнішнім світом, не художнім твором, а сприймаючою твір мистецтва людиною, котра наділяє його своїми емоціями.

Теорією емпатії Ліппс пояснював і виникнення геометричних ілюзій. Наприклад, при сприйнятті архітектурних побудов з’являється відчуття, що вони повні внутрішнього життя. Тому вертикальна лінія сприймається більш довгою, ніж у дійсності, тому що спостерігач почуває себе ніби витягуючись нагору.

Концепція Ліппса про «чуттєвість» при сприйнятті художніх здобутків збагатила дослідження ролі внутрішньої форми різних видів мистецтв. Її використовували багато психологів, що займаються проблемами психології мистецтва, у тому числі й вітчизняні вчені Г. Шпет, А. Габричевський, П. Якобсон.

Хоча багато європейських вчених використовували положення Брентано і функціональної психології у своїх дослідженнях, реальний розквіт цієї школи пов’язаний з американською психологією, насамперед з роботами У. Джемса.

У. Джемс (1842-1910) закінчив Гарвардський університет, отримав не тільки медичну, але й художню освіту. Однак, на відміну від свого брата, відомого письменника Г. Джемса, не мистецтво, а науку зробив ведучою сферою своєї діяльності. Психологія довгий час не займала центрального місця в його наукових інтересах, головним з яких стала філософія. Відкидаючи суто раціоналістичний підхід до пізнання, Джемс не погоджувався і з тим, що будь-яка наука повинна суто логічно пояснювати усі спостережені факти. У своїй філософії прагматизму він доводив, що завдання філософії (так само як і згодом психології) – описувати і систематизувати спостережені факти, розкриває їхнє значення для практичної діяльності людей.

Підсумовуючи ці положення у своїй роботі «Прагматизм» (1907), він підкреслював, що ми часто змушені в реальному житті мати справу з проблемами, для вирішення яких немає достатньо теоретичних основ. Тому істина повинна розглядатися не з позицій теорії, а з позицій практики, її реалізації в житті, тобто теорія тут – це інструмент, за допомогою якого вирішуються прагматичні, важливі для життя проблеми, і який допомагає усвідомити, до яких реальних наслідків приведе прийняття тієї чи іншої гіпотези.

Великий вплив на концепцію Джемса зробив Бергсон з його філософією інтуїтивізму. Розвиваючи ідеї Бергсона, Джемс стверджував, що абсолютна цінність і вірогідність логічного пізнання сильно перебільшені. У противагу інтелектуалізму він підкреслював роль волі і почуттів у керуванні поведінкою людей. Тому головну увагу Джемс приділяв аналізу ідеологічних і релігійних поглядів, тоді як інший представник американського функціоналізму (й прагматизму) Д.Дьюї більший акцент робив на вивченні логічних концепцій.

У психологічних роботах Джемса не стільки викладена цілісна система поглядів, скільки даний набір концепцій, які послужили основою різних підходів у сучасній психології від біхевіоризму до гуманістичної психології. Джемс зробив психологію однією з найбільш популярних наук в Америці, він став першим професором психології в Гарвардському університеті, творцем першої американської психологічної лабораторії (1875), президентом Американської психологічної асоціації (1894-1895). Цьому сприяли і особисті якості Джемса. Всі, хто знали його, відзначали його гумор, добросердечне, зацікавлене ствлення до людей.

У своїх наукових дослідженнях, результати яких були викладені ним в основних працях «Принципи психології» (1890) і «Посібник психології» (1892), Джемс займався багатьма проблемами – від вивчення роботи мозку і розвитку пізнавальних процесів та емоцій до психології особистості і психологічних досліджень. Одним з основних напрямків його досліджень було вивчення свідомості. У роботі «Чи існує свідомість?» (1904) він розглянув традиційне розуміння процесу пізнання як ставлення суб’єкта до об’єкта – того, що пізнає, і того, якого пізнають. Доводячи , що свідомість – «це назва неіснуючої речі», Джемс стверджував, що єдине реальне буття, матеріал, що лежить в основі речей і наших думок про них, – це наш досвід. Наші думки являють собою функцію пізнання, пов'язану з прагненням усвідомити навколишнє, котре, у свою чергу, прагне стати усвідомленим.

Таким чином, досвід, на його погляд, вбирає в себе відносини між об’єктом і суб’єктом, які являються не первинними елементами, а частковими вихідними конкретного досвіду. Виходячи з того, чистий досвід – це неперервний потік життя, який «постачає матеріал нашого наступного відображення». Але тоді і наше відображення, свідомість – це не статичний предмет, а неперервний рух, потік думок. При цьому істинність думки перевіряється не сама по собі, а у співвідношенні з іншими частинами нашого досвіду, з реальною практичною користю цієї думки.

Так Джемс прийшов до ідеї про потік свідомості, тобто про неперервність роботи людської свідомості, незважаючи на зовнішню дискретність, викликану частково безсвідомими психічними процесами. Неперервність думки пояснює можливість самоідентифікації, незважаючи на постійні розриви у свідомості, тому, наприклад, просинаючись, людина миттєво усвідомлює себе і їй «не потрібно бігти до дзеркала для того, щоб переконатися, що це вона». При цьому Джемс підкреслював не тільки неперервність, але і динамізм, постійну мінливість свідомості, говорячи про те, усвідомлення навіть звичних речей постійно змінюється. Перефразовуючи Геракліта, який говорив про те, що не можна ввійти два рази в одну і ту ж ріку, він писав, що ми не можемо мати в точності одну і ту ж думку двічі.

Свідомість не тільки неперервна і мінлива, але і селективна, вибіркова, у ній завжди відбуваються прийняття і відхилення, вибір одних предметів чи їхніх параметрів і відкидання інших. З погляду Джемса, дослідження законів, за якими працює свідомість, протікає вибір чи відкидання, і складає головну задачу психології. У цьому питанні і була головна причина розбіжностей між Джемсом і його школою функціоналізму і структуралізмом. На відміну від Тітченера, для Джемса первинним був не окремий елемент свідомості, а його потік як динамічна цілісність. При цьому Джемс підкреслював пріоритетність вивчення саме роботи свідомості, а не його структури. Вивчаючи роботу свідомості, він прийшов до відкриття двох основних її детермінант – уваги і звички.

Кажучи про активність людини, вчений підкреслював, що психіка допомагає в практичній діяльності, оптимізує процес соціальної адаптації, підвищує шанси людини на успіх у будь-якій діяльності. Психологічні погляди Джемса тісно пов’язані з його філософською теорією прагматизму, тому він багато уваги приділяв прикладній психології, доказуючи, що її значущість не менша, чим значущість теоретичної. Особливо важливим, з його погляду, є зв’язок психології з педагогікою, тому що саме психологія відіграє найбільш важливу роль у формуванні і розвитку моральних навичок. Він навіть опублікував спеціальну книгу для педагогів «Бесіди з учителями про психологію» (1899), в якій доводив великі можливості виховання і самовиховання, важливість формування у дітей позитивних звичок.

Говорячи про розвиток моральності, Джемс особливо відокремлював проблему особистості, причому розумів її як інтегративне ціле, що було принципово новим у дослідженні особистості в той період. Він відокремлював в особистості пізнавальний та пізнаючий елементи, говорячи про те, що пізнавальний елемент – це наше емпіричне «Я», яке ми усвідомлюємо як нашу особистість, у той час як пізнаючий елемент – це наше чисте «Я».

Велике значення мало і виділення декількох частин в структурі емпіричної особистості фізичної, соціальної і духовної особистості, описуючи які Джемс говорить про те, що наше емпіричне «Я» ширше суто фізичного, тому що людина ідентифікує себе і зі своїми соціальними ролями, і зі своїми близькими, що розширює її фізичне «Я». У той же час воно може бути і вужчим фізичного, якщо людина ідентифікується тільки з деякими потребами чи здібностями і відгороджена від інших сторін своєї особистості.

Велике значення мав і опис Джемсом почуттів і емоцій, які викликаються різними структурами і частинами особистості, насамперед опис самооцінки (самозадоволення і незадоволення собою), про роль якої вперше заговорив саме він. Розглядаючи вплив самооцінки на вчинки людини, Джемс сформулював формулу самоповаги, що являє собою дріб, у чисельнику якого – успіх, а в знаменнику – домагання. Ця формула лежить в основі ієрархії особистостей, прагнення людини до самовдосконалення і успіху, хворіб і неврозів, оцінки себе й емоцій, які відчувають люди.

Джемс (одночасно з датським психологом Ланге) розробив одну з відомих теорій емоцій. Ця теорія вказує на зв’язок між емоціями і фізіологічними змінами. Джемс писав, що «ми засмучені, тому що плачемо, лютуємо, тому що б’ємо іншого, боїмося, тому що тремтимо», тобто вважав, що фізіологічні зміни організму первинні по відношенню до емоцій. Незважаючи на зовнішню парадоксальність цього погляду, теорія Джемса–Ланге одержала широкого розповсюдження, внаслідок послідовності та логічності викладу і зв’язку з фізіологічними корелятами. Уявлення Джемса про природні емоції, незважаючи на велику кількість критичних зауважень, частково підтверджуються і сучасними дослідженнями в галузі психофармакології і психокорекції.

Джемс зробив великий внесок для розвитку психології як самостійної науки, незалежної від медицини і філософії. Він намітив багато напрямків продуктивного розвитку психології. Джемс і до сьогодні вважається одним з найбільш видатних американських вчених, який вплинув не тільки на психологію, але й на філософію і педагогіку.

Ідеї, викладені Джемсом, були розвинуті Д. Дьюї (1859-1952), засновником Чикагської школи функціоналізму. Він також був представником прагматичного напрямку у філософії, цікавився прикладним використанням психології, насамперед у сфері творчості, включив педагогіку в число предметів, які він викладав в університеті. Його книга «Школа і суспільство» (1899) користувалася великим успіхом у США, а праця «Психологія» (1886) стала першим американським підручником з цього предмету до появи підручника Джемса.

Закінчивши інститут і аспірантуру в Балтиморському університеті Д.Хопкінса, Дьюї одержав у 1884 р. докторську ступінь і почав читати особистий курс психології в декількох вищих учбових закладах США. У 1894 р. він став професором філософії у Чикагському університеті, заснувавши там свою школу, з якої вийшли десятки американських психологів. Протягом десяти років, коли він працював у Чикаго, йому вдалося не тільки створити свою психологічну лабораторію і провести реорганізацію курсів, які він читав в університеті, але і сформулювати ведучі методологічні принципи функціональної психології. У 1904 р. Дьюї почав працювати в Колумбійському університеті. Тут він майже не займався психологією, присвятивши себе головним чином філософії та проблемам освіти.

Поширивши теорію еволюції на психологію, Дьюї прийшов до висновку про те, що процес дослідження, до якого він відносив головним чином мислення, є форма взаємного пристосування організму і середовища. Він говорив, що існують різні стадії в розвитку мислення, а також цільова направленість кожної з них. Звідси й інтерес вченого головним чином до процесу, у тому числі і до процесу мислення, а не до результату дослідження.

У статті «Поняття рефлекторного акту в психології» (1896) Дьюї доводив, що предметом психологічного дослідження є не структура свідомості, а його функція. Ця стаття багатьма дослідниками розглядається як поворотний пункт у розвитку американського функціоналізму, який заявив про свою незгоду зі структуралізмом і відстоював свій підхід у психології. Остаточно програма Чикагської школи функціоналізму була сформульована послідовником Дьюї Д.Енджеллом у Американській психологічній асоціації в 1906 р. У ньому функціоналізм визначався як вчення про психічні операції на противагу вченню про психічні елементи. У той же час Дьюї відкидав тотожність психологічного і психофізичного підходу до рефлексу, вважаючи останній предметом фізіології, але не психології, що розглядає психіку як координатора поведінки, а одним з таких координаторів і є рефлекс.

Психічна діяльність, на думку Дьюї, – це потік, але не тільки свідомості, а ще і активності, що включає у нероздільній цілісності організм і середовище. Таким чином, він, як і Джемс, не розділяв прийняте досі у психології розмежування суб’єкта й об’єкта. Він вважав, що неможливо розглядати стимул і реакцію як незалежні один від одного феномени. Поки координація організму в середовищі виконує адаптаційну функцію, ця цілісність зберігається. Якщо ж стабільність порушується, то картина протікання діяльності змінюється. Суб’єкт починає усвідомлювати причину невдачі, рух загальмовується, і увага направляється на певний стимул. Таким чином, свідомість – це один з часткових моментів постійного процесу «дослідження» й адаптації до середовища.

Виходячи з теорії прагматизму, Дьюї вважав, що істинність чи хибність результату усвідомлення повинні перевірятися результатом конкретної дії. Інакше кажучи, реальне життя перевіряє вірність тих суджень і понять, до яких прийшла людина і на основі яких будує свою поведінку. При цьому Дьюї був переконаний у тому, що процес мислення розвивається у бік все більшої успішності. Тому людина може найкращим чином пристосуватися до найскладніших ситуацій і навіть змінити середовище. Ця віра Дьюї в людину та її могутність багато в чому була пов’язана і з тією соціальною ситуацією, в якій вона жила, з високим темпом технічної революції, бумом технологій, особливо помітним в одному з самих розвинутих промислових центрів США, яким був Чикаго. Пізніше вже у своїх філософських роботах він також підкреслював силу суспільства, що може справитися з проблемами, недоступними окремій людині. Віра в соціальну силу - один з важливих моментів психолого-філософської концепції Дьюї.

Поряд із Дьюї одним з лідерів Чикагської школи був Д.Енджелл (1869-1949), який очолив її після від’їзду Дьюї до Нью-Йорка. Дякуючи йому факультет психології Чикагського університету став самим популярним у США. У підручнику «Психологія» (1904), у своєму зверненні до Американської психологічної асоціації, про яку згадувалося вище, він писав, що функціоналізм досліджує психологічні операції, які виконують роль посередників між організмом і середовищем. Головне призначення свідомості з цієї точки зору є в розумінні тих змін, які відбуваються у новому, все більш складнішому середовищі. Організм діє, використовуючи свої функції – увагу, пам'ять, мислення – як єдине психофізичне ціле. Тобто фактичної різниці між усвідомленням і рухом (розумом і тілом), з погляду адаптації організму до середовища, немає. Задачею функціоналізму є вивчення законів психічних процесів. Для цього недостатньо даних інтроспекції, необхідно використовувати і спостереження, і генетичний метод. Тому в роботах Енджелла та його школи велика увага приділялася дослідженню м’язової адаптації і розвитку потреб.

До кінця 20-х років XX ст. функціоналізм став відомою школою, практично цілком витіснивши структуралізм. До того часу Енджелл відійшов від активної наукової діяльності і Чикагську школу очолив Г. Керр (1873-1954). У книзі «Психологія» (1925) він, визначаючи психологію як науку про психічну діяльність, підкреслював, що цей термін є загальним для сприйняття, пам'яті, мислення, волі й інших психічних процесів та станів. Слідом за Дьюї й Енджеллом він говорив про те, що функції психіки складаються з набуття, «збереження, організації та оцінки досвіду і його подальшому використанні для керування поведінкою».

Згодом Чикагська школа стала втрачати риси дослідницького напрямку, перетворюватися в освітній центр, який займався підготовкою фахівців в області психології. Це було пов’язано і з появою біхевіоризму, нового психологічного напрямку, що завойовував усе більшого визнання.

Поряд з Чикагською школою до функціонального напрямку примикала Колумбійська школа, яку очолював Р. Вудвортс (1869-1962). Як і Енджелл, Вудвортс негативно ставився до терміну «психологічна школа», вважаючи його претензією на домінування визначеної теоретичної системи, що неприпустимо в науці. Тому себе він вважав еклектиком, підкреслюючи відкритість своєї позиції щодо різних методологічних концепцій.

У Колумбійській школі працювали Д. Кеттел і Е. Торндайк, які почали розробляти нові експериментальні методи вивчення психіки, її функціонування. Це стало важливим стимулом для розвитку не тільки експериментальної психології, але й нових наукових шкіл – диференціальної психології та біхевіоризму.

Свою концепцію Вудвортс назвав «динамічна психологія». Основні положення цього підходу до психології він виклав у роботах «Динамічна психологія» (1918) і «Динаміка поведінки» (1958).

Наукову діяльність він починав в Англії під керівництвом Шерінгтона. Дослідження в області фізіології частково відобразились і на його психологічних поглядах. Перше дослідження Вудвортса було присвячене проблемі «переносу» в навчанні. Аналізуючи зв’язки стимул-реакція, він підкреслював значення активного втручання організму в систему їх взаємодій, що змінювало формулу, перетворюючи її в стимул-організм-реакція. На його думку, для розуміння поведінки найважливіше значення має вивчення цієї проміжкової змінної, що може зовсім змінити початкові взаємозв’язки між стимулом і відповідною реакцією. Оскільки таке дослідження внутрішньої змінної пов’язане із включенням даних самоспостереження, він передбачав у своїх працях поєднання фактів, отриманих за допомогою різних методів, у тому числі й інтроспективного.

Вивчаючи розвиток поведінки, Вудвортс виділив важливу роль мотивації в цьому процесі, розділивши механізм поведінки і його мотивацію. Ціль динамічної психології він вбачав у дослідженні мотивації, називаючи її іноді «мотивологією». Роботи, присвячені аналізу поведінкових механізмів, привели його до думки про існування двох етапів у процесі діяльності – підготовчого (установки) і консуматорного, тобто завершальної реакції, завдяки якій досягається мета.

Вудвортс також підкреслював існування динамічних, гнучких взаємин між мотивацією і механізмом. Мотивація активує механізм, приводячи його в дію. Але коли потреба задоволена, застосування механізму як такого може набути мотиваційну силу. Таким чином, те, що було спочатку лише засобом, стає метою. Ці роботи вперше дозволили експериментально вивчити не тільки процес появи нових видів діяльності, але і розвиток мотивації, що робить їх актуальними і сьогодні.

Американські функціоналісти розглядали функцію як діяльність, яка охоплювала і свідомість, і поведінку. Це відрізняло їх позицію від позиції європейських психологів, аналізуючи у першу чергу акти (функції) свідомості. Але було і спільне, що визначало підхід до предмету психологічного дослідження в обох школах. Початком психічної діяльності для них був суб’єкт, операціями й актами якого визначається характер світу, де він функціонує. А тому, якщо кожна людська дія цілеспрямована (суб’єктивно – для самого суб’єкта і об’єктивно – за структурою діяльності), то будь-яка функція набуває визначеної мети, чи інтенції. У той же час об’єктивний психологічний аналіз цієї спрямованості не міг бути здійсненим ні шляхом спостереження або самоспостереження, ні шляхом тих експериментів, які в той час існували в психології. Це в більшості визначило позицію послідовників американського функціоналізму – біхевіористів, які запропонували цілком виключити свідомість із предмету психології, обмежити вивчення самого акту поведінка, зв’язку між стимулом і реакцією, яку він викликає.

В той же час внесок цього напрямку в розвиток психології дуже важливий, тому що саме його представники об’єктивно показали значення поведінки, що на рівні зі свідомістю має бути включена в предмет психології. Не менш важливою була й ідея цілісності, розгляд не тільки свідомості й поведінки, але і соціального середовища, у якому розвивається жива істота. Саме ці положення, так само як методи вивчення психічної діяльності, розроблені в рамках функціоналізму, визначили шлях подальшого розвитку психології.

Французька психологічна школа. Значний інтерес великої групи французьких вчених до проблем змісту і структури особистості закономірно привів їх до думки про важливість дослідження ролі культури і соціального середовища у процесі становлення психіки. Одним з центральних стало питання про співвідношення свідомого і несвідомого у психіці, впливу безсвідомих мотивів на вчинки людей, їх взаємоставлення один до одного. Природно, що перші роботи, в яких аналізувалася природа гіпнозу і навіювання, привернули увагу вчених до аномальних явищ, до людей, які страждають різними формами психічних захворювань. Ці роботи показали значення даних патології для дослідження психіки нормальних людей.

Інтерес до соціальних чинників, що впливають на зміст психіки, до безсвідомих установок, які діють на поведінку людини, дозволив об’єднати різні психологічні школи, як це було у французькій науці на межі ХІХ-ХХ ст. Підвищена увага до дослідження ролі навіювання і гіпнозу пов’язані з роботами Ф. Месмера (1734-1815), який пояснював природу гіпнозу «тваринним магнетизмом», тобто випромінювання особливих флюїдів, якими може бути «заряджений» гіпнотизер і навіть окремі предмети.

Вивчення гіпнотичних явищ цікавило не тільки медиків, але і психологів. Ці роботи давали можливість вивчити галузь безсвідомих явищ, що були поза зоною досяжності для звичайних експериментів. Не меншого значення мало дослідження чинників, що впливають на навіювання, які показували ступінь гіпнотичної залежності від віку, індивідуальних особливостей і психічного стану людини. Тому на межі століть дослідженням ролі гіпнозу у Франції займалися відразу дві школи – у Парижі та в Нансі.

Школою в Нансі керував А. Льєбо (1823-1905). Він активно використовував гіпноз при лікуванні різних соматичних і невротичних захворювань, досягаючи значних терапевтичних результатів. Досліджуючи природу гіпнозу, Льєбо висунув свою концепцію, у якій гіпноз розглядав як навіюваний сон. Шляхом навіювання можна викликати гіпнотичний стан (стан сну) практично у будь-якої людини. Пов’язуючи психологічні особливості такого стану в тому числі і з дією уяви, Льєбо, а потім і його учень Й. Бернгейм, розробили методи словесного навіювання. Запропоновані ними прийоми постгіпнотичного навіювання виявились дуже ефективними, їх клієнти несвідомо зберігали навіювану ним інформацію протягом багатьох років. Саме ці роботи привернули увагу 3. Фрейда під час його відвідування Нансі.

Займаючись лікуванням істерії, вчені цієї школи пояснювали істеричні симптоми (параліч діяльності чи чуттєвості без органічних уражень) навіюванням з боку іншої людини (сугестія) чи з боку самого суб’єкту (автосугестія), вважаючи, що таке навіювання і самонавіювання може відбуватися несвідомо.

Паризьку школу очолював Ж.Шарко (1825-1893), який після закінчення медичного факультету Паризького університету більше 30 років працював в одній з центральних неврологічних лікарень Сальпетрієр. Шарко вивчав спадкові форми нервових хворіб і неусвідомлені психічні явища, а також різні (у тому числі хронічні) захворювання нервової системи; він розробив ряд нових методів психотерапії (наприклад, душ Шарко). Захоплюючись питаннями психології художньої творчості, він також одним з перших відкрив психотерапевтичний вплив творів мистецтва.

Не дивлячись на широту професійних інтересів, найбільш, серйозну увагу Шарко приділяв проблемі істерії, різні прояви якої ним були вперше описані й досліджені. Розробляючи травматичну теорію істерії, Шарко відзначив схожість між поведінкою істериків і людей, які знаходяться в стані гіпнозу. На противагу роботам нансинської школи він стверджував, що до гіпнозу схильні головним чином особи, схильні до істерії.

Виходячи з цього, Шарко вперше почав широко використовувати гіпноз при лікуванні істерії. Оскільки він вважав істерію нервово-соматичним захворюванням, він і гіпноз, який з нею зв’язаний, відносив до патологічних явищ, зумовленим анатомо-фізіологічними причинами.

На основі багаторічних спостережень він виділив різні стадії гіпнозу - каталепсію; летаргію і сомнамбулізм. Роботи Шарко мали величезне значення для становлення психологічної науки, недарма серед його учнів були багато видатних психологів: П.Жане, Ж. Дежерин, 3. Фрейд, В. М. Бєхтєрєв.

Однак засновником французької школи психології по праву вважається інший видатний вчений, Т. Рібо (1839-1916). Після закінчення медичного факультету в Сорбонні він зайнявся вивченням філософії, одержав ступінь доктора філософських наук. В 1885 р. став професором Сорбони, а в 1888 р. – професором в Колеж де Франс, одному із самих престижних навчальних закладів Франції, де спеціально для Рібо була створена кафедра експериментальної і порівняльної психології, яку він очолював до 1902 р., передавши її згодом П. Жане. У 1906 р. він був обраний членом Французької академії наук.

Прагнення не тільки затвердити емпіричну психологію, але і завоювати нових її прихильників привело Рібо до думки про необхідність видання власного журналу. Цей журнал, отримавши назву «Філософський огляд», почав виходити у 1876 р., а в 1885 р. разом з Ж. Шарко і П. Жане він заснував Спілку фізіологічної психології. Як у журналі, так і в Спілці, організованими Рібо, переважали прихильники позитивного, емпіричного напрямку в психології. Але Рібо не був прихильником однобічного підходу до психологічних і філософських проблем, тому на сторінках журналу знаходили місце і статті прихильників класичної психології і метафізики. Всезагальну повагу, якою користався Рібо, визнання його заслуг у розвитку європейської, насамперед французької, експериментальної психології, одержали підтвердження на першому Міжнародному конгресі психологів, який відбувся 1889 р. у Парижі і головою якого одноголосно був вибраний Рібо.

Рібо був одним з найбільших представників експериментальної психології. В розвитку цього напрямку у Франції він зіграв роль не менш значну, ніж Вундт у Німеччині. Дотримуючись переважно спіритуалістичних поглядів у філософії, Рібо прийшов до висновку про необхідність будувати психологію на основі порівняльних і еволюційних принципів. Цей погляд був зв'язаний з його ідеєю про необхідність побудови психології як точної, позитивної науки, у якої особисті погляди дослідників відійшли б на другий план, поступаючись місцем неспростовним, експериментально доведеним доказам. Не зводячи емпіризм у безумовний принцип, він припускав можливість метафізичних, інтроспективних даних у тих випадках, коли пошуки істини були пов’язані з галузями, що не відносяться до точних наук. Але у своїх психологічних дослідженнях він прагнув до пошуку фізіологічних обґрунтувань для пояснення психічних процесів. Доводячи, що в основі психології повинні знаходитися природні науки, насамперед біологія, Рібо підкреслював, що психічні явища являють собою по суті епіфеномени різних станів мозку. Тому він вважав необхідним вивчати їх у нерозривному зв'язку з нервовими процесами, підкреслюючи, що психічне і фізичне не різні сутності, а сторони одного і того ж явища.

Багато праць Рібо, присвячені дослідженню практично всіх значних психологічних проблем (психофізичної проблеми, питань патопсихології, дослідження пам'яті, уваги, волі, емоцій, творчості і т.ін.), були перекладені багатьма мовами. Сучасники відзначали в них легкість викладу, достаток чітко перевірених фактів і обережність у висновках. Ця гідність у сполученні з новизною психофізичного підходу зробила їх популярними не тільки серед фахівців, але і серед досвідчених людей взагалі.

У 1870 р. вийшла перша робота Рібо «Сучасна англійська психологія», у якій він з позицій англійського асоціанізму критикував пануючу на той час у Франції спіри-туалістичну психологію, насамперед школу В. Кузена. У його наступній роботі «Сучасна німецька психологія» (1879) Рібо не тільки дав огляд стану психології того часу, але і виклав основи свого проекту побудови психології як емпіричної науки, що використовує дані патології як метод дослідження психіки нормальних людей.

Великого значення для розвитку емпіричної психології мав розроблений Рібо метод «природного експерименту». Ідея «природного експерименту», чи «експерименту, поставленого природою», була навіяна роботами К. Бернара. З погляду Рібо, це експеримент, який ставить над людиною природа, створюючи людей різного типу, з різним рівнем розвитку (дикуни, діти, дорослі цивілізовані люди) і різним рівнем психічного здоров'я (невротики, розумово відсталі люди і т.ін.). Доводячи значення «природного експерименту», Рібо підкреслював, що психологія не може залишатися наукою про білу, дорослу, досвідчену людину, пропонуючи в якості об’єкту психологічного дослідження тріаду душевнохворого-дикуна-дитини.

Цей метод використовувався багатьма відомими французькими психологами – П. Жане, Ш. Блонделем, А. Валлоном та ін. Душевна хвороба розглядалася ними як своєрідний патопсихологічний метод, як експеримент, більш надійний і репрезентативний (особливо для дослідження вищих психічних функцій), на відміну від експерименту психофізичного. Недолік психофізичного експерименту, з погляду Рібо, полягав, головним чином, у тому, що він не давав уяви про вищі психічні процеси, у формуванні яких, на його думку, значну роль грали соціальні чинники, які ігнорувалися при психофізичному дослідженні.

Рібо вважав штучним традиційний розподіл психічних процесів на пізнавальні, емоційні і вольові, підкреслюючи їхній тісний взаємозв'язок. Дослідження уваги, мислення, уяви привело Рібо, як і Н.Н. Ланге, до думки про велике значення рухових компонентів у їхньому розвитку. Отримані дані він виклав у книгах «Психологія уваги» (1889), «Хвороби пам'яті» (1881), «Хвороби особистості» (1885), «Хвороби волі» (1888), «Досвід дослідження творчої уяви» (1901) та ін., в яких Рібо прагнув реалізувати свою програму, залучаючи зібраний психіатрами обширний матеріал.

Одним з найбільш значних відкриттів Рібо є сформульований ним закон зворотного розвитку пам'яті. Він встановлює порядок старечого послаблення пам'яті, її утрати і процесу відновлення у випадку тимчасової втрати пам'яті. За цим законом, який також називається законом прогресивного розладу пам'яті, пам’ять втрачається в напрямку від нового до старого від складного до простого. Так, насамперед, втрачається сприйняття найближчих поточних дій, загальних ідей, відчуттів, дій. Спочатку страждає пам'ять на власні імена, далі – на конкретні предмети, ще пізніше – на абстрактні поняття. Довгострокове збереження в пам'яті абстрактного поняття Рібо пояснював тим, що спочатку для удержання їх у пам’яті була потрібна велика кількість часу і вправ. Приклади такого розладу пам’яті можна знайти в старечому слабоумстві, при хворобі Корсакова та інших захворюваннях.

Роботи Рібо здійснили значний вплив на А. Біне, П. Жане, А. Пьєрона, Ж. Дюма та інших дослідників. Недарма його учень Ж. Дюма адресував йому латинський вислів: «Ми усі вийшли із тебе»

Розвиток цього психологічного напрямку було продовжено учнем Ж. Шарко і колегою Т. Рібо ІІ. Жане (1859-1947). Він також прийшов до висновку про те, що експериментальна психологія повинна бути патологічною, тому що, знаючи психічні хвороби, можна вивчати нормальну психіку. Слідом за К. Бернаром він стверджував, що хворобливі та здорові стани підкоряються одним і тим же законам, тому що при хворобі спостерігається лише посилення чи послаблення явищ, що існують у нормальному стані.

Жане займався багатьма проблемами: розробляв методи дослідження таких психічних процесів, як сприйняття, увага, пам'ять; досліджував структуру свідомості й особистості, співвідношення свідомого і несвідомого у змісті психіки.

Зовсім по-новому, всупереч традиційним для того часу підходам, розглядав Жане проблему волі. Він вважав, що психічна діяльність у її примітивній, елементарній формі є діяльність автоматична, у її основі не лежить свобода волі. Доводячи вторинність природи волі, він писав про її похідність від об’єктивного процесу, в якому неодмінно представлена інша людина. При вольовому акті ми відчуваємо особливе почуття, почуття зусилля, що не спостерігається ні при якій дії іншого характеру. Іншими словами, воля – це вищий психічний процес, що володіє єдністю і неподільністю, який ми можемо спостерігати у всіх наших психічних процесах. Важливим моментом є те, що при усвідомленні дане враження підсилюється. У цьому полягає, на думку Жане, гармонія механізму вольової діяльності, при якій спостерігається синтез величезного числа образів та ідей. Відмінність вольового акту від автоматичного в тому і полягає, що автоматична дія визначається конкретним образом чи ідеєю, вони індивідуальні. Вчинки людини, що піддаються дії образу, так само індивідуальні, як і самі відчуття, що їх породили. Вольовий же акт стає наслідком судження чи загальної ідеї, тому він незалежний. Судження кожен раз стає новим і неочікуваним феноменом, що виникає серед механічних рухів, щодо яких воно є чимось не детермінованим і вільним.

Таким чином, вільною дія стає тому, що робиться розумною та здобуває світову і моральну цінність. Цей зв’язок волі з розумом і моральністю у значній мірі зближує позицію Жане з поглядами російських психологів початку XX ст., які також розглядали волю не як спонтанну активність, а як похідне інтелектуального розвитку і соціальної ситуації. Спільним є і підхід до проблеми становлення внутрішнього світу людини, який, на думку Жане, будується в результаті прийняття зовнішніх правил і норм поведінки – соціалізації. Але вчений підкреслював, що це не пасивний процес, інтеріоризація відбувається у процесі активної переробки інформації.

Вивчаючи структуру свідомості, Жане підкреслював, що всі високі прояви духу будуються на основі нижчих, де дія, почуття і розум злиті воєдино. При цьому вищі психічні функції володіють важливою якістю – єдністю (наприклад, вольові дії, особистість, що підкоряє усі вчинки єдиній меті), вони синтезують усі елементарні функції.

З цього положення витікала необхідність вивчення елементарних форм свідомості. Клінічні спостереження Жане показали, є так звана рудиментарна свідомість, що зберігає ізольовані відчуття, не здатні діяти один на одного. Початкове відчуття може викликати інші образи, кожен образ залишається ізольованим, не з’єднуючись з іншими і не діючи на них. У рудиментарній свідомості не тільки відчуття, але й емоції, асоціації ідей можуть існувати в зародковому стані. Характерною ознакою цієї свідомості являється те, що вона безособова, тобто не здатна визвати ідею про наше «Я».

На основі отриманих матеріалів Жане вивів закони, яким підкоряються ізольовані феномени свідомості: 1) відчуття й образи супроводжуються тілесним рухом, без якого вони не можуть існувати; 2) усяке визнане у свідомості відчуття чи образ залишається там доти, поки не витісниться іншим відчуттям; 3) всяке відчуття й емоція прагнуть розвиватися і завершуватися, вони виявляються завжди в специфічних рухах і діях.

Рудиментарна свідомість являє собою, на думку Жане, низький рівень у структурі свідомості. На наступних ступенях у ієрархії знаходяться пам’ять, характер і особистість. Пам’ять пов’язана пізнаванням і локалізацією ідей, при цьому суттєвим елементом згадування є образне відтворення раніше пережитого відчуття. Інакше кажучи, для роботи пам’яті необхідно володіти здатністю відчувати відчуття. Складні психічні явища, ідеї, вільні рухи, мова і т.ін. у будь-якої людини в кожний момент її життя складаються з образів певної категорії, і згадування цих складних елементів залежить від відтворення відповідних елементарних образів.

Єдність психічних явищ, помічених і зрозумілих, дає початок поняттю про «Я». Це є синтез психічних явищ, а не асоціація ідей, тому що остання має на увазі лише автоматичне відтворення явищ одне за іншим. Навпаки, «Я» – це судження, що синтезує різні факти, констатуючи їх єдність з різних психічних явищ, викликаних внутрішніми враженнями або автоматичною грою асоціації, що утворюють нову ідею – поняття про особистість. Так Жане прийшов до важливого положення своєї теорії про те, що в основі утворення особистості, чи «Я», лежить память. Якщо пам’ять змінюється, то її модифікації приводять до зміни особистості й усього психічного життя. При цьому він відзначає, що без взаємодії між людьми неможливий розвиток психіки, становлення особистості.

Жане вибудував трьохступеневу структуру свідомості: елементарні відчуття, потім пам’ять, а на ній базується «Я», чи особистість. Причому він розділяв ці поняття, говорячи про те, що особистість за своєю природою метафізична, незмінна і неподільна, а ідея про «Я» змінюється протягом життя. При цьому хвороби торкаються саме області «Я».

Деталізуючи цю схему, Жане писав про те, що саму високу ступінь займає функція схоплювання реальності у всіх її формах, тобто функція реальної дії, причому ця дія може реалізуватися як у фізичному, так і у соціальному середовищі. Друга ступінь ієрархії – ті ж операції, але позбавлені того, що приводить їх у досконалість, тобто гостроти почуття реального; це дії без точного пристосування до нових фактів, «дії і сприйняття». На третій ступені – ідеї, міркування, уява, безплідні мріяння, а на найнижчому рівні знаходяться рухові збудження, погано пристосовані, безкорисливі.

Таким чином, Жане вказував на ієрархічність психічних явищ, розуміючи під цим не просто зміну однієї ступені іншою, а процес складної взаємодії, синтезу психічні образи. Цей підхід спростовував ідею Спенсера про те, що людська свідомість у кожен момент містить тільки одне явище, а психічне життя полягає в їхній послідовній зміні. Жане підкреслював, що всі люди в кожний момент часу мають різну кількість ідей. Психічне життя – це чергування явищ, причому кожне з них складається з безлічі елементарних фактів.

Під впливом різних чинників (втоми, душевного потрясіння) у суб’єкта спостерігається зниження психологічної активності. При цьому вищі явища, наприклад, вольові дії, стають неможливими, а нижчі зберігаються і розвиваються на місці вищих, тобто відбувається заміщення. При цьому зникають практично всі соціальні функції, пов’язані із взаємодією з іншими людьми, тому що їх виконання вимагає великої напруги.

Жане також ввів у психологію таке важливе поняття, як звуження поля свідомості. Поле свідомості – це найбільша кількість простих чи відносно простих образів, які одночасно можуть знаходитися в одній і тій самій свідомості. Вундт називав це «пункт внутрішнього погляду». Поле свідомості може змінюватися згідно полю зору, воно зовсім не однакове у всіх людей і не залишається завжди незмінним в одного і того ж суб’єкта. Звуження поля свідомості – це психічна слабість, що складається у зменшенні кількості усвідомлених явищ. На думку Жане, обмежене поле свідомості властиве хворим людям і дітям. У дітей це проявляється в переривчастих діях, хвилинному гніві чи сльозах, а у хворих – у неуважності чи зосередженні свідомості на будь-якому одному пункті, забуванні про присутніх і т.ін. Звуження поля свідомості відповідає рудиментарній психіці.

Дослідження причин звуження поля свідомості привело Жане до аналізу дуже важливого для психології питання про співвідношення свідомого і несвідомого в людській психіці. При цьому він вибудував свою концепцію психіки, відмінну від відомої теорії Фрейда. Вивчення пацієнтів з різними психічними захворюваннями показало, що психічні розлади впливають на збудження окремих функції, при цьому спостерігається дисоціація (розпад, розкладання) або недавно створеної функції, або давньої. В умовах дисоціації давня функція, яку Жане відносив до підсвідомості, залишається майже недоторканою. При цьому функції, що знаходяться в області несвідомого, відокремлені від особистої свідомості. Іншими словами, під несвідомою дією розуміється такий акт, який має усі ознаки психічного акту, за винятком того, що він ніколи не усвідомлюється субєктом, який його виконує. Наприклад, спогади залишаються, незважаючи на амнезію, мова і ходіння виявляються у сні, незважаючи на мутизм і параліч у стані неспання. Таким чином, зовнішнім діям властива розумність, хоча і здійснюються поза нормальною свідомістю суб’єкта.

Свідомість пов’язана з реальністю і виявляється в активній діяльності. Ця діяльність являє собою синтетичну, з’єднує кілька явищ в одне нове, відмінне від них. При цьому існують два способи пізнання явищ: безособистісне відчуття й особисте сприйняття. Свідоме відчуття – це складне ціле, у якому комбінуються психічні елементи, які відповідають простим рухам. Відчуття організуються в більш складні стани – загальні відчуття, останні поєднуються між собою й утворюють у кожний момент особливу єдність, яка називається ідеєю про особистість. Інші психічні комбінації утворюють різні поняття зовнішнього світу. Однак, головними чинниками, що визначають особистість людини, на думку Жане, є два види психічної діяльності творча і консервативна. Творча діяльність синтезує сприйняття в судження, загальні поняття, художні, моральні чи наукові концепції. Консервативна ж пробує зберігати і повторювати інформацію (асоціація ідей, пам’ять). Фізичне здоров’я і гармонія духу залежать від сполучення цих сторін психіки – творчої і консервативної.

Поряд з дослідженнями психіки на основі залучення даних психіатрії в цей період у французькій психології стала школа, яка в центрі уваги ставила вивчення соціальних контактів. Якщо в першому випадку для дослідження закономірностей формування психіки використовувався клінічний метод, то в другому – вивчення людей у різних соціальних ситуаціях, у тому числі і кроскультурні дослідження.

Початківцем цього напрямку, що отримав назву французької соціологічної школи, став Е.Дюркгейм (1858-1917). Розвиваючи позитивістську концепцію Конта, він прагнув створити об’єктивну соціологію як науку про суспільство, що вивчає особливу духовну реальність. Він увів термін «соціологізм», під яким розумів незводимість соціальної реальності до біологічних і психологічних явищ. Суспільні явища необхідно пов’язувати з особливим соціальним середовищем, з визначеним типом суспільств, знаходячи в його характеристиках причини феноменів, що вивчаються .

Дюркгейм підкреслював, що суспільство складається з індивідів, але це не просте понання частин, суспільства немає там, де є одні тільки індивіди. Над індивідом стоїть вища духовна влада – колектив. Метою колективного життя, на його думку, є інтеграція індивідів у співтовариства, які наділені моральним авторитетом і тому здатні виконувати виховну функцію.

Індивід має потребу в суспільстві, тому що в згуртованому колективі людина не віддається тільки своїм, часто слабким, силам, але «має частину участі в колективній енергії, знаходить у ній підтримку в хвилини слабкості й упадку». Тому, як відзначав Дюркгейм, у групі люди можуть навіть пожертвувати своїми інтересами заради загальної мети, а інтелектуальний розвиток часто пов’язаний з прагненням виконати своє соціальне призначення, тобто вищі форми людської діяльності мають колективне походження.

Аналізуючи відносини між особистістю і соціальною солідарністю, вчений підкреслював, що індивід, стаючи усе більш автономним, у той же час сильніше залежить від суспільства, причому ці процеси відбуваються паралельно. На основі своїх досліджень він приходив до висновку про те, що в основі формування суспільства знаходиться механічна і органічна солідарність. Механічна солідарність – це солідарність внаслідок подібності. При пануванні в суспільстві цієї форми єднання індивіди мало чим відрізняються один від одного, вони відчувають ті ж почуття, прихильні тим же цінностям, суспільство згуртоване, тому, що індивіди ще не диференційовані. Такий організм характерний для ранніх первісних суспільств.

При органічній солідарності згуртованість заснована на соціальній диференціації. Індивіди не схожі один на одного, проте можуть співіснувати один з одним, працювати, приймати цінності іншого і т.ін. Цей тип суспільства характерний для сучасних цивілізацій, культурних суспільств, основна характеристика яких – існування високої моралі, якій підкоряються всі, незалежно від віросповідання, місця проживання і т.ін.

Звідси випливає головна ідея Дюркгейма про те, що колективна свідомість відрізняється від індивідуальної, тому що розвивається за своїми законами, а не є результатом чи вираженням індивідуальних свідомостей. При цьому під колективною свідомістю він розумів «сукупність загальних вірувань і почуттів, притаманних у середньому членам якого-небудь суспільства». Так він прийшов до висновку про те, що індивід виникає із суспільства, а не суспільство з індивідів, оскільки властивості соціальної системи не можуть бути пояснені сумою елементів чи зведені до неї.

Колективне життя, як і психічне життя індивіда, складається з явищ, при цьому індивідуальні і соціальні явища порівнюються між собою, тому що в обох сферах соціальної і психічної – виявляється один і той же закон. Колективне явищеце особливий факт соціального життя, який визначає бачення світу окремою особистістю. Воно являється зовнішнім щодо індивідуальної свідомості, а потім поступово інтеріоризується ними.

Суспільство являє собою сукупність асоційованих індивідів, і система, яку вони утворюють, видозмінюється у залежності від їхнього розташування на території, від кількості і характеру способів спілкування і суспільної свідомості. Дуже важливі і соціальні явища, тобто найбільш характерні особливості колективного життя – релігійне вірування, обряди, правила моралі, правові розпорядження і т.ін. Вони обов’язкові, тому даний спосіб діяльності і мислення індивіда не створений ним, а йде ззовні, із соціуму. Ці особливості які встановлюються в конкретному співтоваристві відносин і впливають головним чином на характер колективних явищ.

Висловлені Дюркгеймом ідеї про розвиток колективної свідомості були використані при вивченні традиційних культур відомим психологом, філософом і етнографом Л. Леві-Брюлем (1857-1939).

У роботах «Первісне мислення» (1922), «Первісна душа» (1927) він використовував багатий етнографічний матеріал про життя народів Африки, Австралії, Океанії, що знаходяться на різних етапах соціокультурного розвитку. Спираючи на висунуте Дюркгеймом поняття «колективне явище», Леві-Брюль стверджував, що різним соціально-історичним структурам відповідають певні типи мислення. Виходячи з цього положення, він сформулював теорію про два типи мислення – первісне і логічне. У книзі «Розумові функції в низьких суспільствах» (1910) він описав первісне мислення, характеризуючи його як містичне за змістом, паралогічне (дологічне) по способу організації: не чуттєве до протиріч і непроглядне для досліду. На відміну від мислення представника цивілізованого суспільства воно не орієнтоване на встановлення логічних зв’язків, а підкоряється закону партиципації (причетність), у силу якого предмети поєднуються не за суттєвими властивостями, а за містичними якостям, які їм приписуються .

Леві-Брюль підкреслював, що «пралогічне» і «логічне» мислення являють собою не змінюючі одне одного стадії, але співіснуючі типи мислення. Пралогічне мислення, визначаючи зміст колективних явищ первісної людини, не поширюється на сферу особистого досвіду і практичних дій. У той же час у сучасному суспільстві, в якому домінує логічне мислення, зберігаються і сліди пралогічного, наприклад у релігії, мора-лі, обрядах. Таким чином, у процесі історичного розвитку змінюється співвідношен-ня між первісним і логічним мисленням, причому частка останнього збільшується.

Погляди Дюркгейма і Леві-Брюля вплинули на концепції багатьох вчених: М. Гальбовакса, Ш. Блонделя і у деякій мірі навіть Ж. Піаже. Так, багато характерних рис егоцентричного мислення, притаманного дітям, мають безсумнівну подібність з описаннями пралогічного мислення Леві-Брюля.

Вивченням соціальних контактів людей і їхнього впливу на психіку окремої людини займався також Г.Тард (1843-1904). Він був не згодний з концепцією соціологізму Дюркгейма, головним чином з його думками про механізми формування колективних явищ. Концепція Тарда склалася під впливом робіт Льєбо і Шарко, котрі довели велике значення навіювання і гіпнозу в житті суб’єкта.

Тард запропонував концепцію, відповідно до якої основою соціальних звязків особистості служать три чинники: наслідування, винахід і опозиція (протидія інноваціям). У книзі «Закони наслідування» (1893) він, виходячи з логічного аналізу різних форм взаємодії, доводив, що серед цих чинників домінує наслідування як основа присвоєння індивідом установок, вірувань, почуттів інших людей. Навіювані ззовні думки і емоції визначають характер душевної діяльності як у стані сну, так і при неспанні.

Групову поведінку Тард трактував як гіпнотизацію багатьох людей, засновану на імітації, а саме цю поведінку – як одну з форм сомнамбулізму. У роботі «Соціальна логіка» (1895) він писав: «…усе, що людина вміє робити, не навчаючись на чужому прикладі (ходити, їсти і ін.), відноситься до розряду фізіологічних явищ, а володіння якими-небудь предметами, переваги в їжі і т.ін. – результат соціального життя...» Він підкреслював, що в суспільстві наслідування має таке ж значення, як спадковість у біології. У результаті складних взаємодій виникають «винаходи», які також поширюються за законами наслідування.

Роботи французьких вчених допомогли розширити предмет психології, включивши в нього не тільки несвідоме, але і колективну психіку. Найбільш важливим результатом їхніх досліджень стало усвідомлення нового чиннику, що впливає на становлення психіки, – культури, історичного розвитку суспільства. Це дозволило представити людину як результат не тільки біологічного, але і культурно-історичного розвитку, показало нові аспекти взаємозв’язку психології з філософією, історією, соціологією. Збагатило психологічну науку і появу нових методів дослідження психіки, наприклад, клінічного, використавши матеріал патологічного розвитку, і кроскультурного, що дозволяв провести порівняльний аналіз розвитку психіки в різних народів.

