Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Реферат
Проблема насильства над дитиною все частіше постає перед сучасним суспільством. Служба у справах дітей стоїть на захисті прав та законних інтересів ді...полностью>>
Психология->Реферат
Людське пізнання поділяється на два рівні - чуттєве і раціональне. До першого рівня відноситься пізнання за допомогою органів чуття. У результаті чутт...полностью>>
Психология->Курсовая работа
Большинство авторов типологий оперируют термином “конфликт”, понимая его достаточно широко. Так, ролевые разногласия обычно сочетаются и базируются на...полностью>>
Психология->Реферат
Наявність конфліктних ситуацій — одна з невід'ємних ха­рактеристик службової діяльності працівника правоохорон­них органів. Він може стати безпосередн...полностью>>

Главная > Конспект >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Перегляд теоретичних положень і експериментальних даних, одержаних у Вюрцбургській школі відбувається вже в рамках нових наукових напрямів, що виникають у світовій психології на початку XX сторіччя – біхевіорізмі, гештальт-психології, культурно-історичній психології та ін.

Отже, початком експериментального вивчення мислення завершується важливий етап в розвитку психології як науки. Характерним для нього було поступове розширення сфери внесення експерименту до різних проблем загальної психології. Хоча і в однаковій мірі, але експериментальними методами вивчалися майже всі основні психічні процеси – відчуття, сприйняття, уявлення, пам'ять, емоції, увага, воля.

Питання на семінар: Основні напрямки перших експериментальних досліджень. (Метод круглого столу).

1. Експериментальне вивчення асоціацій, пам’яті і мислення.

Питання на самостійну роботу:

1. Перші експериментальні лабора-торії світу.

2. Відкриття І.Прохазки.

3. Дослідження пам’яті Г.Еббін-гаузом.

4. Перші психологічні тести для вивчення процесів мислення.

Література:

 1. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології: ХVII століття. Епоха просвітництва: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 1000 с.; іл.

 2. Бехтерев В.И. Объективная психология.М., 1991.

 3. Вундт Б.В. проблемы психологии народов. М., 1998.

 4. Гартли Д. Избранные сочинения. М., 1934.

 5. Гоббс Т. Сочинения В 2 т. М., 1964.

 6. Грат Н.Я. Основы експериментальной психологии. М.,1986.

 7. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности.- М., 1999.

 8. История традиций и научных школ в истории советской психологии ∕ Ред. А.Н.Ждан. М., 1990.

 9. Кант И. Критика чистого разума ∕ Соч. в 6 т. М., 1964.

 10. Локк Д. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1966.

 11. Марцинковская Г.Д. История психологии.-М.: Изд. Центр «Академия», 2001.-554 с.

 12. Павлов І.П. Умовний рефлекс ∕ Вибрані твори ∕.К., 1949.

 13. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии.- Ростов Н∕Д., 1996-т.1,2.

 14. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии.- М., 1997.

 15. Пиаже Ж. Избранные психологические труды.М., 1994.

 16. Солсо Р.Л. Когнитивная психология.-Спб., 1996.

 17. Фромм Э. Душа человека.М., 1992.

 18. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции.-М., 1991.

 19. Франкл В. Человек в поисках смысла.М., 1990.

 20. Ярошевский М.Г. История психологии.-М., 1996.

ЛЕКЦІЯ 12

Тема 11

Розвиток психології на межі ХІХ-ХХ ст.

План:

1. Становлення і розвиток нових психологічних шкіл.

2. Психологічні школи в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

1. Становлення і розвиток нових психологічних шкіл

Межа століть ознаменувалася для психології першим поділом раніше єдиної психології на ряд шкіл. Однак у той момент це ще було пов ’язано з відмовою від єдиного підходу до розуміння предмету психологічної науки і методів дослідження психіки. Мова йшла, швидше, про різні аспекти у вивченні психіки, які ототожнювались головним чином зі свідомістю. При цьому у центрі уваги психологів залишалися переважно пізнавальні процеси, хоча різні школи відрізнялися одна від іншої розумінням місця даних процесів у загальній картині психічного життя. Головні ж розбіжності були пов’язані з визначенням змісту свідомості і меж її експериментального вивчення.