Описова психологія. Своєрідний підхід до формування психологічної науки розроблений у теорії німецького вченого В. Дильтея (1833–1911). Якщо всі описані вище напрямки виходили з розуміння необхідності формування експериментальної, емпіричної психології і розвитку її зв’язків з природничими науками, то Дильтей відстоював важливість її зв’язку з філософією (перш за все з філософією Гегеля), відкидаючи пріоритет експерименту над спостереженням.

Дильтей був автором напрямку, що одержав назву «філософія життя». Центральним у цій концепції стало поняття про живий дух, що розвивається в різних історичних формах. З цих позицій вчений підійшов і до проекту створення нової, описової психології, який був викладений ним у роботі «Ідеї описової психології» (1894). Дильтей вважав, що описова психологія повинна існувати поряд з пояснювальною, яка орієнтується на науки про природу, і повинна стати основою наук про дух.

Відкидаючи традиційну метафізику, Дильтей висловлювався і проти позитивізму, проти перенесення методів природознавчих наук у психологію, що має потребу у власному методі і власній методології. У своїй критиці «пояснювальної» психології Дильтей підкреслював, що поняття причинного зв’язку взагалі не застосовується в області психічного (й історичного), так як тут впринципі неможливо передбачити, що піде за досягнутим станом. Оскільки дати точне і об’єктивне обґрунтування отриманим при досягненні особистісних переживань фактам практично неможливо, психологія повинна відмовитися від спроб пояснення духовного життя, поставивши собі за мету опис і аналіз психічних явищ, намагаючись зрозуміти окремі процеси із життєвого цілого. Саме такий підхід зробить психологію ведучою, основною дисципліною для всіх наук про дух, усіх наук про людину.

Цей підхід у трохи змінному вигляді одержав на початку XX ст. назву психологізм; у рамках даного підходу психологія розглядалася як методологія наук про духовне життя.

Свою психологію Дильтей називав описовою і розчленованою, протиставляючи опис – поясненню, розчленуванню, конструюванню схем з обмеженої кількості однозначно визначених елементів. Він виступав і проти традиційного для того часу асоціативного підходу до психіки, розуміння її як сенсорної мозаїки, що складається з елементів. Замість елементів він пропонував внутрішньо пов’язані структури, що лежать в основі душевних процесів, розвиток яких визначається метою. Цілісність і цілеспрямованість являють собою, на думку Дилтея, специфічні риси проявів душі. Хоча саме ці якості не були ним привнесені у психологію (про це говорили й інші вчені, наприклад Брентано і Джемс), але принципово новим у концепції Дильтея було прагнення вивести їх не з органічного, а з історичного життя, з суто людських видів діяльності, які відрізняються втіленням переживань у творах культури.

Одним з центральних у його теорії стало поняття переживання. Воно виступало не у вигляді елементу свідомості, а у вигляді внутрішнього зв’язку, невіддільного від її втілення в духовному, надіндивідуальному продукті. Тим самим індивідуальна свідомість співвідносилась зі світом соціально-історичних цінностей, зі світом духовності. Важливою зв’язуючою ланкою як між культурою і людиною, так і між окремими науками (філософією, історією, психологією) стала герменевтика, чи вчення про тлумачення, що у теорії Дильтея було засобом відтворення неповторних культурних світів минулого.

Унікальний характер об’єкту дослідження (духовний світ), на думку вченого, визначав і унікальність методу. Ним служить не пояснення явищ у прийнятому натуралістами змісті, а розуміння, осягнення. Він писав, що «природу ми пояснюємо, а духовне життя посягаємо». Збагнення ґрунтується на аналізі безпосередніх переживань «Я». Воно істотно відрізняється від інтроспекції, оскільки відкриває зміст не тільки свідомого, але і несвідомого. Це інтуїтивне почуття допомагає зрозуміти, а потім і описати сенс життя, включивши суб’єктивні переживання в контексті культурного середовища, у якому живе людина. Орієнтація Дильтея на несвідомі духовні, моральні переживання, які складають суть людської особистості, дала підставу С.Л. Рубінштейну назвати його психологію «вершинною», на відміну від «глибинної» психології Фрейда, яка бачила в несвідомому лише біологічні потяги.

Ідея Дильтея про зв’язок окремої особистості з духовними цінностями, накопиченими людством, була розвинута його учнем З.Шпрангером (1882-1963). Як і Дильтей, він вважав, що ведучим методом дослідження духовного життя є розуміння, тобто безпосереднє збагнення смислу психічних явищ. У той же час, прагнучи до більш об’єктивного збагнення психічного життя, центральним у своїй концепції він зробив не переживання, а духовну активність «Я», у якій реалізуються смислові зв’язки зі змістом визначеної культури, які виражені в системі цінностей конкретної людини. Таким чином, суб’єктивні переживання людини розглядалися в їх співвідношенні з надіндивідуальними сферами об’єктивного духу.

У праці «Форми життя» (1914) Шпрангер доводив, що основною задачею психології є дослідження відношення індивідуальної духовної структури людини до структури «об’єктивного духу», тобто вивчення основних типів спрямованості людини, які він і назвав «формою життя». В основі цієї спрямованості лежить переважаюча орієнтація на ті чи інші цінності.

Ним було виділено шість основних типів об’єктивних цінностей: теоретичні (область науки, проблема істинності), економічні (матеріальні блага, корисність), естетичні (прагнення до оформлення, до самовиразу), соціальні (суспільна діяльність, спрямованість до чужого життя), політичні (влада як цінність), релігійні (сенс життя). В кожній людині можуть бути представлені орієнтації на всі ці типи цінностей, але в різній пропорції, якась (чи якісь) з них при цьому будуть домінувати. Це домінування і визначає переважну форму життя даної людини, сферу її діяльності і переживань. Виходячи з того, яка група цінностей домінує, Шпрангер виділяв відповідно теоретичну людину, економічну, соціальну, політичну і релігійну. Форма життя являє внутрішню, духовну освіту, тому для більш повного розвитку особистості дорослий повинен вгадати цю форму у дитині й будувати її навчання, виходячи з того, яка діяльність для неї буде пріоритетною.

Описова психологія показала нові можливості побудови психології як гуманітарної науки, відкрила недоліки суто природничо-наукової орієнтації психології, яка переважала у той час. Деякі з них стали більш очевидними з часом, але в той момент пріоритетність об’єктивної, експериментальної психології були настільки очевидні, що докори і побоювання Дильтея більшістю психологів не були почуті. Розповсюдженню його поглядів перешкодила і обмеженість самого підходу Дильтея, що не бачив нових перспектив, які відкривають перед психологією експеримент, і зв’язок з точними науками.

Майже всі школи, що з’явилися на межі ХІХ-ХХ ст., проіснували недовго, їх заміна була продиктована об’єктивними обставинами. При всій їх новизні вони були ще пов’язані зі старою, асоціативною психологією, у суперечках з якою вони і народилися. У той же час сама їх поява та дискусії, що виникали при одержанні результатів нових досліджень, показували нагальну потребу для психології сформувати новий підхід до розуміння психічного, нову методологію вивчення психіки, що і привело до появи тих шкіл, які визначили психологію в XX ст.

Питання на семінар:

 1. Структуралізм. Вюрцбургська школа. Функціоналізм.

 2. Французька психологічна школа.

Питання на самостійну роботу:

1. Теорії представників Вюрцбургської школи.

2. Побудова психології в структуралізмі, функціоналізмі й описовій психології.

3. Загальне і відмінне в американському та європейському функціоналізмі.

Література:

 1. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології ХХ століття: Навч. посібник / Вст. ст. В.О.Титаренка. Т.М.Титаренко. Вид. 2–ге, стереотип. – К.: Либідь, 2003 – 992 с.; іл.

 2. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии.-М, 1995.

 3. Выготский Л.С. Вопросы теории и история психологии ∕∕ Собр.соч.:

 4. В 6 т.М., 1982.

 5. Вундт Б.В. проблемы психологии народов. М., 1998.

 6. Гартли Д. Избранные сочинения. М., 1934.

 7. Гоббс Т. Сочинения В 2 т. М., 1964.

 8. Грат Н.Я. Основы експериментальной психологии. М.,1986.

 9. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности.- М., 1999.

 10. Кант И. Критика чистого разума ∕ Соч. в 6 т. М., 1964.

 11. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983.

 12. Ламетри Ж. Избранные сочинения. М.,Л., 1925.

 13. Локк Д. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1966.

 14. Лейбниц Г.В. Сочинения: В 4 т.-М., 1982.

 15. Марцинковская Г.Д. История психологии.-М.: Изд. Центр «Академия», 2001.-554 с.

 16. Маслоу А. Психология бытия. М., 1997.

 17. Московиси С. Век толп. М., 1996.

 18. Мірчук І. Світогляд українського народу∕∕ Наук. збірник ІВУ.-1942.

 19. Нариси з історії вітчизняної психології ХІХ ст.: У 2 т.∕ за ред.Г.С.Костюка. Київ, 1955.

 20. Павлов І.П. Умовний рефлекс ∕ Вибрані твори ∕.К., 1949.

 21. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии.-Ростов Н∕Д., 1996-т.1,2.

 22. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии.- М., 1997.

 23. Солсо Р.Л. Когнитивная психология.-Спб., 1996.

 24. Франк С.Л. предмет знания. Душа человека. Спб, 1995.

 25. Фромм Э. Душа человека.М., 1992.

 26. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции.-М., 1991.

 27. Франкл В. Человек в поисках смысла.М., 1990.

 28. Челпанов Г.И. Мозг и душа.-М., 1912.

 29. Юнг К. Психологические типы. М., 1985.

 30. Юнг К. Археотип или символ. М., 1997.

 31. Ярошевский М.Г. История психологии.-М., 1996.

 32. Ярошевский М.Г. Психологія ХХ століття, 1994.

ЛЕКЦІЯ 13

Тема 12

Розвиток галузей психології

План:

 1. Основні теорії в галузі соціальної психології.

 2. Зародження етнічної психології.

 3. Становлення психології розвитку.

 4. Зародження та розвиток диференційної психології.

1. Основні теорії в галузі соціальної психології

Переконання, що соціальна психологія має коротку історію, але багате минуле, поділяється, напевно, абсолютною більшістю соціальних психологів незалежні від їхніх теоретичних пристрастей й стало вже традиційним для історико-гносеологічних оглядів у даній галузі психології. Багато в чому подібна узгодженість думок визначається тим, що проблема соціальної детермінації різних психологічних реальностей має багатовікові традиції, причому не тільки вчення, але й сумніви.

Історія цього гуманітарного знання йде від Аристотеля й Платона, Гоббса й Локка, Дюркгейма й Тарда до сучасності. Предмет соціальної психології як самостійної науки складався багато в чому через спроби відповісти на ці питання. Й у цьому розумінні «багатство минулого» соціальної психології визначається західноєв-ропейською традицією постановки проблеми людини.

Уже в античній філософії виникають два діаметрально протилежні підходи до розв'язання питання про взаємовідносини індивіда і суспільства, представлені поглядами Аристотеля та Платона. Філософію Аристотеля загалом називають «соціологічно орієнтованою», оскільки він розглядає людину як «соціальну тварину». Вихідним пунктом його світоглядної концепції був індивід як джерело усіх соціальних форм. Платон у своїх працях «Держава» та «Закони» висловлює зовсім іншу точку зору: суспільство у нього є первинною, незалежною змінною, що зумовлює розвиток особистості. Розглядаючи соціальну поведінку людини, він виходив з її фізіологічної природи, що об'єднує в собі три частини: голову, серце і живіт. Залежно від переважання тієї чи іншої частини розрізняються й індивідуальні характери людей та їхнє призначення в суспільстві. Так, у філософів переважає розум, у воїнів – воля, мужність, у ремісників – тілесні потяги. На подібних засадах Платон розрізняє й окремі народи.

У подальшому проблема співвідношення соціального та індивідуального розв'язувалася різними дослідниками з наголосом або на «соціоцентризмі», або на «індивідуалізмі».

Під впливом традицій християнства та розвитку капіталістичних відносин суспільну думку поступово почала опановувати ідея індивідуалізму. Це виражалося, зокрема, в тому, що головним напрямком соціальних розробок стає потік рушійних сил поведінки індивіда, які, на думку мислителів, зумовлювали утворення, розвиток і функціонування суспільства, держави, її політичного та економічного життя.

Самі ж рушійні сили вчені уявляли неоднаково. Т.Гоббс, відомий англійський філософ XVIІ ст., вбачав їх у прагненні людини до влади. А.Сміт, один із засновників класичної політичної економії, – у симпатіях та прагненні до задоволення власних інтересів. Ще один англійський філософ, І.Бентам, головним принципом поведінки вважав принцип корисності, задоволення, добра. Індивідуальні (приватні) інтереси він розглядав як єдино реальні, а суспільні, на його думку, є сукупністю індивідуальних інтересів.

Разом з тим не була забута і «соціоцентрична» традиція Платона. У різних варіантах вона тлумачилась відомим італійським політичним діячем і мислителем Н.Макіавеллі, французьким філософом, соціологом та економістом П.Прудоном та ін.

У XVIII ст. у працях Ш.Монтеск'є, Ж.-Ж.Руссо, К.Гельвеція та інших авторів ми знаходимо численні (хоч і розрізнені, а часто й непослідовні) висловлювання щодо поведінки людей у суспільстві, впливу, який вони справляють один на одного, їхніх традицій та звичаїв. Багато з висловлених ними думок підготували грунт для перших соціально-психологічних концепцій, для виокремлення соціальної психології в самостійну галузь знань, становлення та розвитку її певних етапів та напрямків.

У середині XIX ст. спостерігається значний прогрес у розвитку низки наук, які пояснювали різні процеси суспільного життя. Це, зокрема, мовознавство, антропологія, етнографія, археологія, кримінологія та ін. У суспільстві виникає потреба виділення нового класу проблем, які не належали до компетенції жодної з існуючих наук. Ця потреба виявилася і в розвитку соціології та психології. На думку Т.Шибутані, соціальна психологія стала незалежною тому, що спеціалісти різних галузей знання не в змозі були розв'язати деякі свої проблеми. У той період у психології панували ідеї асоціонізму, а тому психологія розвивалася переважно як психологія індивіда. Інтерес до соціально-психологічних проблем лише зароджувався в річищі основних теоретичних концепцій.

Прогрес суспільних наук у середині XIX ст. сприяв виділенню соціології в окрему науку, основоположником якої вважається французький філософ-позитивіст Огюст Конт. Спочатку соціологи намагалися пояснювати соціальні явища за допомогою законів, запозичених з інших галузей знань. Спроба такого пояснення за допомогою біологічних законів не увінчалася успіхом, і це змусило вчених звернутися до законів психології як пояснювальної моделі для соціальних процесів. Спочатку це була редукція до індивідуальної психіки (Г.Тард), але коли такі спроби продемонстрували свою неспроможність, соціологи стали зводити закони соціального життя до законів колективної психіки. Формується особливий психологічний напрямок у соціології, основоположником якого став Л.Уорд, а головні його ідеї викладені в працях Ф.Гіддінгса. На думку останнього, соціальний факт є ні чим іншим як соціальним розумом. Тому його дослідженням повинна займатися «психологія суспільства», або, що те саме, соціологія.

Психологічний напрямок у соціології виявився досить життєздатним, що мало свої позитивні та негативні наслідки. Поряд з цікавими знахідками, які стосувалися окремих характеристик психологічних сторін соціальних явищ, значною мірою заплутаним виявилося питання про специфіку соціально-психологічного знання, що призвело до труднощів у розмежуванні психологічного напрямку в соціології та соціальній психології.

Більшість спеціалістів з історії психології вважають, що сучасна соціальна психологія була започаткована такими теоретичними напрямками (концепціями), як «психологія народів», «психологія мас», теорія «інстинктів соціальної поведінки». Виникли вони в XIX ст. не випадково. Саме в цей час із особливою гостротою виявляються соціальні суперечності, пов'язані із закономірностями розвитку капіталістичного суспільства. З одного боку – це розвиток продуктивних сил, формування націй, зростання чисельності населення, поява пролетаріату як реальної масової сили. З другого посилення класової боротьби, загострення національних конфліктів, колоніальні загарбання, міждержавні війни.

Спробою дати наукове пояснення цим суспільним явищам і були згадані теоретичні розвідки.

Концепція «психології народів» виникла в Німеччині, її засновниками були німецькі вчені М.Лацарус, Г.Штейнталь і В.Вундт. У 1860 р. вийшов перший номер «Журналу психології народів і мовознавство», в якому опублікована стаття М.Лаца-руса та Г.Штейнталя «Вступні міркування про психологію народів». У 1863 р. В.Вундт під впливом їхніх ідей виклав у книзі «Лекції про душу людини і тварин» своє розуміння психології народів. Головний же розвиток його ідеї одержали в «Психології народів» (1900 р.).

Спираючись на вчення Г.В.Ф.Регеля про «об'єктивний дух», М.Лацарус і Г.Штейнталь твердили, що сутність людини полягає в її суспільному бутті, тільки у взаємозв'язку із собі подібними вона може стати тим, ким має бути. Головна сила історії, на їхню думку, – народ, або «дух цілого», який виявяється в мистецтві, релігії, міфах, звичаях тощо. Індивідуальна свідомість є лише його продуктом, ланкою деякого психічного зв'язку. Виходячи з цього, в основу концепції «психології народів» В.Вундт поклав ідею про деяку надіндивідуальність душі, її надіндивідуальну цілісність, яка й становить народ, націю. Душа чи ДУХ конкретного індивіда – це лише частина народної душі, психологія якої виражена у мові, міфах, звичаях, релігії, фольклорі. Проте твердження, що ціле (психологія народу) більше, ніж сума його часток (психологія індивіда), не пояснювало своєрідності ні індивідуально-психологічного, ні соціально-психологічного.

Прибічником концепції «психології народів» був також професор Харківського університету, філолог-славіст О.О. Потебня, котрий розвивав ідею про єдність мови народу та його духовних особливостей. Психологія народів, писав він у книзі «Думка і мова», повинна показати можливість відмінності національних особливостей і будови мов як наслідку загальних законів народного життя. Для О.О.Потебні характерним є історичний підхід до аналізу мислення народу, його мови. Саме слово, на думку вченого, є головним етноформуючим і водночас етнодиференціюючим чинником, тому втрата народом своєї мови означає втрату національної своєрідності. У його творах була здійснена спроба подолати дуалізм соціального та індивідуального за допомогою мови як засобу спілкування.

Незважаючи на деякі розбіжності у міркуваннях представників цього напрямку, можна виокремити головну ідею концепції: психологія стикається з феноменами, які існують не в індивідуальній свідомості, а в свідомості народу. Тому є необхідність в існуванні спеціального розділу науки, який висвітлюватиме зазначені проблеми.

Оцінюючи загалом концепцію «психології народів», можна сказати, що вона радше була етнопсихологією, ніж соціальною психологією. Розвиваючись у річищі «соціоцентричного» підходу, вона абсолютизувала суспільний (колективний) бік буття людини на шкоду своєрідності, неповторності Індивідуального.

Засадовою стосовно концепції «психології мас» була ідея співвідношення соціального та індивідуального. Головними її представниками були французький соціолог і юрист Г.Тард, французький соціолог Г.Лебон, італійський юрист С.Сігеле.

Натовп та масові явища завжди привертали увагу політичних діячів, представників громадської думки. Явища симпатії, наслідування, навіювання, поведінки особистості в натовпі, взаємодії лідера та маси на зломі ХІХ-ХХ ст. були предметом ретельного вивчення багатьох учених різних країн.

Г.Тард у праці «Закони наслідування» (1890) рушійною силою психології і всього соціального розвитку визначав наслідування, яке відіграє у суспільному житті таку ж роль, як спадковість у біологічному.

У 1895 р. була видана книга Г.Лебона «Психологія народів і мас», де він виокремлює чинники, що зумовлюють напрямок суспільного руху: душа раси, вплив вожаків, наслідування, навіювання і взаємне зараження, а також головні ознаки маси – знеособленість, втрата інтелекту та особистої відповідальності, домінування почуттів. Маса, таким чином, за своєю природою нев поряд кована, хаотична, тому їй потрібен вождь, роль якого може виконувати «еліта». Висновки, які грунтувалися на спостереженнях за поведінкою людей у масі в умовах паніки, були екстрапольовані на всі масові дії.

У тому ж 1895 р. з'явилася праця С.Сігеле «Злочин маси». Подібно до своїх попередників він звертає увагу на афективні моменти і розглядає масу як ірраціональну, сліпу силу, де «втрачається контроль» за власними діями.

Концепція «психології мас» стає підґрунтям для створення перших підручників із соціальної психології. За визнанням більшості дослідників, першими підручниками з соціальної психології були праці американського соціолога Е.Росса «Соціальна психологія» та англійського (згодом американського) психолога В.Мак-Дугалла «Вступ до соціальної психології», які вийшли друком у 1908 р. Дата виходу цих підручників вважається роком виникнення соціальної психології як науки.

Засадовою в соціально-психологічній теорії Е.Росса є проблема соціального контролю як навмисного впливу суспільства на поведінку людини, на відміну від неусвідомлюваного соціального впливу. Він розрізняв зовнішній І внутрішній механізми контролю: перший базується на почуттях і є тичним за своїм характером, коли суспільні цінності стають інтегральною частиною особистості, другий на силі та авторитеті і е політичним (закони, освіта тощо).

Особливе місце в аналізі психології мас посідають погляди З.Фрейда та його послідовників.

Соціально-психологічні уявлення про групові процеси найповніше виражені в праці З.Фрейда «Масова психологія та аналіз людського Я» (в англійському варіанті ця праця називається «Групова психологія і аналіз Его»). Звернення до проблематики групової психології засновника психоаналізу не було випадковим і базувалося на нагромадженому ним досвіді. Його вплив на розвиток соціальної психології на Заході нині визнають усі значні соціальні психологи, ставлячи його ім'я поряд із такими засновниками цієї науки, як Г.Тард, В.Мак-Дугалл, С.Сігеле та Г.Лебон.

У дослідженні згаданих проблем З.Фрейд вперше виходить за межі психології особистості. До того ж його цікавила не психопатологія, як у попередніх працях, а нормальна, здорова особистість, її структура та рушійні сили поведінки.

Але при розгляді питання групової психології З.Фрейд та його послідовники виходили все ж із методології психоаналізу, екстраполюючи поняття та принципи, розроблені в практиці лікування неврозів, на сферу соціально-психологічних явищ. За основу інтерпретації міжособистісних і міжгрупових відносин бралися психологічні механізми такої групи, як сім'я, сили, які пов'язують людей у групу, ті ж самі лібідо, ідентифікація, комплекси, що зумовлюють ставлення дитини до своїх батьків. Особливо це стосується аналізу взаємин лідера та маси.

Будь-яка соціальна група розглядалась як сукупність індивідів, які вважають лідера своїм ідеалом. Інакше кажучи, індивіди замінюють свій ідеал «Я» масовим ідеалом, що втілюється у вожді. Якщо вождь у психології натовпу є суб'єктом своїх дій, свідомий вольовий акт якого полягає в нав'язуванні іншим свого образу, то це стає можливим за особливого стану людей у натовпі.

Ідентифікація одного індивіда з іншим відбувається завдяки і насамперед тому, що вони (індивіди) ідентифікують себе з лідером як своїм ідеалом. Згідно зі схемою З.Фрейда, відносини з лідером будуються за аналогією відносин дитини з батьком («Едипів комплекс») – батько викликає в дитини-хлопчика почуття страху та ненависті. Ідентифікація з лідером є одночасно і механізмом захисту проти ворожих почуттів до нього.

Ще однією спробою розв'язати дилему «соціальне-індивідуальне» з позицій індивідуалізму була теорія інстинктів соціальної поведінки В.Мак-Дугалла та його послідовників. У «Вступі до соціальної психології» він підкреслює, що рушійною силою соціальної поведінки людини є так звані інстинкти (пізніше він визначав їх як «схильності», «прагнення»).

Під інстинктом розумілися внутрішні, успадковані прагнення до цілеспрямованих дій. Тому психологію В.Мак-Дугалла інколи називають «гормічною» (від грец. «горме» – прагнення, поривання). Кожному інстинктові, на його думку, відповідає певна емоція, наприклад інстинктові втікання – емоція самозбереження, інстинктові боротьби – емоції гніву і страху. Емоція з короткочасного стану перетворюється на почуття, яке є стійкою й організованою системою схильностей до дії, що й визначає «інстинкт поведінки». Отже, поведінка людини як соціальної істоти жорстко регулюегься певним набором успадкованих, неусвідомлюваних індивідом інстинктів.

Підсумовуючи викладені головні концептуальні засади соціальної психології, можна зробити такі висновки:

І. Жодна з цих теоретичних концепцій не змогла адекватно розв'язати системо-твірну проблему соціальної психології співвідношення соціального та індивіду-ального.

2. У концепції «психології народів» абсолютизувалися існування «надінди-відуальної душі», принцип «колективістського» розв'язання суперечностей між людиною та суспільством.

3. Прихильники концепції «психології мас» ототожнювали соціальне (колективне) з ірраціональними руйнівними силами, абсолютизуючи індивіду-альність еліти, вождів як гарант розуму, порядку та прогресу.

4. Соціально-психологічне вчення про інстинкти розглядало поведінку людини, соціальні зв'язки, форми суспільного життя як похідні від природжених (біологічних) здібностей індивіда.

Разом із тим треба визнати, що ці концепції підготували грунт для переходу соціальної психології на інший, якісно новий рівень, пов'язаний із перетворенням соціальної психології на емпіричну, експериментально-прикладну науку.

Експериментально-прикладний етап розвитку соціальної психології. Як було показано раніше, концепція «психології мас» пояснювала проблему управління як суб'єкт-об'єктне відношення. Суб'єктом виступав той, хто керував, – лідер, вождь, еліта; об'єктом – той, ким керували, – маси. На цих ідеях грунтувалися тогочасні теорії держави, управління, влади.

Розвиток економічних відносин капіталізму, коли робоча сила стає товаром, а отже, з’являється можливість вибору місця роботи, веде до зміни відносин між об'єктом і суб'єктом управління. Централізований державний апарат вже не може діяти за старою схемою: «сила-підпорядкування». За умов конкуренції, постійного впровадження нових винаходів у виробництво, гонитви за максимальним прибутком потрібна була постійна раціоналізація виробництва і відтворення робочої сили з мінімальною вартістю. Це, у свою чергу, вимагало зміни сутності самої концепції управління, де ключовим стає поняття «продуктивність праці».

Сама ж продуктивність праці розглядається як похідна від оптимальної організації соціальних дій та відносин у суспільстві. На відміну від Г.Тарда, Г.Лебона та інших прихильників концепції «психології мас», які головний регулятор поведінки людей вбачали в діях лідера (еліти), представники нового напрямку висунули іншу тезу. На їхню думку, єдиною силою, здатною впорядкувати стихію поведінки, є система соціальних норм. Свідоме ставлення індивідів один до одного за умови дотримання певних норм забезпечує узгодженість між ними і порядок у суспільстві.

Нормативний порядок, тобто підпорядкування індивідуальної поведінки системі прийнятих у суспільстві норм інтерпретується як реальність суспільства, як специфічно-соціальний чинник або соціальна поведінка.

У свою чергу, соціальна поведінка розглядається як взаємодія двох або більше індивідів на підставі усвідомлених установок та орієнтацій, зумовлених суспільними нормами. У більшості випадків взаємодія пояснюється за допомогою понять, які прямо чи опосередковано збігаються з поняттям «комунікація». Остання означає здатність людей до взаєморозуміння і визначається їхніми уявленнями один про одного та про особливості довкілля. Отже, соціальна поведінка формується в процесі взаємовідносин людей між собою і виявляється в поглядах, почуттях, настроях, уявленнях про себе та партнера по взаємодії. Вихідною моделлю соціальної взаємодії є акт взаємин будь-яких двох індивідів, тобто їхні міжособистісні відносини, які включають мотиви та цілі діяльності, очікувані дії тощо.

Наука про соціальну поведінку сформувалась і набула поширення на початку 30-х років насамперед в американській індустріальній соціальній психології та соціології, її виникнення було зумовлене практичними завданнями підвищення продуктивності праці за рахунок ефективніших методів управління, удосконалення організаційних структур.

У науковому плані колізія індивіда і суспільства розв'язувалась як підпорядкування індивідуального нормативному, тобто соціальному.

Подальшим розвитком і конкретизацією концепції нормативного порядку (соціальної поведінки) були так звані класична і неокласична теорії організації. Вони виникли в 30-х роках у США і згодом стали підґрунтям практичного управління (менеджменту) в багатьох країнах. Популярність цих концепцій пояснюється не тільки тим, що їх використання сприяло безпосередньому підвищенню продуктивності праці, зміцненню існуючої організаційної структури, а й певним чином знімало гостроту суперечностей капіталістичної системи.

Засновником класичної теорії організації та управління в науці про виробництво став американський інженер Ф.Тейлор. Суть його концепції наукового управління можна узагальнити у трьох головних тезах.

Перша – детальна розробка способів та прийомів трудової діяльності робітника. Розвиток наукової організації праці передбачає вироблення численних законів, правил, формул, які мають замінити особисті судження окремого робітника. На практиці це означало примусову стандартизацію методів, обов'язкове використання знарядь та жорстке врахування умов праці, розмежування функції планування і виконання, концентрація ініціативи в руках адміністрації.

Друга – зосередження уваги на чинникові мотивації, тобто суб'єктивному ставленні робітника до власної діяльності. Жодні зміни в організації праці не допоможуть, якщо робітник не переконаний в їхній корисності для себе. Такою користю-стимулом для робітника є насамперед гроші, тобто економічні мотиви.

Третя – орієнтація не на маси, а на кожного конкретного робітника. Ф.Тейлор принципово виходив з ізольованості, «атомістичності індивіда» в соціальному середовищі і був противником, зокрема, артільної праці.

Концепція наукового управління Ф.Тейлора – не стільки продукт його суб’єктивно-індивідуальних уявлень, скільки відображення соціально-економічних реалій тогочасного розвитку США. Велика кількість емігрантів із різних країн, політична роз'єднаність робітничого класу, етнічні та національні розбіжності, жорстока конкуренція, експлуатація робочої сили – все це було психологічним підґрунтям практики і теорії організації та управління такого типу.

Ще одним представником класичної теорії організації та управління був французький інженер А.Файоль. На відміну від Ф.Тейлора, який розглядав насамперед нижчі рівні організаційної структури, – він аналізував адміністративну організацію загалом як певну ієрархію рівнів. Спільними для обох дослідників є такі моменти:

 • аналіз соціальної організації як виключно формальної, тобто такої, що задається ззовні і диктує людям шаблон поведінки. Найменше відхилення від нього розглядається як порушення нормального стану, що шкодить ефективності праці;

 • індивід у цій системі стає ізольованою одиницею, не пов'язаною з іншими, а власне організація є закритою, замкненою в собі структурою;

 • мотивація праці робітника обмежується економічними стимулами, головним з яких є заробітна плата;

 • визначається необхідність жорсткого поділу функцій на керівні та виконавчі, при цьому між управлінцями і підлеглими існують лише функціональні ділові стосунки.

Класична теорія організації відіграла позитивну роль у пошуках способів раціональної організації виробництва, підвищенні його ефективності. Вона вперше поставила питання про дві функції управління, пов'язані, з одного боку, з регуляцією технологічного процесу, а з другого – з регуляцією людської діяльності. Разом з тим обмеження аналізу організації роботи тільки директивними функціями спонукало до пошуку нових джерел підвищення продуктивності праці та нових засобів регуляції людської поведінки. Це стимулювалося й тим, що наприкінці 20-х і початку 30-х років XX ст. у США розгорнулась жорстока економічна криза, яка перейшла в глибоку депресію.

Неокласична концепція організації, або теорія людських відносин. Головним принципом пошуку нових підходів до підвищення ефективності виробництва стала переоцінка ролі людського чинника в організації виробництва. Перші роботи у цьому напрямку розпочав у 1923 р. професор Гарвардської ділової школи Е.Мейо.

Досліджуючи плинність робочої сили на текстильних підприємствах. Е.Мейо дійшов висновку, що головною її причиною були не умови праці, як вважалося, а відсутність контактів між робітницями під час робочої зміни. Це істотно впливало на їхню задоволеність роботою і було головною причиною плинності. Як «лікувальний» засіб, учений запропонував упровадити обов'язкові паузи для відпочинку впродовж дня. Це дало змогу робітницям спочатку перезнайомитися, а потім, спілкуючись, утворити дружні компанії, що привело до зменшення плинності. Пізніше сам Е.Мейо так пояснював цей ефект: «Відбулася трансформація орди одиначок у соціальну групу».

У 1927-1932 рр. у ході всесвітньо відомих хауторнських експериментів (Хауторн — місто в США, де знаходились підприємства Чікагської електротехнічної компанії) висновки Е.Мейо дістали нове підтвердження.

Найвідомішим серед цих досліджень був експеримент, предметом якого була продуктивність праці п'яти жінок-складальниць. які були розміщені в окремій кімнаті для дослідження і одержували зарплатню залежно від їх спільної продуктивності. Досліджувані реагували практично на кожну зміну умов експерименту (збільшення частоти і тривалості перерв для відпочинку та прийому їжі, або, навпаки, зменшення аж до повної заборони) незмінним підвищенням продуктивності праці. Сумарний результат експерименту зводився до того, що протягом перших 13 періодів продуктивність праці працівниць неухильно зростала, будучи більш-менш незалежною від діючого графіка перерв, поки не досягла 30-40% вище початкового рівня, зафіксованого до початку експерименту. Так, наприклад, з початком 12-го періоду робітниці не мали скороченого дня в суботу, а також двох планових перерв. Але результатом було підвищення продуктивності праці на 11%. Протягом 13-го періоду кількість перерв була поновлена і робітниці стали одержувати на обід безкоштовні напої за рахунок компанії. Внаслідок цього продуктивність праці зросла на 4%.

Дослідники стверджували, що конкретні особливості графіка перерв та їх проміжки і ті експериментальні зміни, які вносилися в них протягом 13-ти періодів, не мали жодного значення, а продуктивність праці збільшувалася за рахунок змін соціальних стосунків між робітницями і безпосереднім керівництвом. Е.Мейо та його колеги вказували па те, що група з п'яти робітниць, розміщена окремо від інших, одержала тим самим особливий статус, що сприяло згуртованості групи. Не менш важливим є і те, що члени цієї мікрогрупи несподівано відчули, що керівник виявляє до них більше уваги і робить це в більш товариській формі, вперше намагається одержати від них зворотний зв'язок, цікавлячись конкретними пропозиціями. Всі ці чинники разом з новою оплатою праці, яка залежала від продуктивності праці групи, а не фабрики загалом, привели до того, що досліджувані виробили нові групові норми, які заохочували підвищення продуктивності праці, взаємодопомогу і позитивніше ставлення до керівництва.

Головним чинником було визнано згуртованість групи, її високий корпоративний дух, що виявлялося в активному спілкуванні поза роботою, у допомозі хворим колегам тощо. До того ж учасники експерименту відчували на собі постійну увагу дослідників і це відбивалося на виконанні ними своїх обов'язків. Інакше кажучи, було зафіксовано, що на поведінку людей впливають не стільки самі по собі зміни фізичного середовища, скільки його соціальне сприймання та інтерпретація. Відповідно зміна продуктивності праці є наслідком загальної адаптації робітників до зміни ситуації як вони її розуміють.

Отже, дослідження Е.Мейо дали змогу глибше зрозуміти важливість суб'єктивного ставлення індивідів до роботи, умов праці, один до одного. Мотивація до праці та задоволеність нею постають тут насамперед як функції взаємин робітника з його партнерами по роботі, з групою загалом.

Хауторнський експеримент започаткував новий напрямок в індустріальній соціології та соціальній психології, який одержав назву «теорії людських відносин».

Людські відносини почали розглядатися передусім як безпосередні контакти членів соціальної організації. На відміну від концепцій Ф.Тейлора і А.Файоля, теорія людських відносин по-новому тлумачить єдність робітника та організації. У концепції Е.Мейо робітник є не тільки функціонером виробництва, а й людською істотою, особистістю зі своїми почуттями, прагненнями, настроями, сформованими соціальним оточенням. Стосунки «людина-людина», «людина-група» стають ключовими для розуміння трудової поведінки і продуктивності праці. Мотивація праці робітника вже не обмежується матеріальними цінностями – прибутком. Вони відіграють певну роль, але більш значущими стають цінності соціально-психологічні: престиж, участь у спільних справах, стабільність становища. Група, первинний колектив перетворюються на джерело особистого успіху.

Первинна група посідає центральне місце в теорії людських відносин. Перші міркування про неї висловили німецький соціолог Г.Зіммель та американський соціолог Ч.Кулі. Саме Ч.Кулі ввів у соціологію та соціальну психологію поняггя «первинна група», розуміючи під ним сім’ю. групу сусідів, неформальні об’єднання за місцем проживання. Г.Зіммель і Ч.Кулі одними з перших почали розглядати особистість, процес її соціалізації як зумовлений взаємодією з іншими людьми.

Було виявлено, що група здатна здійснювати досить жорсткий контроль за трудовою поведінкою своїх членів. Так, на одному з підприємств, незважаючи на обіцяне підвищення платні, робітники ніяк не збільшували вироблення продукції. Дослідження показало, що тут мала місце таємна змова робітників між собою через побоювання, що адміністрація все ж зменшить платню і скоротить кількість працюючих. Зрештою група виробила свій кодекс поведінки, який регулював взаємини робітників між собою, з адміністрацією і керівництвом.

Крім того, була зафіксована внутрішня структура групи працюючих. Вона складалася з кількох малих груп по п'ять-шість осіб, яких об'єднували спільні інтереси, симпатії тощо. Ці групи мали свою систему статусів, взаємин, норм, які не передбачались офіційною організацією. Так був відкритий феномен неформальної групи, яка в теорії людських відносин збігалася з поняттям «первинна група» у Ч.Кулі.

Розглядаючи загалом неокласичну концепцію організації, можна зазначити, що вона зробила новий крок не тільки в конкретних питаннях організації та управління виробництвом, а й у розумінні взаємодії соціального та індивідуального, а також у подоланні їх протиставлення. Робітник тут розглядається не як ізольована одиниця, а як особистість, включена в систему взаємодії з іншими людьми. У концепції Е.Мейо з'являється, хоч і в нерозвиненому вигляді, поняття «спільний суб'єкт діяльності» – «неформальна група». Це означало відхід від традиційного індивідуалізму до визнання ролі взаємозалежності людей, їх співробітництва. Зовнішній контроль і пряме співробітництво в дусі тейлоризму змінюється регуляцією поведінки робітника через його суб'єктивні відносини з соціальним середовищем.

Разом з тим теорія людських відносин, як і попередні теорії, залишила нерозв'язаними багато аспектів проблеми взаємовідношення соціального та індивідуального. Соціальне в ній розглядається як набір міжособистісних контактів. Вони формуються і розвиваються за принципами і правилами, які лежать у сфері психічного як розуміння та уявлення людей один про одного. Цінність особистості для організації визначається залежно від того, наскільки вона орієнтована на пристосування до системи міжособистісних стосунків. Отже, теорія людських відносин залишилась у межах суб'єкт-об'єктної детермінації, хоча вона більшою мірою, ніж попередні концепції, враховує суб'єктивність та інтерсуб'єктивність людської поведінки.

З появою теорії людських відносин соціологія та со­ціальна психологія стають соціальне релевантними науками, тобто здатними запропонувати способи розв'язання соціальних проблем.

Численні соціальні дослідження підтвердили прагматичну цінність теорії й практики людських відносин. Виконуючи соціальне замовлення, прибічники цієї теорії наполегливо шукали нові шляхи підвищення продуктивності праці і через певний час це привело до нових теоретичних узагальнень. Одночасно відбувся поділ соціальної психології на теоретичну і прикладну, або на академічну науку і таку, що безпосередньо розв'язує проблеми замовника. Прикладні дослідження почали фінансуватися промисловістю, військовими відомствами, сферами бізнесу й політики.

Перехід в управлінні від зовнішнього контролю до регуляції соціальної поведінки через суб'єктивність та інтерсуб'єктивність, розуміння малої групи та особистості як психосоціальної реальності, замовлення на конкретні результати та рекомендації вимагали адекватного методичного розв'язання цих проблем. Лабораторний експеримент і став тим методом, за допомогою якого, на думку соціальних психологів, можна забезпечити регуляцію і передбачуваність людської поведінки, моделювати і вимірювати вплив індивідів один на одного.

Розвиток соціальної психології в Радянському Союзі і в Україні. Після революції 1917 року в усій системі суспільних наук в Росії розгорнулася широка дискусія стосовно філософських передумов наукового знання. У психології йшла дискусія про необхідність перебудови психологічної науки на засадах марксистської філософії. Російська психологічна думка ще до революції сформувала досить сильну традицію як у галузі матеріалістичної орієнтації (І.М.Сєченов, В.М.Бехтерєв, М.М.Ланге, О.Ф.Лазурський та ін.), так і в галузі ідеалістичної психології (Г.І.Челпанов). У 1912 році Г.І.Челпанов створив при філософському факультеті Московського університету Психологічний інститут, який став великим центром наукових досліджень. Психологія виступала як самостійна експериментальна дисципліна.

У ході дискусії 1920-х рр. різко позначилася тенденція до розробки нової матеріалістичної науки, що грунтується на марксистській філософії. Особливе місце в дискусії займав Г.І.Челпанов. Не заперечуючи «поєднання» марксизму з психологією, він відзначав необхідність поділу психології на дві частини: емпіричну, яка є природничо-науковою дисципліною, і соціальну, Що грунтується на соціокультурній традиції. Підґрунтя для такого поділу справді існували, і Г.І.Челпанов вбачав їх у тому, що в Росії вже давно склалися передумови для побудови «колективної психології» або «соціальної психології». Інший бік програми Г.І.Челпанова був зумовлений його критичним підходом До необхідності переведення всієї психології на засади марксизму. Соціальну психологію він визнавав тією частиною психології, яка повинна базуватися на принципах нового світогляду, водночас як емпірична психологія, залишаючись природничонауковою дисципліною, взагалі не повинна бути пов»язана з будь-яким філософським обгрунтуванням сутності людини, в тому числі й з марксизмом.

Оскільки така точка зору формально визнавала права соціальної психології на самостійне існування, але ціною відлучення від марксистської філософії іншої частини психології, вона зустріла опір психологів, які виступали за повну перебудову всієї системи психологічного знання. Найістотнішими слід вважати наступні позиції: В.А.Артемов – якщо вся психологія буде спиратися на філософію марксизму, на ідею соціальної детермінації психіки, вона загалом стане «соціальною»; К.Н.Корнілов – збереження єдності психології в рамках реактології шляхом поширення на поведінку людини принципу колективних реакцій, що заперечує необхідність «особливої соціальної психології»; П.П.Блонський – соціальна психологія ототожнюється з визнанням соціальної зумовленості психіки, що також не вимагає «окремої» наукової дисципліни.

Особливе місце в дискусії належало В.М.Вехтерєву, який висунув ідею «колективної рефлексології», до предмета якої включаються; поведінка колективів, поведінка особистості в колективі, умови виникнення соціальних об'єднань, особливості їхньої діяльності, стосунки їх членів. Соціально-психологічний підхід слід забезпечити поєднанням принципів рефлексології (механізми поєднання людей в колективи) і соціології (особливості колективів та їх відносини з суспільством). Визначення предмета колективної рефлексології як «...вивчення виникнення, розвитку і діяльності зібрань та зборищ... які виявляють свою соборну співвідносну діяльність як ціле, завдяки взаємному спілкуванню один з одним індивідів, що до них належать» по суті було визначенням предмета соціальної психології. На думку В.М.Бехтерєва, колектив є цілим, в якому виникають нові якості, можливі лише при взаємодії людей. Однак ці взаємодії трактуватися досить механістичне; особистість оголошувалася продуктом суспільства, але в основу її розвитку були покладені біологічні особливості, насамперед соціальні інстинкти. У річищі дискусії позиція Б.М.Бехтерєва протистояла позиції Г.І.Челпанова, в тому числі і з питання про необхідність самостійного існування соціальної психології.

Загалом підсумки дискусії виявилися для соціальної психології досить драматичними: вона набула політичного забарвлення, що і стало причиною її згортання, а існування соціальної психології у соціалістичному суспільстві ставилося під сумнів. Незважаючи на суб'єктивне бажання її учасників побудувати марксистську соціальну психологію, це завдання в 20-х роках розв'язане не було, що значною мірою було зумовлено відсутністю чіткості в розумінні предмета даної науки. З одного боку, вона ототожнювалася з ученням про соціальну детермінацію психічних процесів; з іншого – передбачалося дослідження особливого класу явищ, пов'язаних з колективом і зумовлених спільною діяльністю людей. У результаті лише перша трактовка предмета соціальної психології одержала право на життя. Оскільки в цьому розумінні ніякого самостійного статусу для соціальної психології не передбачалося, спроби побудови її як самостійної науки припинилися на тривалий час.

Говорячи про дискусію 1920-х рр. слід мати на увазі загальне тло розвитку соціальної психології в світі. Після Першої світової війни ця наука на Заході (насамперед у США) пережила період бурхливого розквіту і стала розвиненою експериментальною дисципліною. Загальна ізоляція радянської науки від світової також ставала фактом життя, тим більше в галузях, пов’язаних з ідеологією і політикою. Тому розвиток соціальної психології в світі у цей період був практично закритим для вітчизняних учених. Невдалі результати дискусії та закритість західних досліджень призвели до повного припинення обговорення статусу соціальної психології.

Після дискусії 1920-х рр. розвиток соціальної психології в Радянському Союзі у 20-30-ті роки характеризувався домінуванням двох, не пов'язаних між собою, підходів до аналізу соціально-психологічних явищ – соціологічного та психологічного.

Найбільш відомими представниками соціологічного підходу вважаються М.О.Рейснер та Л.М.Войтоловський.

М.О.Рейснер, будучи спеціалістом з питань держави і права, у праці «Проблеми соціальної психології» (1925) робить спробу побудувати марксистську соціальну психологію шляхом прямого співвіднесення фізіологічного вчення І.П.Павлова з історичним матеріалізмом. Соціальна психологія, на його думку, повинна стати наукою про соціальні подразники та їх співвіднесення з діями людини. Він вважав масову поведінку людини зумовленою широким соціальним середовищем, до якого він включав виробничі відносини, класи суспільства, рівень розвитку виробничих сил.

Л.М.Войтоловський у праці «Нариси колективної психології» (1924) висловлює думку про те. що предметом соціальної психології є психологія мас. Об'єктом його Інтересів були особливості суспільного настрою, соціальної волі, психологія натовпу. Він розглядав низку психологічних механізмів, які реалізуються в натовпі і забезпечують особливий тип емоційної напруги, яка виникає між учасниками масової дії.

Представники психологічного підходу П.П.БлонськиЙ, К.М.Корнілов та інші головне завдання соціальної психології вбачали в дослідженні соціальної детермінації психіки людини. Власне, це були дослідження психології особистості, психічних процесів за умов безпосереднього контакту в малих групах.

Представники обох підходів у своїх дослідженнях намагалися спиратися на марксистську методологію дослідження суспільних явищ. Але механічне поєднання тез марксизму з пануючими на той час у психології теоріями було неадекватне завданням розвитку соціальної психології.

Слід зазначити, що в ті роки робилися спроби поєднати соціологічний та психологічний підходи до аналізу деяких соціально-психологічних проблем. Найвиразніше це виявилось у працях В.М.Бехтерєва та В.О.Артемова.

В.М.Бехтерєв ще у 1910 р. першим з російських психологів сформулював предмет і завдання соціальної психології, приділяючи багато уваги вивченню таких явищ, як наслідування, навіювання, зараження. Одночасно з Ф.Олпортом та Ф.Меде він почав експериментальні дослідження у соціальній психології, причому на відміну від своїх західних колег не із штучними лабораторними групами, а з реальними, висловивши при цьому цікаві ідеї про колективні цілі та колективні дії, про ефект змагання, взаємодію та єдність членів колективу. Завдання експериментів, проведених В.М.Бєхтєрєвим, полягали тому, щоб порівняти характеристики психічних процесів в умовах групової роботи і діяльності ізольованих один від одного індивідів. Зіставлення одержаних даних показало суттєвий вплив групи на особливості психічної діяльності її членів. були виявлені також статеві, вікові, освітні і природні відмінності зрушень психічних процесів за умов групової роботи. Так, виявилося, що група може стимулювати психічну діяльність одних своїх членів і водночас гальмувати діяльність інших. Результати цих експериментів були опубліковані в 1924 році, вони стали широко відомими за кордоном і вважаються важливою віхою розвитку соціальної психології.

В.О.Артемов у книзі «Вступ до соціальної психології» (1927) зазначав, що поведінка людей завжди відрізняється залежно від того, до якої спільноти вони належать. За його спостереженнями, неорганізований натовп і організована демонстрація можуть складатися з одних і тих самих людей, але їхня поведінка буде різною, бо неоднаковим є характер цих спільнот. Одним з перших дослідник поставив також питання про необхідність впровадження експерименту в соціальну психологію.

Взагалі для розвитку соціальної психології у 20-х роках характерною була практична, прикладна її спрямованість. Можна виокремити кілька проблем, які досліджувалися в той час.

Головною з них була проблема колективу, його впливу на особистість, взаємовідносини колективу та особистості. Вперше вона була поставлена рефлексологами, але розроблялася і представниками інших напрямків у психології – педологами, психотехніками та ін.

Найбільший вплив на вивчення проблем колективу справили праці педологів, зокрема О.С.Залужного та С.О.Аркіна. Педологія (від грец. раіdоs – дитина, logos – вчення) – напрямок у психології та педагогіці, представники якого намагалися в дослідженні розвитку дитини об'єднати психологічні, анатомо-фізіологічні, біологічні та соціальні чинники. Але механічне їх поєднання не могло дати плідних результатів, проте в деяких працях містилися ідеї, які заслуговували на увагу і були розвинені пізніше.

Другим напрямком дослідження соціально-психологічних проблем була психотехніка. В її межах особливо інтенсивно розроблялися соціально-психологічні аспекти управління. Відомі його представники П.М.Керженцев та О.К.Гастєв вивчали особливості психологічних вимог до керівника, соціально-психологічну атмосферу колективу, його організацію, характеристики стилю керівництва. Окрім цього, предметом досліджень були також питання психологічного впливу – навіювання, зараження, наслідування (В.М.Бєхтєрєв, К.І.І Ілатонов та ін.).

Необхідно відзначити особливий внесок у розвиток прикладних аспектів соціальної психології А.С.Макаренка. Головною метою радянського виховання він вважав формування колективіста, проголошуючи пріоритет колективу над особистістю. Ідеї А.С.Макаренка відповідали ідеології марксизму-ленінізму і мали великий вплив на радянську педагогіку і соціальну психологію. Його вчення про колектив, стадії його розвитку, формування взаємин, типологію конфліктів та шляхи їх розв'язання, управління колективом не втратили своєї актуальності і в наш час.

Але бурхливий розвиток соціальної психології в 20-30-х роках припинився у другій половині 30-х. Однією з причин цього стала фактична заборона рефлексології, педології, психотехніки без аналізу тих позитивних моментів, які містилися в окремих розробках представників цих течій. Крім того, в 30-ті роки панувала думка про те, що всі психічні явища від відчуттів до характеру є соціальними за своєю суттю, отже, спеціальна наука – соціальна психологія – не потрібна, її проблеми можуть бути вирішені на грунті загальної психології.

Іншою причиною гальмування соціально-психологічних досліджень у ці роки була загальна ідеологічна установка. Вважалося, що соціальна психологія і деякі інші науки (кібернетика, генетика), які інтенсивно розвивалися на Заході, за своїми методологічними принципами не відповідають завданням існуючої системи.

У 40-50-ті роки розробка соціально-психологічної проблематики здійснювалась у межах загальної, педагогічної психології та психології праці. Зокрема, це дослідження:

 1. особливостей дитячого колективу та шляхів його формування;

 2. соціально-психологічних механізмів, які впливають на процес виховання особистості в колективі (наслідування, змагання, особистий приклад);

 3. соціальне значущих рис особистості дитини та їх формування в колективі;

 4. впливу взаємин у сім'ї на розвиток особистості дитини;

 5. процесу формування особистості у виробничому колективі (цех, бригада, дільниця).

Ці дослідження базувалися, як правило, на вченні А.С.Макаренка про колектив, їх результати мали певне позитивне значення для розвитку дитячої та педагогічної психології. Разом з тим обмеженість методичного апарату (бесіди, спостереження, аналіз документів) не могли повною мірою задовольнити дослідження власне соціально-психологічних проблем.

Практичні потреби суспільства, розвиток самої психологічної науки, зміни в загальній духовній атмосфері суспільства, пом'якшення суспільно-політичного клімату в країні після довгих років сталінського тоталітаризму поставило в 60-ті роки питання про відродження та розвиток соціальної психології. Цей етап відомий під назвою «дискусія 60-х років про соціальну психологію». Розбіжність думок в дискусії була пов'язана з участю в ній як психологів, так і соціологів. Дискусія почалася в 1959 р. статтею О.Г.Ковальова, опублікованою в журналі «Вестник ЛГУ». Головна полеміка стосувалася не лише карди­нального питання «бути чи не бути» соціальній психології, але й більш конкретно - про предмет соціальної психології та її «межі» з психологією та соціологією. Дискусія поклала початок конструюванню соціальної психології як порівняно самостійної Дисципліни. Всі точки зору можна згрупувати в кілька основних підходів.

Перший, поширений серед соціологів, стверджував соціальну психологію як науку про «масовидні явища психіки». з цього, соціальна психологія повинна вивчати, з одного боку, особливості великих соціальних спільнот, якими є класи, соціальні групи; з іншого, особливості формування суспільної думки, масових явищ, а також колективів.

Другий підхід, представлений переважно психологами, головним предметом соціальної психології вважав особистість, хоча контекст дослідження трактувався дослідниками дещо неоднозначне. Цей підхід вважався більш «психологічним», що і дає підґрунтя розглядати соціальну психологію як галузь психології.

Третій, «синтезуючий» підхід розглядав соціальну психологію як науку, яка вивчає І масові психічні процеси, і становище особистості в групі. Проблематика соціальної психології виявлялася досить широкою: практично всі питання, що вивчалися в різних школах соціальної психології, включалися до її предмета. Очевидно, таке розуміння найкраще відповідало потребам практики, тому виявилося найбільш прийнятним.

Визначення проблематики соціальної психології зовсім не означало згоди в розумінні її співвідношення з соціологією та психологією. Оскільки в соціології йиіла досить гостра дискусія щодо предмета, однозначної відповіді на питання про межі знайдено не було. Ці межі до цього часу досить невизначені як у світовій, так і у вітчизняній соціальній психології. Одна з причин цього – у перетині проблемних галузей двох наук, зокрема, соціологія особистості та психологія особистості, соціологія малої групи і психологія малої групи тощо. Питання про межі соціальної психології і загальної психології також не було вирішене повністю, хоча припускалося, що головна межа проходить по лінії особистість – особистість у групі.

Внаслідок того, що соціальна психологія стала психологічною дисципліною, її стосунки з марксизмом будувалися за іншою моделлю, ніж у соціології. Марксизм не виступає як прямий ідеологічний диктат, а заявляє про себе як заломлений в загальнопсихологічній теорії деякий філософський принцип. Найяскравіше це виявлялося в оцінці західних напрямків соціальної психології у вигляді критики «хибної методології». Вплив ідеології виявлявся і при висвітленні деяких конкретних проблем – наприклад колективу, «соціалістичного змагання» тощо.

Проникнення марксизму в соціальну психологію через філософські засади загальної психології виявлялося насамперед поширенні діяльнісного підходу (С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв, О.Р.Лурія) як важливого методологічного принципу. Головна ідея цього підходу, яка полягала в тому, що в ході діяльності людина не лише перетворює світ, але й розвиває себе як особистість, як суб'єкт діяльності, була застосована в соціальній психології щодо її предмета – групи. Зміст принципу діяльності розкривається в даному випадку в розумінні діяльності як спільної, а групи як суб'єкта, що дає змогу вивчити її характеристики як атрибути суб'єкта діяльності. У зв’язку з цим «образ» соціальної психології набув деяких нових рис. Увага дослідників концентрувалась на вивченні реальних груп, визначилася логіка побудови предмета соціальної психології, зумовлена введенням принципу діяльності.

Результатом дискусії, в якій взяли участь відомі вчені В.М.Мясищев, Б.Д.Паригін, В.М.Колбановський, О.Г.Ковальов, Є.С.Кузьмін, К.К.Платонов та інші, стало повне визнання соціальної психології як самостійної галузі наукових досліджень та навчальної дисципліни, що зрівняло її статус з тим, який характерний для всього світового співтовариства. Завершення дискусії стало початком нового етапу розвитку соціальної психології в нашій країні.

У 60-70-ті роки починається розвиток соціальної психології в Україні. Створюються кафедра соціальної та педагогічної психології в Київському університеті імені Тараса Шевченка та відділи соціальної психології в Науково-дослідному інституті філософії АН України та Науково-дослідному Інституті психології України. У цих закладах, а також у вузах Харкова, Львова, Одеси та інших міст України, здійснюються перші соціально-психологічні дослідження та читання лекцій з проблем соціальної психології.

Сучасні дослідження соціальних психологів України спрямовані на вивчення не тільки традиційних проблем: взаємодії, спілкування людей у різних соціальних спільнотах, особливостей регуляції поведінки людей у соціальних групах, механізмів взаємовідносин, взаємовпливу тощо. Вони визначаються потребами, які зумовлені змінами в житті країни після проголошення нею державного суверинітету, пошуком тих особливостей у поведінці людей, які завжди з’являються в переломні етапи розвитку суспільства.

2. Зародження та розвиток етнопсихології

Основні етапи розвитку уявлень про предмет етнічної психології

Розвиток людського суспільства супроводжувався розширенням знань людей про навколишній світ, накопиченням відомостей про сусідні і дальні народи. Вже в давнину разом з етнографічними спостереженнями, в основі яких лежали природна людська допитливість, військова, політична і економічна необхідність, робилися спроби теоретичного узагальнення етнопсихологічних даних.

Про наявність психологічних особливостей складу націй згадувалося в трактатах Цезаря, Геродота, Ксенофонта, Плінія, Страбона. Ще Гіппократ намагався зв'язати особливості народних характерів з відмінностями в кліматі і географічних умовах території мешкання. Подібні роздуми зустрічаються і у Монтескє, варіюючого поняття «народний дух» залежно від середовища і клімату, в яких проживає народ. Проте схожі в географічному відношенні країни — Канада і Росія, наприклад, — населені представниками абсолютно різних націй, а «річкові» цивілізації Нілу і Янцзи також різко відрізняються одна від одної, як і цивілізації «острівні» — мінойська, японська, еллінська. Не дивлячись на те, що науковий підхід до розуміння проблеми сформувався тільки в роботах таких класиків філософії, як Локк, Руссо, Гегель, Гердер, одним з перших дослідників у області етнопсихології залишається Гай Юлій Цезарь, що написав декілька книг про особливості поведінки різних народів. Так, до нашого часу дійшли «Вдача галлів» і «Вдача германців», в яких Цезар не тільки описує побут цих народів, але і намагається зробити висновки про специфіку їх характеру.

Створення спеціальної дисципліни — психології народів — було проголошено в 1860 році М. Лацарусом і X. Штейнталем, що трактували «народний дух» як особливу, замкнуту освіту, що виражає психічну схожість індивідів, що належать до певної нації, а також їх самосвідомість. Його зміст повинен був розкриватися шляхом порівняльного вивчення мови, міфології, моралі і культури.

З другої половини XIX століття етнопсихологія стала вивчати проблеми народної творчості в самих різних його проявах. З цієї миті починають розвиватися такі напрями етнопсихології, як:

 • проблеми народної творчості;

 • проблеми шлюбу і сім'ї у різних народів (Л. Морган, В. Зомбарт, Ф. Енгельс);

 • специфіка норм має рацію, суспільного устрою різних країн і народів (У. Ліпінській, Н. Ковальовській).

У XIX столітті широке розповсюдження мали ідеалістичні теорії «народного духу», згідно яким кожен народ спочатку володіє певними духовними якостями, які раз і назавжди визначають його можливості. Ці теорії ідеологічно виправдовували розділення націй, що історично склалося, на пануючі і підлеглі. Коли виявилася неспроможність цих теорій, на зміну їм прийшла біологічна інтерпретація національного характеру, що розглядала його як щось обумовлене генетично і таке, що передається по спадку. При цьому допускалося неправомірне змішання національних особливостей з расовими. На відміну від суспільно-історичної спільності, якою є нація, раса — це натуральноісторична освіта, і індивіди, що належать до неї, дійсно відрізняються відносною спільністю генів. Ці генетичні відмінності виявляються не тільки в певних зовнішніх ознаках (колір шкіри, форма волосся і т.п.), але і в особливостях протікання деяких фізіологічних процесів, зрозуміло, в межах загальнолюдської норми. На цій підставі деякі учені стверджували, що різні раси володіють і генетично обумовленими (а, отже, принципово неусувними шляхами виховання) психологічними особливостями. Проте ретельне дослідження показало, що зміст психічних процесів, специфічна спрямованість здібностей, структура потреб і інтересів і т.п. залежать не стільки від біогенетичних, скільки від соціально-культурних чинників. Особливо гострі суперечки викликало питання про розумові здібності представників різних етнічних груп, які зіграли важливу роль у формуванні расистських поглядів деяких зарубіжних авторів кінця XIX століття.

На початку XX століття ідеї етнічної психології розвинулися і частково реалізувалися в «Психології народів» В. Вундта. Пізніше в США етнопсихологія практично ототожнюється з неофрейдистською теорією, що намагалася вивести властивості національного характеру з так званої «базової» (або «модальної») особистості, яка в свою чергу асоціювалася з типовими для культури методами виховання дітей.

Американська етнопсихологія у середині XX століття в особі А. Кардінера, М. Мес, Р. Мертона, Р. Лінтона брала за основу ідею моделі «середньої особи», визначаючи окремих індивідів через культуру, поведінку і т.д., формулюючи при цьому узагальнений висновок про їх психологію.

Етнопсихологи країн Сходу утворили школи, що характеризуються схильністю до високої моралі і прагненням розглядати етнічні відмінності з природної точки зору.

У розвитку етнопсихології чималу роль зіграли українські етнографи і письменники, серед яких необхідно в першу чергу відзначити М. Драгоманова, В. Гнатюка і М. Грушевського. Достатньо прогресивні концепції про розвиток українського суспільства, народу, держави і психології українців належать Н. Костомарову і В. Антоновичу. Так, Н. Костомаров дотримувався тієї точки зору, що географічне положення і історичні умови обумовлюють психологічну своєрідність націй і народностей, що повністю підтвердилося подальшими дослідженнями вітчизняних і зарубіжних учених.

У Україні і в Росії в 20-х роках проблемою етнопсихології займалися представники культурно-історичної школи на чолі з Л.С. Виготським. Предметом етнопсихології Л.С. Виготський вважав міжкультурні, міжетнічні порівняльні психологічні дослідження представників «традиційних» цивілізованих суспільств, а основним методом етнопсихології — інструментальний.

В історії розвитку етнопсихології особливе місце займає і робота Д. Овсяннико-Куліковського «Психологія національності». У даній роботі показано, що мова — основа народної психіки, що національна специфіка лежить в особливостях мислення, яке формується історично.

Причини дискредитації етнопсихологічної науки в кінці 20-х років в Росії. У Росії етнопсихологія як наука піддалася дискредитації в 20-х роках XX століття. Початок століття супроводжувався активізацією багатьох ідей, пов'язаних з національним питанням. Зокрема, зі ще більшою силою починали звучати ідеї про перевагу націй, про народи, вибрані Богом, і т.ін. Врешті решт ці ідеї були зведені у ранг політичної лінії фашиської Німеччини. Розвиток кожної науки відбувається закономірно саме в той час, коли цивілізація дійсно може отримати з неї користь. На початку XX століття людство було не готове прийняти етнопсихологію як науку. Важко уявити наслідки, до котрих могли призвести помилкові висновки етнопсихологів під час нового розподілу світу на сфери впливу, який відбувався на початку століття. Тому дискредитацію етнопсихології в Росії слід розглядати як свого роду часову необхідність, з одного боку, і політичну необхідність з іншого, оскільки політика Радянської держави передбачала інтернаціоналізм, тоді як спроби виділення особливостей одних народів вели б до появи ідей «пануючих націй», про яких говори ще Ніцше і Гітлер.

Таким чином, починаючи з 30-х років етнопсихологія була віднесена до числа буржуазних наук, заборонена і проголошена лженаукою, внаслідок чого утворилася ніша в розвитку етнічної психології СРСР аж до початку 70-х років.

Проте не дивлячись на те, що офіційно дослідження у галузі етнічної психології були закриті, багато її досягнень використовувалися. Так, наприклад, знання про те, що індивід, що живе поза своєю етнічною групою, більш життєздатний, були використані в Радянській Армії, де дуже часто мала місце практика перевезення військовослужбовців в регіони помешкання інших етнічних спільностей.

Основні напрями розвитку сучасної етнопсихологічної науки. У 70-х роках дослідження у галузі етнопсихології продовжилися: І.С. Кон, Г.В. Старовойтова, С.В. Арутюнов виказували свою думку щодо етнопсихології, акцентуючи увагу на відсутності понятійного апарату, категорій, прямого зв'язку з соціальною психологією, етносом і нацією. У результаті тривалої перерви у дослідженнях і сьогодні існують суперечки щодо визначення деяких категорій у понятійному апараті етнічної психології, у зв'язку з чим можна стверджувати, що процес відродження і розвитку цієї науки продовжується.

У вітчизняній етнопсихології 70-90-х років найактуальнішими були проблеми:

 • предмету етнічної психології;

 • логіки дослідження в етнічній психології;

 • застосування концепції єдності психічної і практичної діяльності для об'єктивного пояснення особливостей психічної і практичної діяльності певного етносу, а також причин психічних відмінностей між різними етносами.

Сучасна етнопсихологія не складає єдиного цілого ні з тематики, ні по методах. У ній виділяється ряд самостійних напрямів:

 • порівняльні дослідження етнічних особливостей психофізіології, когнітивних процесів, пам'яті, емоцій, мови (які теоретично і методологічно є не відокремлюваною частиною відповідних розділів загальної і соціальної психології);

 • культурологічні дослідження, направлені на вияснення особливостей символічного світу і ціннісних орієнтацій народної культури і нерозривно пов'язана з відповідними розділами етнографії, фольклоризмом, суспільствознавстворм;

 • дослідження етнічної свідомості та самосвідомості (в даному випадку запозичуються понятійний апарат і методи з відповідних розділів соціальної психології, що вивчають соціальні установки, міжгрупові відносини і т.ін.;

• дослідження етнічних особливостей соціалізації дітей (понятійний апарат і методи найближчі до соціології і дитячої психології).

3. Зародження та розвиток знань з вікової психології

У давньому світі загальнопсихологічні знання розвивалися в лоні філософії, у цьому контексті здобувалися певні відомості, висловлювалися міркування, які стосувалися проблематики вікової психології в сучасному розумінні. На рівні тодішніх знань на означення психічних феноменів і явищ вживалося поняття «душа».

У VI – V ст. до н. е. набули поширення ідеї давньогрецького філософа Геракліта (прибл. 544 – 483 до н. е. Геракліт першим зауважив відмінності між душею дорослої людини і дитини, оскільки, на його погляд, з часом душа стає «сухішою і гарячішою». «Вологість» душі зумовлює її пізнавальні здібності. «Сухе сяйво — душа мудріша і найкраща», — стверджував він. Дитина, у якої «вологіша» душа, мислить гірше, ніж доросла людина.

Співвітчизник Геракліта, Демокріт (прибл. 460 — 371 до н. е.), доводив, що моральні принципи не даються від народження, а є результатом виховання, тому люди стають вихованими завдяки вправлянню, а не природі. Виховання, на його думку, повинне навчити людину добре думати, добре говорити і добре працювати.

Сократ (469399 до н. е.) пов'язував розвиток моральності людини з її поведінкою. Моральність він розглядав як реалізоване у вчинках людей благо. Та для того, щоб вважати певний учинок моральним, потрібно знати, що таке благо. Тому Сократ пов'язував моральність із розумом, був переконаний, що чеснота складається зі знанням добра й діє відповідно до цього знання. З часом Сократ почав вважати центром пізнавального інтересу не навколишню дійсність, а людину, проголосивши: «Пізнай самого себе». Цим закликом він орієнтував людину не на спрямування свого погляду всередину (до власних переживань і станів душі), а на аналіз учинків і ставлення до них, моральні оцінки і норми людської поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Висунуті Сократом ідеї поглиблені в теорії його учня Платона (427—347 до н. е.), який вважав, що душа складається з трьох частин, які конфліктують між собою: душі, що жадає; розумної душі та пристрасного духу. Він вказував на зв'язок душі і тіла, на необхідність розвивати їх у рівновазі, так, щоб між ними була гармонія. Він висунув ідею саморозвитку особистості, вважаючи, що «людина володіє силою справжнього внутрішнього впливу на себе та на свої здібності».

Погляди Платона на душу заперечував Арістотель (384/383322/321 до н. е.), стверджуючи, що «душу від тіла відокремити не можна», вважаючи, що переживає, мислить, учиться не душа, а цілісний організм. Відповідно до обґрунтованої ним ідеї розвитку здатність вищого рівня виникає на основі попередньої, більш елементарної. Арістотель співвідносив розвиток людського організму з розвитком тваринного світу, вважаючи, що в перетворенні дитини на зрілу особу повторюються етапи, які подолав за свою історію органічний світ. Це узагальнення ґрунтувалося на ідеї, що згодом була названа біологічним законом. Він перший в історії європейської цивілізації заявив про необхідність виховання і доцільність співвіднесення його методів з рівнем психічного розвитку дитини, запропонував періодизацію дитинства (до 7 років, від 7 до 14 і від 14 до 21 року). Кожному із цих періодів адресувалася певна система виховання. Наприклад, у дошкільному віці найважливішим є, на його погляд, формування рослинної душі. Тому для маленьких дітей неабияке значення мають режим дня, правильне харчування, гігієна. У період від 7 до 14 років необхідно розвивати рухи (з допомогою гімнастичних вправ), відчуття, пам'ять, прагнення. Моральне виховання повинне ґрунтуватися на вправлянні в моральних вчинках.

Якщо Платон вважав почуття злом, то Арістотель переконував у важливості виховання почуттів у дітей, необхідності помірності та розумного поєднання почуттів з раціональним пізнанням світу. Великого значення він надавав афектам, що виникають незалежно від волі людини і які неможливо приборкати силою розуму. Тому наголошував на важливій ролі мистецтва, особливо драматичного, яке, збуджуючи певні емоції у глядачів і слухачів, сприяє катарсису (очищенню від афекту), виховує в дітей і дорослих культуру почуттів. Неабиякого значення він надавав прагненню до моральної поведінки, обґрунтував доцільність заохочення спроб дитини «бути гарною». У вченні Арістотеля про пізнавальні процеси представлені онтогенетичні етапи розвитку окремих пізнавальних функцій: відчуттів, пам'яті, мислення. Він охарактеризував душевні якості людей відповідно до їхнього віку (юних, у зрілі роки, старих), соціального становища і професії. У своєму трактаті «Характеристики» виокремив та описав 30 типів характеру.

Епікурейці вважали особистість здатною діяти на свій страх і ризик.

У культурі Давньої Греції виникла ідея, згідно з якою сильна, визначна особистість має право на свої закони, на власну позицію і її вчинки необхідно оцінювати за іншими етичними нормами, ніж учинки простої людини. Обґрунтували цю ідею кініки – представники філософської школи, які заперечували суспільні моральні приписи, закликали до аскетизму, простоти як засобу досягнення духовної свободи. Єдиним шляхом самовдосконалення, на їхню думку, є шлях до себе, який обмежує контакти і залежність від зовнішнього світу. Вважаючи, що найкраще таке самовдосконалення починати з раннього дитинства, створювали спеціальні школи для дітей.

Отже, антична думка висловлювала й намагалася обґрунтувати важливі для вікової психології ідеї, що стосувалися змісту душевного розвитку, відмінностей душевних якостей дитини, юнака і дорослого, чинників психічного розвитку, онтогенетичних етапів розвитку психічних функцій, а також саморозвитку людини.

Ідеї вікової психології у середньовіччі та в епоху Відродження. Ускладнення соціального, економічного життя, яке відбувалося на цьому історичному етапі, потребувало нових умінь і можливостей людини, що привертало філософську наукову думку до різноманітних особливостей її буття, в тому числі психічного, у різні вікові періоди. Все це стимулювало розвиток знань з вікової психології. Однак найбільший масив даних нагромаджувався й осмислювався про особливості психічного розвитку особистості в дитячому віці.

Один із чільних представників схоластики католицький філософ Фома Аквінський (1225/26 – 1274). Заперечуючи вродженість знання, Ф. Аквінський визнавав принципи пізнання, викладені самим Богом, які з віком людини збагачуються. На його думку, в людській душі є сила, інтенція, «внутрішнє слово», які зумовлюють певну спрямованість (інтенційність) акту сприйняття і пізнання загалом, а також предметну спрямованість пізнавального розвитку людини.

У ранньому середньовіччі було сформульовано нові ідеї, пов'язані з досвідним пізнанням душі, її проявів та розвитку. На противагу схоластичним поясненням окремих психічних явищ, які відбуваються за волею Божою, складалася методологія, заснована на досвідному, детерміністському підході. Свого розквіту вона досягла в епоху Відродження.

Велике значення у формуванні наукового знання мали вікові аспекти навчання та виховання дітей. У середні віки навчання було здебільшого схоластичним (догматичним, буквоїдським), протягом довгого часу (до XII ст.) освіченими людьми були, як правило, особи духовного звання, оскільки світських шкіл, вищих навчальних закладів не існувало. Світську освіту (переважно лицарську) давали знатним юнакам при дворі монархів, феодалів. Зачатки такого виховання з'явилися ще в римський період при дворах імператорів. Передусім воно спрямовувалося на фізичний розвиток, опанування основ військового мистецтва і ґрунтувалося на врахуванні деяких вікових особливостей дітей та юнаків.

Переорієнтація філософського мислення на зближення з позитивним знанням про природу відбувалася в цей період у надрах арабомовної культури. У VIII—XII ст. на арабському Сході вирувало інтелектуальне життя. Визначним представником його був середньоазіатський учений Ібн Сіна (Авіценна), життя якого припадає приблизно на 980 – 1037 рр. Він одним із перших вивчав зв'язок між фізіологічним розвитком організму та його психічними особливостями у різні вікові періоди, надаючи при цьому важливого значення вихованню. Саме завдяки вихованню здійснюється, за його переконанням, вплив психічного на стійку структуру організму. Почуття, що змінюють фізіологічні процеси, виникають у дитини внаслідок впливу на неї людей, які її оточують. Викликаючи у дитини певні афекти, дорослі формують її натуру.

В епоху Відродження вчені-гуманісти прагнули відновити основи класичної освіти, розвивати у вихователів інтерес до особистості дитини, велику увагу приділяли розробленню нових принципів навчання.

Наприклад, нідерландський мислитель Еразм Роттердамський (1466/69—1536) вважав честолюбні домагання, що застосовувалися як засоби стимулювання навчання, шкідливими для морального розвитку. Сповідуючи ідею поєднання наочності з позитивними емоціями дітей під час занять, він замінив букви зі слонової кості на «запечені букви» (випікали їх з борошна), які на заняттях з'їдалися дітьми. Завдяки цьому емоційні прояви стали пов'язуватися з безпосередніми і керованими емоціями. Такі заняття були спрямовані на розвиток в учнів ретельності й допитливості. Е. Роттердамський розглядав безглуздість залежно від віку людини, порівнював дитинство зі старістю і проводив між ними аналогію. На його думку, кожен вік таїть у собі негативний аспект, і саме тому відбувається перехід від одного віку до іншого. Чим старша людина, тим вона ближча до дитини, і, нарешті, стаючи схожою на немовля, не відчуваючи огиди до життя, залишає світ. Безглузді думки та уявлення допомагають долати пов'язане з усвідомленням необхідності настання небуття страждання.

Однак усі тодішні старання у галузі психології були спрямовані здебільшого на поліпшення процесу навчання, задля оптимізації якого здійснювалися дослідження психічного розвитку дитини. Виступаючи проти схоластики і зубріння, що гальмували розвиток творчої та пізнавальної активності дітей, знижували їхній інтерес до навчання, тогочасні вчені прагнули узгодити методи навчання з психічними можливостями учнів. Однак, закликаючи наслідувати природу, вони орієнтувалися не на внутрішній світ дітей, їхні психічні особливості, а на навколишній світ, де відбувається перехід від простої, низькоорганізованої матерії до складних високоорганізованих істот. Цінним у такому механістичному підході було те, що, аналізуючи етапи розвитку природи, вчені дійшли висновку про наявність відповідних етапів у психічному розвитку особистості.

Ідеї вікової психології в епоху Просвітництва. Тривалий час, як відомо, діяльність зі сприйняття і оброблення психічної інформації вважалася справою душі як особливого агента, що черпає енергію за межами речового, земного світу. Загалом, мислителі XVII ст., намагаючись пізнати психіку та її явища, традиційно зверталися до тіла як до машини, знання якого у них були далекі від об'єктивності.

На епоху Просвітництва припадає становлення англійської асоціативної психології, засновником якої є Девід Гартлі (1705—1757), який прагнув створити таку теорію, що не тільки пояснювала б душу людини, але й давала б змогу управляти нею. Цю теорію він обґрунтував у книзі «Міркування про людину, її побудову, її обов'язки і сподівання» (1749). Виходячи з уявлення про прижиттєве формування психіки, Д. Гартлі вважав безмежними можливості виховання, впливу на процес психічного розвитку дитини, майбутнє якої залежить від наданого оточенням матеріалу для асоціацій. На його думку, від народження в організмі є набір первинних автоматизмів, а становлення основних елементів душі (відчуття, ідеї відчуттів та афекти) відбувається на основі механізму асоціацій. Тому тільки від дорослих залежить, якою виросте дитина, як вона буде мислити і діяти. Д. Гартлі одним із перших психологів порушив питання про необхідність використання педагогами у своїх навчальних методах знань про закони психічного життя, доводив, що підкріплений позитивним почуттям рефлекс буде стійкішим, а негативне почуття сприяє забуванню рефлексу. Вчасне зміцнення потрібних і знищення шкідливих рефлексів є основою формування соціальне схвалюваних форм поведінки, моральної людини. На цій основі викристалізувалася теорія ідеальної людини, яка ґрунтувалася на механістичному розумінні її психічного життя.

Найяскравіше психологічні ідеї епохи Просвітництва проявилися на французькому ґрунті напередодні Великої французької революції. Філософ, лікар Жюльєн Ламетрі (1709 – 1751) запропонував образ «людини-машини», стверджуючи, що наділяти організм людини душею настільки безглуздо, як шукати її у функціонуванні машини, а виокремлені Р.ºДекартом дві субстанції вважав вигаданою для обману теологів «стилістичною хитрістю». За переконаннями, в людському організмі немає душі, а психічні здібності є продуктом його машиноподібних дій.

Вбачаючи в людині вінець природи, французькі мислителі вважали, що в кожному індивідові закладені невичерпні можливості для вдосконалення і розвитку. Якщо людина погана, то вину за це потрібно покладати не на її гріховну тілесну природу, а на протиприродні зовнішня обставини. Оскільки вона є дитям природи, необхідно існуючий соціальний порядок привести у відповідність до потреб і прав, якими вона наділила людину.

Теорія природної людини актуалізувала проблему співвідношення між вродженими особливостями індивіда і зовнішніми (географічними, кліматичними, соціальними) умовами. Вона утверджувала вирішальну роль виховання і законів у формуванні людини.

Принциповим прихильником цієї ідеї був французький письменник і філософ Жан-Жак Руссо (1712—1778), який стверджував, що людина від природи добра, але її дивовижно зіпсувала цивілізація. Свої погляди на психічну природу дитини він виклав у відомому творі «Еміль, або Про виховання». Виходячи з теорії природної людини, Ж.-Ж. Руссо доводив необхідність природовідповідного навчання. Однак на відміну від чеського педагога і письменника Яна-Амоса Коменського (1592—1670) він мав на увазі не зовнішнє наслідування природи, а те, що навчання повинне супроводжувати природний перебіг розвитку дитини, відповідати її природі, тобто обстоював необхідність внутрішньої гармонійності та природності в розвитку людини. Завдяки йому було науково обґрунтовано вимогу враховувати індивідуальні відмінності дітей, знання яких давали змогу вибудовувати навчання, зважаючи на їхній психічний розвиток.

Одночасно з індивідуальними відмінностями існують загальні закономірності психічного розвитку дітей, що змінюються з кожним віковим етапом. З урахуванням цього Ж.-Ж. Руссо створив першу розгорнуту періодизацію розвитку, однак її критерії спиралися не на факти і спостереження, а на його особисті теоретичні погляди. Періодизація охоплювала такі періоди:

а) від народження до двох років. На цьому етапі необхідно зосередитися на фізичному розвитку дітей, оскільки у них ще не розвинуте мовлення, а ранній розвиток його недоцільний;

б) від двох до дванадцяти років. У цей період слід зосередитися на сенсорному розвитку (розвитку відчуттів) дітей, який, за переконаннями Ж.-Ж.ºРуссо, є основою майбутнього розвитку мислення. На цій підставі він виступай проти раннього навчання, доводячи, що його варто починати тільки з дванадцяти років, коли закінчується «сон розуму»;

в) з дванадцяти до п'ятнадцяти років. У цьому віці визрівають усі умови для цілеспрямованого навчання, дитина вже здатна адекватно сприйняти та засвоїти пропоновані знання. Однак ці знання повинні бути пов'язані тільки з природними і точними науками, а не з гуманітарними, тому що моральний розвиток, розвиток почуттів у дітей відбувається пізніше;

г) від п'ятнадцяти років до повноліття. Цей етап є найкращою порою для розвитку почуттів, оскільки діти вже встигли нагромадити певний життєвий досвід. Цей вік Руссо назвав «періодом бурь і пристрастей», протягом якого необхідно виховувати в дітей добрі почуття, судження і добру волю.

Природу біологічного і соціального в людині намагалися з'ясувати французькі енциклопедисти. Наприклад, Клод-Адріан Гельвецій (1715—1771) і Дені Дідро (1713— 1784) вважали спадковість і середовище основними факторами психічного розвитку, здібностей дитини. Здібність вони тлумачили як здатність виконувати певну діяльність на високому рівні. Однак швидкість і легкість навчання, на їхній погляд, до здібностей не належать. І з часом К.-А. Гельвецій дійшов висновку, що здібності не є вродженими, а формуються в процесі навчання. Цей висновок був укорінений у його концепції загальної рівності людей, індивідуальні відмінності яких є результатом різного соціального становища і виховання. Обстоюючи принцип природної рівності людей, К.-А. Гельвецій у своїх книгах («Про розум», «Про людину») підніс виховний вплив до рівня сили, здатної ліпити з людей що завгодно.

На його думку, всі люди володіють однаковими психічними передумовами для розумового розвитку, але не всі здійснюють великі відкриття. Це спричинене різними умовами, у яких вони живуть, збігом обставин, тобто випадковістю, а також прагненням прославитися. Випадок і прагнення до слави — головні причини різного рівня розвитку розуму.

Міркуванням К.-А. Гельвеція опонував Д.ºДідро, переконуючи, що психічний розвиток дитини залежить не тільки від виховання, а й від вроджених задатків. Тобто його погляди на цю проблему поєднували в собі біологічний та історичний підходи.

Отже, в епоху Просвітництва для організації цілеспрямованого навчання дітей необхідно було знати їхні вікові особливості. Протягом цього часу були сформульовані важливі ідеї щодо ролі біологічного і соціального, вродженого і набутого, раціонального і емоційного у віковому розвитку особистості. Просвітники вказували на безперервність розвитку, роль свободи в ньому, запропонували асоціативну теорію розвитку, а також розробили перші характеристики дитячого та юнацького вікових періодів.

Перша спроба докладного і послідовного опису психічного розвитку особистості пов'язана з ім'ям німецького філософа Альфреда Тідемана (1736—1803), який опублікував у 1787 р. «Спостереження за розвитком душевних здібностей дитини». Оскільки тогочасне виховання не враховувало періоди розвитку душевних властивостей, він тиждень за тижнем, від народження до трьох років, стежив за розвитком хлопчика фіксуючи зміни в його сенсориці і рухах, виникнення афектів, довільної артикуляції звуків та ін.

Значно ширше і детальніше дослідив поведінку дитини-дошкільника у середині XIX ст. німецький психолог Альберт Кусмауль (1811—1897). Спостерігав за розвитком дитячої психіки французький філософ Іпполіт Тен (1828-1893). Він описав процес засвоєння мови своєю дочкою.

Наприкінці XIX ст. визріли всі передумови для формування вікової психології як самостійної галузі психологічних знань. На ту пору вчені почали сприймати дитячу психологію як окрему науку. Об'єктивними передумовами формування її були вимоги педагогічної практики, глибоке пізнання й осмислення ідеї розвитку в біології, поява експериментальної психології, розроблення об'єктивних методів дослідження.

А ще на початку XIX ст. про необхідність урахування психологічних даних при формуванні методів навчання дошкільників писав німецький педагог Фрідріх Фребель (1782—1852). На важливості взаємозв'язків між педагогікою і психологією наголошував також український і росій­ський педагог Костянтин Ушинський (1824—1870/71): «Якщо педагогіка хоче виховувати людину у всіх відно­шеннях, то вона повинна спочатку довідатися про неї у всіх відношеннях». Надаючи неабиякого значення «напіврефлексам» у формуванні моральної поведінки дітей, він дово­див необхідність вивчення рефлексів, звичок, оскільки вва­жав їх основою морального життя та поведінки людини.

По-справжньому проблема зв'язку між педагогічною і практичною психологією постала в середині XIX ст. у зв'язку з розвитком загального навчання. Доки освіта була переважно домашньою, здійснювати індивідуальний під­хід до кожної дитини було неважко. За великої кількості дітей у класах масової школи він став неможливим. Тому виникла необхідність дослідити загальні для всіх дітей ме­ханізми й етапи психічного розвитку, що дало б змогу з'ясувати, коли, в якому віці, в якій послідовності доціль­но навчати дітей, які прийоми є найадекватнішими для них у певному віці.

Засновником дитячої психології вважають англійсько­го ембріолога і психолога Віктора Прейєра (1822—1899). Якщо до нього досліджували окремі проблеми і давали фрагментарні ескізи розвитку психіки дитини, то В. Прейєр намагався цілісно проаналізувати проблему на основі систематичного її дослідження. Його книга «Душа дитини» (1882) репрезентувала опис психічного та біологічного розвитку дитини від народження до трьох років. На думку Прейєра, у сфері психічного розвитку виявляється біологічна спадковість, яка є основою індивідуальних відмінностей. Він прагнув не тільки розкрити зміст дитячої душі, описати розвиток пізнавальних процесів, мовлення, емоцій дитини, а й навчити дорослих розуміти дітей, використовуючи об'єктивні методи. З цією метою в додатку до своєї книги умістив зразок щоденника, покликаного забезпечи­ти вивчення особливостей розвитку дітей різного віку.

Важливе значення для вікової психології мало вчення Ч.-Р. Дарвіна про еволюцію живого на Землі, походження видів та їх властивості, зокрема психічні. Порівнюючи людський організм із тваринним, Дарвін не обмежився анатомічними і фізіологічними ознаками. Він порівняв ви­разні рухи, які супроводжують емоційні стани, встановив­ши подібність між цими рухами людини і високоорганізованих живих істот — мавп. Свої спостереження Дарвін виклав у книзі «Вираження емоцій у тварин і людей», до­водячи, що виразні рухи (оскал зубів, стискання кулаків) є рудиментами безпосередньої боротьби за життя і мають важливий практичний зміст.

Позитивно позначилися на розвитку вікової психології експериментальні методи німецького психолога, фізіоло­га, філософа Вільгельма Вундта (1832 — 1920), досліджен­ня пам'яті німецьким психологом Германом Еббінгаузом (1850—1909), індивідуальних відмінностей англійським біологом, психологом і антропологом Френсісом Гальтоном (1822—1911). Використання методів математичної статистики, кореляції забезпечило формування цілісної системи об'єктивних методів психологічного дослідження, важлива роль серед яких відводилася тестуванню, при­родному і формуючому експериментам.

Розвиток дитячої психології наприкінці XIX — на по­чатку XX ст. був тісно пов'язаний з педологією — наукою про дітей, яка охоплювала результати досліджень різних наукових дисциплін (психології, анатомії, фізіології й пе­дагогіки), що вивчають розвиток людини. Започаткував її американський психолог Стенді Холл (1844—1924), який, досліджуючи психічний розвиток дитини, дійшов виснов­ку, що його основою є сформульований Е. Геккелем біоге­нетичний закон, згідно з яким зародки у своєму ембріо­нальному розвитку долають ті самі стадії, що і весь рід за час свого існування. Дію біогенетичного закону С. Холл поширив на людину, доводячи, що онтогенетичний розви­ток психіки дитини є повторенням усіх стадій філогене­тичного розвитку психіки людини (теорія рекапітуляції); Послідовність і зміст цих етапів задані генетично, і тому ні ухилитися, ні минути якусь стадію свого розвитку дитина не може. Загалом, теорія рекапітуляції поєднала в собі вимоги педагогічної практики з досягненнями біології і вікової психології.

Проблемами педології спершу займалися лікарі та біологи, оскільки саме вони володіли об'єктивними методами дослідження дітей. Згодом на передньому плані опинили­ся психологічні аспекти досліджень, а сама педологія на­була яскраво вираженої психологічної спрямованості.

Однак науковий синтез розрізнених знань на той час зробити було важко. Основу його педагоги вбачали в меха­нічному врахуванні дії «двох факторів» (оточення і спад­ковості), які безпосередньо зумовлюють процес розвитку. Психологію вони розглядали як науку про суб'єктивне, пе­дагогіку вважали емпіричною наукою. Аналізуючи якісні особливості людини, яка розвивається, вони підмінювали вивчення особливостей особистості дослідженням середо­вища, що свідчило про їх антипсихологізм. Для визначен­ня рівня психічного розвитку педологи використовували надто недосконалі тести.

Масовий педологічний рух, який заполонив Америку і Європу, у 20—ЗО роки XX ст. поширився і в Україні.

Неабиякий інтерес виявляв до питань вікової психоло­гії психоаналіз, доводячи, що пов'язана з інстинктом жит­тя лібідозна (лат. libido — потяг, бажання) енергія є також основою розвитку особистості, характеру. Засновник пси­хоаналізу 3. Фройд стверджував, що в процесі життя лю­дина долає кілька етапів, які відрізняються способами фіксації лібідо і задоволення інстинкту життя. Важливо враховувати, чи страждає людина при цьому, чи необхідні для задоволення її потреб сторонні об'єкти. З урахуванням цього 3. Фройд виокремив такі етапи життя:

а) лібідо-об'єкт. Він характеризується тим, що дитина має потребу в сторонньому об'єкті для реалізації лібідо. Цей етап триває від народження до 1,5 року і називається оральною стадією, оскільки задоволення дитини відбува­ється при подразненні порожнини рота. Фіксація на етапі лібідо-об'єкта спричинює нереалізованість дитиною своїх лібідозних бажань. Для цього типу особистості характерна певна залежність, інфантильність;

б) лібідо-суб'єкт. Він охоплює період від 1,5 року до початку статевого дозрівання і характеризується тим, що для задоволення своїх інстинктів дитині не потрібен зовнішній об'єкт. Іноді 3. Фройд називав цей етап нарцисизмом, вважаючи, що люди, в яких відбулася фіксація на ньому, зорієнтовані на себе, намагаються використовувати оточуючих для задоволення власних бажань, емоційно самоізолюються. Етап лібідо-суб'єкта охоплює анальну, фалічну, латентну стадії. Анальна стадія триває приблизно до трьох років, поки дитина оволодіває навичками туале­ту, в неї починає зароджуватися почуття власності. Фіксація на цій стадії формує анальний характер, якому властиві впертість, твердість, акуратність, ощадливість. Фалічна стадія настає у три роки, коли діти починають ус­відомлювати свої сексуальні відмінності, цікавитися своїми геніталіями. На думку 3. Фройда, вона є критичною для дівчаток, які вперше починають вважати себе неповноцінними у зв'язку з відсутністю в них пеніса, що може спричинити пізню невротизацію, агресивність, властиві фіксованим на фалічній стадії людям. У цей період нарос­тає напруженість у стосунках з батьками, насамперед із представником своєї статі, якого дитина боїться і до якого ревнує. Вона послаблюється до шести років з настанням латентної стадії в розвитку сексуального інстинкту. У цьому віці діти зосереджуються на навчанні, спорті, іграх;

в) лібідо-об'єкт. Для задоволення сексуального інстинк­ту людині необхідний партнер. Цей етап називається генітальним, оскільки для реалізації лібідозної енергії людина шукає характерні для її статі і типу особистості способи статевого життя.

Психоаналітичну теорію 3. Фройда критикують за пе­ребільшення ролі біологічного чинника у віковому розвит­ку людини, надмірне спрощення цієї проблеми.

Отже, наприкінці XIX — на початку XX ст. вікова психологія почала формуватися як самостійна психологічна наука. Активно розвивалася дитяча психологія, що було зумовлене вимогами педагогічної теорії і практики. Важ­ливі ідеї вікової психології сформувалися у зв'язку з дослі­дженням загальнопсихологічних та педагогічних проб­лем. Концептуальні підходи до аналізу вікового розвитку заявили про себе в лоні класичних напрямів психології, насамперед у психоаналізі.

5. Загальні тенденції розвитку вікової психології у другій половині XX — на початку XXI ст.

У другій половині XX — на початку XXI ст. вікова психологія набула особливо динамічного розвитку, що спри­чинене загальною тенденцією до гуманізації суспільного життя в постіндустріальну епоху. Загалом, у розвитку вікової психології у цей період окреслилися такі тенденції:

1. Розширення хронологічних меж досліджень віково­го розвитку людини. Якщо до середини XX ст. дослідники здебільшого зосереджувалися на вивченні проблем дитя­чої психології, то в наступні десятиліття у полі їх зору опи­нилися проблеми психології пренатального розвитку, до­рослості і старості, вмирання і смерті.

2. Перехід від дослідження вікового розвитку окремих психічних процесів та властивостей людини до цілісного аналізу її психічного та особистісного розвитку. Йдеться про вивчення не тільки вікового розвитку пам'яті, сприй­мання, мислення, уваги, емоцій, характеру, волі, здібностей та інших психічних процесів і властивостей, а й вікового розвитку Я-концепції особистості, спонукальної, інте­лектуальної та емоційної сфер як цілісних особистісних утворень. Здійснено продуктивні спроби комплексної характеристики різних вікових періодів, уточнення їх хронологічних меж.

3. Поєднання досліджень загальновікових тенденцій розвитку з вивченням його індивідуального варіанта, особ­ливості якого проявляються у пізніших періодах (дорослості, старості), а також зі з'ясуванням характеру відхилень та аналогії розвитку.

4. Створення інтегральних концепцій вікового розвитку (біогенетична, соціогенетична, теорія взаємодії двох факторів, генетична концепція), формулювання окремих теорій вікового розвитку у межах психоаналізу, необіхевіоризму, когнітивної та гуманістичної психології.

5. Удосконалення методики і методів дослідження вікового розвитку. В останні десятиліття, наприклад, набули поширення лонгітюдні та кроскультурні дослідження та ін.

6. Інтеграція зусиль дослідників різних сфер науково­го знання (психофізіології, психогенетики, геронтології, соціології, генетичної психології, акмеології, медицини та ін.) з метою комплексного вивчення проблем вікового розвитку людини.

Нині важливими тенденціями розвитку вікової психології є розширення проблематики досліджень, цілісний аналіз та опис окремих вікових періодів, уточнення їх меж, реалізація системного підходу до вивчення вікового розвитку людини.

6. Виникнення і розвиток вікової психології в Україні

Розвиток вікової психології в Україні, як і всієї психологічної науки, має суттєві особливості, зумовлені тривалим розташуванням її між імперіями на заході і сході, тому немало вітчизняних учених, мислителів починали свої дослідження в Україні, а потім з різних причин перебиралися до політичних центрів цих імперій і нерідко асимілювалися там. Попри те, вони залишали помітний слід у вітчизняній психологічній науці, яка розвивалася і на українських теренах, часто всупереч багатьом різноманітним труднощам і перешкодам.

З гуманістичних позицій досліджували розвиток особистості українські просвітники Василь Суразький (середина 50-х років XVI ст. — 1604/1608), Клірик Острозький (XVI ст.), Дем'ян Наливайко (середина 50-х років XVI ст. — 1627), Симон Пекалід (1567 — після 1601). Згідно з поглядами Василя Суразького, тільки зосередившись на внутрішьому світі духовного розуму, зважаючи на зовнішню мудрість і розумову силу знань, викладених у Святому Письмі, можна зрозуміти божественну істину. Для розвит­ку гуманізму обов'язкова орієнтація на вищу досконалість, на Бога. Таким є ефективний шлях динамічного розвитку особистості, духовності. Розвиток духовності опосередко­вується розвитком інтелектуально-емоційно-вольового комплексу внутрішньої суті особистості.

Становлення духовності, за Кліриком Острозьким є реалізацією в людині «подоби Божої». Цей процес має активно-творчий характер, а зусилля людини спрямовані на досягнення богоподібності. Духовне перетворення починається з докорінної зміни її самосвідомості. Вирішальним моментом в усвідомленні людиною своєї природи покаяння, яке полягає у зміні способу життя. Воно свід­чить про наявність у процесі самотворення аналітичного аспекту, згідно з яким для боротьби з пристрастями потріб­ні досконале знання про них і вміння розпізнавати їх у собі. Тому самотворення передбачає самоспостереження, аналіз власних учинків, думок, психічних станів, самооцінку, тобто самопізнання. На думку Клірика Острозького, орієнтирами особистісного та суспільного розвитку людини є моральні цінності, які набувають ролі органічного і регулюючого чинника, будучи інтеріоризованими, ставши внутрішніми мотивами поведінки. А необхідною умовою морального життя та духовного становлення людини є свобода, тобто можливість здійснювати трансцендентацію, бути собою, відповідати за свій вибір перед собою.

Значну роль у психологічному розумінні ідей гуманістичного розвитку людини відіграла поетична творчість Дем'яна Наливайка та Симона Пекаліда, які переймалися проблемами образу ідеальної людини – насія загальнолюдських і національних рис.

Дем'ян Наливайко одним із перших намагався теоретич­но обґрунтувати необхідність світської освіти для гуманіза­ції людських стосунків, вважаючи, що процес становлення гуманізму відбувається на сімейному рівні (наслідування), освітньому (цілеспрямований процес) і на рівні самовиховання особистості, який є узагальненням сімейного та освітньо­го. Розвиток гуманізму передбачає активне земне самоут­вердження особистості у різних сферах діяльності. Вміння використовувати активність для власного розвитку пов'яза­не з повноцінним використанням свого життєвого часу. Системотвірним чинником у становленні моральної свідомості особистості Дем'ян Наливайко вважав сумління.

Симон Пекалід у формуванні гуманізму особливу ува­гу приділяв внутрішньому, морально-психологічному фактору — толерантності, пов'язаній з добровільним са­мообмеженням, співчуттям, відповідальністю. Це обме­ження є внутрішньою інтенцією (прагненням) свідомості, здійснюється на основі досвіду переживання страждань, співчутливості іншому або на основі особистих переко­нань, які є імперативами (вимогами) терпимості, мило­сердної поведінки. Внутрішня толерантність є якістю особистості і свідчить про таку морально-психологічну ідентифікацію з іншою людиною, яка робить можливим екзистенційний діалог Я і Ти і створює передумови для розвитку гуманізму.

Над проблемами становлення духовно розвиненої особистості багато розмірковував філософ, письменник Григорій Сковорода (1722—1794), який обстоював ідеї гармонії тілесного і духовного в людині, зв'язку між самопізнанням і формуванням сенсу життя. Самопізнання людини і світу (через людину світ пізнає себе), за його переконаннями, завершується з'ясуванням сенсу буття макро- і мікрокосму, і цей сенс є головною мотиваційною основою дій, спрямованих на утвердження людини у світі, усвідомлення нею своєї гідності. Залежно від розуміння сенсу буття людина вибудовує спосіб життя, свого існування у світі, обирає відповідну стратегію дій. Сенс буття вступає в більш-менш усвідомлювану суперечність із реальною поведінкою людини, і вона коригує свої вчинки. Його Г. Сковорода вбачав у самопізнанні, розкритті людиною себе. У цьому поверненні до основ свого існування реалізуються стратегія людського життя, внутрішній світ людини, стимулюються «сердечні веселощі», породжується «душевна міць». Воно є підставою для спокою думки, формування справжньої серця, оживотворений душі. Головною метою життя Г. Сковорода вважав пізнання Бога, який через людину бачить себе самого. Однак людина у цій справі зупиняється напівдорозі, тому й перебуває у напівтемряві («Мудрого очі — в його голові, а безтямний у пітьмі ходить»).

Буттєве начало Всесвіту, який сам себе розуміє, усвідомлює, Г. Сковорода уявляв у образі кільця, тобто в поверненні людини із зовнішнього світу до себе, до суті свого іс­нування. Ідея кільця, застосована до взаємодії тілесного і духовного, допомогла йому обґрунтувати антропологічну цінність людини, що на той час було домінуючою пробле­мою психології. Він вів мову не тільки про духовно бачення, а й про тілесне, зокрема руками, вважаючи їх найтоншим знаряддям відображення предметного світу. Найтонші дії рук, за його словами, наче безліч дзеркал, повноцінно і всебічно відображають обличчя Бога, Всесвіту.

Ідея великого повернення до себе передбачає проник­нення не тільки у великий і малий світи, а й у світ біблій­ний. Взаємодія цих трьох світів визначає характер людського життя, життєвий шлях людини.

Життєве призначення людини, сенс її життя полягяють у переході від зовнішнього (неістинного) до внутріш­нього (істинного), що є справою не окремого акту пізнання, а всього життєвого шляху. Протягом нього людина зі «сліпої» стає «очитою».

Г. Сковорода досліджував перехід людини від плану «буденної свідомості» до плану «філософської». Він був пе­реконаний у здатності людини бачити дві природи, а в їх взаємній співвіднесеності пережити почуття буття, відчути буттєву (Божу) «безодню». Ця «безодня» таїться в самій людині. Страх, любов, почуття чудесного, розуміння світу як символу, простота бачення, на думку Г. Сковороди, внутрішніми умовами прозріння, стежкою, яка веде до філософської мудрості.

Перехід людини від буденного до розуміння вищого буття, душевної безодні відбувається завдяки особистісній рефлексії (сповненим сумнівів, суперечностей роздумам), необхідність якої людина відчуває, уявивши себе серед дзеркал: «стань на рівному місці і накажи поставити навколо себе сотню дзеркал вінцем. Тоді побачиш, що єдиний твій тілесний болван володіє сотнею видів (образів), від нього єдиного залежних. А як тільки відняти дзеркала, раптом усі копії сховуються у своїй ісконності, або оригі­налі, як гілля у своєму зерні. Але тілесний болван сам є тільки тінню істинної людини».

Опановуючи чуття вічності, людина вдруге народжу­ється. Завдання Біблії — сприяти цьому. На відміну від Арістотеля, який здійснив логічний поділ душі на рослин­ну, почуттєву і розумну, Г. Сковорода тлумачив розумну душу як справді людську, як душу прозріння, завдяки якій людина істотно відрізняється від тварин. Ідею спасін­ня він пов'язував із Преображенням (другим народжен­ням), яке заперечує тваринну природу в людині. Давнє вчення про душу Г. Сковорода тлумачив як сходинку прозріння, а світ Біблії — як міст у цьому переході.

Пояснюючи смисл, який у феноменології (проявах) ду­ху має друге народження людини, Г. Сковорода вів мову про його психічні засади, екзистенціальний ґрунт чуття вічності, яке, за його словами, залежить від єдності ока Бо­жого та ока людського. Щоб розкрити сутність світу, спер­шу слід пізнати себе, угледіти приховану у своєму тілі віч­ність. Почуття, завдяки яким починається пізнавальний процес, є сліпими і повинні доповнюватися розумом. Істи­ни можна досягти лише на основі функціонування думки, що спирається на ці почуття.

Отже, Г. Сковорода обстоював ідею гармонії тілесного і духовного у розвитку людини, необхідність самопізнання та постійного осмислення сенсу життя, можливість люди­ни переходити завдяки мудрості та особистісній рефлексії від буденного до вищого буття.

Ідеї вікової психології представлені у багатогранній літературній і науково-публіцистичній спадщині Івана Франка (1856—1916). Він цікавився такими проблемами психології, як проблеми особистості («людини загалом»), характеру та інших психічних властивостей, умов становлення особистості, розвитку різних типів людей, яких доводилося описувати у своїх творах.

Для Франка проблема особистості була пов'язана з вихованням дітей. В оповіданнях («Олівець», «Грицева шкільна наука», «Отець-гуморист» та ін.) він виявив себе прекрасним знавцем психології дитинства та юності, глибоко проаналізував умови, в яких розвивається особистістм певний її тип, характер, здібності тощо. Людину І. Франко розумів передусім як соціальну істоту, характер якої зале­жить від умов суспільного буття. Кожна людина є насам­перед дитиною певного часу, народу, певних умов. За сприятливих умов виховання розвиваються найкращі ри­си характеру і здібності дитини, а за їх відсутності навіть найкращі природні задатки, будучи «не вживані і приго­ломшені, заніміють і захиріють у зав'язку».

В оповіданні «Борис Граб» і незакінченій повісті «Не спитавши броду» І. Франко описав процес становлення особистості обдарованого учня, який завдяки наполегливій праці над собою і з допомогою свого улюбленого вчителя до­сягнув значних успіхів у навчанні, формуванні позитивних рис характеру, вихованні інтересу до фізичної праці тощо. «Обдарований незвичайними здібностями, величезною пам'яттю, бистрим і чесним розумом, він із тими вродже­ними дарами єднав велику пильність і працьовитість, за­милування до порядку і точності і вироблене гімнастикою та фізичною працею здоров'я та сильну будову тіла. Свій час умів він розподілити так, що на всяку роботу, на всяку науку знаходив час і пору».

Наукові ідеї щодо становлення особистості, його дже­рела та рушійних сил розробляв С. Рубінштейн, будучи певним у необхідності аналізу життєвого шляху людини з метою вивчення її вікового розвитку, розглядаючи діяль­ність як найважливіший чинник його, вважаючи особис­тість суб'єктом психічного розвитку.

Психологію дитини упродовж тривалого періоду вивчав український психолог Степан Балей (1885—1952). Він вва­жав, що дослідження буде об'єктивним тоді, коли ставитиметься запитання «Як є?», а не «Як повинно бути?» .

Психічний розвиток дитини С. Балей розглядав як пос­тійний процес пізнання нею навколишнього світу. Кожен віковий період, на його думку, характеризується певним способом пізнання. На першому році життя дитина пізнає чуттєві властивості предметів світу, що її оточує. Коли вона починає говорити, настає «вік запитань». Дитячу фантазію С. Балей розглядав також як форму пізнання. У процесі гри дитина контактує з різними предметами, пізнає їх властивості, вчиться ними користуватися. Систематично здобувати знання про світ вона здатна у 6 — 7 років, саме тоді найдоцільніший її вступ до школи. Шкільне навчання С.Балей (під впливом ідей російського фізіолога Івана Павлова (1849-1936)) пояснював як навчання шляхом утворення умовних рефлексів. Він вважав, що людина - це не tabula rasa, вона має вроджені властивості, інстинкти, які є матеріалом виховного процесу.

Науковим здобутком представника психологічного напряму Львівсько-Варшавської філософської школи Владислава Вітвіцького (1878—1948) стала теорія кратизту (грец. kratos — сила), вибудувана на ідеї про властиве людині інстинктивне прагнення до міцності, яке є основою розвитку чотирьох основних емоційних станів і форм ком­пенсації: схильності до підвищення чи пониження, спря­мованої на інших або на самого себе схильності.

Психологічні та соціально-психологічні чинники, що зумовлюють особливості становлення релігійної свідомос­ті, її структуру і функції детально вивчав філософ-богослов, психолог, письменник і публіцист Гавриїл Костельник (1886—1948), який аналізував розвиток людської психіки взагалі і психіки віруючих людей, які прийшли до релігії (труднощі і суперечності, які виникають у їх­ньому житті внаслідок ломки старого, звичного, стерео­типного).

Велику увагу аналізу феномену віри приділяв Валеріан Горбачевський (1891 — 1957), У 30-х роках XX ст. у праці «Ідеократизм» він стверджував, що «віра в Бога стає для мислячої людини категоричним імперативом, бо дає люд­ському духові обпертя». Розуму вона дає синтетичну ідею, що допомагає гносеологічне охопити повноцінність буття; для серця є джерелом, що цілющою водою скріплює почут­тя людської гідності; для волі є імпульсом до творчої праці та самовдосконалення. Без віри в Бога душа дитини, до­рослого і літньої людини стає пусткою, бо замість віри в ній укорінюється скептицизм і нігілізм. Завдяки вірі в Бо­га людина зберігає душевну рівновагу й упевненість, на­лаштовується на творчість, ставлячи перед собою світлу мету — наближення до Бога.

Особливо активно розвивалася вікова психологія у ХХ ст. Так, у 30-ті роки у Харкові було організовано Психоневрологічний інститут, а згодом на його основі — Всеукоаїнську психоневрологічну академію, у структурі якої функціонував відділ дитячої та генетичної психології. У ньому працювали Олександр Запорожець (1905—1981), Лідія Божович (1908—1981), Петро Гальперін та інші вчені, які досліджували психологію практичної діяльності, образу, свідомості й діяльності, пам'яті, сприймання, особливості засвоєння знань учнями на основі розвитку мислення.

З ініціативи українського психолога Григорія Костюка (1899—1982) відбулося створення Українського інституту психології, який тривалий час очолював його. У своїх працях багато уваги він приділяв проблемам вікової психології. Так, розглядаючи співвідношення біологічного та соціального в онтогенезі людської психіки, спростував однобічні тлумачення психічного розвитку, в яких наголошувалося на вирішальній ролі то спадковості, то середовища в його біологічному або фізичному розумінні. На думку Г. Костюка, не вирішує проблему і запропонована В. Штерном теорія конвергенції як спроба пов'язати між собою обидва фактори. З огляду на це він обґрунтував ідею, згідно з якою онтогенетичний розвиток людини є цілісним проце­сом, який виражається у морфологічній, фізіологічній, психічній, соціальній формах. Вроджені безумовио-рефлекторні структури є основою розвитку психічних функцій і властивостей, але не визначають його змісту. Специфічна якість психічних новоутворень залежить від соціальних умов життя, формується за культивованими у суспільстві взірцями. Внаслідок цього психічний онтогенез набуває конкретно-історичного характеру. Хоч дитина і народжу­ється природною істотою, вона має можливість стати істотою суспільною завдяки навчанню (від зустрічі з предметним світом до використання суспільно-історичного досвіду). Навчання й виховання є визначальними чинниками, які зумовлюють розвиток психіки.

Соціалізація дитини, вважав Г. Костюк, відбувається через її діяльність, засвоєння соціального досвіду, врос­тання в життя суспільства, через перехід зовнішніх (інтеріндивідуальних) відношень у внутрішні (інтраіндивідуальні) властивості особистості, яка розвивається. За його твер­дженням, вчаться не тільки діти, а й дорослі, що впливає на їхній психічний та особистісний розвиток. Провідну роль у житті дорослої людини відіграє діяльність зі ство­рення матеріальних і духовних цінностей.

Онтогенетичні форми, на думку Г. Костюка, не існують окремо одна від одної. Зв'язок між ними полягає в тому, що нижчі форми включаються у вищі й стають механізмами їх реалізації. Так відбувається розвиток.

Г. Костюк відкидав будь-які спроби піддати сумніву ідею розвитку, онтогенезу. За його словами, розвиток не можна розуміти «лише як засвоєння та інтеріоризацію зовнішніх відношень», він передбачає перероблення, систематизування засвоєного, що зумовлює зміни особистості виникнення нових спонук до діяльності, нових її струк­тур нової екстеріоризації (породження зовнішніх психіч­них проявів — висловлювань, дій — у процесі перетворен­ня внутрішніх структур). Навчання сприяє розвитку, а розвиток стає основою навчання. При цьому закони на­вчання й розвитку, будучи пов'язаними між собою, мають суттєві відмінності. Внутрішні умови розвитку, формую­чись під впливом зовнішніх умов, не є їх простою механіч­ною проекцією. Вони діалектично взаємодіють. З віком виникають різні форми активності особистості в її розвитку (самовиховання, самовдосконалення тощо). На вищому рівні свого розвитку особистість постає як його суб'єкт, який свідомо обирає свій життєвий шлях.

Виступав Г. Костюк і проти спрощених моделей роз­витку, що зводять його лише до накопичення знань, до ви­ховних впливів дорослих. Підтверджуючи необмежені можливості виховання, такі моделі насправді занижують його значення, бо «справжнє мистецтво виховання вияв­ляється там, де воно спирається на прояв «саморуху», іні­ціативи, самостійності, творчої активності». Та це не озна­чає, що модель з «екстремальним ступенем свободи» відпо­відає реальному процесу розвитку особистості, оскільки вона так само віддалена від реальності, як і детермінізм, що робить індивіда продуктом природних законів.

Навчання та виховання, за Г. Костюком, мають сприя­ти не лише успішному вирішенню життєвих «суперечнос­тей», а й виникненню нових. У формулюванні нової мети, яку індивід усвідомлює і приймає, проявляються розхо­дження між актуальною метою та рівнем досягнень людини. У цьому полягає складна діалектика розвитку, врахування якої необхідне для оволодіння процесом розвитку, перед­усім для встановлення стадій онтогенетичного розвитку психіки. Результатом онтогенезу Г. Костюк вважав станов­лення індивідуальних особливостей: «особистість розвивається завжди як індивідуальність. ЇЇ своєрідність неповторна. Віковий і диференційний аспекти онтогенетичного розвитку людської психіки пов'язані між собою. Загальні закономірності вікового розвитку особистості знаходять свою конкретизацію в її індивідуальних особливостях».

Характеризуючи онтогенетичний розвиток, Г. Костюк вказував на його типологічні та індивідуальні відмінності, що виявляються у функціональних особливостях нервової системи, у розумових, емоційних, моральних, вольових якостях, у потребах, інтересах, здібностях, характерологічних рисах дітей та молодих людей. У процесі розвитку твориться індивідуальна неповторність особистості. Якщо розвиток може бути не тільки творчим, усвідомленим, а й неусвідомленим процесом, то потреба в неповторності ін­дивідуального розвитку є його рушійною силою. Вікові особливості набувають індивідуалізованого характеру, а сама індивідуалізація може розглядатися як загострення вікових ознак.

Вивченням проблем вікової психології займалися й ін­ші вітчизняні вчені. Зокрема багато уваги приділяли дослідженню особливостей розвитку в дітей сприймання (Е. Рибалко), пам'яті (П. Зінченко, А. Смирнов), уяви, мислення, мовлення (М. Жинкін, І. Синиця та ін.}, уваги (М. Добринін, І. Страхов), емоцій (П. Якобсон), вольових процесів (В. Селіванов). Помітними є напрацювання психологів з проблем вікового та індивідуального становлення і розвитку особистості у молодшому, середньому та старшому шкільному віці, формування спонукальної сфери, свідо­мості та самосвідомості (Б. Ананьєв, Г. Костюк, П. Чамата, Л. Божович, О. Ковальов, М. Левітов, В. М'ясищев, М. Боришевський та ін.), розвитку самосвідомості дітей (М. Боришевський, С. Тищенко, В. Котирло та Ін.). Багато досліджень зосереджено на питаннях виникнення і розвитку в дітей і молоді здібностей до музики, математики, малювання (Б. Теплов, В. Крутецький). Цінними для вікової психології є дослідження генезису саморегуляції як фун­даментальної функції особистості (М. Боришевський), становлення навчальної діяльності дітей дошкільного віку, впливу навчання на розвиток перцептивних дій, довільного запам'ятовування, мовлення, формування суджень, узагальнень, числових понять (В. Давидов, Б. Ельконін, С. Максименко), а також вікових особливостей навчальної діяльності школярів, її цілей і мотивів, операційної структури, зміни співвідношення в ній образних, вербальних і понятійних компонентів, формування умінь, прийомів і стилю розумової діяльності.

Теоретико-методологічні проблеми вікової психології порушують у своїх працях сучасні дослідники І. Бех, М. Боришевський, С. Максименко, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.

Різноманітні аспекти проблеми вікового розвитку розглядають О. Лактіонов, 3. Карпенко, Т. Говорун, Т. Хомуленко, О. Кононко, Ю. Приходько, Т. Пироженко, І. Булах, Н. Максимова, В. Моляко, В. Москалець, Л. Орбан-Лембрик, І. Пасічник, М. Томчук та ін.

Окремі питання вікового розвитку особистості дослі­джують у лабораторіях Інституту психології імені Григорія Костюка АПН України та на кафедрах психології класич­них і педагогічних університетів. Систематично розгляда­ються проблеми вікової психології на з'їздах та наукових конференціях психологів. Останнім часом в Україні захи­щено ряд докторських дисертацій, у яких аналізуються питання вікової психології.

Однак в Україні ще не створено спеціальних профільних лабораторій, які б займалися системним вивченням вікового розвитку особистості від народження до похилого віку, відсутні тривалі лонгітюдні дослідження, не публікуються щоденники розвитку дитини в сучасних соціально-економічних умовах тощо. Вітчизняна вікова психологія ще методологічно не визначила характер вищої стадії онтогенетичного розвитку — психічну зрілість. У ній відсутні наукові критерії психічно розвиненої особистості.

4. Диференційна психологія

Дослідження психічних явищ орієнтувалося спочатку на поняття і методи наук про фізичний світ. Тому головним вектором експериментального пошуку були загальні закономірності психічних процесів. Тим часом з якнайдавніших часів соціальна практика примушувала людський розум виділяти в психологічному вигляді оточуючих людей перш за все ті ознаки, які відрізняють одного індивіда від іншого. Перехід від емпіричного вирішення цього життєво важливого питання до його розробки за допомогою експериментальних і математичних методів привів до утворення спеціальної галузі знання — диференціальної психології. Її предмет — індивідуальні відмінності між людьми або групами людей, об'єднаних за якою-небудь ознакою (або сукупності ознак).

Проблема, про яку йде мова, споконвіку привертала увагу філософів, моралістів, художників, лікарів, педагогів. У Стародавній Греції улюблений учень Арістотеля, «батько ботаніки» Теофраст, накидав живі і влучні описи різних типів людей в трактаті «Етичні характери», що користувався великим успіхом протягом багатьох століть. Тонкі спостереження містилися у висловах мислителів XVI —XVIII ст., особливо Монтеня («Досліди», 1580), Лабрюкера («Характери Теофраста», 1688), Ларошфуко («Сентенції і максими про мораль», 1665) і ін. Віднести їх твори до історії наукової психології можна лише умовності.

Спроби перейти від життєвої мудрості до наукового знання, що містилися у вченнях про темпераменти і про здібності (Хуан Уартс), зіграли свою прогресивну роль. Але тільки з упровадженням в психологію експерименту і появою нових критеріїв науковості її уявлень створюються передумови для зародження відповідних цим критеріям знань про індивідуальні відмінності між людьми. Підкреслимо, що диференційно-психологічне вивчення людини зовсім не було простим логічним розвитком експериментально-психологічного. Воно складалося під впливом запитів практики, спочатку медичної і педагогічної, а потім і індустріальної. У системі самого Вундта вчення про індивідуальну психологію відсутнє, оскільки передбачалося, що всяка експериментальна психологія і є індивідуальна (на відміну від «психології народів», в якій експериментальний метод нібито непридатний). Але вже у перших учнів Вундта — Крепеліна, Кеттела і інших — зароджується установка на переорієнтацію експерименту, на його додаток до індивідуальних особливостей людей.

Е. Крепелін (1856—1926) переніс експериментально-психологічні методи в психіатричну клініку. Якийсь час він працював в Росії, де створив в Дерпському університеті при психіатричній клініці лабораторію типу вундтівської, Надалі нею керував російський психіатр і психолог В. Ф. Чиж (1855 — 1936). Клініка і спонукала Крепеліна змінити спрямованість експерименту, підпорядкувати його задачі з'ясування індивідуальних ознак і способів їх поєднання в цілісні картини душевного життя, відрізняючі одну людину від іншої. Цю задачу він висунув в статті «Психологічний досвід в психіатрії».

У ті ж роки з'являється інша стаття про індивідуальну психологію, авторами якої були французькі учені Віні та Анрі. Альфред Біне (1857—1912), за освітою лікар, в співпраці з неврологом Шарко провів експериментальне дослідження осіб, що володіють здатністю запам'ятовувати великі числа. Відмінності між ними тлумачили як підтвердження запропонованого Шарко розділення типів пам'яті на зоровий, слуховий і руховий. До такого розділення він прийшов, спираючись на клінічний матеріал, а також на вчення, що вже склалося тоді, про локалізацію сенсорних функцій в різних ділянках мозку.

У 1897 р. в «Огляді психіатрії», що виходив під редакцією Бєхтєрєва, була опублікована стаття молодого лікаря Лазурського «Сучасний стан індивідуальної психології». У ній розглядалися перші досягнення цієї науки, метою якої вважалося дослідження того, «як видозмінюються душевні властивості у різних людей і які типи створюють вони в своїх поєднаннях».

У 1900 р. вийшла робота В. Штерна «Про психологію індивідуальних відмінностей (ідеї про диференційну психологію)». Відтоді й пішов термін «диференційна психологія». Штерн, проте, строго обмежував предмет цієї галузі психології аналізом окремих сторін особистості, відхиляючи як типологічний підхід, так і вивчення особистості в цілому.

У роботах Крепеліна, Біне, Анрі, Шарко, Лазурського, Штерна зароджувалася нова дисципліна, відмінна і від експериментальної психології, і від культурно-історичної. У ній експериментальний метод застосовувався до об'єкту, що не цікавив вундтівську школу. Паралельно з новим напрямом в експериментальному вивченні психіки складалися інші (відмінні від фехнеровськіх) прийоми додавання математичних методів до психології індивіда. Заслуга їх розробки належить Гальтону.

Невичерпно винахідливий розум Гальтона породив безліч новаторських ідей в різних галузях — від метеорології до антропології. У психології його заслуга полягала у створенні техніки вивчення індивідуальних відмінностей, і перш за все упровадженні статистичного методу. Мислення Гальтона формувалося в загальному руслі експериментально-психологічних напрямів, що складаються тоді. Вивчаючи пороги чутливості, асоціації і інше, він вніс ряд удосконалень і нових прийомів, серед яких можна відзначити винахід спеціального свистка для визначення верхнього порогу слухових відчуттів (Гальтонів свисток), винахід пристосування м'язів для оцінки відчуття і ін.

У всіх дослідах Гальтона цікавив абсолютно незвичайний у той час аспект — генетична (спадкова) основа індивідуальних відмінностей між випробову-ваними. Саме цей інтерес спонукав його винаходити експериментальні моделі і плани. Він запропонував, зокрема, так званий метод близнят з метою з'ясувати співвідношення між спадковістю і зовнішніми впливами. Для вивчення уяви Гальтон придумав спеціальний запитальник. Випробовуваному давалося завдання уявити певний об'єкт, а потім відповісти на питання про особливості виниклих у нього уявлень, зіставити ці уявлення із сприйняттями відносно їх яскравості, визначеності. І тут Гальтона цікавила перш за все спадкова обумовленість знайдених відмінностей: як, наприклад, схожість образів у братів і сестер. На індивідуальні відмінності натрапляли і багато експериментаторів (у роботах по психофізиці і ін.). Вони розглядали їх, проте, як варіанти загального закону, які повинні знівелювати, щоб одержати його в «чистому вигляді» (як, наприклад, формула Фехнера). Гальтон же шукав спосіб, що дозволяє математично описати закономірність, якій підлеглі самі індивідуальні варіації. Як методичне знаряддя він використовував статистику.

Ще в молодості Гальтон вивчив роботи одного з творців сучасної статистики — бельгійця Адольфа Кетле (1796 — 1874). У книзі «Соціальна фізика» (1835), що справила глибоке враження на розум сучасників і викликала гострі суперечки, Кетле, спираючись на теорію вірогідності, показав, що її формули дозволяють знайти підлеглість поведінки людей деяким закономірностям. Аналізуючи статистичний матеріал, він одержав постійні величини, що дають кількісну характеристику таких людських актів, як вступ до шлюбу, самогубства і ін. Ці акти вважалися довільними. Тепер же з'ясовувалася відома регулярність їх здійснення. Супротивники концепції довільних актів сприйняли «соціальну фізику» Кетле як свідчення правоти своїх поглядів. Сам Кетле виходив в інтерпретації одержаних результатів з ідеї «середньої людини», типово буржуазної по своїй класовій суті. Він припускав існування одвічної людської природи як свого роду ідеалу, від якого люди відхиляються відповідно нормальній кривій вірогідності. Саме тому середня величина є найчастішою. За законом Гауса — Лапласа божественна мудрість все врівноважує як у фізичному світі, так і в морально-інтелектуальному.

Хоча концепція Кетле була нерозривно пов'язана з властивим буржуазному світогляду метафізичним підходом до суспільних явищ, вона вносила ряд нових моментів. Якщо середнє число є постійним, то за ним повинна стояти реальність, зіставлена з фізичною (метеорологія), завдяки чому стає можливим передбачати явища на основі статистичних законів. Для пізнання ж цих законів безнадійно вивчати кожного індивіда окремо. Об'єктом вивчення поведінки повинні бути великі маси людей, а методом — варіаційна статистика. Кетле встановив, як розподіляються різні відхилення від середньої величини, показавши, що, чим таке відхилення більше, тим воно зустрічається рідше, причому цьому можна дати точне математичне вираження.

У 1869 р. вийшла книга Гальтона «Спадковий геній». У ній давався статистичний аналіз біографічних фактів і висловлювався ряд дотепних міркувань на користь приналежності закону Кетле до розподілу здібностей. Подібно тому, як люди середнього зросту складають найпоширенішу групу, а вищого зросту зустрічаються тим рідше, чим частіше вони відхиляються від норми, так само, вважав Гальтон, люди відхиляються від середньої величини і відносно розумових здібностей. Але чим детермінувати ці відхилення? Кетле пояснював їх «грою випадку». Гальтон же під впливом дарвінізму стверджував, що вони строго визначаються чинником спадковості.

Ми зустрічаємося тут з ще одним напрямом думки, що виник в психології під впливом еволюційної теорії. Принцип пристосування до середовища був одним з аспектів цієї теорії, але в ній був і інший аспект — принцип природного відбору, в свою чергу припускаючий дію механізму спадковості. Пристосування вигляду досягається за рахунок генетичних варіацій індивідуальних форм.

Під впливом цього загальнобіологічного підходу Гальтон висуває положення про те, що індивідуальні відмінності психологічного порядку, подібно відмінностям тілесним, можуть бути пояснені тільки в категоріях вчення про спадковість. Позитивне значення цього висновку полягало у тому, що висувалася нова важлива проблема — проблема генетичних передумов розвитку психічних здібностей. Завдавався ще один удар по концепціях, що протиставляли тілесні якості людини душевним.

Але біологічна детерміація не є для людей ні єдиною, ні тим більше визначальною. Гальтон же відкидав які б то не було інші істотні причини. Вивчивши і статистично обробивши величезний біографічний матеріал, що стосується споріднених зв'язків видатних осіб Англії, Гальтон стверджував, що висока обдарованість визначається ступенем і характером спорідненості. З чотирьох дітей, наприклад, шанс стати талановитим, за підрахунками Гальтона, є тільки у одного.

Для вивчення питання про походження розумових якостей Гальтон використовував разом з біографічним методом анкетний. Він розіслав найбільшим англійським ученим грунтовну анкету, за матеріалами якої була написана монографія «Англійські люди науки: їх природа і виховання» (1874). І знов вирішальна роль приписувалася спадковості, вплив же зовнішніх умов, виховання вважався незначним, а іноді і негативним.

До анкетного вивчення індивідуальних відмінностей було приєднане експериментальне. На Міжнародній виставці в Лондоні в 1884 р. Гальтон організував антропометричну лабораторію (надалі переведену в Південно-Кенсингтонський музей в Лондоні). Через неї пройшло понад 9 тис. досліджуваних, у яких вимірювалися разом із зростом, вагою і т.д. різні види чутливості, ВР і інші сенсомоторні якості. Пояснення результатів залишалося незмінним: спадковість зумовлює ці якості з такою ж невідворотністю, з якою вона зумовлює зріст і вагу тіла або колір очей. Ця ж ідея лейтмотивом проходить через інші роботи Гальтона, опубліковані під загальним заголовком «Дослідження про людські здібності і їх розвиток» (1883).

Проте аналіз індивідуальних відмінностей не був для Гальтона самоціллю. Він підпорядковував його реакційній соціально-політичній доктрині. Діагностика варіацій в психологічних якостях людей розглядалася як засіб і передумова відбору найбільш пристосованих. Проголошувалося, що людський рід може бути поліпшений тим же шляхом, яким виводиться нова порода собак і коней, тобто за допомогою відповідних шлюбів протягом ряду поколінь.

Цей напрям одержав ім'я «євгеніка». Її задачу Гальтон вбачав у тому, щоб «сприяти розмноженню рас найбільш здатних мислити і підійматися по ступенях високої благотворної цивілізації, замість того, щоб по помилковому інстинкту надавати допомоги слабким і затримувати розмноження сильних і енергійних осіб». Так помилковий погляд на детерміацію психічних здібностей ставав знаряддям расистської ідеології.

Зіставивши уявлення Кетле і Гальтона, можна прослідити зрушення, що відбулися в буржуазному світогляді. Для Кетле, що виступив в першій половині століття, ідеалом була «середня людина», для Гальтона — «супермен» — сильна особа, відібрана шляхом розмноження тих, хто найрізкіше відхиляється від середнього рівня у бік високої обдарованості. Насувалася епоха імперіалізму, що різко загострювала антагоністичні суперечності між капіталом і робочим класом, між колоніальними імперіями і народами, що поневолять. Наростаюча ворожість буржуазії до суспільного прогресу одержала яскравий вираз в гальтонівському проекті розвитку цивілізації шляхом штучного відбору. Ті, що не мали доступу до благ цивілізації народні маси (позбавлені тим самим умов для розвитку здібностей) бракувалися як біологічно неповноцінні. Статистичне і експериментальне дослідження психічних якостей людини підкорялося антигуманістичній доктрині.

Проте не слід ототожнювати конкретно-наукові досягнення цього дослідження з політичною концепцією, для якої їх намагалися пристосувати. Прийоми варіаційної статистики, розроблені Гальтоном, озброювали психо-логію важливим методичним засобом. Серед цих прийомів найперспектив-нішим виявився метод вираховування коефіцієнта кореляції між змінними. Цей метод, вдосконалений англійським математиком Пірсоном і іншими послідовниками Гальтона, вніс в психологічну науку цінні математичні методики, в результаті використання яких виник факторний аналіз.

Гальтон переслідував своїми роботами певну соціально-політичну мету. Але практика буржуазного суспільства вимагала вирішувати злободенніші питання, ніж удосконалення людського роду. Зростання промисловості, залучення у виробничий процес великих мас людей, необхідність їх навчання, створення кваліфікованих кадрів і найраціональнішого використання техніки, що швидко розвивалася, — все це спонукало звернутися до проблеми здібностей з іншої точки зору.

Задача відбору людей не в цілях створення породистого потомства, а в цілях витягання максимального економічного ефекту, дала могутній поштовх диференціальній психології. Ідея тестів і статистичні прийоми, запропоновані Гальтоном, починають застосовуватися для вирішення нових питань. Особливо активний інтерес до вивчення індивідуальних відмінностей проявляли психологи в Сполучених Штатах: тут промисловий прогрес йшов прискореним темпом і американська буржуазія не скупилася на підтримку починів, що обіцяють безпосередню практичну вигоду.

Істотна чисельна перевага американських психологічних лабораторій над лабораторіями в інших країнах була обумовлена вірою, що широко розповсюдилася, в можливість використовувати досягнення психології для вирішення практичних проблем. У Західній Європі об'єктом практичного додатку психологічних висновків стала переважно область навчання, де також відбувалися зміни, викликані економічним розвитком капіталістичних країн.

Незадоволений тим, що Вундт ігнорував проблему індивідуальних відмінностей, молодий американський психолог Кеттел покинув лейпцігську лабораторію і переїхав до Гальтона. З особливим ентузіазмом він сприйняв його прийоми визначення індивідуально-психологічних якостей і статистичної обробки результатів.

Гальтон називав випробування, що проводилися в його антропометричній лабораторії, розумовими тестами. Цей термін набув незабаром на Заході популярність, як ніяке інше психологічне поняття. Він увійшов до широкого вжитку після статті Кеттела «Розумові тести і вимірювання», опублікованій в 1890 р. з післямовою Галиона. «Психологія, — писав Кеттел, — не зможе стати міцною і точною, як фізичні науки, якщо не базуватиметься на експерименті і вимірюванні. Крок в цьому напрямі може бути зроблений шляхом застосування серії розумових тестів до великої кількості індивідів. Результати можуть мати значну наукову цінність у відкритті постійності психічних процесів, їх взаємозалежності і змін в різних обставинах». Таким чином, статистичний підхід — застосування серії тестів до великого числа індивідів — висувався як засіб перетворення психології в точну науку. Разом з чисто науковою цінністю такого підходу Кеттел підкреслював і його можливе практичне значення відносно вправ, способу життя і вказівок на хворобу.

Ніяких згадок про генетичну програму відбору найбільш обдарованих, заради якої Гальтон придумував розумові тести, в статті Кеттела не містилося. Разом з тим в ній висловлювалося припущення про те, що «наукова і практична цінність таких тестів могла б значно зрости, якби була прийнята одноманітна система, з тим щоб визначення, одержані в різний час і в різних місцях, можна було порівняти і об'єднати». Практика тестологічної роботи примусила незабаром реалізувати цю думку.

Кеттел запропонував як зразок 50 тестів, що включали різного роду вимірювання чутливості, ВР, часу, що витрачається на назву кольорів, кількості звуків, відтворених після одноразового прослуховування, і ін. Повернувшись в США, негайно почав застосовувати тести у влаштованій ним при Колумбійському університеті лабораторії (1891). Майже одночасно інші американські лабораторії також починають застосовувати метод тестів, що незабаром затьмарив всі інші. Не пройшло і декількох років, як виникла необхідність організувати спеціальні координаційні центри.

У 1895 — 1896 рр. в США були створені два національні комітети, покликані об'єднати зусилля тестологів і додати загальний напрям тим, що з'являлися як гриби після дощу, тестологічним роботам. У конструюванні тестів беруть активну участь Біне, Еббінгауз, Штерн, Торндайк, Мюнстерберг, Р. Мюллер, Ієркс і багато інших психологів з різних країн.

Тести використовуються для потреб школи, медицини, виробництва. Удосконалюється техніка обробки даних про індивідуальні відмінності і кореляції між ними.

Англійський психолог Спірмен, займаючись цією технікою, дійшов висновку, що в тих випадках, коли є позитивна кореляція між тестами на різні здібності (наприклад, математичні і літературні), ними вимірюється деякий генеральний фактор. Він позначив його буквою О (від англ. — загальний). Крім фактора, загального для всіх видів діяльності, в кожному з них виявляється специфічний фактор, властивий тільки даному виду. Навколо цього висновку йшли тривалі дискусії. Багато психологів відкинули існування загального фактора, припустивши, що і він може бути розкладений на дещо інших фактори.

Як тести використовувалися спочатку звичні експериментально-психологічні випробування. Формою вони схожі на прийоми лабораторного дослідження, але значення їх було принципово іншим. Задачею експерименту було з'ясування залежності психічного акту від зовнішніх і внутрішніх подразників і фізіологічних механізмів, тривалості ВР — від внутрішніх операцій (розрізнення, вибору, установки), запам'ятовування — від частоти і розподілу повторень і т.д. Експеримент своєю методологічною передумовою має постулат причинності. Експериментатора цікавить детермінаційна залежність спостережуваних факторів від виробляючих їх причин. Він випробовує набір умов, щоб встановити, функцією яких змінних є даний феномен.

При тестуванні на відміну від експериментування психолог фіксує, що люди роблять, не варіюючи умов їх діяльності. Він змінює одержані результати за допомогою деякого критерію, реєструючи кількісні варіації. Тут змінними є індивідуальні відмінності.

Диференціальна психологія із самого початку складалася як кількісна дисципліна, що вивчає не каузальну (причинну), а стохастичну (вірогідність) закономірність. Це, проте, ще не дає підстав вважати її менш важливим або менш перспективним напрямом, ніж психологія експериментальна. Статистична закономірність дозволяє передбачати явища внаслідок того, що зв'язки вірогідності властиві самій природі речей, а не привносяться в неї довільними операціями розуму. Але таблиці, графіки, формули самі по собі німі. Вони набувають конкретного значення, коли математичні величини співвідносяться з реальністю, в психології — з психічною реальністю.

Переходячи від стохастичних моделей до каузальних пояснень, диференціальна психологія також вимушена прийняти деякі припущення про природу, характер і підставу того, що вимірюється. Гальтон вважав, що індивідуальні варіації детерміновані еволюційно-біологічним потенціалом випробовуваних. Закони індивідуальної психології тлумачилися тим самим як відтворення загальнобіологічних законів спадковості. Це трактування міцно укорінялося в західноєвропейській і американській психології. Вона домінує в ній і понині. Концепція генетично фіксованого інтелекту лягла в основу тестології. І тоді зразу ж вся техніка застосування тестів і їх статистичного аналізу набула певну ідейну спрямованість, підкорялася реакційній доктрині про генетичну приреченість психологічних відмінностей між людьми.

Не поліпшила в принципі положення і інша концепція, з якої виходив А. Біне, автор найпопулярнішої системи тестів. До Біне, як правило, тестувалися відмінності в сенсомоторних якостях — чутливості, швидкості реакції і т.д. Але практика вимагала інформації про «вищі» психічні функції, що позначаються звично термінами «розум», «інтелект». Адже саме ці функції перш за все забезпечують набуття знань і успішне виконання складної пристосовної діяльності.

У відзначеній вище статті Біне і Анрі про індивідуальну психологію (1896) не тільки висловлювалася незадоволеність методиками, що застосовувалися в німецьких психологічних лабораторіях, але і підкреслювалася необхідність знайти об'єктивну основу для визначення рівня інтелекту. Незабаром педагогічна практика додала актуальність експериментальній розробці цього питання. Біне одержав в 1904 р. завдання зайнятися ним у зв'язку із створенням спеціальних шкіл для розумово неповноцінних дітей. Вимагалося відділити дітей, здібних до навчання, але ледачих, і неохочих вчитися, від страждаючих природженими дефектами.

Біне в співпраці з Симоном провів серію експериментів по вивченню уваги, пам'яті, мислення у дітей різного віку (починаючи від трьох років). Проведені на багатьох випробовуваних (і тим самим підлеглі статистичним критеріям), ці експерименти перетворилися на тести і стали розглядатися як засіб визначення рівня розумового розвитку. В результаті тестологічний рух набув нового напрямку, що дуже швидко став пануючим. Індивідуальні відмінності випробовувалися вже не самі по собі, а в їх відношенні до вікового ряду. Було встановлено, як корелюють з цим рядом завдання зростаючого ступеня труднощі. Для кожної з його градацій підбиралися певні тести. Вони вважалися відповідними даному віковому ступеню, якщо виявлялися дуже легкими для більшості дітей старшого віку і дуже важкими для більшості дітей попереднього віку.

Біне і Симон кілька разів переглядали винайдену ними шкалу. Вони прагнули усунути всі завдання, які вимагали спеціального навчання. Інакше кажучи, вони виходили з припущення про те, що розумовий розвиток як такий представляє процес, незалежний від навчання. Цей розвиток мислився як дозрівання, що відбувається за загальними принципами біологічної зміни організму в різні фази його існування.

Якщо після Гальтона тестологія набула причинної основи концепцію генетично фіксованого інтелекту, то після Біне вона базувалася на концепції біологічно детермінованого розвитку в онтогенезі. Обидві точки зору були проявом загальної методологічної лінії, що склалася в результаті трактування психічної детерміації як приватного варіанту детерміації біологічної.

Ми вже говорили про те, що фактор спадковості, введений в психологічну теорію Гальтоном, збагатив її новою проблемою, реальне значення якої може заперечувати тільки той, хто вважає психіку незалежною від тіла суттю. Те ж саме слід сказати про фактор дозрівання. Питання про його співвідношення з розвитком є одним з основних при вивченні психіки в онтогенетичному плані. Але роль обох вказаних факторів не можуть бути адекватно осмислені в лоні помилкової методології при помилковому розумінні детерміації психічних явищ. Про це свідчить вся історія тестологічного руху. Нагадаємо, що первинна задача, яку вирішував Біне, полягала в тому, щоб знайти об'єктивний критерій для розмежування дітей, що нормально розвиваються, від нездібних до навчання через дефекти розвитку. Ці дефекти через розуміння розвитку як дозрівання відносилися за рахунок органічних причин.

Якщо дитина справлялася із завданнями, виконуваними більшістю його однолітків, вона вважалася нормальною. Але у ряді випадків ці завдання виявлялися для неї або дуже легкими, або непосильними. Це спонукало ввести поняття про розумовий вік на відміну від хронологічного віку. Їх неспівпадання вважалося показником або розумової відсталості, або обдарованості. В. Штерн в 1911 р. назвав їх співвідношення коефіцієнтом інтелекту (IQ). Цей коефіцієнт виходить від розподілу розумового віку на фізичний і множення одержаного результату на 100. Якщо, наприклад, дитина в 10 років має МА 15, то його IQ складає 1,50.

Однією з догм тестології стало положення про константну IQ, тобто про те, що впродовж всього онтогенезу істотних змін в рівні інтелекту не відбувається. Дитина відстає від інших дітей або перевершує їх незалежно від зовнішніх дій і виховання. Така догма була прямим виразом віри в біологічну приреченість розвитку психіки. Її дотримувався, зокрема, Термен, що провів сумісно із співробітниками Станфордського університету обширну роботу по перевірці і стандартизації тестів. Видозмінивши шкалу Біне — Симона, він запропонував в 1916 р. новий варіант, що увійшов до історії під ім'ям Біне-Станфордської шкали. Вона була популярна в США протягом двох десятиліть.

Спрямованість тестології на оперативне вирішення практичних задач зумовила її швидке і широке розповсюдження. Процедура вимірювання інтелекту сприймалася як засіб, що дозволяє на основі даних психології, а не чисто емпірично підійти до питань навчання, профвідбору, оцінки досягнень і т.д. Низьке IQ розглядалося як показник необхідності навчати дитину в спеціальній школі. У високому IQ вбачали підставу, щоб направити дитину в школу для обдарованих.

Г. Мюнстерберг (1863 — 1916) запропонував тести для профорієнтації і профвідбору, які створювалися наступним чином: спершу вони перевірялися на групі робітників, що досягли кращих результатів, а потім їм піддавалися люди, що приймаються на роботу. Очевидно, що передумовою цієї процедури служила ідея кореляції між психічними структурами, необхідними для успішного виконання діяльності, і тими структурами, завдяки яким випробовуваний справляється з тестами. Кореляція ж могла бути достовірною тільки статистично. Природа структур залишалася загадковою.

Тести на профпридатність вимагали випробування інших якостей, ніж тести на розумовий розвиток. Разом з чисто вербальними завданнями, заснованими на операції словесними символами, з'являються мануальні (ручні) тести. Масовий характер тестування спонукав перейти від індивідуальних тестів до групових. Великим заходом американських психологів з'явилося тестування 1 750 000 новобранців в першу світову війну (у другу світову війну в США тестам піддалося близько 20 млн. військовослужбовців).

Тестологія була могутнім і пануючим, але не єдиним, перебігом диференціальної психології. Робилися пошуки інших рішень проблеми індивідуальних відмінностей. Російський психолог А. Ф. Лазурській дійшов висновку про необхідність трактувати цю проблему з позицій наукової характерології. Він рахував аналітичну задачу хоча і важливої, але підготовчої для досягнення основної мети індивідуальної психології — «побудувати людину з її схильностей», а також скласти можливо повну природну класифікацію характерів.

Незадоволеність лабораторно-експериментальними методами для реалізації цього задуму спонукала Лазурського шукати інші підходи. Він виступав за природний експеримент, при якому навмисне втручання в життя людини поєднується з природною і порівняно простою обстановкою досвіду. Завдяки цьому досліджуються не окремі психічні процеси, як це звичайно робилося, а психічні функції і особа в цілому. В курсі лекцій «Загальна і експериментальна психологія» (1912) Лазурській стверджував, що темперамент і характер складають ендопсихічну, природжену сторону особи. Інша сторона — екзопсихічна — характеризує ставлення людини до навколишньої дійсності.

Введення категорії ставлення було кроком вперед в порівнянні з механістичним уявленням, згідно якому дії середовища на організм відбуваються по типу зовнішніх поштовхів. Адже саме таке уявлення домінувало тоді в диференційній психології, що не знала ніяких інших чинників, окрім спадковості і механістичності середовища.

Іншому російському ученому, Р.І. Россолімо (1860—1928), належить ідея кількісної оцінки інгредієнтів душевного життя з метою відтворення її індивідуально своєрідного профілю у здорової або хворої особистості. Россолімо виділив одинадцять психічних процесів, які в свою чергу розбивалися на п'ять груп: увага, воля, сприйнятливість, запам'ятовування, асоціативні процеси (уява і мислення). По кожному з цих процесів давалося десять завдань, залежно від виконання яких «сила» процесу оцінювалася за десятибальною шкалою, тобто випробовуваний одержував вищу оцінку, якщо відповідав правильно на всі десять питань. Сума позитивних відповідей наголошувалася відповідною точкою графіка: з'єднання крапок давало «психологічний профіль» індивіда.

Завдання варіювалися по категоріях випробовуваних (для дітей, дорослих інтелігентних і дорослих неінтелігентних). Россолімо пропонував також формулу перекладу профілів з графічної мови на арифметичну. Він указував, що запропонований ним метод дозволить розробити питання про типи психічних індівідуальностей, про розумову відсталість, про діагностику хворобливих симптомів у галузі психіки і ін. «Психологічні профілі» Россолімо, що з'явилися в 1910 р., були перекладені німецькою мовою і викликали інтерес в Західній Європі і США. По своїх ідейних позиціях Россолімо був близький до тестологів. Проте його концепції було властиве чуже тестуванню прагнення до цілісної оцінки особистості, «до синтетичного способу зображення її сильних і слабких сторін», як справедливо відзначає французький історик психології М. Реклін.

Питання на семінар:

Питання на самостійну роботу:

Література:

ЛЕКЦІЯ 14

Тема 13

Становлення і розвиток біхевіоризму і гештальтпсихології

План лекції:

 1. Методологічна криза.

 2. Загальна характеристика біхевіоризму.

 3. Виникнення і розвиток гештальтпсихології.

 1. Методологічна криза

У попередніх темах вже відзначалося, що кінець XIX ст. ознаменувався дискусіями про те, якими шляхами будувати нову, об’єктивну психологію, які методи повинні стати провідними при дослідженні психічного. На межі століть ще здавалося, що ці суперечності приведуть до єдиної думки й сформується методологія нової, позитивної психології. Загальною тенденцією був перехід від психології, що вивчає феномени свідомості, до психології, яка досліджує цілісну систему організм-середовище. Однак логіка розвитку перших шкіл показала, що існує кілька шляхів побудови такої психології, які кардинально відрізняються один від одного не тільки в розумінні пріоритетів й задач психологічної науки, але навіть у визначенні її предмету й змісту психіки. Різним був й підхід до динаміки психічного розвитку, його закономірностей й умов, що сприяють чи перешкоджають йому.

Тому на початку XX ст. психологія переживала серйозну методологічну кризу, пов’язану насамперед із труднощами, які виникали при пошуку об’єктивних методів дослідження психіки. Запропоновані функціональною психологією, структуралізмом, Вюрцбургською школою методи при більш пильному розгляді були далекими від об’єктивності, що доводилось й тими розбіжностями, які виникали під час обговорення отриманих результатів. Вияснилось, що знайти прямий й об’єктивний метод вивчення психічного стану людини, змісту його свідомості, а тим більше несвідомого, практично неможливо. Вихід був або в трансформації методу, який перетворювався в опосередкований або в такій зміні предмету, що зробило би реальним його безпосереднє експериментальне вивчення (наприклад, зробити предметом зовнішню активність), або у відмові від спроб пояснити закони психіки» замінив їх описом явищ, як пропонував Дільтей.

На зміст й динаміку протікання методологічної кризи в психології вплинули крім логіки становлення самої науки й інші фактори - соціальна ситуація, відкриття в інших дисциплінах.

Перша світова війна викрила такі негативні, асоціальні шари людської психіки (агресію, жорстокість, ірраціоналізм), які потребували наукового пояснення. Ці факти зв‘язувались і з ідейною кризою межі ХІХ - ХХ ст., яка найбільш повно проявлялася у провідних філософських школах того часу.

О.Шпенглер, Е.Гуссерль, А.Бергсон доводили, що культура наближається до заходу, що свобода волі може привести людину до відходу від розуму, яка поступається місцем інтуїтивному знанню, несвідомому. А.Бергсон (1859-1941) писав про те, що в процесі розвитку людство робить «творчу еволюцію», яка безпосередньо зв'язана з духовною активністю, що відрізняє живий організм від неживого, і приводить до універсалізації понять. Висунувши ідею про походження інтелекту з потреби практичної дії, він довів, що логічне знання одностороннє, а найбільш повним способом пізнання є інтуїція. Учень Брентано Гуссерль, заперечуючи психологізм, тобто ідею про те, що психологія може стати методологією всіх наук про людину, висував метод «феноменологічної редукції», який дозволяє визволити свідомості від нашарувань культури, особистого досвіду, пристрастей людини. Ці «чисті феномени», утворені в результаті інтенціональної спрямованості свідомості (ідея Брентано) на зовнішній світ і складають його головний зміст. Фактично цей підхід позбавляв і філософію, й тим більше психологію можливості зрозуміти психічний стан, «життєвий світ» особистості, який формується самим суб‘єктом завдяки властивій йому творчої активності. Однак той факт, що ця, іманентно властива людині, творчість структурує світ із зовнішнього досліду, багато в чому робив людей іграшкою непередбаченої долі, зовнішньої ситуації, агресії інших.

Тому філософські концепції, доводячи необхідність перегляду старих основ психології, не могли в той період допомогти їй у формуванні нових. Зате таку підтримку могли надати природні науки, які знаходилися тоді на підйомі власного розвитку.

Відкриття в біології, фізиці, генетиці сприяли становленню психологічних напрямків. Дані генетики, які показали широкі можливості пристосування й зміни організму, лабільність й пластичність нервової системи, вплинули на аналіз ролі середовища в процесі розвитку психіки, розуміння можливостей й меж навчання. Особливо велике значення ці матеріали набули в Росії, у якій у ці роки була одна з найбільш сильних шкіл генетиків.

Досягнення фізиків, які допомогли й психологам по-новому побачити можливості експерименту, розкрили перспективи вивчення пізнавальних процесів. Закони й методи дослідження фізичного поля намагались застосувати при аналізі психічного поля, динаміки сприйняття й мислення гештальт-психологи.

На розвиток психології, у тому числі й на дослідження сприйняття, вплинула й теорія Е.Маха (1838-1916). Розробляючи свою концепцію в руслі основних положень позитивізму, він відстоював принцип емпіричної доказовості теоретичних положень. Використовуючи дані, отримані при дослідженні фізіології органів почуттів, Мах доводив, що фізичне як й психічне має один й той же субстрат – «нейтральний дослід», що складається з елементів. Механізмом з'єднання цих елементів у цілісну картину є всі ті ж асоціації, які пов‘язують окремі відчуття в образи, які запам'ятовуються в нашій пам'яті й знаходять своє відображення в мові. У такий спосіб завданням психології є вивчення окремих елементів досліду (кольору, форми і т.д.), які, поєднуючись, утворюють цілісні об‘єкти, у тому числі й образ «Я».

Загалом ця програма не була новою для психології, її використовували і представники класичного асоціанізму, і Вундт, і структуралісти. Новим тут були експериментальний підхід до дослідження відчуттів, оригінальні методики, придумані Махом, принцип енергетизму, що говорив, що існує єдина енергія і для психічного, і для фізичного, кількість якого зберігається незмінним і переходить від руху до мислення і навпаки. Відгомони цієї теорії проявилися в 20-30-і роки XX ст., наприклад, у концепціях Штерна, Блонського, Бєхтєрєва й інших психологів.

Погляди Маха вплинули не тільки на перші психологічні школи (наприклад, структуралізм), але і на погляди біхевіористів і гештальтпсихологів. Перші запозичали в Маха і його послідовника Р.Авенаріуса ідею трактування організму як апсихічного апарата, а другі - думка про тотожність гештальтів (свідомих образів) структурі реальних предметів.

Про необхідність перегляду психологічних постулатів свідчили і запити практики, які не могли ігноруватися ученими. Орієнтація на практику виражалась не тільки у філософії прагматизму, особливо популярної в США, але й у розробці міжпредметних питань, насамперед разом із медициною і педагогікою. Якщо клінічні дані у великій мірі вплинули на французьку психологію (про що говорилося вище) і на формування глибинної психології, то задачі вивчення й виховання «нової людини», розробка нових підходів до проблем соціалізації стали провідними в США і Росії, вплинув на розвиток біхевіоризму і російської психології.

Різні наукові інтереси, методологічні принципи і соціальна ситуація, у якій діяли вчені перших десятиліть XX ст., не дозволяли прийти до загального розуміння цілей, предмета психології та її методів.

Ця ситуація рефлексувалась вченими як криза психології. І з такою оцінкою можна погодитися, якщо вважати цю закономірну методологічну кризу кризою росту. Природно, що розвиток неможливий без пошуків нового, без помилок взагалі. Сучасна психологія розвитку довела, що кожен критичний період починається з негативізму, заперечення, який змінюється періодом будівництва, придбання нового. А психологія справді мінялася, ставала все більш значимою і для суспільства, і для інших наук. Не дивно, що такі кардинальні зміни були пов‘язані і з метаннями, негативізмом по відношенню до старої психології, пошуковою активністю при формуванні нової науки, появі нових відкриттів і нових напрямків у психології. Однак вчені початку століття, ще прагнули прийти до спільної думки про єдину психологію, відчували кризу як неможливість її виробити, тобто як розпад старої психологічної науки, що було справедливо, і як безвихідь в процесі становлення нової, що, як доведено часом, було невірно.

Цим пояснюється і той парадоксальний на перший погляд факт, що період, котрий ми зараз оцінюємо як час розквіту наукової творчості видатних вчених, період, що визначив обличчя психології XX в., рефлексувався вченими як занепад, як «відкрита криза». Можливо, що, дійсно, «велике бачиться на відстані», але головне, мабуть, у тому, що ми на початку XXI ст., так само як і вчені початку XX ст., оцінюємо положення в науці за підсумками минулого, виходячи з чого намагаємось заглянути в майбутнє. І це наше минуле (а їхнє майбутнє) доказує ситуативність і неправомірність цієї оцінки, що багато хто з вчених, які писали про кризу на початку XX в., усвідомили до його середини.

Таким чином, фактично вже до 20-х років XX в. психологія розділилася на окремі школи, які по-різному формували свої концепції про зміст та структуру психіки, розглядаючи в якості ведучої пізнавальну, мотиваційну чи поведінкову сферу психічного. У той момент з'явилися три провідних напрямки - біхевіоризм, гештальтпсихологія і глибинна психологія, кожний з яких мав власний предмет психології і свій метод дослідження психіки.

Предметом біхевіоризму стала поведінка, якв досліджувалась шляхом експериментального вивчення факторів, що впливають на її формування, тобто на утворення зв'язків між стимулами і реакціями.

Гештальтпсихологія досліджувала цілі структури, з яких складається психічне поле (передусім поле свідомості), причому для вивчення цих гештальтів застосовувалися нові методи, які розроблялися за аналогією з методами вивчення фізичного поля.

Глибинна психологія зробила своїм предметом глибинні, безсвідомі структури психіки, методом вивчення яких став психоаналіз.

Пізніше, вже в другій половині XX в., виникли нові школи - гуманістична й когнітивна психологія.

Як видно з наведеного огляду, ні предмети, ні методи в цих школах зовсім не співпадали між собою, а тому на перших етапах становлення шкіл неможливо було й говорити про яке-небудь об‘єднання. Пройшло кілька десятиліть самостійного розвитку, було накопичено багато нових фактів кожним з напрямків, перш ніж стало можливим знову заговорити про об‘єднання, про створення єдиної психології.

2. Загальна характеристика біхевіоризму

Методологія біхевіористської концепції була закладена американським вченим Д.Уотсоном (1878-1958), в роботі якого “Світ, як його бачить біхевіорист” (1913) новий напрямок вперше заявив про себе. Однак перше експериментальне вивчення зв‘язку (коннекції) між стимулом та реакцією, що стало ядром дослідницького методу біхевіоризму, з'явилося раніше й було реалізоване 3. Торндайком (1874-1949). Торндайк, ще не належав до цього напрямку та розробляв свої експерименти, орієнтуючись у більшій мірі на близький до біхевіоризму функціоналізм. Але саме ці роботи, відкриті ним методики й закони стали основними в роботах біхевіористів. Це й дає підстави долучати концепцію Торндайка до біхевіоризму.

Як уже було сказано, біхевіоризм зробив предметом свого дослідження поведінку, з чим пов'язана й нова назва психології (behavior - поведінка). При цьому під поведінкою розумілася об‘єктивно спостережлива система реакцій організму на зовнішні і внутрішні стимули. Така зміна предмету дослідження пояснювалась задачею зробити психологію об‘єктивною наукою. Це прагнення відповідало духу часу і стало причиною тої методологічної кризи психології, про яку вже говорилося вище. Слідом за функціоналістами біхевіористи вважали, що необхідно вивчати цілісні реакції організму як функції, які скеровуються на забезпечення якогось процесу або досягнення визначеної мети. Недарма і Чикагська, і Колумбійська школи функціоналізму стали фундаментом для появи концепції біхевіорізму.

Аналізуючи розвиток психології, Уотсон прийшов до думки про те, що прямого й об‘єктивного методу дослідження внутрішнього змісту психіки, змісту свідомості не існує. Тому він висунув ідею про необхідність переглянути задачі психології, яка не може ставити перед собою мету стати об‘єктивною й експериментальною наукою, не маючи об‘єктивного методу дослідження основного предмету. На думку Уотсона, необхідно переглянути цей предмет, замінивши його тим, який буде зв'язаний із психічною сферою людини й одночасно доступний об‘єктивному спостереженню й експериментальному дослідженню. Саме таким предметом й служить поведінка, що, як довели у своїх роботах А. Бен, Г.Спенсер, І.М.Сєченов й інші вчені, є такою ж складової психіки, як свідомість. Слідуючи цим теоріям, Уотсон доводив, що поведінка представляє собою єдиний об‘єкт, доступний вивченню, а тому психологія повинна виключити свідомість зі свого предмету, залишивши в ньому тільки поведінку.

Аналіз структури й генезису поведінки, факторів, які помагають й перешкоджають становленню зв'язків між стимулом (S) і реакцією (R), став центральним для біхевіоризму. При цьому зміни поведінки (поява все нових зв'язків між S і R) фактично ототожнювалося з розвитком психіки як такої.

Ідея про те, що в основі розвитку поведінки знаходиться процес формування всіх нових зв'язків між стимулами і реакціями, привела біхевіористів до переконання, що провідним фактором у процесі генезису є соціальне, навколишнє середовище. Цей підхід, названий соціогенетичним (на відміну від біогенетичного, у якому провідниим фактором виступає спадковість), отримав більш повне втілення саме в класичному біхевіоризмі. Роботи Уотсона показали, що в психіці практично немає вроджених поведінкових актів, крім декількох інстинктивних рухів (смоктальне, хватальне і т.д.). На цих декількох рефлексах і вибудовується весь зміст психічного життя. Таким чином, формування психіки, змісту свідомості відбувається в процесі життя людини під впливом інформації про стимули і найбільше адекватних реакцій на них, які постачає середовище. При цьому із усіх можливих реакції відбираються і закріплюються ті, які сприяють кращій адаптації, пристосуванню до середовища. Виходить, адаптація в цій школі, як і у функціоналізмі, є головною детермінантою, що визначає напрямок психічного розвитку.

Сам психічний розвиток, таким чином, ототожнюється з научінням, тобто з будь-яким надбанням знань, умінь, навиків, які не тільки спеціально формуються, але і тих, що стихійно виникають. З цієї точки зору, научіння – більш широке поняття, ніж навчання, тому що містить у собі і цілеспрямовано сформовані при навчанні знання. Тому експериментальне дослідження в цій школі часто формується на аналізі научіння, і проблеми научіння і розвиваючого навчання стають для вчених провідними.

Виходячи з того, що научіння залежить в основному від умов життя, тобто від стимулів, які постачає середовище, біхевіористи відкидали ідею вікової періодизації, доводячи, що не існує єдиних для всіх дітей закономірностей розвитку в даний віковий період. Доказом служили і їхні дослідження навчання дітей різного віку, які показали, що при цілеспрямованому навчанні вже дво-трирічні діти вміють не тільки читати, але і писати і навіть друкувати на машинці. Виходить, періодизація залежить від середовища, і яке середовище, такі і закономірності розвитку конкретної дитини.

Однак, неможливість створення вікової періодизації не виключала, з їхнього погляду, необхідність створення функціональної періодизації, яка б дозволяла вивести етапи научіння, формування певного навику. З цієї точки зору, етапи розвитку гри, навчання читанню чи плаванню представляють собою функціональну періодизацію. Точно такою функціональною періодизацією є і етапи формування розумових дій, розроблені П. Я. Гальперіним.

Роботи Торндайка й Уотсона поклали початок великій кількості експериментів, які вивчають різні аспекти формування поведінки. Ці дослідження показали, що не можна пояснити усе психічне життя виходячи зі схеми S —» R, неможливо не врахувати внутрішній стан живої істоти. Це привело до модифікації класичного біхевіоризму і появи так званого необіхевіоризму, у якому з'являються внутрішні змінні, які пояснюються по-різному різними вченими (когнітивні карти, потреби і т.д.). Ці різноманітні змінні і змінюють реакції живої істоти в залежності від її стану, спрямованості її на досягнення необхідного результату.

Модифікація класичного біхевіоризму була зв'язана і з тим, що соціальна поведінка, яка також стала предметом дослідження, мала потребу в новому методі, оскільки не могла вивчатися на тваринах. Це привело до виникнення соціального біхевіоризму, який розглядав рольову поведінку людини в соціумі. Аналіз факторів, що впливають на інтерналізацію ролі, варіативність її виконання різними людьми, також довів неспроможність положень, які ігнорували мотиви й очікування людей.

Але, ідея про прижиттєвий характер змісту психіки, провідну роль научіння залишалася непорушною у необіхевіоризмі. Тому не дивно, що основною науковою теорією цього напрямку у другій половині XX ст. стала теорія оперантного біхевіоризму Скіннера, яка стала основою для багатьох теорії розвиваючого навчання. У своїх працях Скіннер також показав неспроможність методології біхевіоризму як повністю об‘єктивної науки, тому що ігнорування проміжної змінної, тобто, свідомості й несвідомого, не давало повного уявлення про поведінку, а введення цієї перемінної знижувало точність дослідження. Так, вже в новий період вчені приходили до думки про складність (навіть неможливості) цілком й об‘єктивно вивчити, пояснити психічне. Труднощі, що встали не тільки перед біхевіоризмом, але й перед іншими напрямками, привели вчених в останні роки XX ст. до думки про необхідність з'єднати досягнення біхевіоризму з відкриттями інших шкіл, створивши знову загальну, синтетичну психологію.

Теорія Торндайка. Торндайк вперше став досліджувати процес научіння з позиції об‘єктивного спостереження, фіксуючи коннекцію (зв'язок) між ситуаціями, з якими зіштовхується організм, і його рухами – відповідними реакціями.

У своїх експериментах він вивчав закономірності адаптації організму до незвичайних умов, з якими він не може справитись, коли володіє тільки певним набором програми поведінки. Для дослідження він винайшов спеціальні «проблемні ящики», так звані експериментальні пристрої різної степені складності. Тварина, перебуваючи в такому ящику, повинна була, долаючи різні перешкоди, самостійно знайти вихід — вирішити проблему. Досліди ставилися в основному над кішками, але були також ящики для собак й нижчих мавп. Тварина, яка перебуває у ящику, могла вийти з нього й одержати підкорм, лише привівши в дію спеціальний пристрій – натиснувши на пружину, потягнувши за петлю й т.ін.

Поведінка тварин була однотипною. Вони робили багато беззмістовних рухів – кидалися в різні сторони, дряпали ящик, кусали його й т.ін., поки один з рухів випадково не виявився вдалим. При наступних пробах число рухів зменшувалося, тварині було потрібно усе менше і менше часу, щоб знайти вихід, поки вона не починала діяти безпомилково.

Хід дослідів й результати зображувалися графічно у вигляді кривих, де на осі абсцис відзначалися повторні проби, а на осі ординат – витрачений час (у хвилинах). Отримана крива (Торндайк назвав її «кривою научіння») дала підставу стверджувати, що тварина діє методом «проб й помилок», випадково, знаходячи вірне рішення. Цей висновок був протипоставлений думці про те, що тварина розуміє суть задачі і діє розумно. В дійсності, стверджував Торндайк, поведінка експериментальної тварини є результатом сліпого пошуку й випадкової удачі. Про це свідчила й та обставина, що, зробивши колись правильну дію, тварина надалі робила багато помилок. Це розглядалося як загальна закономірність поведінки. У тварин вона виступає у більш наочному вигляді, але й людина, на думку Торндайка, вирішує задачі в «проблемному ящику» свого життя аналогічно, тобто постійно пробуючи, помиляючись й досягаючи успіху випадково.

У своїх подальших роботах – «Психологія научіння» (1913), «Основи научіння» (1932) – Торндайк зосередився на вивченні залежності зв'язків, які знаходяться в основі научіння, від таких факторів, як заохочення й покарання. На основі отриманих матеріалів він виділив чотири основних закони научіння..

1. Закон повторюваності (вправи). Його суть у тому, що чим частіше повторюється зв'язок між стимулом й реакцією, тим швидше він закріплюється й тим він міцніше. Згідно цьому закону, реакція на ситуацію пов‘язується з цією ситуацією пропорційно частоті, силі й тривалості повторення зв'язків.

2. Закон ефекту, який говорить про те, що з декількох реакцій на одну й ту ж ситуацію, при інших рівних умовах, більш міцно пов‘язуються із ситуацією ті з них, які викликають почуття задоволення. Пізніше цей закон був модифікований, тому що виявилося, що для дитини важливий результат будь-якої її діяльності, тобто наприкінці реакції, яка вивчається, обов‘язково повинне бути підкріплення, неважливо – позитивне чи негативне.

3. Закон готовності, суть якого в тому, що утворення нових зв'язків залежить від стану суб‘єкта.

4. Закон асоціативного зрушення – якщо при одночасній появі двох подразників один з них викликає позитивну реакцію, то й інший здобуває здатність викликати ту ж саму реакцію. Це є нейтральний стимул, пов‘язаний з асоціацією зі значимим, також починає викликати необхідну поведінку.

Торндайк виділив також додаткові умови успішності навчання – легкість розрізнення стимулу і реакцій й усвідомлення людиною зв'язку між ними.

Дані Торндайка привели його до висновку про те, що научіння відбувається шляхом проб й помилок, чи, як він пізніше писав, методом проб й випадкового успіху. У результаті формується уявленя про шлях досягнення мети, тобто про шлях рішення поставленої перед випробувачем задачі. Таким чином, роботи Торндайка були спрямованіні на дослідження інтелектуальної поведінки. «Інтелект тварин» (1898) - так називалася піонерська праця Торндайка, яка показувала, що поняття про розум (інтелект) не повинне обмежуватися тільки внутрішніми операціями розуму, як це вважалося колись. Так дослідження, проведені Торндайком, привели його до думки про те, що психічні процеси інтериоризовані зовнішніми реакціями. Ця гіпотеза пізніше була підтверджена в експериментах Уотсона.

Роботи Торндайка отримали високу оцінку завдяки тому, що він довів можливість експериментального й кількісного вивчення закономірностей поведінки цілісного організму в проблемній ситуації безвідносно до того, як представлена ця ситуація в сфері свідомості. Але в тому ж полягала корінна обмеженість його концепції, оскільки успішність поведінки зв'язана з відображенням об‘єктивних умов, у яких відбувається поведінка у формі знання про них. Торндайк же помилково протиставив «проби й помилки» як реальний фактор дії організму в складних умовах дефіциту інформації ясному й однозначному розумінню цих умов.

Теорія Уотсона. Д.Уотсон починав свою наукову діяльність в центрі функціональної психології – Чикагському університеті, під керівництвом Д.Енджела. Після захисту докторської дисертації він по запрошенню Д.М.Болдуіна став професором університету Джона Гопкінса в Балтіморі, де завідував кафедрою й лабораторією експериментальної психології. Імпульсивний й легко захоплюючий Уотсон прагнув дисциплінувати себе. Можливо, тим пояснюється і його активна дослідницька діяльність, і його концепція научіння, що ігнорувала будь-які емоційні контакти з тими, що навчаються. Проте власна неврівноваженість часто заважала йому в роботі і в особистому житті; вона ж привела до конфлікту з керівництвом університету. І в результаті він був змушений піти з академічної науки й з 1921 р. займався прикладною психологією, практично не публікуючись в наукових журналах.

У 1913р. вийшла його стаття «Психологія з погляду біхевіориста», оцінювана як маніфест нового напрямку. Слідом за цим з'явилися його книги «Поведінка: вступ у порівняльну психологію» (1914), «Біхевіоризм» (1925), у яких вперше в історії психології був рішуче спростований постулат про те, що предметом цієї науки є свідомість (його зміст, процеси, функції й т.д.).

Знаходячись під впливом філософії позитивізму, Уотсон вважав, що реально лише те, що можна безпосередньо спостерігати. Він стверджував, що поведінку можна пояснити з відношень між безпосередньо спостерігаючими впливами фізичних подразників на організм та його також безпосередньо спостерегаючих відповідей (реакцій). Звідси й головна формула Уотсона, прийнята біхевіоризмом: «стимул-реакція» (S-R). З цього випливало, що процеси між стимулом й реакцією – фізіологічні (нервові) чи психічні – психологія повинна усунути зі своїх гіпотез і пояснень. Оскільки єдино реальними в поведінці визнавалися різні форми тілесних реакцій, Уотсон замінив усі традиційні уявлення про психічні явища їх руховими еквівалентами.

Зв'язок психічних функцій і рухової активності був у ті роки точно встановлений експериментальною психологією. Це стосувалося, наприклад, залежності зорового сприйняття від рухів очних м‘язів, емоцій – від тілесних змін, мислення – від мовного апарату й т.ін. Ці факти Уотсон використовував як доказ того, що об‘єктивні м‘язові процеси можуть бути гідною заміною суб‘єктивних психічних актів. Виходячи з цього, він пояснював розвиток розумової активності. Експерименти Уотсона, спрямовані на дослідження мови й мислення, доводили правильність розуміння інтелектуальних операцій як інтеріоризованих дій, сформованих шляхом проб й помилок, про які писав Торндайк. Уотсон просив досліджуваних вимовити якусь фразу й вимірював при цьому рух м‘язів гортані. Ці м‘язові рухи з'являлися на екрані осцилографа й записувались самописами. Потім досліджуваних просили подумати цю ж фразу про себе, й на екрані з'являлися ті ж лінії, тільки з меншою амплітудою. Таким чином, з погляду Уотсона, було доведено, що мова й мислення мають однакову природу мислення – це та ж мовна реакція, супроводжувана точно такими самими м‘язовими скороченнями, але тільки з меншою інтенсивністю.

Це також дозволило йому вивчити етапи формування внутрішньої мови, що, на його думку, розвивалася з зовнішньої шляхом редукції (зниження) м’язової напруги, тому етапи її формування виглядали наступним чином: зовнішня мова – шепіт – внутрішня мова. Це дослідження привело його до висновку про те, що мова в дитини виникає з неупорядкованих звуків. Коли дорослі з'єднують з яким-небудь звуком певний об‘єкт, цей об‘єкт стає значенням слова. Поступово в дитини зовнішня мова переходить у шепіт, а потім вона починає вимовляти дане слово про себе. Така внутрішня мова (не почута вокалізація) не що інше, як мислення. Дані Уотсона згодом були переглянуті у роботах Піаже, Виготського, Блонського, які виявили іншу, більш точну динаміку формування внутрішньої мови.

Методологи біхевіоризму виходили з положення про прижиттєвості формування основних психічних процесів. Доказом цього були дані Уотсона у його експериментах по формуванню емоцій. Він експериментально продемонстрував, що можна сформувати реакцію страху на нейтральний стимул. У його дослідах дитині показували кролика, якого вона брала у руки й хотіла погладити, але в цей момент отримувала розряд електричного струму. Природно, дитина злякано кидала кролика й починала плакати. Але, наступного разу вона знову підходила до тварини й одержувала удар струмом. На третій-четвертий раз у більшості дітей поява кролика навіть на відстані викликала страх. Після того, як ця негативна емоція закріплювалася, Уотсон намагався ще раз змінити емоційне ставлення дітей, сформувавши інтерес й любов до кролика. У цьому випадку дитині починали показувати його під час їжі. Наявність цього важливого первинного подразника було незмінною умовою формування нової реакцій. У перший момент дитина припиняла їсти й починала плакати, але кролик не наближався до неї, залишався подалі, вкінці кімнати, а смачна їжа (наприклад, шоколадка чи морозиво) була поруч, дитина швидко заспокоювалась й продовжувала їсти. Після того, як дитина переставала реагувати плачем на появу вкінці кімнати кролика, експериментатор поступово присував кролика все ближче й ближче до дитини, одночасно додаючи смачного їй на тарілку. Поступово дитина переставала звертати на кролика увагу й під кінець спокійно реагувала, навіть коли він розташовувався коло її тарілки, брала кролика на руки й намагалася нагодувати чимось смачним. Таким чином, доводив Уотсон, наші емоції є результатом наших звичок й можуть кардинально змінюватись в залежності від обставин.

Спостереження Уотсона показали, що в тому випадку, якщо сформована реакція страху на кролика не перетворилась на добру, надалі подібне відчуття страху виникало в дітей побачивши інших покритих хутром об‘єктів. Виходячи з того, він прагнув довести, що в людей на основі умовних рефлексів можна формувати по заданій програмі стійкі афективні комплекси. Більш того, він вважав, що відкриті ним факти доводять можливість формування певної, строго заданої моделі поведінки у всіх людей. Він писав: «Дайте мені сто дітей одного віку, і через певний час я сформую з них абсолютно однакових людей, з однаковими смаками й поведінкою».

Принцип управління поведінкою одержав в американській психології після робіт Уотсона широку популярність. Його заслугою є й те, що він розширив сферу психічного, включивши в неї тілесні дії тварин й людини. Але цього нововведення він домігся дорогою ціною, відкинувши як предмет науки великі багатства психіки, які не зводяться до зовнішніх спостережень поведінки.

Виникнення і розвиток необіхевіоризму. Підтримка основних положень біхевіоризму і, головне, його прагнення до об‘єктивного дослідження психіки не виключала розбіжностей, що виникали при рішенні конкретних наукових проблем. А сумніву в істинності деяких принципів Уотсона виникли вже при аналізі результатів перших експериментів, проведених У.Хантером й К. Лешлі.

У.Хантер (1886-1954) почав у 1914р. дослідження відстроченої реакції. У цих експериментах мавпі давали, наприклад, можливість побачити, у який із двох ящиків був покладений банан. Потім між нею й ящиками ставили ширму, що забиралася через кілька секунд, після чого мавпі давали можливість зробити вибір. Тварина успішно знаходила правильний ящик. Це рішення доводило, що тварини здатні не тільки до безпосередньої, але й до відстроченої реакції на стимул. Експерименти Хантера показали роль установки, що передує реакції, що зовні спостерігається, яка виражає спрямованість організму на конкретний стимул. Ігнорування цієї установки, яка опосередковує зв'язок між стимулом й реакцією, позбавляло психологію можливості пояснити багато феноменів поведінки.

Сумніви в істинності формули S – R визвали й результати експериментів одного з учнів Уотсона К.Лешлі (1890-1958). Матеріали його дослідження мозкових механізмів поведінки були опубліковані в книзі «Механізми мозку й інтелект» (1929). Лешлі виходив з того, що складній поведінці відповідають більш комплексні мозкові зв'язки.

У його експериментах у тварини виробляли якийсь навик, а потім видаляли різні ділянки мозку з метою вияснити, чи залежить від них цей навик. Виявилося, що при руйнуванні певної зони кори головного мозку піддослідної тварини, її функції брала на себе інша зона. Для пояснення того факту Лешлі висунув концепцію еквіпотенційності (рівноцінності) ділянок мозку, що дає здатність збереженій частині кори компенсувати втрату. Концепція дії маси пояснювала той факт, що якість виконання завдання знижується пропорційно об‘єму руйнувань й необов'язково залежить від локалізації пошкодження. Роботи Лешлі доводили, що різні ділянки мозку відповідальні за різні функції, однак локалізація, згідно його спостереженням, тим менш значна, чим складніший психічний процес.

Ці роботи показали важливість дослідження «таємного ящика» (як називав мозок Уотсон), а також безперспективність виключення усього, недоступного прямому спостереженню, з предмету психології.

Новий етап у розвитку біхевіоризму зв'язаний з іменами Е. Толмена (1886-1959) і К.Халла (1884-1952).

Е.Толмен був одним з піонерів необіхевіоризму. Свої основні ідеї виклав в книгах «Цільова поведінка у тварин і людини» (1932), «Когнітивні карти у мишей і людини» (1948). Як і інші біхевіористи, експериментальну роботу вів в основному на тваринах (білих мишах), вважаючи, що закони поведінки є загальними для всіх живих істот, а найбільш чітко і досконало можуть бути простежені на елементарних рівнях поведінки.

Подібно «класичним біхевіористам», він відстоював положення про те, що дослідження поведінки повинно проводитись строго об‘єктивним методом, без вільних припущень про недоступну цьому методу зовнішньому світу свідомості. Однак, Толмен заперечував обмеження в аналізі поведінки тільки формулою «стимул-реакція» та ігнорування фактів, які є незмінними в «проміжку між ними». Ці фактори він назвав “проміжними змінними”. Таким чином, схема Уотсона S-R була перероблена в S-O-R, де O – внутрішня змінна організму.

Раніше вважалося, що ці фактори суто внутрішні, відкриті тільки для суб‘єкту, здатного спостерігати за своєю свідомістю. Толмен доводив, що і такі внутрішні процеси можна «вивести назовні» і надати їх дослідженню таку ж точність, як іншим фізичним явищам. До типових внутрішніх змінних відноситься, наприклад, голод. Його не можна спостерігати, однак можна зареєструвати за деякими ознаками – кількістю їжі, яку з‘їли, часом їди, швидкості її пошуку і т.ін.

Толмен приніс у біхевіоризм філософію, що відрізнялася від атомізму типу схеми S–R Уотсона. Він розглядав поведінку не як ланцюжок з окремих реакції, а з погляду його цілісної, молярної, по визначенню Толмена (а не молекулярної, як в Уотсона), організації. Такий холистичний погляд, що давав можливість сприймати безпосередньо складні відносини, й ліг в основу молярного підходу Толмена. Стажування в Німеччині й робота з К.Коффкою дозволили Толмену ознайомитися з принципами гештальтпсихології, у тому числі й з теорією поля Левина. Відображення цих ідей, так само як й концепції В.Джемса (у лабораторії якого Толмен навчався, хоча й після смерті самого вченого), можна знайти в теорії когнітивного біхевіоризму Толмена.

Цілісну поведінку Толмен описував як систему, що має визначену мету й зв'язану зі своїм оточенням мережею пізнавальних відносин. «Готовність засобів для мети» й «чекання гештальтзнака» – це терміни, за допомогою яких він описує реакцію організму на навколишнє середовище. Організм орієнтується в ситуаціях до яких пристосовується, завдяки тому, що виділяє певні ознаки, що асоціюються з точкою вибору (гештальтзнаки) й що дозволяють розрізняти, «що веде до чого?». Він не просто випадково зіштовхується із середовищем, а ніби йде назустріч йому зі своїми чеканнями, будуючи свого роду гіпотези й навіть виявляючи винахідливість у пошуках оптимального виходу з проблемної ситуації.

На відміну від інших біхевіористів Толмен наполягав на тому, що поведінка не зводиться до вироблення рухових навиків. За його експериментальними даними, організм, поступово освоюючи обстановку, будує пізнавальну («когнітивну») карту того шляху, за яким потрібно слідувати для рішення задачі. Головним завданням тварини в дослідах Толмена було знайти вихід з лабіринту, щоб одержати підгодівлю й тим самим задовольнити потребу в їжі. У класичних експериментах Толмена з хрестоподібним лабіринтом було показано, що миші, які завчають моторні реакції, орієнтуються гірше, ніж ті, які виробили карту лабіринту, орієнтуючись на гештальтзнак.

Він також досліджував фактори, що впливають на швидкість й точність побудови когнітивних карт, довівши, що деякі з них сприяють кращому навчанню, а інші приводять до фіксації на певній реакції (звуженню карти), що знижує адекватність поведінки в новій ситуації. Він підкреслював, що повз незалежних від суб‘єкта причин (хвороба, невдале розташування елементів ситуації) звуження когнітивних карт пов‘язано й з такими факторами, як занадто велике число повторень спочатку вивченого матеріалу й наявність надмірної мотивації розумів, які викликають занадто сильну фрустрацію. Таким чином, регрес, перенесення агресії на інших людей, нетерпимість й інші негативні соціальні моменти викликані в більшості неадекватними картами, поганою орієнтацією у навколишньому. У своїй роботі «Когнітивні карти в мишей і людини» Толмен не тільки наводив нові докази обмеженості молекулярного підходу, але й призивав зменшити рівень фрустрації, що веде до ненависті й нетерпимості, які породжуються вузькими когнітивними схемами. Він підкреслював, що погане навчання, чи неуважність зайва авторитарність дорослих приводять до того, що дитина не може справитися з тим лабіринтом - навколишнім світом, у якому він змушений жити.

Приділяючи велику увагу питанням навчання, Толмен виділив особливий тип навчання, що було названо латентним (скритим). Скрите, що не спостерігається навчанням має місце, коли підкріплення відсутнє. Проте воно здатне змінювати поведінку, про що говорять наступні реакції організму. Так, в дослідах Толмена не потребуючі їжі та пиття миші, потрапляючи в лабіринт, навчалися, що вияснилось пізніше, коли вони швидко знаходили потрібний стимул (їду, воду) в момент актуалізації потрібності.

Теорія Толмена спонукала переглянути колишні погляди біхевіористів на фактори, які регулюють адаптацію організму до середовища. Серед цих факторів потрібно особливо виділити цільову регуляцію дій живих істот, їхня здатність до активної пізнавальної роботи навіть у тих випадках, коли мова йде про вироблення рухових навиків.

Після експериментів Толмена стала очевидною недостатність колишніх поглядів на поведінку. Потрібні були їх перегляд й спеціальне вивчення за допомогою об‘єктивних методів проблем, які колишня психологія вважала доступними тільки для внутрішнього спостереження самим суб‘єктом. Толмен був великим психологом, однак йому не вдалося повною мірою використовувати свої відкриття, які виявились занадто складними й передчасними в 20-30-х роках.

У 40-50-ті роки однієї з провідних концепцій необіхевіоризму стала концепція К. Халла. Халл починавши свою діяльність як гірський інженер, але, перехворівши поліомієлітом, залишився інвалідом й був змушений шукати іншу роботу. Прочитавши книгу В. Джемса, він захопився психологією й вирішив присвятити себе цій науці. Він прагнув додати психології стрункість й точність, притаманні фізико-математичним дисциплінам. Халл вважав, що в психології слід висунути кілька загальних теорем (як у геометрії Евкліда чи механіці Ньютона), піддати їхній експериментальній перевірці й у випадку, якщо з досвідом не підтвердяться, перетворити їх у більш адекватне положення. Такий підхід одержав назву гіпотетико-дедуктивного методу. Халл опирався в основному на навчання Й. П. Павлова про умовні рефлекси, вважаючи, що найважливішу роль при використанні цього поняття варто додати силі навички. Для того щоб ця сила проявилася, необхідні визначені фізіологічні потреби.

Під впливом робіт Торндайка Халл у центр своєї теорії навчання поставив його «закон ефекту». Він доводив, що з усіх факторів найбільший вплив на силу навику здійснює редукція споживи. Чим частіше вона задовольняється, тим сила навику більша. Що стосується величини редукції споживи, то вона визначається кількістю й якістю підкріплень. Крім того, сила навику залежить від інтервалу між реакцією й її підкріпленням, а також від інтервалу між умовним подразником й реакцією.

У своїй теорії Халл відокремив поняття первинного й вторинного підкріплення. Первинним підкріпленням є, наприклад, їжа для голодного організму чи удар електричним струмом, який викликає стрибок у криси. З'єднання первинного подразника з початковим нейтральним придає і йому мотивуючу функцію. Наприклад, визначене положення дитини на руках у матері, зв'язане з наступною годівлею (первинне підкріплення), стає вторинним підкріпленням. Халл думав, що можна строго науково пояснити поведінку організму без звертання до психічних образів, понять й інших інтелектуальних компонентів. На його думку, для розрізнення об‘єктів досить такого утворення, як потреба. Якщо в одному з коридорів лабіринту тварина може знайти їжу, а в іншому - воду, то характер його рухів однозначно визначається потребою й більше нічим.

Хоча в концепції Халла потреба може розглядатися як проміжна перемінна, яка опосередковує зв'язок між стимулом й реакцією, сама схема поведінки в його теорії нагадувала скоріше уотсонівську, чим толменівську, тому що вивчався не цілісний організм, а окремі, атомарні поведінкові акти.

У своїх роботах «Принципи поведінки» (1943) й «Системи поведінки» (1952) Халл першим поставив питання про можливість моделювання умовно-рефлекторної діяльності. Він зробив припущення про те, що якщо б вдалося сконструювати з неорганічного матеріалу пристрій, здатний відтворити всі істотні функції умовного рефлексу, то, організувавши з таких пристроїв системи, можна було б продемонструвати дійсне навчання методом «проб й помилок». Тим самим передбачались майбутні кібернетичні моделі саморегуляції поведінки.

Халл створив велику школу, що стимулювала розробку стосовно до теорії поведінки фізико-математичних методів, використання апарата математичної логіки й побудова моделей, на яких перевірялися гіпотези про різні способи придбання навиків. У 40-50-х роках XX ст., коли в США домінували теорії навчання, Халл був головним авторитетом у цій області. Але грандіозні надії на створення комплексної теорії поведінка не виправдалися. Механіцизм Халла й відсутність цілісного підходу до поведінки заважали ввести його в соціальний контекст, розробити комплексну теорію навчання.

Теорія оперантного біхевіоризму

Ці проблеми розглядалися в працях інших вчених, насамперед у роботах Б. Ф. Скіннера (1904-1990), якого без перебільшення можна назвати центральною, культовою фігурою біхевіористичного направлення. На думку деяких вчених, він є найвидатнішим американським психологом XX в.

В юності Скіннер захоплювався різними науками, причому його захоплювання, як правило, виникали стихійно, не підкоряючись ніяким планам. Він займався моделюванням, грав на різних інструментах, тримав в будинку різних тварин (змій, черепах, жаб, ящірок й бурундуків). У Коледжі Гамільтона, де Скіннер спеціалізувався по англійській літературі, він багато читав одночасно Д.Джойса, М. Пруста, Ф.Бекона, І.Павлова, розігрував викладацький склад і мріяв стати письменником. Але письменство не принесло йому задоволення, і Скіннер звернувся до науки. Завдяки Б.Расселу він познайомився з біхевіоризмом й наприкінці 1927 р. поступив у Гарвард, щоб зайнятися психологією. Однак і його наступна наукова діяльність відрізнялася спонтанністю й крайньою розмаїтістю. Він із однаковим ентузіазмом й продуктивністю займався проблемами мовознавства, винахідництвом снарядів, якими можна управляти, розробкою основ інструментальної поведінки й програмованим навчанням.

Скіннер закінчив Гарвардський університет, захистивши в 1931 р. докторську дисертацію. Протягом наступних п'яти років він працював у Гарвардській медичній школі, займаючись дослідженням нервової системи тварин. Великий вплив на його наукові дослідження зробили роботи засновника біхевіоризму Уотсона і праці Й. Павлова по формуванню й вивченню умовних рефлексів. Після декількох років роботи в університетах Мінесоти й Індіани Скіннер ставши професором Гарвардського університету та працював у ньому до кінця життя. Він також став членом Національної академії наук, його праці придбали всесвітню популярність. Однак первісне прагнення стати письменником привело Скіннера до ідеї зв'язати дві його основні потреби - у науці й у мистецтві, що і реалізувалося в написаному їм у 1949 р. романі, «Уолден-2», у якому він описував утопічне суспільство, яке засновано на розроблених ним принципах навчання.

Прагнучи переробити класичний біхевіоризм, Скіннер виходив, насамперед, з необхідності систематичного підходу до розуміння людської поведінки. При цьому він вважав за необхідне виключити з досліджень усі фікції, до яких приходять психологи для пояснення того, чого вони не розуміють. До таких фікцій Скіннер відносить багато понять психології особистості, наприклад самість, автономію, волю, творчість. З його точки зору, не можна говорити про реальну волю людини, тому що вона ніколи по-справжньому сама не керує своєю поведінкою, яка детермінована зовнішнім середовищем. У книзі «Поведінка організму» (1938) він доводив, що неможливість виявити причинні зв'язки між психічними феноменами і впливом середовища диктує необхідність не пояснювати, а, швидше, описувати систему організм - навколишнє середовище.

Скіннер прагнув зрозуміти причини поведінки і навчитися ним керувати. У цьому плані він повністю розділяв розроблені Уотсоном і Торндайком погляди на соціогенетичну; природу психічного розвитку, тобто виходив з того, що розвиток є навчання, що обумовлюється зовнішніми стимулами. Однак від констатації Скіннер перейшов до розробки методів цілеспрямованого навчання й управління поведінкою, а тому в психології він залишився, в першу чергу, як теоретик навчання, який розробив різні програми навчання й корекції поведінки. Його методи викладені в роботах «Наука й людське поведінка» (1953), «Технологія навчання» (1968).

На основі представлення про те, що не тільки уміння, а й знання являють собою варіації поведінки, Скіннер розробив його особливий вид - оперантна поведінка. У принципі він виходив з того, що психіка людини заснована на рефлексах різного роду й різного ступеня складності. Однак, порівнюючи свій підхід до формування рефлексів з підходом І.Павлова, він підкреслював суттєві розходження між ними. Умовний рефлекс, який формується в експериментах Павлова, він називав стимульним поведінкам, тому що він зв'язаний з асоціацією між різними стимулами й не залежить від власної активності суб‘єкта. Так, собаці по дзвонику завжди дається м'ясо незалежно від того, що вона в цей момент робить. Таким чином, виникає асоціація між м'ясом й дзвоником, у відповідь на яку спостерігається слиновиділення. Однак, підкреслював Скіннер, така реакція швидко формується, але й швидко зникає без підкріплення, вона не може бути основою постійної поведінки суб‘єкта.

У противагу цьому підходу при оперантному навчанні підкріпляється не стимул, а поведінка, операції, які вдосконалюють суб‘єкт у даний момент й які приводять до потрібного результату. Велике значення має й той факт, що складна реакція при тому розбивається на ряд простих, що випливають одна з одної й що приводить до потрібної мети. Так, при навчанні голуба складної реакції - виходу з клітки за допомогою натискання дзьобом на ричаг Скіннер підкріплював кожен рух голуба в потрібному напрямку, добиваючись безпомилкового виконання цієї складної операції. Такий підхід до формування потрібної реакції мав великий вплив в порівнянні з традиційним. Насамперед це поведінка було набагато стійкішою, вона дуже повільно вгасала навіть при відсутності підкріплення. Скіннер звернув увагу на те, що навіть одноразове підкріплення може мати значний ефект, тому що при цьому встановлюється, зв‘язок між реакцією й появою стимулу. Якщо стимул був значимим для індивіда, він буде пробувати повторити реакцію, що принесла йому успіх. Таку поведінку Скіннер називав забобонною, вказуючи на її значну поширеність.

Не менше значення має й той факт, що вивчення при оперантному обумовлюванні йде швидше й простіше, це зв'язане з тим, що експериментатор має можливість спостерігати не тільки за кінцевим результатом (продуктом), а й за процесом виконання дії (адже воно розкладено на складові, реалізуючі в заданій послідовності). Фактично відбувається екстеріоризація (перехід у зовнішній план) не тільки виконання, а й орієнтація й контроль за дією. Адже підкріплюючи правильну дію потрібним стимулом, учитель демонструє дитині, на які елементи ситуації йому треба звертати увагу, а також що й у якому порядку з ними робити. Іншими словами, дітям дається схема орієнтування й схема дії, причому вчитель має можливість спостерігати процес засвоєння цих схем.

Найважливіше, що такий підхід можливий при навчанні не тільки певним навиками, а й знанням. Розроблений Скіннером метод програмного навчання дозволяв оптимізувати навчальний процес, розробити коригувальні програми для невстигаючих й розумово відсталих дітей. Ці програми мали великі переваги перед традиційними програмами навчання, тому що давали можливість учителю контролювати і в разі необхідності виправляти процес рішення задачі, миттєво зауважувати помилку учня. Крім того, ефективність й безпомилковість виконання підвищували мотивацію вчення, активність учнів. Спостереження за процесом рішення також дозволяло індивідуалізувати процес навчання в залежності від темпу засвоєння знання. Однак у цих програм був і суттєвий недолік, тому що екстериоризація, що грає позитивну роль на початку навчання, гальмує розвиток згорнутих, розумових дій. Постійна необхідність повторювати проміжні, давно засвоєні учнем етапи рішення заважає інтериоризації й згортанню розгорнутої педагогом схеми вирішення задачі. Це може на певному етапі знизити мотивацію учнів. У сучасних розвиваючих програмах, у тому числі й розроблених у нашій країні, цей недолік програмованого навчання Скіннера був переборений.

Оперантним навчанням у своїй книзі «Вербальна поведінка» (1957) пояснював Скіннер й розвиток мови. Він доводив, що людська мова є особливою - вербальною формою поведінки, отже, підкоряється тим самим законам, що й інші його форми. Іншими словами, звуки які ми вимовляємо є різновидом реакції що говорити, котра підкріплюється відповідями чи мімікою слухаючого. При цьому співрозмовник може направляти мовні реакції що говорити, змінюючи підкріплення. Таким чином, посмішка чи схвалення може закріпити вживання даного слова, а незгода чи покарання - сповільнити чи змусити замінити одне слово іншим. Так реакції батьків допомагають розвитку мови дітей, певним формам звертання й т.д.

Проти теорії вербальної поведінки виступив відомий американський лінгвіст Н. Хомскі. Заперечуючи ототожнення мови з поведінкою, він висунув свою теорію, ключовим поняттям якої стало представлення про граматику, що породжує. Вивчаючи, таким чином людина здатна робити й розуміти унікальні граматичні конструкції, Хомскі прийшов до висновку про те, що людина володіє деяким дослідним механізмом засвоєння мови, який детермінує процес формування мови. Цим пояснюється той факт, що діти в усьому світі засвоюють мову з однаковою швидкістю, проходячи при цьому вихідні послідовності етапів.

Продуктивна, з погляду лінгвістики, концепція Хомскі володіла суттєвим недоліком, який об'днував її з позицією Скіннера, - ігноруванням культурної детермінанти, ведучої при розвитку мови. Хоча теорія Скіннера не одержала широкого наукового визнання, вона була частково використана при навчанні мови, особливо в школах для розумово відсталих дітей.

У наступні роки Скіннер звернувся до проблеми соціалізації людини, вивчав можливість навчання «нормативній поведінці». Розроблений ним метод біхевіоральної терапії також заснований на навчанні методом проб й помилок. Однак при цьому Скіннер основувався не тільки на ідеях оперантного підходу, а й на поглядах Фрейда. Він був переконаний у тому, що головним відкриттям Фрейда були не комплекси вини, а збереження моделей поведінки, засвоєних у дитинстві.

Викладу позиції вченого з цих питань присвячені книзі «По ту сторону свободи й гідності» (1971), «Роздуми про біхевіоризм й суспільстві» (1978). Якщо скіннерівскі програми навчання дітей були прийняті з ентузіазмом й отримали повсюдне поширення, то його підхід до програмування поведінки й так звані жетонні програми, які були розроблені з метою корекції поведінки, що відхиляється, (у малолітніх злочинців, психічно хворих людей), підлягали обґрунтованій критиці. Насамперед мова йшла про недопустимість тотального контролю за поведінкою, без якого неможливе застосування цих програм, тому що мова йде про постійне позитивне підкріплення бажаної поведінки й заперечливому підкріпленні (чи ігноруванні) небажаного. Крім того, виникало питання про нагороду за певне число набраних жетонів й особливо про покарання за їх недостатню кількість. Проблема полягала в тому, що таке покарання повинне бути досить ефективним, тобто значиме для дитини, але в той ж час при цьому не повинні порушуватися основні права дітей й не повинна відбуватися фрустрація їхніх основних потреб.

Однак, незважаючи на ці недоліки, підхід Скіннера дав реальну можливість коректувати і направляти процес вивчення, процес формування нових форм поведінки. Він дуже вплив на психологію і у сучасній американській психології Скіннер є одним з найбільш авторитетних вчених, за кількістю цитування й прихильників він перевершив навіть Фрейда. При цьому найбільший вплинула його теорія оперантної поведінки на практику, дозволивши переглянути процес навчання й розробити нові підходи й нові програми навчання .

Теорії соціального навчання.

Вже в роботах Е. Толмена й Б. Скіннера порушувалися питання про необхідність вивчати соціальну поведінку й керувати нею. Аналіз процесу соціалізації, факторів, визначаючих й направляючих на придбання соціального досвіду й норм поведінки, визначив зміст концепцій широкого кола вчених, особливо в другій половині ХХ ст.

Одним з перших звернувся до тих проблем Д.Г.Мід (1863-931). Після закінчення Гарвардського університету (1888), де він вивчав психологію й філософію, Мід стажувався в Європі. Повернувши в Америку, працював у Дьюі в Чикагському університеті, де й одержав в 1894 р. ступінь доктора психології.

Мід у своїх роботах вперше звернувся до проблеми особистості, показавши, яким чином народжується усвідомлення свого «Я». Він доводив, що особистість людини формується в процесі його взаємодії з іншими людьми, будучи моделлю тих міжособистісних

Лекція 15.

Тема 14.

Глибинна психологія (психоаналіз) та її розвиток у ХХ ст.

План лекції:

1. .

2. Передумови виникнення психоаналізу.

1. Передумови виникнення психоаналізу.

У наш час термін “психоаналіз” відомий практично всім, як і ім'я його засновника Зігмунда Фрейда. Тоді як інші видатні психологи, які змінили психологічну науку, - Фехнер, Вунд, Уотсон, - в цілому мало відомі за її межами, а Фрейд здобув популярність серед найширших прошарків публіки. Журнал “Ньюсуїк” відзначав в 1981 р. (через 40 років після смерті Фрейда), що “ідеї Фрейда так глибоко проникли в нашу свідомість, що вже важко уявити собі XX століття без нього”. Він належав до тих нечисленних мислителів, які змогли докорінним чином змінити наші уявлення про себе.

Сам Фрейд якось висловив припущення, що за всю свою історію людство випробувало 3 значних удари по своєму колективному Его. Перший удар був завданий польським астрономом М. Коперником, який довів, що Земля не є центром Всесвіту. Другим відкриттям сталов Ч.Дарвіна, що показало, що людина не є унікальною, відмінною від всього живого виглядом і не може претендувати на якесь особливе місце в світі. Третього удару завдав сам Фрейд, стверджуючи, що людина не може повністю контролювати своє життя за допомогою свого розуму. Таким чином, “Коперник перемістив людство з центру світу на його околицю, Дарвін змусив його визнати свою спорідненість з тваринами, а Фрейд довів, що розум не є господарем у власному будинку”.

Становлення Психоаналізу за часом збігається з розвитком інших відомих шкіл в психології. (У 1895 р. виходить в світ перша книга Фрейда; у 1898 р. Е.Л.Торндайк стає доктором наук; у 1900 р. Р. Йеркс починає свої дослідження в області інтелекту у тварин; у 1904 р. І.П. Павлов отримує Нобелівську премію.) Учені-психологи Європи і США переживали у той час великий вплив з боку функционалізму. Проте до часу смерті Фрейда (1939 р.) ситуація корінним чином змінилася. Вундтівська психологія, структуралізм Тітченера, функционалізм Брентано і Джемса вже стали надбанням історії. У США вже прозвучав “Біхевіоральний маніфест” Дж.Уотсона, у Німеччині виникла гештальт-психологія. Але і в Європі і в Америці найбільш поширеною психологічною школою-напрямком практичної психологічної роботи стає психоаналіз. Згодом ця популярність лише збільшуватиметься.

До 1920 р. число найменувань книг по психоаналізу перевищило 200 примірників. Публікації в популярних журналах розповідають публіці про психоаналіз. Крупні університети Європи і Америки починають читати для студентів відповідні спеціальні курси. Психоаналіз завойовує академічні кола, як ще раніше він захопив свідомість широкої громадськості і масову культуру. Його вплив в цих сферах яскраво відчуватиметься практично до кінця століття (у психології – школи-“антагоністи” психоаналізу, психоаналітичні ідеї в соціальній, політичній, етнічній психології, в рекламному бізнесі; фрейдистські сюжети в кінокартинах Луіса Бунюеля, А. Бергмана, В. Вендерса і ін.).

У той самий час психоаналіз ніколи не був психологічною школою в точному розумінні цього слова. А саме, не був школою, порівняно з іншими школами. Психоаналіз із самого початку вибивався з основного русла психологічної думки по своїх цілях, інтересах і методах. Його предметом була аномальна поведінка, що порівняно мало цікавило інші школи; вихідним методомклінічне спостереження, а не контрольований лабораторний експеримент. І, крім того, психоаналіз переважно цікавився несвідомим – темою, яка практично ігнорувалася в інших школах.

Вундт і Тітченер не включали несвідоме в свої системи по одній простий причині – воно недоступне інтроспективі, отже, не зводиться до яких-небудь елементарних компонентів. Для функціоналізму з його винятковою увагою до сфери свідомості несвідоме також не мало особливого інтересу. І звичайно, в біхевіоризмі для несвідомого не було гідного місця.

Таким чином, психоаналіз є революційним напрямом для свого часу – і по цілях, і по методах, і по предмету і об'єкту свого дослідження. Проте він формується не на порожньому місці – у психоаналізі З. Фрейда існували наукові джерела і передумови розвитку.

Коріння психоаналізу “виростає” як з природних наук, так і з філософії і поезії. Передусім, слід зазначити еволюційне вчення Ч. Дарвіна і біогенетичний закон Геккеля, який Фрейд зберіг в пам'яті ще зі школи. Ще одне джерело знаходилося у Фізіологічному інституті в Брюкку, де Фрейд написав свою першу наукову статтю і познайомився з лікарем Іосифом Брейером. Наступне джерело психоаналізу слід шукати у Франції, в Сальпетрієрському госпіталі в Парижі, де Фрейд, молодий лікар зіткнувся у знаменитого психіатра Шарко з дуже поширеною тоді хворобою – істерією – і познайомився з гіпнозом як методом дослідження і лікування.

З іншого боку, інтереси Фрейда стосувалися літератури і мистецтва, його захоплювала археологія, він виявляв глибоку цікавість до філософії самопізнання. Він багато що почерпнув з духу свого часу, переробивши і інтегрувавши його в своїх книгах; але ми не завжди в змозі визначити походження усіх джерел, що надихали його.

На розвиток психоаналітичного руху істотний вплив зробили два основні джерела: а) філософські концепції несвідомих психічних феноменів; б) роботи у сфері психопатології і психотерапії.

На самому початку XVIII ст. німецький філософ і математик Готфрід Вільгельм Лейбніц розробив концепцію, названу ним монадологія. Монади, згідно з Лейбніцом, є одиничними елементами реальності, відмінні від фізичних атомів. Кожна монада є непротяжною психічною суттю. З точки зору Лейбніца, активність монад, що протікає у сфері ідеальних психічних актів, має різну міру свідомості: від майже повністю несвідомої до ясної і чіткої свідомості. Нижчі рівні психічної активності монади були названі малими перцепціями, їх свідома реалізація отримала назву апперцепції.

Опісля сто років німецький філософ і педагог Іоганн Фрідріх Гербарт розвинув ці ідеї. Він сформулював концепцію порогу свідомості. Гербарт вважав, що “ідеї впливають один на одного подібно до механічних сил”. Згідно Гербарту, ідеї, що знаходяться нижче певного порогу, несвідомі. Коли ідея піднімається до рівня свідомості, вона апперцептується. Для того, щоб та або інша ідея могла піднятися до рівня свідомості, вона має бути порівняна з тими ідеями, які вже знаходяться у сфері свідомості. Несумісні ідеї не можуть знаходитися в свідомості одночасно. Ідеї, що перечать вже наявним у свідомості, витісняються. Витиснені ідеї знаходяться нижче за поріг свідомості. Згідно Гербарту, різні ідеї конкурують між собою за можливість свідомої реалізації.

Дана традиція розглядати несвідомі ідеї знайшла своє продовження в роботах Артура Шопенгауера і Едуарда фон Гартмана, що розробляли ідеї панпсихізму і абсолютного несвідомого.

Основні положення теорії А. Шопенгауера, що ріднять її з психоаналізом, стосуються концепції волі як абсолютної психічної основи світу, і, зокрема, волі до життя як основи всякого життя. Людина є найдосконаліше об'єктивування волі до життя. Найсильніше воля до життя виражається в статевому потягу, а також в боротьбі людини проти собі подібних (агресія). Держава, право, виховання є “намордник”, що не дозволяє членам суспільства знищити один одного.

Е. фон Гартман увійшов до історії як автор книги “Філософія несвідомого”, в якій він узагальнив положення, що існували раніше, про феномен несвідомого. Несвідоме, по Гартману, основа всього живого і абсолютна цінність буття. Воно формує організм і підтримує його життя, служить меті збереження людської істоти і всього людського роду. Несвідоме є стимул-реакцією для художньої творчості. Проте в несвідомого є і “темна сторона”: керуючись несвідомим, ніколи не знаєш, куди прийдеш; несвідоме містить в собі щось демонічне, страшне; тоді як свідомість можна орієнтувати в потрібному нам напрямі, несвідоме поза сферою нашого контролю і само контролює нас через афекти і пристрасті. Порівняльний аналіз теоретичних положень Гартмана і Фрейда показує, що багато концептів останнього найтіснішим чином перекликаються з ідеями гартманської філософії несвідомого.

Ще один філософ, чиї ідеї були співзвучні теоретичним положенням Фрейда, – це Фрідріх Ніцше. Особливо чіткі паралелі ми можемо провести між поняттям його теорії “воля до влади” і фрейдистським поняттям “інстинкт”. Ніцшеанська “воля до влади” – єдина причина всіх процесів, як фізичних, так і духовних. Якнайповніше і природно вона виражається в афектах. Розум, мислення – не більше, ніж сцена для вираження прихованих за ними афектів, вони носять службовий характер.

Різного роду уявлення про несвідоме складали важливу частину суспільного інтелектуального клімату в Європі в XIX ст. Таким чином, Фрейд не був першим, хто серйозно заговорив про несвідоме в людській психіці. Навпаки, він сам вважав, що філософи до нього вже багато чого зробили в цій галузі. Те нове, на що претендував він, стосувалося, перш за все, методів дослідження несвідомого. Проте і тут він опирався на роботи багатьох дослідників.

До XVIII ст. психотерапія не була предметом яких-небудь наукових досліджень. В період християнства до психічнохворих людей відносилися як до “одержимих бісами”; тому “належне” з точки зору церкви лікування зводилося до морального і релігійного засудження, а також болісних процедур по вигнанню бісів. У XVIII ст. душевні хвороби почали розглядати як ірраціональну поведінку; жодного лікування їх не передбачалося.

Психотерапія стала полем експериментального дослідження лише в кінці XVIII ст. з появою робіт доктора медицини Віденського університету Франца Антона Месмера. Месмер використовував гіпноз для поліпшення стану хворих; свою дію він називав “тваринним магнетизмом”. Хворобу він розглядав як нерівномірний розподіл життєвого флюїда в організмі, а своє завдання бачив в тому, щоб, викликаючи конвульсивний криз, перерозподілити флюїд належним чином. На відміну від своїх послідовників, він заперечував можливість всякого афектного відношення між пацієнтом і гіпнотизером.

Багаточисельні учні і послідовники Месмера (Пюісегюр, Делез, Віре, Нуазе й ін.) розвивали його метод “тваринного магнетизму”, причому з часом на перший план все більше висувається ідея про вирішальну роль афектних стосунків між пацієнтом і гіпнотизером. Описувалися і обговорювалися феномени сильних відчуттів, що виникали у пацієнтів і магнетизерів, залежності пацієнта від магнетизера, опору пацієнта дії магнетизера. У цей період починають складатися основні принципи і правила магнетизерів (принцип ізоляції, принцип обов'язковості, правило доброзичливої нейтральності стосунків і т.ін.).

Середина XIX ст. ознаменувалася в історії психотерапії важливим поворотом, пов'язаним із зміною методики і появою нової теорії: термін “тваринний магнетизм” був відкинутий, замість нього шотландська лікарка| Джеймс Брейд ввела термін “гіпнотизм”.

Визнання з боку професійного співтовариства гіпноз отримав, перш за все, завдяки роботам французького лікара Жана Мартіна Шарко. В рамках його школи гіпноз став розглядатися як соматичне явище, за допомогою якого можна лікувати різні фізичні розлади. Проте сам Шарко і його учні не вважали процеси, що відбуваються між пацієнтом і гіпнотизером такими, що заслуговують окремої уваги.

Підхід до гіпнозу та лікування за допомогою гіпнозу ще раз змінився завдяки роботам Пьера Жане. Він передбачив, що справжньою причиною хвороби є психічні явища (порушення пам'яті, нав'язливі ідеї і сили несвідомого). Як основний метод лікування розладів Жане вибрав гіпноз. Жане вивчав відчуття, що переживаються пацієнтом до гіпнотизера під час сеансу і після нього. Він говорив про їх потужну позитивну забарвленість і порівнював пацієнта з ревнивим коханцем. Проте Жане заперечував сексуальну забарвленість цих відчуттів і явно прагнув відхилитися від залучення до міжособистісних стосунків з пацієнтами. Роботи Жане багато в чому передбачали ідеї Фрейда; згодом Жане виявляв особисту неприязнь до “батька” психоаналізу і звинуватив останнього в крадіжці своїх ідей.

Треба згадати сильний вплив на ідеї Фрейда з боку робіт Ч. Дарвіна. Саме Дарвін висловив декілька ідей, що лягли згодом в основу психоаналізу. Це, перш за все, уявлення про несвідомі психічні процеси і конфлікти, про роль сновидіння і прихований символізм деяких поведінкових симптомів, а також про значення сексуальності в людському житті. Дарвін концентрував свою увагу на нераціональних аспектах поведінки і психіки. Він написав статтю про психічний розвиток дитини (емоційний і сексуальний розвиток з дитинства до дорослого віку), яка була уважно прочитана Фрейдом. Дарвін наполягав на тому, що людські істоти схильні до дії біологічних сил, особливо інстинкту продовження роду і інстинкту пошуку їжі, які, на його думку, створюють основу для будь-якої поведінки. Менш ніж через десять років німецький психіатр Річард фон Краффт-Еббінг озвучив схожі ідеї: єдиними інстинктами в людській психіці є сексуальний інстинкт і прагнення до самозбереження.

Поширена думка про крайнє пуританство австрійського суспільства того часу є, по суті, помилковою. 80-і і 90-і рр. XIX ст. стали роками прориву пригніченої сексуальності та супутнього “вибуху” еротичної уяви. Інтерес до питань сексу відчувався і в повсякденному житті та науковій літературі. У 1886 р. Краффт-Еббінг випустив книгу “Сексуальна психопатія”, наступного року віденський лікар Альберт Молль випустив книгу, присвячену дитячій сексуальності. В той же час виникає ідея, підтверджена практикою, про те, що психічні розлади пов'язані з проблематикою статевого життя, і таким чином виникає термін “лібідо”.

Отже, розвиток творчої думки Фрейда знаходився під впливом безлічі всіляких течій, як теоретичного, так і практичного плану. Але в тому-то і полягає велич генія, що лише він зміг поєднати ці розрізнені ідеї та настрої у відносно цілісну теоретичну систему.

Лекція 16

Тема 15

Неофройдизм

Питання лекції:

 1. Аналітична психологія К.-Г. Юнга.

2. Індивідуальна психологія А. Адлера.

Карл Густав Юнг (1875 – 1961) народився в Кессвілі, Швейцарія в сім'ї священика. У 1900 р. отримав степінь доктора медицини в університеті Базеля. Інтерес до душевного життя хворих шизофренією привів його до знайомства з роботами З.Фройда. Вони зустрілися у Відні в 1907 р. Юнг був зустрінутий як “старший син” і “кронпринц” психоаналізу. У 1910 р. він обирається першим президентом Міжнародної психоаналітичної асоціації. Проте в 1913 р. двох найбільших психоаналітиків розірвали стосунки по класичному єдиповому сценарію. Наступного року Юнг склав з себе повноваження президента Психоаналітичної асоціації і вийшов з неї. Більше Юнг і Фрейд жодного разу не зустрічалися.

Енциклопедична освіта і широке коло інтересів ученого сприяли створенню дивної по красі і складності психологічної теорії, в якій розроблялися багато базових психологічних категорій, таких, як свідомість, несвідоме, Его, самозвеличання, комплекс і т.ін. Як і в творчості багатьох видатних психологів, в творчості Юнга можна виділити ряд періодів, впродовж яких він приділяв увагу вивченню різних питань, що стосуються глибин психічного життя індивіда. Грунтуючись як на часі написання робіт, так і на загальній логіці побудови Юнгом аналітичної теорії, почнемо знайомство з нею з розгляду питань, що стосуються структури людської психіки, співвідношення в ній свідомих і несвідомих компонентів.

Свідомість. Структура свідомості. Свідомість є перший психічний факт, з яким стикається дослідник-психолог. Свідомості властиві дискретність (люди періодично виходять із стану свідомості, наприклад, засинаючи) і вузькість (вона оперує лише деякою частиною сприйманої інформації).

Свідомість неможливо уявити собі без зв'язку з Его. Его – це складне утворення, яке позначається, по-перше, усвідомленням власного тіла, власного існування, і, по-друге, даними пам'яті, послідовністю спогадів про своє минуле. Его – це одиниця в центрі свідомості, комплекс психічних фактів. Цей комплекс володіє здатністю притягувати те, що міститься в несвідомому; він також притягує враження ззовні, які, стикаючись з Его, стають фактами свідомості (якщо немає зіткнення реального факту чи події з Его, то його не можна вважати свідомим).

Характеризуючи Его, Юнг виділяв таке поняття, як его-спрямованість. Вона може бути визначена як орієнтація особистості або життєва установка, фокус уваги, спрямований назовні або усередину, на факти навколишнього світу або на події внутрішнього світу. Ці спрямованості отримали назви екстраверсія й інтроверсія. Вони співіснують в людині обидві одночасно, але одна стає домінуючою, а інша – допоміжною. Домінуюча функція стає раціональною (тісно пов'язаною з діяльністю свідомості, доступною свідомому аналізу), тоді як допоміжна – ірраціональною (недоступною свідомості).

У свідомості Юнг виділяє декілька функцій. Завдяки ним свідомість може бути орієнтована або на ектопсихічні, або на ендопсихічні факти. Ектопсихіка – співвідношення між змістом свідомості і даними, що поступають ззовні (відчуття, мислення, відчуття й інтуїція). Ендопсихіка – співвідношення між змістом свідомості і несвідомими процесами.

Відзначимо, що Юнг вкладав власний оригінальний зміст цим термінам. Відчуття – це передача фактів, доступних органам чуття; мислення – знання того, чим є річ і її зв'язки з іншими речами; почуття – розгляд/набуття/усвідомлення цінності предмету або явища; інтуїція – відчуття, що не зводиться до раціонального знання.

Загальне відношення між Его і ектопсихікою можна виразити таким чином:

М|м|

В Его І

П

Де М – мислення, В – відчуття, П – почуття, І – інтуїція. Пару функцій “мислення – почуття” Юнг називає раціональною парою, іншу пару функцій “відчуття – інтуїція” – ірраціональною парою. У центрі знаходиться Его з властивою йому енергією (енергія волі). Воля спрямована переважно на якусь одну з чотирьох функцій свідомості; така функція легко доступна свідомому аналізу і вольовому контролю, розвинена і диференційована і переважно використовується індивідом для розробки стратегій поведінки. Юнг називає таку функцію пріоритетною (ведучою) функцією свідомості, а протилежну нею функцію – підпорядкованою. Юнг вважає, що ми є цивілізованими людьми в своїй провідній функції; у своїй підпорядкованій функції ми залишаємося первісними людьми.

Підпорядкована функція відповідає архаїчній частині нашої особистості, це “відкриті двері”, через які з підсвідомості може проникнути що завгодно. Підпорядкована функція часто становить для людини проблему, вона знаходиться поза сферою вольового контролю і тому діє як би “сама по собі”; наприклад, людину, чия провідна функція – інтуїція, можуть регулярно вводити в оману і подив її власні відчуття, у людини, що живе відчуттями, емоціями, мислення виходить з-під вольового контролю, не вона контролює мислення, а мислення веде її своїми примхливими дорогами. З іншого боку, інтеграція підпорядкованої функції в Его може дати особі емоційний потенціал для подальшого зростання і зміни.

Провідна функція належить до однієї з пар раціональних або ірраціональних функцій. Але людина не буває лише|тільки| раціональною або лише ірраціональною – кожен з нас використовує допоміжну функцію з іншої пари, ніж та, до якої належить ведуча.

Дана структура ектопсихіки дала Юнгу можливість побудови оригінальної теорії психологічних типів. За допомогою двох позицій – екстраверсії – інтроверсії і вищій і додатковій функції можна отримати список з 16 основних типів, наприклад, інтроверт, що інтуїтивно відчуває, мислиннєво-сенсорний екстраверт і т.ін. Ця типологія ілюструє роботу свідомості на практиці, а також пояснює, чому свідомість “працює по-різному” у різних людей.

Ендопсихічні функції – пам'ять (пов'язує Его з тим, що приходить зі свідомості), суб'єктивні компоненти свідомих функцій (реакція/компонент реакції на людину, річ або ситуацію, обумовлена досвідом), емоції і афекти (стани, при яких людину опановує те, що у неї усередині), інвазії (“вторгнення” несвідомого у свідому діяльність). Співвідношення ектопсихіки, ендопсихіки і Его можна проілюструвати за допомогою наступної схеми:

ЕгоA B

Де А – зовнішній світ, В – несвідоме, С – ендопсихіка, D – ектопсихіка.

У зоні С знаходиться “тіньовий світ”, его, яке само для себе залишається загадкою. Це та частина Его/свідомості, яка постійно стикається зі світом несвідомого. З цієї причини в нім завжди залишається непізнанна частина|частка| себе, та частина особистостістості, яка містить в собі потенціал зростання.

Індивідуальне несвідоме. Комплекси. Ендопсихічні функції дозволяють особистості зіткнутися з “темною стороною душі” – несвідомим. Юнг розділяє несвідоме на індивідуальне і колективне.

Індивідуальне несвідоме, згідно Юнгу, складається з продуктів інстинктивних процесів, що конституюють особу, забутих або витиснених фактів, а також інформації творчого характеру (аналогічно поняттю несвідомого у Фройда). Але! Юнг передбачив, що матеріал, що знаходиться в особистому несвідомому, не є однорідною “сумішшю” забутих або витиснених фактів душевного життя особистостістості; він організований певним чином. Психічні факти, складові особистісного несвідомого, організовані в комплекси, або скупчення емоційно заряджених думок, відчуттів, спогадів. Згідно з уявленнями Юнга, ці комплекси, скомпоновані довкола різних значущих тем, можуть зробити значний вплив на поведінку особистості. Тоді “будову” особистості можна позначити таким чином:Так звана “планетарна” структура особистості включає Его як центральне особистісне утворення, що знаходиться одночасно і в центрі свідомості, і цілий ряд комплексів, що знаходяться на віддалі від Его і поза свідомістю. Тепер пригадаємо, що, характеризуючи Его на початку цієї лекції, ми також вживали поняття комплекс. І в цьому прихований глибокий сенс: Юнг дійсно вважає, що комплекси і Его – однієї природи, і Его можна назвати “центральним комплексом” особистості. Поняття комплекс спростовує уявлення про “монолітну” особистість. У нас багато “Я”, і Его – лише одне з них.

Юнг вважає, що немає принципової різниці між фрагментарною особистістю і комплексом: “комплекси – це душі, що відкололися”. Він йде далі: “комплекси поводяться як незалежні істоти”, інколи вони навіть приймають особистісний характер Его. Особистість також може несвідомо ідентифікуватися з комплексом (наприклад, з комплексом “Хорошої матері”); тоді вона поводиться як “хороша мати”, або відчуває на собі вплив “хорошої матері” і пов'язану з цим пригніченість.

Але якщо між Его і комплексом немає принципової різниці, то чи не може комплекс яким-небудь чином зайняти місце Его? – Юнг відповідає, що може. За певних умов комплекси можуть “відтягувати” на себе свідомість – тоді виникає явище “втрати душі”, “множинної особистості”, “вселення демона», якого так боялися наші нецивілізовані предки. Згідно Юнгу, людина потрапляє у владу не демона, але власного досі неусвідомлюваного комплексу, який витісняє звичне “Я” і стає на його місце.

Так юнгіанську концепцію “планетарної” особистості можна розглядати як пояснення примітивної демонології.

В цілому, комплекс не можна розглядати як якесь патологічне явище. Пізнання власних комплексів може збагатити потенціал особистості і сприяти її подальшому зростанню і розвитку (методом пізнання комплексів є асоціативний тест).

Колективне несвідоме. Архетипи. Юнг передбачив існування ще одного глибиннішого прошарку в структурі особистості, до якого належить зміст практично невідомого походження. Його відмінна особливість – міфологічний характер. Він як би належать шару душі, властивому не якій-небудь окремій особистості, а людству взагалі. Юнг назвав даний рівень душевного життя колективним несвідомим і вказував, що зміст колективного несвідомого успадковується і однаково для всього людства, незалежно від нації, раси, статі і т.ін.

Змістом колективного несвідомого є архаїчні психічні образи, що містять за формою сенсом міфологічні мотиви. Це не спогади, образи або поведінкові моделі в чистому вигляді, а, швидше, чинники, під впливом яких люди реалізують універсальні моделі в своєму мисленні, сприйнятті, поведінці.

Архетипи присутні в казках, міфах, легендах і фольклорі, вони – невід'ємна частина кожної культури. Ось деякі з таких поширених архетипів – мотивів: Герой, Дракон, Рятівник, Кит, що проковтує Героя і т.ін.

Юнг зв'язує походження архетипів з багатомільйонолітньою історією еволюції людського мозку. Мозок людини історичний. Його структура відображає історію свого формування. Фундаментальна структура душі/мозку має ієрархічний пристрій, загальний для всіх людей. Тут закладені “відбитки” фундаментальних переживань, з якими стикалися люди впродовж століть разом з супроводжуючими їх емоціями і афектами, які створюють “готовність проживати життя згідно із закладеними в психіці граничними лініями”.

Цікаве співвідношення понять “архетип” і “інстинкт” в теорії Юнга. У своїх ранніх роботах Юнг розглядає архетип як “психічний аналог інстинкту”. У пізніших роботах він говорить про архетип як про проміжну ланку між інстинктом і образом. Між ними існує взаємозалежність і ні архетип, ні інстинкт не мають окремого або первинного існування по відношенню один до одного.

Архетипи біполярні, тобто виражають природжену подвійність предметів і явищ. Наприклад, архетипічний образ батька може бути розділений на того, що допомагає, підтримує, сильного і на переважаючого, жахливого батька. Реальний образ батька будується в результаті опосередкування архетипічної системи реальним досвідом. Якщо реальний досвід підсилює одну з крайнощів, еволюція образу батька порушується, і це може заважати нормальному розвитку особистості.

Юнг організовував архетипи в окремі групи; він відмітив, що існує тенденція до персоналізації несвідомого. Існує декілька можливостей представити архетипи у вигляді ряду або ієрархії. Скористаємося найбільш поширеним підходом і розглянемо найбільш важливі архетипи.

На початку системи архетипів ми бачимо Персону. Персона – це соціальна маска або личина, яку ми надіваємо, щоб звернутися до світу. Персона позначає безліч ролей, яких ми програємо відповідно до соціальних вимог. Основне завдання, яке виконує Персона – заборона сильних примітивних емоційних імпульсів, необхідна для життя в суспільстві. Проте як актора можна прийняти за його персонаж, так і Персона (Маска) може “прирости до шкіри”. В разі ототожнення з Персоною/обманом власна персона людини “зводиться” до однієї єдиної ролі, відчужується від дійсного емоційного життя.

Наступний архетип, Тінь, включає все те, що кожна людина боїться, зневажає і не може прийняти в собі, “темну сторону особистості”. Юнг не зрівнює поняття “Тінь” і “гріх”: всі об'єкти відкидають тіні. Те ж саме Тінь виражає і для людства в цілому, і для окремої культури в окремий момент часу.

Его може усвідомлювати деякі частини того, що знаходиться в Тіні, але сама Тінь ніколи не може бути усвідомлена. Виведення чого-небудь на свідомий рівень також підсилює несвідоме, тому, чим більше диференційоване Его, тим більше є проблематичною Тінь.

Юнг багато разів підкреслює, що тінь не слід розглядати як “погане”. Темна сторона людини – це, по суті, теж її сторона. Юнг розглядає Тінь як джерело життєвої сили, спонтанності і творчого початку в житті особистості. Тому у міру особистісного зростання повинна відбуватися інтеграція тіні, визнання невизнаного, але людського. “Асиміляція Тіні дає людині тіло, тваринну сферу інстинктів”. Визнання Тіні дозволяє людині побачити, що корінь її життєвих проблем – в ній самій.

По відношенню до окремої культури Тінь включає всіх тих, хто знаходиться поза цією культурою/суспільною системою (злочинці, психотики|токи|, диваки і т.ін.), а також національними ворогами. Наявність таких людей можна розглядати, як нездатність асимілювати свою Тінь. Якщо ця нездатність зберігається довгий час або посилюється, тоді суспільна Тінь може “вибухнути” як у випадку фашизму, расових або національних зіткнень і зруйнувати “свою” культуру.

Далі “розташовуються” два протилежних архетипа Anima і Animus, які, по Юнгу, виражають природжену андрогінну природу людей. Animà представляє внутрішній образ жінки в чоловіку, його несвідому жіночу сторону; Animus – внутрішній образ чоловіка в жінці, її несвідома чоловіча сторона.

Але – давайте зробимо невеликий відступ. Юнг детально зупиняється на психологічних особливостях чоловіка і жінки. Окрім чоловічого і жіночого архетипів він говорить про два різні архетипічні принципи психологічного функціонування. Маскулінний принцип він називає Логосом (“слово” – виражає прихильність раціональності, логіці, опору на інтелект і орієнтацію на досягнення); фемінний принцип він називає Еросом (коханець Психеї – прагнення до зв'язаності). Логос і Ерос не залежать від анатомічної статі і існують в кожному чоловікові й жінці. Логос та Ерос однаково важливі, проте, в роботах Юнга існують плутані вказівки на зв'язок між принципами і родом (вони неоднозначні). Юнг підкреслює, що Ерос і Логос є взаємодоповнюючими, доступними обом статям і конструктивними лише в партнерстві.

Але! Дихотомія психологічного функціонування людей зберігається в Юнга в символічній формі – як чоловік і жінка усередині особистості.

Animа і Animus Юнга представляють не лише чоловічу/жіночу частину психіки, але і природжений аспект функціонування, що відрізняється від свідомого, тому повний можливостей і потенціалів. Уві сні зустріч з Anim’ою може інтерпретуватися як представлення альтернативних способів сприйняття, поведінки і іншої системи цінностей. Наприклад, Animus пов'язаний із сфокусованим мисленням, свідомістю і пошаною до фактів; Animа – з уявою, фантазією, грою. Фігури Anim’и часто діють як джерела мудрості і інформації. Головне тут те, що це – образи загальних принципів, що відносяться до всіх людей, і якщо вони не доступні людині в даний момент, то це має індивідуальні, а не пов'язані зі статтю причини.

Animus і Animà часто виявляються в проекції на реального чоловіка або жінку, тоді вони можуть викликати потяг між людьми, оскільки вони несуть зародки розуміння і комунікації з представником протилежної статі. Через проекцію жінка і чоловік пізнають один одного, ваблять один одного. Будучи архетипічними структурами, Animus і Animà передують переживанням і визначають їх. Але проекція Anim’и і Animus’а не лише полегшує нашу гетеросексуальність. Проекція того, що в особистості відноситься до протилежної статі, – проекція несвідомого потенціалу, – “образу душі”. Таким чином, жінка може вперше побачити або відчути свої чоловічі сторони, які вона не усвідомлює, але які їй необхідні. Чоловік “виймає” з неї і “показує” їй її власну душу.

Проекція Anim’и/Animus’а на партнера – норма, а не патологія. Патологічний стан виникає тоді, коли проектує свою Тінь на Animus/Anim’у, або надмірно ідентифікується з ним/нею. У першому випадку особистість починає бачити і відчувати в партнерові те, чого вона понад усе боїться і відкидає в собі. У другому випадку особистість демонструватиме поведінку, яка виражає стереотипні недоліки протилежної статі. Чоловік може стати неврівноваженим, ірраціональним, жінкоподібним; жінка – дуже упевненою в собі, схильною до суперечок, прихильною до фактів. Жінку, “захоплену” Animus’ом, можна описати як “погана подача” чоловіка і навпаки.

Один з найдивніших висновків з цих положень – це твердження про психологічну значущість фактичних статевих стосунків. По Юнгу, ці стосунки збагачують психологічні процеси в особистості (і навпаки, внутрішні процеси сприяють встановленню статевих стосунків). Це може бути однією з причин того, що людині потрібно більше, ніж просто сексуальне партнерство.

Самозвеличання – найбільш важливий, найбільш глибинний, центральний архетип в теорії Юнга. Воно є серцевиною особистості, довкола якої організовані і об'єднані інші елементи. Самозвеличання – це несвідомий прообраз Его, воно спочатку зливається, потім – диференціюється від Самозвеличання. Юнг дає наступне робоче визначення самозвеличання: “потенціал для інтеграції особистості”. Проте подібної інтеграції досягти непросто, до неї можна прийти не раніше середнього віку. Більш того, архетип Самозвеличання не реалізується до тих пір, поки не настане повна гармонія всіх аспектів душі, свідомості і несвідомого.

Самозвеличання має дві властивості, які виділяють її з низки інших архетипів: 1) вона функціонує як синтезатор і посередник між протилежностями в психіці; 2) Самозвеличання – основний агент виробництва глибинних, надихаючих трепет символів, які за своєю природою є регулюючими (психіку) і виліковуючими (душевні хвороби).

Символізм – взагалі характерна межа породжуваних архетипами душевних утворень. Символ – це не знак, бо знак позначає щось вже відоме. Символ позначає щось невідоме, що не неможливо висловити. Отже, символ “вказує на значення, яке не піддається опису”, тобто, на архетип.

На відміну від Фройда, Юнг залишає за символами не захисну, а цілісну функцію. Символи сприяють інтеграції протилежностей в психіці; їх робота спрямована на регуляцію психіки на користь природного розвитку особистості. Використовуючи символи, наше несвідоме може намагатися “сказати” нам уві сні, передусім, що порушена гармонія між частинками душі (наприклад, між раціональним та ірраціональним принципами пізнання, диференційованою і недиференційованою функціями, чоловічою і жіночою частинами душі і т.ін.). Символи можуть виражати назріваючий фізичний розлад (хворобу), який ще не усвідомлений суб'єктом, але вже “помічений” несвідомим .

Отже, Юнг дещо відійшов від позиції Фройда, проте збагатив наші уявлення про зміст і структуру особистості. Хоч його концепції про архетипи та колективне несвіломе і складні для нашого розуміння і не піддаються для емпіричного вимірювання, вони продовжують заполоняти багатьох. Його розуміння несвідомого як збагаченого та необхідного джерела мудрості викликало хвилю інтересу до його теорії у сучасного покоління студентів та професійних психологів. Теологи, філософи, історики та представники багатьох інших дисциплін вважають творчі знахідки Юнга надзвичайно корисними у своїх роботах.

2. Індивідуальна психологія А. Адлера

Ще далі, ніж теорія Юнга, відстає від позиції Фройда індивідуальна психологія А.Адлера (1870-1937). Адлер, котрий в дитинстві часто і важко хворів, сподівався, що вибір професії лікаря допоможе йому і його близьким у боротьбі з недугами. Закінчивши медичний факультет Віденського університету, він практикував як лікар-офтальмолог. Але, внаслідок його зростаючого інтересу до діяльності нервової системи галузь занять Адлера стала зміщуватися в бік психіатрії і неврології.

У 1902 р. Адлер став одним з перших чотирьох членів гуртка, який утворився навколо творця нового психологічного напрямку – З.Фройда. У 1910 р. за пропозицією Фройда він очолив Віденську психоаналітичну спілку. Але незабаром Адлер почав розвивати ідеї, які суперечили деяким основним положенням Фройда. Коли ці розбіжності загострилися, йому було запропоновано викласти свої погляди 1911 р. та відмовитись потім від посади президента спілки. Згодом він офіційно обірвав свої зв'язки з психоаналізом, вийшов із спілки зі своїми прихильниками і організував власну групу, яка отримала назву Асоціація індивідуальної психології.

Після Першої світовий війни він зацікавився проблемами навчання, заснував першу виховну клініку в межах віденської системи шкільного навчання, а потім і експериментальну школу, яка втілювала в життя його ідеї в галузі навчання. Особливе значення Адлер надавав заняттям з вчителями, тому що думав, що дуже важливо працювати з тими, хто формує розум і характер юнацтва. На допомогу батькам у вихованні дітей ним були організовані консультативні центри для дітей при школах, де діти та їхні батьки могли отримати необхідну їм пораду і допомогу. До 1930 р. тільки у Відні було 30 таких центрів.

У 1935 р. він переїхав до США, де продовжував працювати в якості лікаря-психіатра, одночасно займаючи посаду професора медичної психології. Індивідуальна психологія Адлера, інтерес до якої знизився після його смерті в 1937 р., знову виявилася в центрі уваги психологів у 50-і роки, суттєво вплинувши на формування гуманістичної психології і нового підходу до проблеми особистості.

Адлер став засновником нового, соціально-психологічного підходу до дослідження психіки людини. Саме в розвитку нових ідеї своєї концепції він і розійшовся з Фройдом. Його теорія, викладена в книгах «Про нервовий характер» (1912), «Теорія і практика індивідуальної психології» (1920), «Людинознавство» (1927), «Смисл життя» (1933), являє собою зовсім новий напрямок, дуже мало зв'язаний з класичним психоаналізом і складає цілісну систему розвитку особистості.

Головна ідея Адлера полягала в тому, що він заперечував положення Фройда і Юнга про домінування несвідомих потягів в особистості і поведінці людини, захоплень, які протиставляють людину суспільству. Не вроджені потяги, не вроджені архетипи, а почуття спільності з іншими людьми, які стимулюють соціальні контакти і орієнтацію на інших людей, - ось та головна сила, що визначає поведінку і життя людини, вважав Адлер. Але, є щось загальне, що поєднує концепції цих трьох психологів: всі вони припускали, що людина має деяку внутрішню, властиву їй одній природу, яка впливає на формування особистості. При цьому Фройд надавав вирішального значення сексуальним чинникам, Юнг - первинним типам мислення, а Адлер підкреслював роль суспільних інтересів.

В той же час Адлер був єдиним, хто вважав важливою тенденцією в розвитку особистості людини прагнення зберегти в цілісності свою індивідуальність, усвідомлювати і розвивати її. Фройд в принципі відкидав ідею про унікальність кожної людської особистості, досліджуючи те загальне, що притаманне несвідомому. Юнг хоча і прийшов до ідеї про цілісність і Самість особистості, але значно пізніше, у 50-60-х роках. Думка про цілісності і унікальність особистості є неоцінимим внеском Адлера в психологію.

Не менш важлива і сформульована ним ідея про творче «Я». На відміну від Фройдівського “Его”, що прислужилася меті реалізації вроджених захоплень і тому, яка визначає шлях розвитку особистості в даному напрямку, «Я» Адлера являє собою суб‘єктивну і індивідуалізовану систему, яка може змінювати напрямок розвитку особистості, інтерпретуючи життєвий досвід людини і надаючи їй різний смисл. Більш того, це «Я» саме починає пошуки такого досвіду, який може конкретній людині полегшити у створенні її власного, унікального стилю життя.

Теорія особистості Адлера являє собою добре структуровану систему і грунтується на декількох основних положеннях, які пояснюють багаточисельні варіанти шляхи розвитку особистості: 1) фіктивний фіналізм, 2) прагнення до переваг, 3) відчуття неповноцінності і компенсації, 4) суспільний інтерес, 5) стиль життя, 6) творче «Я».

Ідея фіктивного фіналізму була запозичена Адлером у відомого німецького філософа Ганса Файгінгера, який стверджував, що всі люди орієнтуються в житті за допомогою конструкцій чи фікцій, які організують і систематизують реальність, що детермінує нашу поведінку. У Файгінгера Адлер також почерпнув ідею про те, що мотиви людських вчинків визначаються в більшій мірі надіями на майбутнє, а не досвідом минулого. Ця кінцева мета може бути фікцією, ідеалом, який неможливо реалізувати, але є цілком реальним стимулом, який визначає намагання людини. Адлер також підкреслював, що здорова людина в принципі може звільнитися від впливу фіктивних надій і побачити життя і майбутнє такими, якими вони є насправді. В той же час для невротиків це неможливо і розрив між реальністю і фікцією ще більше підсилює їхню напругу.

Адлер вважав, що велике значення у формуванні структури особистості людини мають його батьківщина, люди, які її оточують в перші роки життя. Значення соціального оточення особливо підкреслювалось Адлером (одним з перших у психоаналізі), тому що він вважав, що дитина народжується не з готовими структурами особистості, а лише з їх прообразами, які формуються на протязі життя. Найбільш важливою структурою він називав стиль життя.

Розвиваючи ідею про стиль життя, яка формує поведінку людини, Адлер виходив з того, що він визначає і систематизує досвід людини. Стиль життя тісно пов‘язаний з почуттям спільності, одним із трьох вроджених несвідомих почуттів, які складають структуру «Я».

Почуття спільності, що має суспільний інтерес, являє собою своєрідний стрижень, який тримає всю конструкцію стилю життя, визначає її зміст і напрямок. Почуття спільності хоча і є вродженим, але може залишитися нерозвинутим. Ця нерозвиненість почуття спільності стає основою асоціального стилю життя, причиною неврозів і конфліктів людини.

Розвиток почуття спільності пов'язане з близькими дорослими, які оточують немовля з дитинства, насамперед з матір'ю. У відкинутих дітей, що ростуть з холодними, відгородженими від них матерями, почуття спільності не розвивається. Не розвивається воно і у пестливих дітей, тому що почуття спільності з матір'ю не переноситься на інших людей, які залишаються для дитини чужими.

Рівень розвитку почуття спільності визначає систему уявлень про себе і світ, що створюється кожною людиною. Неадекватність цієї системи створює перешкоди для особистісного росту, провокує розвиток неврозів.

Формуючи свій життєвий стиль, людина фактично сама являється творцем своєї особистості, яку вона створює із сірого матеріалу спадковості і досвіду. Творче «Я», про яке пише Адлер, являє собою своєрідний фермент, який впливає на факти навколишньої дійсності і трансформує ці факти в особистість людини, «особистість суб‘єктивну, динамічну, єдину, індивідуальну і яка володіє унікальним стилем». Творче «Я», з погляду Адлера, надає життю людини смисл, воно творить як саму мету життя, так і засоби для її досягнення.

Таким чином, Адлер розглядав процеси формування життєвої мети, стилю життя по суті як акти творчості, які надають людській особистості унікальність, свідомість і можливість управління своєю долею. На противагу Фройдові він підкреслював, що люди це не пішаки в руках зовнішніх сил, а свідома цілісність, яка самостійно і творчо створює своє життя.

Якщо почуття спільності визначає напрямок життя, її стиль, то два інших вроджених і несвідомих почуття - неповноцінності і прагнення до переваг - являють собою джерела енергії особистості, необхідної для її розвитку. Ці почуття є позитивними, це стимули для особистісного росту, самовдосконалення. Якщо почуття неповноцінності впливає на людину, викликає в неї бажання перебороти свій недолік, то прагнення до переваг викликає бажання бути краще всіх, не тільки перебороти недолік, але і стати самим вмілим і знаючим. Ці почуття, з погляду Адлера, стимулюють не тільки індивідуальний розвиток, але і розвиток суспільства в цілому завдяки самовдосконаленню і відкриттям, зробленими окремими людьми. Існує і спеціальний механізм, який допомагає розвитку цих почуттів, - компенсація.

Адлер виділив чотири основних види компенсації - неповну компенсацію, повну компенсацію, зверхкомпенсацію і вдавану компенсацію, чи відхід у хворобу. Поєднання певних видів компенсації з життєвим стилем і рівнем розвитку почуття спільності дало йому можливість створити одну з перших типологій розвитку особистості.

Він вважав, що розвинуте почуття спільності, яке визначає соціальний стиль життя, дозволяє дитині створити досить адекватну схему апперцепції. При цьому діти з неповною компенсацією менше відчувають свою неповноцінність, яку вони можуть компенсувати за допомогою інших людей, однолітків, від котрих вони не відчувають відгородженості. Це особливо важливо при фізичних дефектах, які часто не дають можливості повної їхньої компенсації і тим самим можуть послужити причиною ізоляції дитини від однолітків, призупинити її особистісний ріст і вдосконалення.

У випадку зверхкомпенсації такі люди намагаються звернути свої знання і уміння на користь людям. Їхнє прагнення до переваг не перетворюється в агресію проти людей. Прикладом такої зверхкомпенсації для Адлера служили Демосфен, який переборов свою заїкуватість, Ф. Рузвельт, що переборов свою фізичну слабкість, багато інших добрих людей, не обов'язково всім широко відомі, але такі, що приносять користь оточуючим.

В той же час при нерозвиненому почуття спільності у дитини починають вже в ранньому дитинстві формуватися різні невротичні комплекси, які приводять до відхилень у розвитку її особистості. Так, неповна компенсація сприяє виникненню комплексу неповноцінності, який формує неадекватну схему апперцепції, що змінює життєвий стиль, робить дитину тривожною, невпевненою у собі, заздрісною, комфортною. Неможливість перебороти свої дефекти, особливо фізичні, часто приводить до мнимої компенсації, і дитина, так як і пізніше вже доросла людина, починає спекулювати своїм недоліком, намагаючись мати привілеї уваги і співчуття людей, які її оточують. Але такий вид компенсації недосконалий, тому що він зупиняє особистісний ріст і формує неадекватну, заздрісну, егоїстичну особистість.

У випадку зверхкомпенсації у дітей з нерозвинутим почуттям спільності прагнення до самовдосконалення трансформується в невротичний комплекс влади, домінування і панування. Такі люди використовують свої знання для надбання влади над людьми, для поневолення їх, думаючи не про суспільну користь, а про свої вигоди. При цьому формується неадекватна схема апперцепції, яка змінює стиль життя. Такі люди - тирани і агресори, вони підозрюють оточуючих в бажанні відняти у них владу і тому стають підозрілими, жорстокими, мстивими, не щадять навіть своїх близьких. Для Адлера прикладами такого стилю життя були Перон, Наполеон, Гітлер і інші авторитарні правителі і тирани, не обов‘язково в масштабах країни, але у рамках своєї родини, близьких. При цьому, з точки зору Адлера, найбільш авторитарними і жорстокими стають діти пещені, в той час як відкинутим дітям в більшій мірі притаманні комплекси вини і неповноцінності.

Таким чином, однією з головних якостей особистості, яка допомагає їй вистояти у життєвих негодах, перебороти труднощі і досягти досконалості, є вміння співпрацювати з іншими. Тільки у співпраці людина може перебороти своє почуття неповноцінності, привнести цінне у розвиток суспільства.

Адлер писав, що, якщо людина вміє співпрацювати з іншими, вона ніколи не стане невротиком, в той час як недолік кооперації є корінь невротичних і погано пристосованих стилів життя.

Хоча не всі теоретичні положення Адлера, пов‘язані з типологією особистості дітей, черговістю їх народження, знайшли своє підтвердження у подальших експериментальних дослідженнях. Проте сама ідея про роль почуття спільності і індивідуального стилю життя у формуванні особистості дитини, особливо думка про компенсацію як основний механізм психічного розвитку і корекції поведінки, стала важливим внеском в психологію.

Необхідно відзначити і внесок Адлера в психотерапію, тому що він одним з перших досліджував роль гри у подоланні неврозів і закомплексованості. Він вважав, що саме гра дозволяє дітям перебороти комплекс неповноцінності, який вони відчувають в світі оточуючих їх дорослих. При цьому спонтанна гра дітей вже є гарним психотерапевтичним засобом . В тому випадку, коли вимагає подолання більш серйозних комплексів і вирішення спеціальних проблем, розвиток гри повинен здійснюватися і спрямовуватися дорослим.

Теорія Адлера стала своєрідною антитезою Фройдівській концепції людини. Вона здійснила величезний вплив на гуманістичну психологію, психотерапію і психологію особистості.

Питання на семінар:

 • Соціокультурна теорія К.Хорні.

 • Психологічні уявлення Е.Фрома.

 • Его-теорія особистості Е.Еріксона.

СОЦІОКУЛЬТУРНА ТЕОРІЯ ОСОБИСТОСТІСТОСТІ К. ХОРНІ.

Карен Хорні (1885 – 1952), видатна жінка-психоаналітик, увійшла до історії психології як автор оригінальної теорії особистості, в якій вона аналізує соцікультурні чинники, що визначають розвиток дитини. Як і В. Райх, Хорні багато в чому розходилася з точкою зору ортодоксального психоаналізу на проблеми психічного розвитку людини; як і Райх, за свої розбіжності вона була піддана засудженню з боку психоаналітичного співтовариства (дискваліфікована як інструктор по психоаналізу в 1941 р.). Дискваліфікація не змогла перешкодити Хорні далі розвивати свою теорію. Вона заснувала Американський інститут психоаналізу і була його першим деканом аж до своєї смерті.

Можна виділити декілька основних положень, що є основою соціокультурної теорії К. Хорні. По-перше, вона відкидала ідеї З. Фройда відносно психології жінки, особливе його твердження про те, що провідним чинником жіночого психологічного розвитку є заздрість до пеніса. По-друге, її спілкування з рядом видатних психологів і антропологів (Е. Фромм, М. Мід, Г.С. Салліван) привело її до думки, що соціокультурні умови роблять глибокий вплив на розвиток і функціонування індивіда. Клінічні спостереження за пацієнтами, які вона вела в Європі і Америці, показали значні відмінності в їх особистісній динаміці, що з'явилося підтвердженням впливу культурних чинників на розвиток особистості. Ці спостереження привели її до висновку про те, що в основі порушень функціонування особистості лежать унікальні стилі міжособистісних стосунків.

Розвиток особистості. К. Хорні підтримувала основні ідеї Фройда відносно вирішальної ролі дитячих переживань для формування структури і функціонування особистості дорослого. Проте щодо специфіки формування особистості їх думки розходилися. Хорні не приймала твердження Фройда про існування універсальних психосексуальних стадій і про те, що сексуальність дитини диктує особливу спрямованість подальшого розвитку особистості. Згідно з її переконаннями, вирішальним чинником в розвитку особистості є соціальні стосунки між дитиною і її батьками.

Згідно Хорні, дитині властиві дві основні потреби: потреба в задоволенні і потреба в безпеці. Задоволення має на увазі всі біологічні потреби: у їжі, сні і т.ін. Хорні визнавала, що задоволення цієї основної потреби грає важливу роль в забезпеченні фізичного виживання дитини; проте, вона вважала, що провідну роль у формуванні особистості грає інша основна потреба – в безпеці. Потреба в безпеці має на увазі прагнення любові, бути бажаним і захищеним від небезпек навколишнього світу. У задоволенні цієї потреби (втім, як і в задоволенні першої основної потреби) дитя повністю залежить від батьків. Якщо батьки проявляють дійсну любов і тепло в стосунках до своєї дитини, то вони задовольняють її потребу в безпеці. Це сприяє формуванню здорової особистості. Навпаки, якщо поведінка батьків не сприяє задоволенню потреби в безпеці, можливий патологічний розвиток особистості.

Незадоволення потреби в безпеці приводить до виникнення у дитини почуття образи і гніву по відношенню до батьків (базальній ворожості). Це відчуття вступає в конфлікт з дитячою залежністю від батьків. В результаті цього конфлікту негативні відчуття витісняються. Але і будучи витисненою, базальна ворожість робить вплив на психіку дитини, наповнюючи її відчуттями безпорадності, страху, любові і провини. Даний комплекс відчуттів отримав назву базальної тривоги (відчуття самоти і безпорадності перед лицем потенційний небезпечного світу).

Етіологія неврозу. На відміну від Фройда, Хорні не вважала, що тривога є необхідним психічним станом. Вона вважала, що тривога виникає в результаті відсутності відчуття безпеки в міжособистісних стосунках. На думку Хорні, виражена базальна тривога у дитини веде до формування неврозу у дорослої людини. Щоб впоратися з відчуттям недостатньої безпеки, безпорадності і страху перед навколишнім світом, дитя вдається до різних захисних стратегій. Виражені в поведінці, ці стратегії “орієнтують” людину на досягнення, “набуття” чого-небудь, тому для їх опису Хорні ще використовувала термін невротичні потреби. Хорні описала 10 таких стратегій невротических потреб.

 1. Потреба в любові і схваленні виявляється в постійному невтамованому бажанні бути любимимим і отримувати захоплення з боку оточуючих. Пов'язана з підвищеною чутливістю і сприйнятливістю до критики, яка може розцінюватися як відкидання і прояв недружелюбності.

 2. Потреба в керівництві виражається в надмірній залежності від інших людей і боязкості відмови (у близьких стосунках) або самоти. Пов'язана з переоцінкою любові і переконаністю в тому, що любов може вирішити всі проблеми.

 3. Потреба в обмеженнях виражається в перевазі чітких вказівок і обмежень, переоцінці ролі порядку в житті. Пов'язана з невимогливістю по відношенню до умов життя, задоволення малим, прагненням підкорятися.

 4. Потреба у владі виражається через домінування і прагнення контролювати дії оточуючих як самоціль; презирство до людських слабкостів.

 5. Потреба в експлуатації інших виражається в боязні бути використовуваним іншими або боязні виглядати безглуздо в їх очах. При цьому на відміну від випадків “норми”, не спостерігається спроб змінити себе або ситуацію.

 6. Потреба в суспільному визнанні виражається в бажанні бути об'єктом захоплення інших людей; самооцінка надмірно залежна від соціального статусу.

 7. Потреба в захопленні собою виражається в прагненні створити прикрашений образ себе, позбавлений недоліків і обмежень. Пов'язана з потребою в компліментах і лестощах з боку оточуючих.

 8. Потреба в честолюбстві виражається в сильному прагненні бути найкращим, незважаючи на наслідки; пов'язана із страхом невдачі.

 9. Потреба в самодостатності і незалежності виражається в уникненні будь-яких стосунків, що передбачають які-небудь зобов'язання, дистанціюванні від людей.

 10. Потреба в бездоганності і неспростовності виражається в постійних спробах бути морально непогрішимим і бездоганним в усіх відношеннях, прагненні підтримувати враження непогрішимості і досконалості.

Хорні вважає, що ці стратегії присутні у всіх людей. Вони допомагають нам справлятися з неминучими в житті засмученнями і розчаруваннями, відчуттями ворожості, знедоленості і безпорадності. Але, якщо здорова людина легко замінює одну стратегію на іншу в ситуації, що змінилася, то невротик прагне реалізувати лише одну з наявних стратегій, причому у всіх виникаючих соціальних ситуаціях. Тобто, ми можемо сказати, що стратегія/потреба має невротичний характер, якщо особистість перетворює її задоволення у спосіб життя.

Хорні розділила даний список потреб на три загальніші категорії. Кожна з цих категорій є стратегією оптимізації міжособистісних стосунків; кожна направлена на зниження відчуття тривоги досягнення відчуття безпеки. Кожній стратегії відповідає певна орієнтація в стосунках з людьми.

 1. Орієнтація на людей (поступливий тип) передбачає залежність, нерішучість і безпорадність як стиль взаємин. Такій людині необхідно, щоб її потребували, любили, захищали і керували нею. Мета стосунків, в які вони вступають, – уникнути відчуття самоти і непотрібності. Проте під маскою люб'язності і залежності можуть ховатися пригнічена ворожість, прагнення поводитися агресивно.

 2. Орієнтація від людей (відособлений тип) характеризується відсутністю зацікавленості в людях, усунутістю, уникненням тісних міжособистісних стосунків. Для таких людей характерні прагнення до відокремленості, незалежності і самодостатності.

 3. Орієнтація проти людей (ворожий тип) це такий стиль поведінки, для якого характерні домінування, ворожість до інших людей і прагнення їх експлуатувати. Життя при цьому розглядається як боротьба всіх проти всіх. Вся поведінка направлена на підвищення власного престижу, статусу або задоволення особистістих амбіцій.

Як і невротичні потреби, дані міжособистісні орієнтації в різній мірі використовує кожна людина в різних життєвих ситуаціях. Проте, як і у попередньому випадку, здорова людина здатна гнучко міняти орієнтації згідно змінним обставинам і залежно від своїх цілей. Невротик не може зробити адекватний ситуації вибір і прагне використовувати лише одну з наявних орієнтацій. Більш того, і у здорової людини, і у невротика ці орієнтації знаходяться в протиріччі між собою. Проте у здорових це протиріччя не несе такого емоційного заряду, як у невротиків, завдяки гнучкому використанню всіх трьох орієнтацій. У невротиків воно стає основою базального конфлікту.

Базальний конфлікт. Базальний конфлікт невротика полягає в протиріччях в стосунках, які у нього складаються з іншими людьми. Породжується цей конфлікт несумісними типами орієнтацій, складових ядро неврозу. Нагадаю, орієнтації невротика негнучкі, не відповідають ситуації, що змінюється; одна з орієнтацій регулярно використовується, останні пригнічуються.

Людина намагається здолати цей конфлікт, використовуючи різні шляхи. По-перше, вона може пригнічувати певні сторони своєї особистості, актуалізуючи протилежні риси до пригнічуваних. По-друге, людина може створити таку дистанцію між собою і іншими людьми, яка не дасть виникнути конфлікту. По-третє, людина може створити образ самої себе, що ідеалізується, який сприйматиметься як реальне “Я”. Образ, що ідеалізується, додає реальну упевненість в собі і реальну гордість. Наступний варіант уникнення базального конфлікту – екстерналізація його (сприйняття внутрішніх процесів, начебто вони мали місце поза людиною), проекція власних недолікі|нестач|в, перенесення відповідальності за стосунки на інших людей. Інші варіанти уникнення конфлікту – виборча “сліпота” відносно найбільш явних протиріч, фрагментація життя на окремі частини, суворий самоконтроль і т.ін.

Наслідками незадоволених базальних конфліктів можуть бути страхи. Один з найбільш поширених – страх руйнування захисних утворень (боязнь божевілля, загибелі і т.ін.). Інші види страхів, пов'язані з базальним конфліктом, – страх викриття (захисний прийом), страх власних змін і т.ін. Страхи утворюють перешкоди на шляху вирішення базального конфлікту й інтеграції особистості, тому при лікуванні неврозів, вважала Хорні, обов'язкова робота із страхами пацієнта.

Ще один наслідок незадоволеного базального конфлікту – “збіднення особистості”. Хорні мала на увазі під цим терміном відчуття слабкості, нерішучості, спустошеності, внутрішня напруга, відчуження від власного “Я” і тощо. Це призводить пацієнта до зменшення щирості і зростання егоцентризму.

НЕОФРОЙДИЗМ Е. ФРОММА.

Еріх Фромм (1900 - 1980) був одним з тих учених психодинамічної орієнтації, хто, визнаючи вклад Фройда в світову психологію, все ж відійшов від базових положень психоаналізу. Перш за все, Фромм вважав, що поведінку людини неможливо повністю розкрити в термінах інстинктивних спонук біологічної природи. Він стверджував, що поведінка людини може зрозуміти лише в світлі впливів культури, а особистість є продуктом взаємодії між природженими потребами і соціальними нормами культури.

На відміну від Фройда, Адлера і Юнга, Фромм не мав медичної освіти|утворення|. Він вивчав психологію, філософію і соціологію, отримав|одержував| ступінь|ступінь| доктора|лікаря| філософії в Гейдельбергському університеті. І хоча пізніше він продовжив свою освіту|утворення| в Берлінському психоаналітичному інституті і навіть вів приватну практику, у виборі тем і методів своїх досліджень Фромм все ж |все же таки|залишився швидше|скоріше| філософом і соціологом, ніж психологом. Вся його творчість пронизана інтересом до проблеми становлення особистості|особистості| в суспільстві|товаристві|, складній динаміці “природних”, біологічних і соціальних впливів в людині.

У чому полягає його вклад|внесок| у філософію і психологію? – перш за все|передусім| в тому, що Фромм виявився одним з перших послідовних реформаторів психоаналізу. Фромм запропонував новий підхід у вивченні людської особистості|особистості|: вона (особистість|особистість|) може бути вивчена| через дослідження своїх стосунків – до світу, природи, інших людей і самого себе. Отже, основне завданн|задача|я психології полягає у вивченні стосунків людини.

Теоретичні розробки Фромма багато в чому змінили|зраджували| класичний метод психоаналізу. По-перше, Фромм вважав|лічив|, що психоаналіз повинен розглядати|розглядувати|, окрім простих біологічних прагнень людини, такі поняття як істина, любов|кохання|, справедливість, свобода і т.ін.; по-друге, Фромм запропонував вважати|лічити| психоаналіз не лише|не тільки| (і не стільки) методом керованої інтроспективної, але і своєрідною сповіддю, вираженням|виразом| себе, і через це звільненням|визволенням| від своїх проблем. По-третє, Фромм намагався|пробував| використовувати методи психоаналізу для аналізу соціально-історичних явищ.

Уявлення про природу людини. Основні положення теоретичних робіт Фромма можна викласти таким чином:

 1. Особистість|особистість|принципово “відкрита|відчиняти| система”. Вона відкрита|відчиняти| для дій з боку навколишнього світу, і вона змінюється в результаті|внаслідок| цих дій.

 2. Людина – спочатку соціальна істота. Неможливо вивчати людину поза|зовні| соціальним оточенням і поза|зовні| конкретними соціально-історичними умовами.

 3. Людина відкрита|відчиняти| для самовивчення|. Її можна порівнювати лише |із|з самою собою, |із|з власним ще не реалізованим потенціалом.

Суть людини може бути представлена не через іманентну субстанцію, а як протиріччя, нерозривно властиве людському буттю. Це протиріччя виявляється у двох формах. По-перше, за своєю природою людина – це тварина. Але її біологічної природи (інстинктів) недостатньо для виживання. Вона може вижити, лише виробляючи матеріальні блага, задовольняючи свої потреби і розвиваючи культуру. По-друге, людина – це єдина тварина, що володіє інтелектом і самосвідомістю. Таким чином, вона знаходиться одночасно усередині природи (як жива істота) і поза нею (оскільки може усвідомити себе окремо від природи). Це усвідомлення себе робить людину чужою в світі і сповненою страху. Дана унікальна ситуація визначає основні пристрасті і бажання людини. Людина, по Фромму, це єдина тварина, для якої її існування є проблемою; вона повинна її вирішити і від цього їй нікуди не піти.

Людина може реалізувати в своєму житті два варіанти вирішення цього протиріччя, які стають модусами (способами) її існування: Мати або Бути.

Мати – означає звернутися до власних інстинктивних прагнень і біологічних потреб, що зростають, з інстинкту самозбереження. Задоволення примітивних потреб здійснюється переважно у формі накопичення матеріальних благ, що приносить людині відчуття ілюзорного благополуччя і самодостатності. Ілюзорного тому, що дане життя “відриває” людину від інших людей, від соціуму, і, врешті-решт, від власного “Я”. А без цього справжня реалізація себе, щастя і самодостатність неможливі.

Бути – означає віддавати, жертвувати собою ради інших. Ця тенденція знаходить силу в специфічних умовах людської екзистенції. Вміст людської історії – це безперервне прагнення людей знайти самих себе, реалізувати ті потреби, які визначають їх екзистенціальну суть.

Суспільство|товариство| може сприяти розкриттю даного потенціалу, але|та| може і перешкоджати розвитку цих внутрішніх спонук|спонукань|. В результаті|внаслідок| такої дії особа|особистість| або розвивається (синдром зростання|зросту|), або деформується (синдром розпаду).

Розвиток особистості. Розвиток особистості характеризується наявністю у людини наступних основних тенденцій, які визначають її спілкування і діяльність: любов до життя, любов до людей і свобода.

Любов до життя (біофілія) є тотальною орієнтацією, що повністю визначає життя людини. У самій елементарній формі вона виявляється у прагненні жити. Вона присутня у всіх живих організмів. Інший аспект цієї тенденції – прагнення до інтеграції і об'єднання. Життя прагне до іншого життя; вона прагне зростати, розвиваючи свою структуру. У людини любов до життя виражається в так званій продуктивній орієнтації. Продуктивно орієнтованій людині приємно творити, а не руйнувати, вона хоче творити і розвиватися. Основний етичний принцип біофілії: добро є все, що служить життю, зло є все, що служить смерті. Любов до життя розвивається, якщо в суспільстві існують для цього основні передумови: безпека, справедливість і свобода.

Любов до людей. Любов до людини (непатологічна) – це таке відношення між двома людьми, які переживають себе як самостійні величини і які, не дивлячись на це, відкриті по відношенню один до одного. Людина досягає повної зрілості, коли він повністю звільниться від “сліпої” любові до самого себе.

Свобода пов'язана з ясним усвідомленням ситуації, в якій знаходиться людина (пригадаємо визначення свободи К. Маркса). Вона є усвідомленням:

 1. того, що добре, а що – погано;

 2. того, який засіб|кошт| веде до досягнення мети;

 3. того, що стоїть за усвідомленими бажаннями;

 4. того, які реальні можливості|спроможності| вибору існують;

 5. того, які наслідки веде за собою кожне рішення|вирішення|;

 6. усвідомлення необхідності об'єднання з|із| іншими людьми і бажання діяти.

Деформації особистісного розвитку. Деформації особистісного розвитку пов'язувалися Фроммом з наявністю у людини наступних патологічних тенденцій: некрофілії, нарцисизму і інцестуозної прихильності.

Некрофілія, згідно з класичним розумінням цього терміну, є любов'ю до мертвого, що часто виражається в прагненні сексуально володіти мертвим тілом. Фромм розумів цей термін в загальнішому плані, як потяг до всього неживого (трупи, смерть, хвороба, розпад). Некрофілії переживають задоволення, руйнуючи, а не творячи. Для некрофілій характерна орієнтація на минуле (у нім вони бачать свої цілі, бажання і т.ін.), а не на майбутнє. Для них характерна орієнтація на грубу силу при вирішенні формальних і особистостістих проблем.

Некрофілія любить|кохає| все, що не є живим|жвавим|, неорганічне (техніка, машини і механізми). Вона вступає у відносини з|із| об'єктом або людиною, лише|тільки| тоді, коли володіє ним. Некрофілії залучають|приваблюють| ніч і темноту|темрява|. Взагалі, все, що направлене|спрямоване| проти|супроти| життя, проти|супроти| зростання|зросту| притягує|притягає| некрофілію. Некрофілія, вважав|лічив| Фромм, характерна для сучасної західної цивілізації; вона, вважає|лічить| Фромм, створила нову людину – Homo| mechanicus|, яка люби|кохає|ть машини і сповнена|цілковитий| відра|відвертання|зи до всього живо|жвавого|го.

Нарцисизм в класичному психоаналізі розглядається як спрямованість лібідо на самого суб'єкта. У Фромма під цим терміном розуміється сконцентрованість людини на самій собі, любов до самої себе, веде до нездатності відокремити себе від іншої, уявити себе на її місці. Характерна межа нарцистичної людини – відсутність інтересу до зовнішнього світу. Об'єктами нарцистичної схильності стають особистість людини, її окремі межі, а також її знання, будинок, “її” люди і т.ін.

Біологічна функція нарцисизму – самозбереження, тому не можна сказати, що нарцисизм – це завжди деформація особистості|особистості|. Фромм вважав|гадав|, що існує оптимальний (біологічно необхідний) рівень оптимізму, який дозволяє людині співробітничати з|із| оточуючими, одночасно піклуватися про себе. Патологічний нарцисизм веде до самоізоляції| індивіда.

Залежно від об'єкту, на який направлений|спрямований| нарцисизм, Фромм виділяв доброякісний, злоякісний і суспільний|громадський| його види. Доброякісний нарцисизм направлений|спрямований| на результат власних зусиль (свої знання, уміння, досягнення і тому подібне|тощо|). Злоякісний нарцисизм направлений|спрямований| на те, що людина має, не витрачаючи особливих праць зі свого боку. Суспільний|громадський| нарцисизм направлений|спрямований| на результат суспільної|громадської| праці, суспільного|громадського| розвитку (держава, національна культура) і може бути корисний суспільству|товариству|, об'єднуючи його.

Інцестуозні прихильності в дитинстві характерні для більшості людей. Вони виражаються в прихильності до матері, її турботи і опіки.

Згодом багато людей переростають ці дитячі прихильності і будують власне життя самі. Проте|однак| ті люди, які з якої-небудь причини не змогли “звільнитися|визволяти|” від інцестуозної| прихильності до матері, будують своє життя під сильним впливом з її боку. Доброякісна форма інцестуозних| прихильностей| веде до того, що людина (тут – чоловік) шукатиме друж|жінку|ину, що нагадує свою матір. Злоякісна форма інцестуозної| прихильності веде до т. наз|. “інцестуальному| симбіозу”, прагненню злитися, стати ча|часткою|стиною матері. Це приз|наводить|водить до втрати власної індивідуальності і несумісне, по Фром|із|му, із спр|даним|авжнім бажанням жити.

ГУМАНІСТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

Наукові передумови виникнення гуманістичної психології. У 60-і рр. XX ст в американській психології виник новий напрям, що отримав назву “Гуманістична психологія”. Гуманістична психологія виникла як “третя сила”, що протиставляла себе двом існуючим напрямам – психоаналізу і бихевиоризму. Послідовники нової наукової школи мали намір “вийти” за межі дилеми “біхевіоризм – психоаналіз” і відкрити новий погляд на природу психіки людини.

Передумови виникнення. Серед ранніх попередників гуманістичної психології можна назвати Франца Брентано (критика механіцизму і прагнення розглядати свідомість як молярний феномен), О. Кюльпе і В. Джемса. У рамках гештальтпсихології також існувала тенденція розглядати свідомість як “законну” і плідну для психології сферу дослідження.

Ідеї, що лягли| | в основу гуманістичної психології, виникали також у рамках|у рамках| психоаналізу. Адлер, Хорні, Еріксон, Фромм протилежно поглядам Фройда також наполягали на тому, що людина, насамперед насамперед – істота, свідома і наділена свободою волі. Ці психоаналітики бачили суть|єство| людини в її свободі, спонтанності і здатності|здібності| самому бути причиною своєї поведінки. Людину характеризують не лише|не тільки| події минулих років, але і його цілі і надії на майбутнє. Ці теоретики відзначали у людини здатність|здібність| створювати власне “Я” і самому насолоджуватись своїм життям.

Загалом усі ці ідеї відображали|відбивали| своєрідний дух того часу – зростаюче незадоволення|незадоволеність| механістичним і матеріалістичним характером західної культури, ідеї добра, свободи світу|миру| і ненасильства, тісно пов'язані з контр культурою хіппі.

Основні положення гуманістичної психології. У доповіді асоціації гуманістичної психології вказувалося, що із самого початку гуманістична психологія займалася вивченням тих здібностей і можливостей людини, до аналізу яких не зверталися ні позитивізм, ні біхевіоризм, ні психоаналіз, а саме – любові, творчості, розвитку, сенсу життя і так далі, це – психологія, метою вивчення якої є здоровий творчий індивід. По словах Шарлоти Бюлер: “гуманізм передбачає вивчення людини – індивіда як цілісності, а не як сукупності його якостей і вчинків. Це робиться для того, щоб допомогти людині стати щасливішим. З етичної точки зору гуманізм означає встановлення таких правил життєдіяльності, які грунтуються швидше на потребах людини, ніж у нижчих тварин, законах неживої природи або заповітах бога.

Основні принципи гуманістичної психології:

 1. Хоча людське буття має межу, людина завжди володіє свободою і необхідною для неї незалежністю.

 2. Найбільш важливим|поважним| джерелом інформації є екзистенціальний стан|статок| людини, його суб'єктивний психічний досвід|дослід|, доступний їй через її усвідомлення ситуації “тут і тепер”.

 3. Людська природа визначається не тим, що робить|чинить| людина, а тим, як вона усвідомлює своє буття; її природа ніколи не може бути визначена повністю|цілком|, вона завжди прагне до безперервного розвитку, до повної|цілковитої| реалізації можливостей|спроможностей| людини.

 4. Людина єдина і цілісна. Ця цілісність “Я” створює унікальний характер переживань|вболівань| кожної людини. У людині неможливо розділити органічне і психічне, усвідомлюване і неусвідомлюване, відчуття|почуття| і думку.

 5. Свідомість людини не може бути зведеною ні до її основних потреб і захистів| (як в психоаналізі), ні до поведінкових феноменів (як в біхевіоризмі|).

Етичні постулати гуманістичної теорії:

 1. У житті людина несе відповідальність за свої вчинки.

 2. Людські відносини повинні будуватися на визнанні|зізнанні| внутрішнього суб'єктивного світу один одного і визнанні|зізнанні| того факту, що кожна людина – творець свого життя.

 3. Кожна людина живе лише|тільки| зараз “тут і зараз” і саме він суттєвий|суттєвий| для буття.

Для людей, що засвоїли гуманістичну етику, характерний пошук досвіду| |, який приводить| | до розвитку особистості|особистості|. Тому в практичному плані основна тема гуманістичної психології – використання внутрішнього досвіду|досліду| організму для вивчення і зміни його особистості|особистості|. Наслідком цього положення|становище| є переосмислення всієї дослідницької парадигми.

Дослідницька парадигма витікає із зіставлення наукового (scientific) і заснованого на досвіді (experiental) підходів до вивчення людини. Гуманістична психологія (перш за все, Карл Роджерс) опирається на другий підхід.

Згідно з|згідно| цим підходом, наука існує лише|тільки| в людині, це те, що суб'єктивно приймається членами наукового співтовариства|спілки|. Наукове знання зароджується (творчий період), розвивається, передається і використовується людьми, і, отже, на основі їх суб'єктивного досвіду|досліду|. Прийняття|приймання| або неприйняття нового знання, вибір теми, методу дослідження і т.ін. завжди залежить від конкретних людей. Тому наука так само, як і психотерапія, як і інші аспекти життєдіяльності, бере початок|зачинало| у внутрішніх організмічних| переживаннях|вболіваннях|, які можуть бути передані лише частково і відносно неповно. Використання наукового результату також є справою|річчю| суб'єктивного вибору. Наука сама по собі ніколи не маніпулює, не контролює і не деперсоналізує|. Це роблять|чинять| лише|тільки| люди. Чим сильніше людина закривається|зачиняє| від свого суб'єктивного досвіду|досліду| захисними реакціями, тим більша ймовірність |ймовірність| антисоціального використання науки. Чим більше людина відкрита|відчиняти| своїм переживанням|вболіванням|, тим вищою є ймовірність того, що вона використовує результати наукових досліджень у творчих цілях. Таким чином, наука – це не щось безособистісне, а лише|тільки| людина, яка будує образ|зображення| навколишнього світу, спираючись|обпиратися| на деякі загальноприйняті правила і свій життєвий досвід|дослід|.

Категорія особистості в гуманістичній психології. Категорія особистості є центральною категорією гуманістичної психології. Вона виражається за допомогою системи понять, що включають: а) поняття, що визначають спосіб існування людини як особи; б) поняття, що виражають уявлення про цілі існування людини як особистості; в) поняття, що визначають умови і засоби досягнення тих цілей.

Розглянемо|розглядуватимемо| поняття, що визначають спосіб існування людини як особистості|особистості|.

Особистість як відкрита система. Термін запозичений із загальної теорії систем. Він має на увазі наявність у людини здібності до зміни і розвитку у взаємодії з довкіллям. Ця зміна є способом адаптації відкритої особистості до її довкілля, тоді як прагнення до стабільності – відмінна риса “закритої особистості”. Особистість “відкрита” означає те, що вона не існує поза системою своїх виборів, вона ними створюється.

Особистість – це проект, вкорінений в біологічній природі людини, деяка можливість, яка не завжди буває реалізована. Міра реалізації даного “проекту” - міра відповідальності людини за свою власну долю.

Особистість – це одночасно і активне, і потенційне. Існує розрив між тим, чим людина є, і тим, чим вона хоче і може стати. Виявлення потенціалів особистості гуманістична психологія вважає одним з найважливіших своїх завдань, прагнучи не лише описати спосіб придбання людиною досвіду, але і вирішити питання його розширення, збагачення і осмислення.

Гуманістична психологія виділяє три потенціали, без реалізації яких не можна говорити про власне особистісний спосіб існування.

а) Творчий потенціал людини. Це одне з найважливіших уявлень про людину в гуманістичній психології. Креативність властива кожній людині і виявляється не лише в тому, що прийнято вважати творчістю, але у всіх формах самовираження особистості.

б) Здатність до автентичного існування. Автентичне існування – це існування, в якому людина досягає ідентичності своїй власній природі. В основі автентичного існування лежать три моменти: 1) усвідомлення ситуації, в якій здійсниться вибір; 2) здійснення вибору, ведучого до зростання особистості; 3) прийняття відповідальності за зроблений вибір.

в) Здатність до зростання особистості. Наявність такої здатності відображає прагнення особистості до автентичного існування і пошук шляхів його досягнення. Роль середовища (і психологічної науки, врешті) полягає в тому, щоб допомогти людині актуалізувати свій власний потенціал.

Мотивація як структурне і ієрархічне утворення складає найзначнішу сторону способу існування людини як особи.

Згідно Маслоу, людські мотиви є природженими і можуть бути систематизовані у вигляді висхідної ієрархії:

1) основні фізіологічні потреби;

2) потреба в безпеці;

3) потреба в любові і приналежності;

4) потреба в самоповазі;

5) потреба в самоактуалізації особистості.

Дана схема заснована на припущенні, що домінуючі потреби нижчого рівня мають бути задоволені перш, ніж індивід зможе усвідомити свої потреби вищого порядку: коли одна потреба задовільняється, інша, вищого порядку, виникає, усвідомлюється і стає реальною. Для Маслоу ця схема була основним принципом, що визначає мотивацію людини. Маслоу стверджував, що ієрархія потреб досить широка, і чим вище особистість здатна піднятися в цій ієрархії, тим більше в ній індивідуальності, тим ближче вона до власне людського способу існування і психологічного здоров'я.

Маслоу визнавав, що можливі відхилення від даної ієрархії мотивів. Він відзначав, що творчі особистості|особистості| можуть розвивати і виражати|виказувати| свій талант, незважаючи на|незважаючи на| серйозні труднощі і соціальні проблеми. Деякі люди можуть створювати власну ієрархію потреб завдяки особливостям своєї біографії, наприклад, віддавати пріоритет потребам пошани|поваги| і самоповаги перед потребою любові|кохання| і так далі. Проте|однак|, як правило, чим нижчою є потреба в ієрархії, тим більшою є її сила і пріоритет. Це виражається|виказує|, зокрема, в тому, що особистість|особистість|, яка досягла вершини в ієрархії потреб, спускається на нижчий рівень, якщо потреба даного рівня перестає задовольнятися. Людина залишається на цьому рівні до того часу, поки|доки| потреба не буде достатньо задоволена.

Маслоу стверджував|указував|, що потреба ніколи не буває задоволена повністю|цілком|. Потреби частково збігаються, і людина може бути одночасно мотивованою на кількох рівнях потреб. Маслоу зробив припущення, що всередньому людина задовольняє свої потреби приблизно так|ступені|: 85% - фізіологічні, 70% - безпека і захист, 50% - любов|кохання| і приналежність, 40% - пошана|повага| і самоповага, 10% - самоактуалізація|.

На відміну від Маслоу, який розглядав|розглядував| мотиваційну сферу особистості|особистості| у вигляді складної ієрархічної структури, Карл Роджерс постулював існування єдиного мотиву, що визначає поведінку людини. Згідно Роджерсу, вся поведінка людини спонукає і регулюється об'єднуючим мотивом, який він назвав|накликав| тенденцією до актуалізації. Тенденція актуалізації, згідно Роджерсу, є|з'являється| універсальною для всіх форм життя – вона властива всьому живому|жвавому|. На різних рівнях організації життя (рослини, тварини, людини) вона приймає різні форми. На нижчих рівнях організація життя виражається|виказує| в прагненні збереження|зберігання| свого організму, а також в його (організму) зростанні|зрості|, розвитку і постійному оновленні. На рівні особистості|особистості| тенденція актуалізації виражається|виказує| в прагненні людини реалізувати свій потенціал і стати повноцінно функціонуючою особою|особистістю|.

Такі поняття, в яких відображено уявлення про особистісний спосіб існування, розроблене в рамках|у рамках| гуманістичної психології. Необхідно відзначити, що поняття самоактуалізації| займає|позичає| центральне місце в уявленнях про цілі існування людини як особистості|особистість|.

За| Маслоу, людство страждає через відсутність цінностей (або їх недостатньої усвідомленості). На його думку, на сьогодні потерпіли крах всі зовні|зовнішньо| задані ціннісні системи (політичні, економічні, релігійні і так далі), тобто|цебто|, склалася така ситуація, коли для людини “немає того, за що варто померти|вмерти|”. Крах різних соціальних цінностей на рівні індивідуальної свідомості породжує прагнення до прийняття|приймання| будь-яких переконань і будь-яких систем цінностей.

Основне завдання|задача| гуманістичної психотерапії і полягає|перебуває|, згідно А.Маслоу, Ш.Бюллер і ін., в тому, щоб|аби| допомогти людині у пошуках цінностей (а, отже, і у пошуках сенсу|змісту|), в тому, щоб|аби| спонукати її до цього пошуку. Тому уявлення про систему цінностей повинне існувати хоча б|хоча би| в теорії гуманістичної психології. Уявлення про цінності і цілі особового способу існування задає ядро образу|зображення| людини в гуманістичній психології, а категорії, що їх виражають|виказують|, є центральними категоріями даного психологічного напряму|направлення|.

Однією з основних цілей і цінностей особистісного способу існування є самоактуалізація|. Поняття самоактуалізації| не лише|не тільки| формує уявлення про спосіб існування, але і може бути розглянуте|розглядувати| як уявлення про кінцеву мету здорової особистості|особистості|. Cамоактуалізація| - це не лише|не тільки| кінцевий|скінченний| стан|статок|, але і процес реалізації людиною своїх можливостей|спроможностей|, причому завжди - вибір з|із| безлічі|множини| можливостей|спроможностей| зростання|зросту| особистості|особистості| (безперервний процес, що має на увазі багатократні|багаторазові| окремі кроки між просуванням вперед і відступом).

Маслоу описує наступні|слідуючі| вісім шляхів|колії| самоактуалізації|:

1. Повне|цілковите|, живе|жваве| переживання|вболівання| з|із| повною|цілковитою| зосередженістю і зануреністю. Момент, коли “Я” реалізує само себе.

2. Вибір між просуванням вперед, розвитком, або відступом. Вибір з|із| можливостей|спроможностей| подальшого|дальшого| розвитку.

3. Можливість|спроможність| слухати (і діяти разом) голос свого “Я”, відрізняючи його від голосів батьків, суспільства|товариства| і т.ін.|тощо|

4. Чесність, перш за все|передусім| по відношенню до самого себе, перейняття|приймання| на себе відповідальності за своє життя.

5. Незалежність, неконформність, сміливість бути самим собою.

6. Процес реалізації своїх потенційних здібностей. Праця ради того, щоб|аби| зробити добро, яке людина хоче зробити.

7. Вищі переживання|вболівання| - моменти самоактуалізації|.

8. Викриття власної психопатології. З'ясування своїх захистів| і подолання|здолання| їх (А. Маслоу, 1982).

Пізнати суть|єство| самоактуалізації| можливо двома шляхами. По-перше, під час “вищих переживань|вболівань|” (peak-experiences|). По-друге, самоактуалізація| може бути пізнана шляхом вивчення особливого типу|типу| людей, яких Маслоу назвав|накликав| особистості|особистості|, які “самоактуалізуються|”. Такі особистості|особистості| відрізняються більш вираженою|виказувати| соціальною спрямованістю на загальнолюдські цінності, демократичною структурою характеру (не авторитарні), яскраво вираженою|виказувати| індивідуальністю, реальним “Я”, досконалою|довершеною| ідентифікацією, автономією, великою відвертістю досвіду|досліду|, спонтанністю, експресивністю, гнучкістю, здатністю|здібністю| до емпатії|, об'єктивністю, безсторонністю, здатністю|здібністю| любити|кохати|, наявністю великого творчого потенціалу і так далі.

К.Роджерс постулював, що в результаті|внаслідок| самоактуалізації| виникає “повноцінно функціонуюча людина”. Даний термін використовувався Роджерсом для позначення людей, які реалізують свій потенціал, розвивають свої здібності і адекватно сприймають себе і навколишній світ. Роджерс визначив основні межі|риси|, властиві повноцінно функціонуючим особистостям|особистостям|.

Здатність до переживання|вболівання| - це здатність|здібність| слухати себе, відчувати всі переживання|вболівання|, не відчуваючи при цьому провини|вини| або загрози|погрози|. Повноцінно функціонуюча людина намагається досягти цілковитого знання себе і свого внутрішнього досвіду|досліду|. Вона відкрита|відчиняти| цьому досвіду|досліду|, тобто|цебто|, здатна|здібний| сприймати його без захисних реакцій. Її уявлення про себе відповідають її досвіду|досліду|.

Екзистенціальний спосіб життя - це тенденція жити повно і насичено в кожен момент свого існування. Згідно Роджерсу, “те, чим людина є або якою вона буде в наступний|такий| момент, виникає з|із| даного моменту, незалежно від колишніх очікувань|очікувань|”.

Третьою відмінною рисою повноцінно функціонуючої людини є організмічна| довіра|довір'я|. Це поняття в концепції Роджерса означає здатність|здібність| людини брати до уваги свої внутрішні відчуття і розглядати|розглядувати| їх як основу для вибору поведінки. Інакше кажучи, зовнішні дії впливають на процес ухвалення рішення значно менше, ніж внутрішні відчуття.

Емпірична свобода є відчуттям|почуттям| особистостістої|особової| влади над своїми вчинками, здатність|здібність| робити|чинити| вибір і керувати собою. Повноцінно функціонуюча людина вільна у виборі життєвої дороги|колії|, але і відповідальна за наслідки свого вибору.

Остання характеристика повноцінно функціонуючої особистості|особистості| - креативність. Вона є ознакою психологічної зрілості особистості|особистості|. Творчі люди прагнуть жити повноцінно і адаптивно в своїй культурі, гнучко пристосовуватися до умов оточення, що змінюються. Проте|однак| Роджерс вважає|лічить|, що такі люди не обов'язково повністю|цілком| пристосовані до культури і, майже поза сумнівом|безсумнівно|, не є конформістами. Ці люди – члени суспільства|товариства| і його продукти, але|та| не його полонені.

Вивчення самоактуалізації| особистості|особистості| дозволило виявити ще один важливий етап існування людини: становлення особистості|особистості| на шляху до автентичного|аутентичного| існування. Саме цінності особистості|особистості|, що самоактуалізується|, лягли|полягли| в основу уявлень про цінність буття. Маслоу визначає їх як істину, добро, красу|вроду|, цілісність, життєвість, унікальність, досконалість, необхідність, простоту, багатство, легкість, гру, самодостатність.

Перейдемо до розгляду умов і засобів досягнення цілей, і здійснення цінностей особистісного способу існування.

Умовою становлення, самоактуалізації| і досягнення автентичного|аутентичного| буття є сприятливі дії довкілля, але|та| головне – розвиток, розширення сфери самосвідомості.

З одного боку, розширення цієї сфери пов'язане з усвідомленням людиною самого себе (self-consciousness|), що формує повніший|цілковитий| досвід|дослід| особистості|особистості|, збільшує можливість|спроможність| вибору і підвищує міру свободи особистості|особистості|. З іншого боку, розвиток самосвідомості - це відкриття|відчиняти| себе, як реальності.

Саме К.Роджерс розпочав дослідження уявлення людини про себе і її ролі в розвитку особистості|особистості|. Він вважав|гадав|, що “Я” – це складна система уявлень людини. Воно складається з я-концепції (уявлення людини про себе), у формуванні якої визначальну роль відіграють міжособові стосунки, а також “Ідеального “Я” - системи цінностей, тої я-концепції, яку “Я” хотіло б мати. Воно також формується внаслідок|внаслідок| взаємодії людини з|із| соціальним оточенням. Саме через “Ідеальне “Я” буває узгодження або розузгодження я-концепції і досвіду|досліду|. Різниця між|розходження| “Ідеальним “Я” і я-концепцією і визначає позитивне, або негативне ставлення|ставлення| людини до самої себе.

Для того, щоб особистість|особистість| мала можливості|спроможності| зростання|зросту|, необхідно, щоб|аби| “досвід|дослід|” (тобто уявлення про світ, своє місце в нім, про свої дії) був узгоджений|узгоджений| з|із| я-концепцією. Здатність до справжнього узгодження я-концепції і “досвіду|досліду|” залежить саме від ступеня розбіжності|розходження| я-концепції та “Ідеального “Я”. Для того, щоб відкрити|відчиняти| людину досвіду|досліду|, необхідно інтегрувати в єдину систему я-концепцію та “Ідеальне “Я”. Ця інтеграція є умовою “повноцінного функціонування особистості|особистості|”, умовою становлення і зростання|зросту| особистості|особистості|: зростання|зріст| особистості|особистості| - це розвиток у неї здатності|здібності| і бажання бути самим собою (К.Роджерс).

Недирективна терапія К. Роджерса. Карл Роджерс розробив оригінальну концепцію порушень (деформацій) психічного розвитку особистості. Згідно Роджерсу, перешкоди особистісному зростанню виникають в дитинстві і є нормальним моментом розвитку. Він розглядав декілька найбільш поширених перешкод особистісному зростанню.

Потреба в любові і позитивному визнанні - універсальна і постійна потреба, властива кожній людській істоті. Любов настільки важлива для дитини, що вона змінює свою поведінку, щоб отримати батьківську любов. В результаті може виникати стан невідповідності між “Я” і досвідом, оскільки дитя може діяти проти власних інтересів, або заперечувати якусь частину себе.

Поведінка або відношення, яке заперечує деяку частину самозвеличання Роджерс називає умовою цінності. Батьки заохочують дітей до поведінки, яку від них очікують. Очевидно, що при цьому інші поведінкові моделі не заохочуються. Виходить, що батьки ніби показують дитині: ми любимо тебе за те-то і те-то; щоб ми тебе любили, тобі треба відмовитися від того-то і того-то. Роджерс вважав, що умова цінності по відношенню до дитини заподіює шкоду її становленню як особистості, оскільки в результаті дитя намагається відповідати чужим стандартам, а не визначає, ким воно насправді хоче бути і цього досягати. Наслідком цього є формування “Я”-концепції, що знаходиться в невідповідності з досвідом людини.

Переживання, що знаходяться в невідповідності з “Я” концепцією створюють загрозу “Я”-концепції, вони не допускаються в свідомість. Для того, щоб зберегти цілісність “Я”-концепції і не допустити усвідомлення досвіду, що перечить їй, людина формує механізми захисту. Роджерс виділяв два основні захисні механізми – заперечення і спотворення сприйняття. У випадку якщо між “Я”-концепцією і досвідом існують значні невідповідності, захисти можуть втратити ефективність. Нові “Я”-уявлення проникають у свідомість і стара “Я”-концепція руйнується. Поведінка людини у цей момент стає дивною, нелогічною, “безумною”. Для роботи з людьми, страждаючими від таких розладів, Роджерс розробив свою недирективну терапію.

Підхід Роджерса грунтувався на його переконанні в тому, що людина володіє здібністю до самонаправленої| зміни особистості, тому терапевт може бути менш директивним у взаєминах із пацієнтом, ніж в інших формах терапії. Терапевт, наприклад, не дає порад, не запитує і не відповідає на питання клієнта. Замість цього терапевт намагається відобразити те, що сказав клієнт і пояснити його відчуття. Згодом Роджерс основним акцентом у своїй терапії визначив розуміння самосприйняття клієнта.

Роджерс вважав, що для здійснення позитивних особистісних змін необхідно і достатньо наявності шести терапевтичних умов. Вони створюють основу того, що відбувається на сеансах недирективної терапії.

Терапевт і клієнт перебувають у психологічному контакті. Не може бути жодної позитивної зміни особистості поза взаєминами.

Клієнт є в стані невідповідності між своїми переживаннями|вболіваннями| і “Я”-концепцією.

Психотерапевт є гармонійною особистістю. Це означає, що терапевт повинен бути в гармонії з собою, своїми переживаннями і думками; він також має бути щирим у своїх взаєминах із клієнтом.

Терапевт приділяє клієнтові безумовну позитивну увагу. Терапевт відноситься до клієнта з теплом, хвалить його як людину, яка перебуває в процесі становлення і не дає оцінок його відчуттям і переживанням. Завдяки цьому клієнт має можливість зануритися в себе, виразити свої відчуття, не боячись докору, і, зрештою, інтегрувати ці відчуття із зміненою “Я”-концепцією.

Терапевт відчуває, переживає і розуміє внутрішній світ переживань клієнта. Виконання цієї умови сприяє тому, що клієнт також зрозуміє і прийме свої переживання, інтегрувавши їх в свою “Я”-концепцію.

Передача клієнтові емпатійного розуміння і безумовної позитивної уваги терапевта. Лише коли клієнт відчуває, що його приймають, у нього з'являється| можливість досягти позитивної зміни особистості.

Роджерс стверджував, що саме клієнт, не терапевт, несе відповідальність за будь-яке особистісне зростання під час терапії. Психотерапевт створює для зміни необхідні умови, та лише клієнт є чинником зміни своєї особистості, що діє. Вважаючи, що при наявності правильних умов люди природно рухатимутьсядо зростання, актуалізації і здоров'я, Роджерс на своїх сеансах терапії просто створював ці умови. У цьому сенсі психотерапевти, які дотримуються теорії Роджерса, швидше “сприяють зростанню”, а не “лікують хворих” (як в психоаналізі) або “модифікують поведінку” (як в біхевіоральній| терапії). Метою недирективної психотерапії є усунення невідповідність між переживанням і самозвеличанням. Коли людина діє відповідно до організмічних оцінних процесів, а не умов цінностей, таку людину можна назвати повноцінно функціонуючою людиною.

Ніхто, за винятком Фройда, не зробив такого впливу на практику психотерапії, як Роджерс. Його підхід успішно застосовується при консультуванні і терапії у таких областях, як освіта, расові стосунки, сімейні стосунки, і так далі. Затвердження цілісності і унікальності людини, базоване на важливості “Я”-концепції, також мало величезний вплив на сучасну теорію і практику психотерапії.

ГЕНЕТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ Ж. П І А Ж Е.

Питання лекції:

 1. Ж. Піаже і його робота.

 2. Генетична епістемологія| і генетична психологія.

 3. Теорія інтелекту.

Ж. Піаже і його робота. Жан Піаже народився 9.09.1896г. у Невшателі (Швейцарія). З дитинства він захоплювався біологією. У 1915 р. Піаже стає бакалавром, а в 1918 р. – доктором природних наук. У тому ж 1918 р. Піаже покидає Невшатель і починає займатися психологією. У Вищій Паризькій школі йому пропонують зайнятися стандартизацією тестів на здатність міркування у дітей. Ця робота його захоплює і протягом подальшого часу він вивчає мову, причини мислення, моральні думки у дітей. У своїх теоретичних побудовах Піаже стикається з послідовниками гештальт-психології, з психоаналізом; пізніше його ідея послужать відправною крапкою для робіт когнітивних психологів.

Мета Піаже як ученого полягала у відшуканні структурних цілих, таких, що відрізняються великою абстрактністю і спільністю, характеризують інтелект на різних рівнях його розвитку.

Якими методами користувався Піаже для реалізації цієї наукової мети? Їх кілька – найважливішим було спостереження за поведінкою дитини без жодного експериментального втручання. Проте застосовувалося і експериментальне втручання в діяльність дитини в певній формі – від введення в спонтанну активність дитини якогось подразника до організації поведінки за допомогою подразника, що подається експериментатором.

У багатьох, особливо ранніх роботах Піаже, і подразники, і реакції, які вони викликали у дітей, були цілком вербальними, а зміст спілкування відносився до предметів і подій, відсутніх в даній ситуації. Інтерв'ю було головним методом отримання даних. Наприклад, інтерв'юєр обговорював з дитиною те, що відбувається із струменем повітря, що виходить із проколеної повітряної кульки. В інших варіантах експерименту дитина сама проводила перетворення з предметом і обговорювала їх в ході інтерв'ю з експериментатором, наприклад, ліпив ковбаски з|пластиліну і т.ін.

Ситуації були не породженням спонтанної активності дитини, а виникали як завдання| експериментатора, на яке дитина повинна була реагувати. Сама ситуація взаємодії дитини і експериментатора лише на перших порах організовується завданням, далі її розвиток є реакцією експериментатора на реакцію дитини. Немає жодної дитини, яка показала| б ті ж дії, що й будь-яка інша дитина|дитина|.

Сам Піаже називав свою експериментальну техніку клінічним методом. Він має багато спільного з діагностичною і терапевтичною бесідою, із проектними тестами та інтерв'ю. Основною характеристикою цього методу є адекватне реагування дорослого експериментатора на предмет взаємодії з дитиною і врахування позиції дитини і своєї власної. Для Піаже вирішення психометричних завдань не входило в його наукові інтереси, його більше цікавив опис і пояснення різноманітних інтелектуальних структур, якими володіють діти на різних рівнях розвитку.

Для Піаже не була значимою статистична обробка результатів. Як правило, вона дуже обмежена або не наводиться в його роботах зовсім. Замість “доказових” цифр Піаже оперує фактами і їх глибокою інтерпретацією при дослідженні пізнавальних структур, що виникають в онтогенезі.

Генетична епістемологія і генетична психологія. Генетична епістемологія – у найширшому та загальнішому сенсах це дослідження механізмів, за допомогою яких зростає сукупність наших знань (теорія пізнання в загальному плані). Піаже розглядає генетичну епістемологію як прикладну генетичну психологію. Свої власні практичні дані по генетичній психології він застосовує не до проблем виховання дітей, а до питань здобуття наукових знань. Генетична епістемологія конструюється, таким чином, як міждисциплінарна галузь досліджень, узагальнююча дані: а) психології формування інтелектуальних структур і понять у дитини; б) логічного аналізу сучасної структури наукового знання; у) історії розвитку основних наукових понять.

Опираючись на результати власних досліджень, Піаже сформулював теорію формування інтелектуальних структур і понять у дитини. На його думку цей процес підрозділяється на стадії, якісна схожість і відмінність яких служать орієнтирами при вивченні всього процесу розвитку. Основні критерії цих стадій:

 1. Реальність – інтелектуальний розвиток дійсно виявляє достатню якісну різнорідність, яка дозволяє виділити окремі стадії;

 2. Незмінна послідовність стадій – стадії виникають в ході інтелектуального розвитку в незмінному і постійному порядку або послідовності. Хоча ця послідовність незмінна, вік, в якому кожна стадія виявляється, може дуже значно варіювати. Не кожна людина досягає кінцевої стадії розвитку. Більш того, доросла людина виявляє зріле мислення в області лише того змісту, в якому вона була соціалізована.

 3. Ієрархічність стадій – структури, властиві раннім стадіям, вливаються, або включаються, в структури, властивий наступним стадіям. Тому формування перших необхідно для складання останніх.

 4. Цілісність – властивості структури, що визначає дану стадію розвитку, повинні складати єдине ціле.

 5. Підготовка і реалізація – кожна стадія має період початкової підготовки і період реалізації. У підготовчому періоді структури, які визначають дану стадію, перебувають в процесі формування і організації. Під час періоду реалізації ці структури утворюють організоване і стійке ціле.

Таким чином, процес розвитку виявився зовсім неоднорідним у всіх своїх пунктах. Деякі періоди розвитку індивіда відносно своїх структурних якостей є стійкішими і ціліснішими, ніж інші.

Найважливіша межа стадіального розвитку інтелекту, описана Піаже, пов'язана з явищами горизонтального і вертикального декаляжа. Горизонтальний декаляж – це повторення явища на одній і тій же стадії розвитку, але оскільки стадія є неоднорідним потоком, то повторення не може бути тотожним самому собі в різні моменти часу, воно міститиме нові елементи, що не виключають і не спотворюють попередніх. По суті, горизонтальний декаляж – це перенесення освоєної структури інтелекту для вирішення великого числа всіляких завдань. Дане поняття пов'язане з наявністю в житті інтелекту стійких утворень, що зберігають і уточнюють картину світу людини впродовж його індивідуальної історії.

Вертикальний декаляж| – це повторення інтелектуальних структур на різних стадіях розвитку. Дані структури володіють формальною схожістю, схожий і зміст, до якого вони застосовуються, але рівень функціонування абсолютно різний. Вертикальний декаляж дозволяє знаходити єдність у всіх стадіях розвитку інтелекту, незважаючи на видимі відмінності між ними.

Ці два процеси – горизонтальний і вертикальні декаляж є взаємно доповнюючими в часі життя людини з погляду ефективності вирішення ними різних завдань.

Піаже намагається зв'язати між собою не лише різні періоди розвитку інтелекту, але й різні галузі знання, показати, як дана дисципліна спирається на інших, і, в свою чергу, підтримує їх. Основне положення теорії Піаже щодо стосунків між головними науками полягає в тому, що вони утворюють в сукупності не ту або іншу ієрархію лінійної форми, а кругову структуру. Лінія взаємин починається з математики і логіки, продовжується до фізики і хімії, потім до біології, психології і соціології, а потім знову до математики. Подібно до того, як при переході з однієї стадії розвитку інтелекту на іншу, вищу, структури, що сформувалися на першій стадії, включаються до складу другої; наукові положення, що виникають в ході розвитку будь-якій з наук циклу Піаже, лягають в основу розвитку наступних наук і так далі.

При аналізі формування основних наукових понять “Прикладний генетичний аспект” виступає особливо яскраво. Піаже бере з даної наукової області певні поняття, наприклад, силу з фізики, і аналізує, як наукове значення цього поняття змінювалося з ходом історії. Потім він пробує провести суттєві паралелі між історичною і онтогенетичною еволюцією цього поняття; наприклад, в обох випадках відбувається звільнення від егоцентричних зв'язків, що сягають корінням у суб'єктивне переживання тілесного зусилля і концепції, що приходять взамін, незалежно від особистості індивіда, який пізнає.

Загальна стратегія полягає в застосуванні конструкцій генетичної теорії до історичного процесу, причому цей процес набуває форми еволюції, що відбувається в розумах низки дорослих дослідників і набуває тієї ж форми, що і еволюція всередині одного дитячого розуму. Отже, онтогенез повторює історію. Кожна еволюція починається з відносного егоцентризму і феноменологізму. Потім на зміну феноменологізму приходить конструктивізм, а на зміну егоцентризму – роздум (рефлексія).

Теорія інтелекту. Піаже вважав, що кожна теорія інтелекту повинна виходити з деякого основного розуміння його суті. Що таке інтелект, який ми вивчаємо? Пошуки визначення поняття інтелект повинні починатися з пошуків ще фундаментальніших процесів, на основі яких виникає інтелект, і схожість з якими він завжди зберігає.

На думку Піаже, ці фундаментальні основи інтелекту є біологічними. Функціонування інтелекту є особливою формою біологічної діяльності і внаслідок цього володіє властивостями, спільними з тією вихідною діяльністю, з якої воно виникло. Інтелект має біологічне походження, і це визначає його суттєві риси, а саме:

 1. Інтелект пов'язаний з біологією, тому що успадковані організмом біологічні структури визначають, який зміст ми можемо сприйняти безпосередньо. Подібні біологічні обмеження впливають на побудову основних логічних понять. Можна стверджувати, що між основними особливостями фізіологічних і анатоміч-них структур та інтелектом є внутрішній зв'язок.Та людина здатна|здібна| долати|переборювати| це обмеження.

 2. Людина “успадковує” спосіб функціонування інтелекту, тобто спосіб, яким ми здійснюємо наші взаємодії з довкіллям. Даний спосіб функціонування інтелекту:

 • породжує пізнавальні структури;

 • залишається незмінним впродовж|упродовж| всього життя людини.

Основні якості, що є незмінними впродовж всього життя людини, це організація і адаптація. Організація виявляється як щось ціле, як система взаємин між елементами. Це ж відноситься і до розвитку, який є чимось цілим, що має свою мету, і засоби, які йому підпорядковані, тобто організація пізнавальної діяльності підкоряється розвитку. Адаптація – це процес, при якому взаємний обмін між організмом і середовищем приводить до зміни організму. Причому ця зміна підсилює подальші акти обміну і сприяє збереженню організму. Вся жива матерія пристосовується до довкілля і володіє організаційними властивостями, які дозволяють здійснити адаптацію. Будь-яка форма адаптації включає два різні компоненти: асиміляцію (зміна елементів зовнішнього середовища для подальшого включення їх в структуру організму) і акомодацію (пристосування організму до особливостей елементів зовнішнього середовища).

Функціонування інтелекту можна охарактеризувати через ті ж інваріанти, які властиві і більш елементарним біологічним процесам.

Що відрізняє пізнавальну адаптацію від біологічної? Пізнавальна асиміляція передбачає, що при кожній зустрічі пізнання із зовнішнім об'єктом обов'язково відбувається деяка пізнавальна структуризація(або відтворення структури) цього об'єкту відповідно до характеру наявної інтелектуальної організації індивіда. Кожна дія інтелекту припускає наявність тлумачення якоїсь частини реального світу, уподібнення її деякій системі значень, що входить у пізнавальну організацію суб'єкта. У разі біологічної та пізнавальної асиміляцій основний зміст процесу зводиться до “підтягування” реального процесу до шаблону структури, що є в індивіда на даний момент.

Акомодація в пізнавальному процесі полягає в здатності індивіда схоплювати основні властивості пізнаваного об'єкту, пристосування “інтелектуальних рецепторів” до реальних форм, які їм протистоять.

Ніколи в пізнавальному процесі не зустрічається ні “чиста” асиміляція, ні “чиста” акомодація. Інтелектуальні акти завжди передбачають наявність обох компонентів процесу адаптації.

Функціональні характеристики механізмів асиміляції і акомодації забезпечують спроможність пізнавальних змін з цілого ряду причин. Акти акомодації постійно поширюються на нові об'єкти довкілля. Це призводить до асиміляції нових об'єктів. Цей процес постійного внутрішнього оновлення, по Піаже, є важливим джерелом пізнавального прогресу.

Пізнавальний прогрес здійснюється повільно і поступово. Організм здатний асимілювати лише ті об'єкти, які могли бути засвоєні на основі, підготовленій минулою асиміляцією. Має бути в наявності вже готова система значень, достатньо розвинена, щоб сприйняти нові об'єкти.

Для немовляти існує недиференційована асиміляція і адаптація; об'єкт і його діяльність нероздільн| в переживанні, він не розрізняє свої дії, реальні події і реальні об'єкти. Це вихідний стан недиференційованого антагонізму між функціональними інваріантами Піаже назвав егоцентризмом. Ширшу популярність він здобув як егоцентрична позиція, яка передбачає наявність лише однієї точки зору і не включає в сферу усвідомлення людини навіть можливості існування інших точок зору.

Пізнання виникає в точці недиференційованої на стику “Я” і об'єкту, поширюється з неї на власне “Я” та на об'єкти. Іншими словами, інтелект починає своє існування з пізнання взаємодії людини і речі через поширення до полюсів цієї взаємодії – людини і предмету, організовуючи при цьому саму себе і організовуючи світ.

У процесі розвитку егоцентризм знову і знову з'являється в різних формах, хоча одночасно відбувається і протилежне явище – реалістичне пізнання самої себе і об'єктивування зовнішньої дійсності. Цей подвійний процес на всіх стадіях розвитку представляє нерозривне ціле.

Для Піаже ідеалом, до якого прагне інтелект, є та або інша форма рівноваги між парними інваріантами асиміляції та акомодації. Організм, який пізнає, на будь-якому рівні розвитку – це надзвичайно активна дійова особа, яка завжди зустрічає дії довкілля і конструює свій світ, асимілюючи його на основі схем, що є у нього, акомодуючи ці схеми до його вимог.

КОГНІТИВНА ПСИХОЛОГІЯ.

Питання лекції:

 1. Передумови виникнення когнітивної психології.

 2. Основні положення|становища| когнітивної психології.

 3. Основні наукові теорії когнітивної психології.

Передумови виникнення когнітивної психології. Починаючи з кінця 40-х рр. у західній психології, перш за все, в американській,зростає інтерес до проблематики свідомості. Це виражається в зміні характеру публікацій, у зростанні кількості дослідницьких робіт з цього напряму і пов'язаному з цим зростанні концепцій; а також у популярності даної тематики серед студентів психологічних факультетів.

Одночасно всередині психологічної науки складаються передумови виникнення нового напряму, орієнтованого на вивчення пізнавальних процесів. Усередині біхевіоризму Е. Толмен наполягав на відмові від жорсткої схеми S – R і вводить у психологію поняття пізнання як важливої детермінанти поведінки. гештальт-психологія|також вносить значні зміни до методологічного і концептуального аспектів психологічної науки. Сучасні когнітивні теорії тісно пов'язані з гештальт-теоріями і в термінологічному, і в методологічному планах. Урешті, роботи Ж. Піаже сприяли зростанню дослідницького інтересу до проблем інтелекту та пізнання.

Когнітивний напрям у психології не має свого “батька-засновника”, як, наприклад, психоаналіз. Проте ми можемо назвати імена вчених, які завдяки своїм роботам стали основоположниками когнітивної психології. Джордж Міллер і Джером Брунер в 1960 р. організували Центр когнітивних досліджень, де розробляли широке коло проблем: мова, пам'ять, перцептивні процеси і процеси утворення понять, мислення і пізнання. Ульрік Найссер в 1967 р. опублікував книгу “Когнітивна психологія”, в якій спробував описати новий напрям у психології.

Основні положення когнітивної психології. Сучасний когнітивізм важко визначити як єдину школу. Широкий спектр концепцій, які відносяться до даної орієнтації, об'єднує відома спільність теоретичних джерел і єдність концептуального апарату, за допомогою якого описується досить чітке певне коло феноменів.

Основна мета цих концепцій – пояснити поведінку за допомогою опису переважно пізнавальних процесів, характерних для людини. Головний акцент у дослідженнях робиться на процеси пізнання (cognition| - пізнання), “внутрішні” характеристики людської поведінки. Основні напрями досліджень:

а) вивчення процесів перцепції, у тому числі, соціальною;

б) вивчення атрибутивних процесів;

в) вивчення процесів пам'яті;

г) вивчення побудови|шикування| когнітивної картини світу;

д) вивчення несвідомого пізнання і сприйняття;

е) вивчення пізнання у тварин і т.ін.

Основним методом цього наукового напряму є лабораторний експеримент. Основні методологічні установки дослідників наступні:

1. джерело даних – ментальні утворення;

2. пізнання визначає поведінка;

3. поведінка як молярний (цілісний) феномен;

Головне посилання: враження індивіда про світ організовуються в деякі зв'язні інтерпретації, внаслідок чого утворюються певні зв'язні ідеї, вірування, очікування, гіпотези, які регулюють поведінку, у тому числі, соціальні. Таким чином, ця поведінка повністю знаходиться в контексті ментальних утворень.

Основні поняття напрямку: когнітивна організація – процес організації когнітивної структури, що здійснюється під впливом зовнішньої стимул-реакції (або сприйнятої зовнішньої стимул-реакції) frame| of| reference| - “понятійна рамка”, масштаб порівняння (розгляд) сприйнятих об'єктів; поняття образу (цілого), поняття ізоморфізму (структурної подібності|подоби| між матеріальними і психічними процесами), ідея панування “хороших” фігур (простих, урівнова-жених, симетричних і так далі), ідея поля – взаємодії організму і середовища|середи|.

Основна ідея напряму: когнітивна структура людини не може перебувати в незбалансованому, дисгармонійному стані, а якщо це все ж таки має місце, у людини одразу ж виникає прагнення змінити цей стан. Людина поводиться так, щоб максимізувати внутрішню відповідність її когнітивної структури. Ця ідея пов'язана з концептами “логічної людини”, “раціональної людини” або “економічної людини”.

Основні наукові теорії когнітивної психології. Теорія структурного балансу Фріца Хайдера. Основне положення цієї теорії свідчить: люди схильні розвивати впорядкований і зв'язний погляд на світ; у цьому процесі вони будують якусь “наївну психологію”, прагнучи зрозуміти мотиви і установки іншої особи. Наївна психологія прагне до внутрішнього балансу сприйманих людиною об'єктів, внутрішньої несуперечності.

Дисбаланс викликає напругу і сили, які ведуть до відновлення балансу. Баланс, згідно з Хайдеру, це не стан, який характеризує реальні стосунки між об'єктами, але лише сприйняття людиною цих стосунків. Основна схема теорії Хайдера: Р – О – Х, де Р – сприймаючий суб'єкт, О – інший (сприймаючий суб'єкт), Х – об'єкт, що сприймається і Р і О. Взаємодія цих трьох елементів складає деяке когнітивне поле, і завдання психолога полягає в тому, щоб виявити, який тип стосунків між цими трьома елементами є стійким, збалансованим, і якого типу стосунків викликає відчуття дискомфорту у суб'єкта (Р) і його прагнення змінити ситуацію.

Теорія комунікативних актів Теодора Ньюкома поширює теоретичні положення Хайдера на галузь міжособистісних стосунків. Ньюком вважав, що тенденція до балансу характеризує не лише інтраперсональну, але і інтерперсональну системи стосунків. Основне положення цієї теорії виглядає таким чином: якщо дві люди позитивно сприймають одна одну, і будують деякі стосунки до третьої (особи чи об'єкту), у них виникає тенденція розвивати схожі орієнтації відносно цієї третьої. Розвиток цих схожих орієнтацій може бути посиленим за рахунок розвитку міжособистісних стосунків. Стан консонанти (збалансованої, несуперечливої) системи виникає, як і у попередньому випадку, коли всі три відношення позитивні, або одне відношення позитивне і два негативні; дисонанс виникає там, де два відношення позитивні і одне негативне.

Теорія когнітивного дисонансу Леона Фестінгера є, мабуть, найбільш відомою широкій громаді когнітивною теорією. У ній автор розвиває ідеї Хайдера, які стосуються стосунків балансу і дисбалансу між елементами когнітивної карти світу суб'єкта. Основне положення цієї теорії наступне: люди прагнуть до деякої внутрішньої узгодженості як до бажаного внутрішнього стану. У разі виникнення протиріччя між тим, що людина знає, або між тим, що вона знає і тим, що вона робить, у людини виникає стан когнітивного дисонансу, що суб'єктивно пережи-вається як дискомфорт. Це стан дискомфорту викликає поведінку, направлену на її зміну, – людина прагне знов досягти внутрішньої гармонії.

Дисонанс може виникати:

 1. з логічної непослідовності (Всі люди смертні, але Я житиму вічно.);

 2. з невідповідності когнітивних елементів культурним зразкам (Батько кричить на дитину, знаючи, що це недобре.);

 3. з невідповідності даного когнітивного елементу якійсь ширшій системі уявлень (Комуніст на виборах президента голосує за Путіна (або Жириновського);

 4. з невідповідності даного когнітивного елементу минулому досвіду (завжди порушував правила дорожнього руху – і нічого; а зараз оштрафували!).

Вихід із стану когнітивного дисонансу можливий таким чином:

 1. через зміну поведінкових елементів когнітивної структури (Людина перестає купувати продукт, який, на її думку, занадто дорогий (неякісний, немодний і т. ін.);

 2. через зміну когнітивних елементів, що відносяться до середовища (Людина продовжує купувати якийсь продукт, переконуючи тих, хто оточує, що це – те що треба);

 3. через розширення когнітивної структури так, щоб до неї увійшли елементи, що раніше виключалися (Добирає факти, що свідчать про те, що от В, С|із| і Д купують|купляють| той самий продукт – і все відмінно|чудово|!).

Теорія конгруентності Ч. Осгуда і П. Танненбаума описує додаткові можливості виходу з ситуації когнітивного дисонансу. Згідно цієї теорії, можливі інші варіанти виходу із стану дисонансу, наприклад, через одночасну зміну відношення суб'єкта і до іншого суб'єкта, і до сприйманого об'єкту. Робиться спроба передбачення змін стосунків (атитюдів), які стануться у суб'єкта під впливом прагнення відновити консонанс усередині когнітивної структури.

Основні положення теорії: а) дисбаланс в когнітивній структурі суб'єкта залежить не лише від загального знаку стосунків, але і від їх інтенсивності; б) відновлення консонансу може бути досягнуте не стільки за рахунок зміни знаку відношення суб'єкта до одного з елементів тріади “Р,О,Х”, але і шляхом одночасної зміни і інтенсивності, і знаку цих стосунків, причому – одночасно до обох членів тріади.

Лекція

РОСІЙСЬКА ПСИХОЛОГІЯ на початку ХХ ст.

Стан психологічного знання в Росії на початку ХХ ст.

На початку ХХ ст. психологія в Росії займала гідне місце в системі наук і активно розвивалася. Цей процес супроводжувався необхідними логічно-науковими (визначення об'єкту і предмету, завдань досліджень, розробка програм і прийомів і т.ін.) і організаційно-науковими (створення спеціальних наукових центрів і видань) перетвореннями. І їх підсумком з'явилося створення В.М. Бєхтєрєвим в Казані в 1885 р. першої психофізіологічної лабораторії.

Питання психології людини займали показне місце у пресі. На сторінках таких видань, як “Сучасний світ”, “Російська думка”, “Вісник Європи” і ін. психологічним проблемам відводилося немало місця. Учені, літератори, публіцисти часто в популярній і дискусійній формах висловлювали тут свої думки широкого кола назрілих психологічних питань. Тут обговорювалися проблеми мотивації людини, спадковості, психічних станів, розвитку психіки дитини тощо. Публікувалися також і власне наукові матеріали. Так, “Вісник знання” давав можливість ознайомитися з працями Вундта, Дж. Болдуіна, Бєхтєрєва, Лазурського, Челпанова та інших великих учених.

У кінці ХХ – початку ХХ ст. у Росії існував один власне психологічний журнал -– “Питання філософії і психології”. Паралельно виникає ряд журналів психолого-медичного і педагогічно-психологічного профілю: “Вісник психології, кримінології і педології” (під редакцією Бєхтєрєва), “Питання нервово-психічної медицини” (І.А. Сікорський), “Педагогічна освіта” і ін. До питань психології зверталися видання і інших, суміжних з нею дисциплін (правознавства, криміналістики, соціології, етнографії і ін.).

Тенденція включення психології в систему наук знайшла своє віддзеркалення в історії багаточисельних наукових спільнот, що виникали в Росії в кінці ХІХ– початку ХХ ст. У них психологія або очолювала, або займала помітне місце (Московська психологічна спілка, психологічна спілка Московського університету, Санкт-Петербурзька психологічна спілка і т.ін.). До Московської психологічної спілки належали вчені різних напрямків і орієнтацій (Челпанов, Корсаков, Сєчєнов, Бєхтєрєв), з іноземних членів входили Р. Спенсер, Вундт, В. Джеймс і ін.

Можна також сказати, що на початок ХХ ст. в Росії виникає психологічна освіта. Викладання психології здійснювалося в учбових закладах всіх типів (духовних семінаріях, ліцеях, кадетських корпусах) і охоплювало різні рівні навчання (середня і вища освіта). Створення саме в цей період власне психологічних центрів – психологічних і психофізіологічних лабораторій, Психоневрологічного інституту в Санкт-Петербурзі (1905 р.) і Психологічного інституту в Москві (1912 р.) було сигналом того, що російська психологія була науковою самостійною дисципліною.

Російська психологія того часу не була монолітним, гомогенним утворенням, а включала ряд потужних течій і напрямів.

Перший з них був представлений психологічною наукою, що складається на філософських і філологічних факультетах університетів, а також в духовних академіях. Головними його виразниками були університетські професори філософії і психології, що відстоювали ідеї субстанціональності психіки, її незалежності від матеріального світу і висловлювались за використання описово-інтуїтивних методів дослідження.

Альтернативний підхід виник завдяки (і на основі) бурхливому розвитку природознавства в Росії. Сюди входили прибічники експериментального шляху розвитку психології на основі сєчєновської програми дослідного і об'єктивного вивчення психіки.

Третій напрям займав як би проміжне становище по відношенню до двох перших: не заперечуючи можливості використання експериментальних методів в психологічних дослідженнях, він в той же час істотно обмежував сферу їх вживання, узявши за основу вундтівське розуміння психіки і способів її вивчення.

Таким чином, в російській психології на початку ХХ ст існували три головні напрями, що відображали різні погляди на природу психічного і способи його дослідження: ідеалістичний (описовий), емпіричний (інтроспективний) і природ-ничонауковий (експериментальний).

Експериментальна психологія. Становлення течії, що грунтується на експериментальному методі дослідження психічних явищ, здійснювалося під впливом як загальних тенденцій світової психологічної науки, так і специфічних соціокультурних передумов і умов розвитку вітчизняного психологічного знання.

Головною об'єктивною передумовою введення експерименту в психологію з'явилася потреба в точних, експериментально перевірених результатах психологічних досліджень людини. Особливо потребували їх в кінці ХІХ ст. медицина і педагогіка, що в той час швидко розвивалися.

Другою передумовою становлення експериментальної психології була тісна взаємодія з науками, з якими психологія була зв'язана і історично і логічно, перш за все, з дисциплінами природничонаукового циклу. Ця взаємодія визначила проблематику психологічних досліджень і використання психологами об'єктивних методів дослідження.

Третьою передумовою виступила логіка розвитку наукового психологічного знання, відчуття недостатності і обмеженості інтроспективи як методу і теорії наукового пізнання.

Розвиток природничо-наукової психології в Росії був обумовлений матеріалістичними тенденціями, що втілилися в російській філософії матеріалізму, а також в працях учених – дослідників природи: Д.І. Менделєєва, І.І. Мєчнікова, І.М. Сєчєнова, І.П. Павлова, А.А. Ухтомського і ін.

Що ж є характерним для розвитку експериментального психологічного напряму в російській психології в кінці ХІХ – початку ХХ ст.? –

 • По-перше, для даного напряму характерна відмова від інтроспективи і розгляд експерименту як методу об'єктивного пізнання психіки (Бєхтєрєв, Корсаков, Сікорський, Н.Н. Ланге).

 • По-друге, цьому напрямку був властивий тісний зв'язок експерименту з теорією. Майже кожна психологічна школа мала і емпіричні дослідження психічних явищ, їх теоретичне обгрунтування і пояснення.

 • По-третє, були суттєво розширені межі експерименту. Якщо Вундт застосовував експеримент для вивчення елементарних психічних процесів, російські психологи-експериментатори використовували цей метод при вивченні різних психічних процесів (пам'яті, мислення), а також при вивченні цілісної особистості і соціально-психологічних явищ.

Емпірична психологія. Другим напрямом у російській психології початку ХХ ст. була емпірична психологія, представлена такими відомими ученими, як М.І. Владіславльов, М.М. Троїцький, Н.Я. Грот, Г.І. Челпанов і ін. Основними межами цього напряму були суперечність методологічних позицій, орієнтація на сучасні європейські (не російські) концепції і методи досліджень.

У методологічному плані найбільш важливими ідеями, що затверджувалися в рамках даного напрямку, з'явилися: ствердження специфіки психічних явищ через їх незалежність від явищ фізіологічного і фізичного ряду, прихильність ідеї емпіризму, використання експерименту при збереженні як головного методу інтроспективи. Як концептуальна основа розуміння природи психічного ними використовувалися ідеї Вундта, Дж. Локка і інших основоположників емпіризму і асоціанізму.

Головним методом дослідження психічних явищ як “іманентного внутрішнього світу” (внутрішнього досвіду) суб'єкта могла бути лише інтроспектива. Більш того, вона була також і умовою психологічного пізнання інших людей (лише сам переживши який-небудь стан, людина могла сприйняти аналогічні переживання іншої людини, адекватно інтерпретувати їх і зрозуміти). Будучи послідовниками Вундта, представники цього напряму розглядали експеримент лише як умову поліпшення інтроспективи, і його значення уявлялося їм зовсім незначним.

Учені цього напряму внесли величезний організаційний вклад до створення і розвитку психологічної науки в Росії. Владіславльов і Троїцкий очолювали роботу з підготовки психологічних кадрів у Петербурзькому і Московському університетах, Троїцкий, а потім Грот керували Московським психологічним суспільством, Грот був організатором і першим редактором журналу “Питання філософії і психології”, Челпанов з'явився засновником психологічної семінарії і психологічного інституту, крупним пропагандистом і організатором психологічних досліджень, Нечаєв створив першу експериментальну психологічну лабораторію на базі Педагогічного музею в Санкт-Петербурзі.

Релігійно-філософська психологія. Релігійно-філософська (або описова) психологія була досить потужною і впливовою, була представлена всілякими концепціями і теоріями, що інколи істотно розрізнялися між собою. Але їх всіх об'єднувало те, що вони грунтувалися на ідеях і положеннях російської богословської і релігійно-філософської думки. Традиції релігійно-філософські учення були представлені викладачами духовних семінарій і академій, ученими релігійної орієнтації: В.В. Розановим, Семеном Людвіговичем Франком, С. і Е. Трубецкимі і ін.

Вихідними підставами релігійної психології були:

 1. оригінальна російська філософія;

 2. особливості російського світогляду, що містилися в цих ученнях:

 • інтуїтивність у пошуках істини, прагнення до умоглядного, а не систематичного і понятійного пізнання;

 • визнання примату життєвого факту над мисленням, коли пізнання здійснюється через переживання;

 • примат моралі і соціального початку;

 • релігійність, що протиставляється раціоналізму;

 • персоналізм, що розуміється як нерозривний зв'язок між Словом і Особою.

Ключові ідеї цього психологічного напряму:

 1. розгляд душі як внутрішній реальності, а внутрішнього світу людини – не в її зовнішньому вираженні, а зсередини, через душевні переживання;

 2. визнання психічного світу людини деякою самостійною реальністю, що має свої закони, незалежні від законів матеріального світу;

 3. затвердження безперервності процесу свідомості і, отже, заперечення несвідомих явищ;

 4. визнання тотожності віри і знання, як по їх психічній природі, так і по логічній будові, а, отже, і ідеї про те, що віра є спосіб пізнання;

 5. визнання наявності свободи волі людини.

Основними межами душевного життя визнаються:

 1. непротяжність і непросторовість душі;

 2. позачасовість душевного життя;

 3. безперервність, “злита” душевного життя;

 4. необмеженість душевного життя.

Дана течія була не лише багата теоретичними напрацюваннями, але і слабо організаційно оформлена. Наприклад, існуюча Санкт-Петербурзька філософська спілка значною мірою пропагувало роботи даного напряму, розширювалося коло журналів, що публікували праці представників релігійної психології. Були розроблені цілий ряд плідних ідей і підходів. Все це свідчить про те, що даний напрям поступально розвивався і був плідним. Проте після Жовтневої революції релігійно-філософська психологія в Росії припиняє офіційно своє існування.

Лекція

РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

У 20-30-і рр. ХХ ст

“Марксистська психологія є не школа серед шкіл,

а єдина дійсна психологія як наука, інша

психології, окрім цієї, не може бути. І знову: все, що

було і є в психології істинно наукового, входить в марксистську

психологію: це поняття ширше, ніж поняття школи або навіть

напряму. Воно збігається з поняттям наукової психології

взагалі, де б і ким би вона не розроблялася”.

Л.С. Виготський, Історичний сенс психологічної кризи//

Виготський л.С., Зібрання творів в 6 т., М., 1982 р. т.1, с. 291 – 436.//

Жовтнева революція зробила значний вплив на розвиток російської науки в цілому, і психології – зокрема. Більшість відомих психологів зайняли нейтральну позицію, якщо не сказати опозицію по відношенню до нової влади. Основній критиці піддавалася заборона на інакомислення. Ця критика спричиняла роздратування в колах політичного та ідеологічного керівництва Радянської держави.

Проте в перші постреволюційні роки вона була вимушена миритися з інтелектуальною опозицією, оскільки прагнула утримати владу за будь-яку ціну і хоч би створити видимість співпраці з представниками різних прошарків суспільства.

Однак вже на початок 20-х рр. ситуація в Радянській Росії принципово міняється: вирішується питання про владу, виникає “пролетарська інтелігенція”, держава фактично знищує активну політичну опозицію. У червні 1922 р. газета “Правда” публікує статтю “Диктатура, де твій хлист?”, у якій ставиться питання про необхідність “розібратися” з тими, хто мав свою думку щодо подій в країні. 31 серпня 1922 р. у пресі з'являється повідомлення про зіслання з країни “контрреволюційних елементів” з середовища професорів, лікарів, літераторів. Серед них були засновник філософської психології С.Л. Франк, релігійні філософи Л.П. Карсавін, А.А. Бердяєв, керівник московського психологічного суспільства Л.М. Лопатін, соціологи П. Сорокин і ін. Це завдало потужного удару по науці, призвело до розриву спадкоємності в розвитку культурних процесів.

У той самий час ряд учених позитивно сприйняли соціальні перетворення (Бєхтєрєв, Корнілов). З іншого боку, молода Радянська держава почала послідовно надавати допомогу психологічній науці. У 1918 р. в Петрограді створюється Інститут вивчення мозку і психічної діяльності, у Тбіліському університеті відкривається кафедра психології і лабораторія експериментальної психології, в 1921 р. створюється Московський науково-педагогічний інститут дитячої дефек-тивності, виходить спеціальна постанова Раднаркому про надання допомоги лабораторії І.П. Павлова.

У післяреволюційні роки бурхливий розвиток отримують різні прикладні психологічні дисципліни; зростає результативність, економічна і соціальна ефективність психологічних розробок.

Розвиток психотехніки. Одним з напрямів прикладній психології, що переживав в 20-30-і рр. в Росії бурхливий розвиток, була психотехніка. Авторитет і вплив її в той момент були настільки великі, що є всі підстави визначити її не як звичайну науково-прикладну дисципліну, але як масштабний суспільний рух, що включав поряд з фахівцями-психологами учених з інших галузей знання, практичних працівників.

Почав реалізовувати ідеї психотехніки в Росії Шпільрейн. Під його керівництвом в 1922 р. на базі Центрального інституту праці створюється перша психотехнічна лабораторія. У 1927 р. утворюється Всеросійське суспільство психотехніки і прикладної психофізіології. Журнал “Радянська психотехніка” виходить з 1928 по 1934 рр. і висвітлює питання профорієнтації. Профпідбіра і профконсультування, підготовки до праці, психогігієни і психотерапевтичної дії. По суті, йшлося про широку участь психологів у становленні і розвитку культури праці і господарювання в нових соціально-економічних умовах.

Основними рисами радянської психотехніки були:

 1. Серйозний інтерес до диференціальної психології. У ній учені шукали відповіді на питання про критерії стійкості ознаки, про критерії відмінностей між людьми і т.ін.

 2. Вперше розглядалися такі характеристики людини, як професійна майстерність, професійні здібності. Оригінальне трактування отримав метод аналізу професій.

 3. Безпосередня практична орієнтованість досліджень, згідно якої критерієм істинності знання є практика у формі наукових передбачень і конструктивних змін об'єкту, що вивчається. Дана стратегія була новаторською для свого часу і вирізнялася антипрагматичною традицією російської науки і менталітетом загалом.

 4. Ідея незалежності техніки, методик і феноменології наукового дослідження від його філософських пояснювальних основ. Не безперечна в теоретичному сенсі, ця ідея відкривала можливості розвитку психологічних досліджень і взаємодії із зарубіжними психологами.

Таким чином, внаслідок розвитку психотехнічного руху був накопичений досвід взаємодії психологічної науки з практикою; оформилася прикладна психологія; здійснилася спроба осмислення і використання досягнень західної психотехніки для вирішення завдань Радянського будівництва.

Радянська педологія. Іншим важливим науково-практичним напрямом, що визначив картину розвитку психології в післяреволюційний період, була педологія. Її виникнення пов'язане з діяльністю відомих учених С. Холу, Э. Меймана, Д. Болдуїна і ін. У Росії витоки педологічного руху сходять на початок ХХ ст і представлені роботами А.П. Нечаєва, А.Ф. Лазурського, В.П. Кащенко і ін. В центрі їх уваги була дитина в її індивідуальній своєрідності. Звідси витікають принципи глибинного вивчення дитини, виявлення її схильностей та інтересів, гуманістичні принципи турботи про дитину, індивідуального підходу у виборі засобів і методів дій.

Після революції педологія отримала сприятливий грунт для розвитку: новому суспільству була потрібна “нова людина”. Педологія була покликана розробити науково обгрунтовані методи формування навчання і виховання дитини.

Серед авторитетних учених, проблем педології, що займалися розробкою, були П.П. Блонський, М.Я. Басів, А.С. Залужний, А.Б. Залкінд, Л.С. Виготський і ін. Виникає мережа педологічних центрів і установ; у педологічний рух включаються фахівці різних профілів, які займаються вивченням дитини. Педологія набуває характеру комплексного знання про людину.

У теоретичному сенсі педологія не була однорідним рухом. У нім було представлено декілька напрямів: психоаналітичний, рефлексологічний, біогенетичний (П.П. Блонський) і соціогенетичний (Залкінд, Залужний). Автор біогенетичної концепції Блонський стверджував, що в своєму розвитку дитина відтворює основні етапи біологічної та історичної еволюції людства.

Не назважаючи на спірність основних тверджень, цей підхід затверджував ідею розвитку, що стала однією з методологічних підстав всієї сучасної вітчизняної психологічної науки. Соціогенетичний підхід збагатив психологію ідеєю обумовленості внутрішнього психічного світу людини зовнішніми соціальними чинниками.

Через низку обставин, і,передусім– ідеологічних, межі застосування другого підходу усе більш розширювалися. Це призвело на певному етапі розвитку радянської психології до недооцінки природних основ психіки, ігноруванню проблем індивідуально-психічних відмінностей і несвідомого, а також до применшення значення принципу індивідуального підходу до людини і затвердження примату колективного над індивідуальним.

Таким чином, внаслідок широкомасштабних прикладних досліджень, що проводилися в російській психології в 20-і рр., наука, по-перше, накопичила багатий емпіричний матеріал, необхідний для її подальшого розвитку; по-друге, винайшла досвід взаємодії з практикою. Зміцнення емпіричної основи психології знов поставило питання про теоретико-методологічні основи її розвитку.

Поведінковість. У теоретичному плані основною тенденцією розвитку психологічної науки в Росії в післяреволюційний період стала боротьба з інтроспективою і затвердження об'єктивного шляху дослідження психіки. В той же час, учені опиралися на спрощену механістичну модель функціонування психіки, зводячи її дослідження до виявлення нервово-фізіологічних механізмів. Так в психологію вводилося нове розуміння предмету науки – поведінка (або зовнішньої реакції – рефлексу людини у відповідь на зовнішній подразник). Звідси виникла назва напряму – поведінковість.

Суть нового підходу виражалася в наступних основних принципах:

 1. Об'єктивний спосіб вивчення всіх проявів людської діяльності.

 2. Антропологічна орієнтація: точкою відліку була людина в її взаємодії з довкіллям.

 3. Матеріалістичне трактування психіки як похідній від діяльності організму; применшення відображувальної природи психіки.

 4. Ігнорування психіки як предмету дослідження.

Головним представником цього напряму був Бєхтєрєв. Необхідно відзначити комплексний і системний характер його підходу. Людина, згідно Бєхтєрєву, це поліструктурне багаторівневе утворення (представник біологічного виду, продукт середовища і так далі).

Отже, необхідно розширити кордони вивчення людини. Бєхтєрєв запроваджував в науку нові галузі: генетичну рефлексологію, рефлексологію праці, колективну рефлексологію. Праця “Колективна рефлексологія” (1921) містила в собі визначення поняття колектив, типологію груп, опис механізму виникнення спільнот, теоретичний аналіз спілкування, вивчення впливу співтовариства на діяльність індивіда і .ін. Для цієї книги були характери еклектичність, опора на життєвий, а не науковий досвід, але все таки її (книги) вихід став подією для Російської психології.

Іншим видатним представником поведінковості був Костянтин Миколайович Корнілов. Він вважав, що головний предмет вивчення – реакції організму, оскільки в них об'єднуються об'єктивні основи психіки і суб'єктивні переживання індивіда. Таким чином, вважав Корнілов, досягається можливість злиття емпіричної психології свідомості і об'єктивної психології поведінки.

Незважаючи на значний науковий потенціал, поведінковість не змогла стати інтегруючою підставою, яка об'єднала б різні підходи в розумінні природи психіки.

Психоаналіз в Росії. У післяреволюційній Росії нестримно розвивався ще один науковий напрям – психоаналіз. Він привернув до себе увагу росіян учених ще до революції; після неї психоаналітичний рух в Росії починає розвиватися так нестримно, як ніде в світі. Видаються і перевидаються праці З.Фрейда і його колег. Психоаналіз включається у вирішення загальнодержавних завдань виховання дитини. У травні 1918 р. був заснований “Інститут дитини”, в роботі якого важливе місце відводилося психоаналітичній роботі.

У Петрограді психоаналітична проблематика розроблялася в Інституті вивчення мозку під керівництвом Бєхтєрєва. У лабораторії психотерапії і гіпнозу при інституті проводилися сеанси психоаналізу, а також використовувався катарсичний метод Франкла.

Роботи по вивченню дитини велися і в московському психоневрологічному інституті, де відділом психології з 1920 р. завідував Іван Дмитрович Ермаков – активний пропагандист ідей Фрейда. Ермаков використовував метод вільних асоціацій для дослідження дітей, причому особливу увагу звертав на емоційну сферу випробовуваних. Як головне завдання роботи відділу розглядалося завдання “вироблення методів вивчення і виховання повноцінних в соціальному сенсі дітей”. Психоаналіз при цьому розумівся Ермаковим як “метод звільнення збиткової людини від її соціальної обмеженості”.

Психоаналітичний рух набував все більшого розмаху. Психоаналітичні групи виникали в Петрограді, Москві, Києві, Одесі і т.ін. Методи психоаналізу використовувалися в психіатричній практиці, при вихованні дітей в дитячих садах і школах, проводилися психоаналітичні інтерпретації творів художньої творчості. У 1923 р. виникає Психоаналітичний інститут в Москві, який очолив Ермаков. Серед його співробітників був і А.Р. Лурія.

У 20-і рр. психоаналіз так само, як і інші напрями психології, піддається критичному перегляду з позицій марксистської філософії. Лурія і Б.Фрідман відстоюють точку зору на психоаналіз як на науковий метод, методологічно близький до марксизму, заснований на фундаменті матеріалістичного монізму. В той же час ряд учених роблят