Структуралізм, очільником якого був американський учень Вундта Е.Тітченер, розвивав теоретичні постулати асоціанізму. Тітченер був переконаний, що саме елементи є основою структури психіки. А Вундт, своє завдання вбачав у досконалому вивченні цієї структури і зв’язків. Шлях до цього – це удосконалення методу інтроспекції, який можна поєднати з експериментальним дослідженням простих психічних актів.

Перші розбіжності серед психологів, виникли саме з питання про можливість експериментального вивчення вищих психічних процесів. Якщо дослідження Еббінгауза проходили ще в руслі традиційного ассоціанізму, то роботи Вюрцбургської школи уже виходили за рамки її теоретичних постулатів. Ця школа відома тим, що вперше почала експериментальне вивчення мислення. При цьому була спростована думка Вундта про те, що продукти аперцептивного зв'язку неможливо вивчити експериментально, так само як і його гіпотезу про образний характер мислення.

Роботи функціоналістів похитнули основні підвалини структурної психології й, що особливо важливо, методологію асоціанізму, на якій базувалися попередні школи, тому що доводили, що психіка - це не структура, що складається з незмінних елементів, а постійно мінливий потік свідомості. Приймаючи положення про те, що закони психічного життя неможливо вивчити об’єктивно, функціоналісти прийшли до висновку про необхідність описувати не закони, а функції психіки, котрі допомагають людині в реальному житті.

Французька психологічна школа, не заперечуючи основних положень традиційної психології, у центр своєї уваги поставила дослідження тих чинників, які визначають зміст психіки. Вони вперше стали серйозно вивчати роль соціального оточення у процесі становлення психіки, а також різноманітні форми відхилень від норми. Вивчення патологічних варіантів психічного розвитку, так само як і дані про особливості становлення психіки в різних культурах, стали важливими методами, що дають матеріал для розуміння об’єктивних закономірностей психічного життя.

Вже роботи французьких психологів показали необхідність врахування культури як чинника, що впливає на психіку людини. Ця тенденція найбільш повно втілилася у психології Дильтея, котрий вважав, що переживання, як свідомі так і безсвідомі, повязують окрему людину з духовним світом, втілені у предметах мистецтва. Ще одним суттєвим моментом концепції Дильтея стало усвідомлення тих методологічних проблем, які витікали з орієнтації психології тільки на природні науки. Усвідомлення того факту, що безпосередні методи вивчення духовного життя не можуть бути визнані в цій парадигмі об’єктивними, привело його до думки про необхідність відмовитися від пояснення психічного життя та перейти до його описання.

2. Психологічні школи в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Школи

Психологи

Предмет і завдання психології

Зміст психіки

Метод дослідження

Структура–лізм

Е Тітченер

Едуард Брадрард

Вивчення структури свідомості

Елементи психіки

Вдосконалена інтроспекція

Вюрцбург–ська

Освальд Кюльпе,

Нарціс Ах,

Карл Бюлер,

Отто Зельц

Вивчення динаміки про-тікання пізнавальних процесів і факторів, які на неї впливають

Елементи психі-ки, розумові образи та їх значення, установки

Методи систе-матичної екс-перименталь-ної інтроспек-ції (словесного обрахунку)

Функціона–лізм

Європа –

Франц Брентано,

Карл Штумпф,

США

В.Джемс,

Джон Дьюї,

Д.Енджелл,

Роберт Вудвортс

Дослідження психічних актів, спрямованих на будь-який предмет або дію і виконуючих певну функцію

Інтенціональні акти. Потік ду-мок і пережи-вань, в яких ви-діляються ті, що відносяться до зовнішнього світу і до себе, потік активно-сті, що об‘єднує суб‘єкт і об‘єкт

Спостережен-ня (як само-спостереження і об‘єктивне спостереження зі сторони), аналіз проду-ктів діяльності

Французь–ка

Тюль Рібо,

Пьєр Жане,

Еміль Дюркгейм,

Люсьєн Леві-Брюль,

Г.Тард

Вивчення фактів і закономірностей психічного життя. Головним об‘єктом є хворі люди (або люди з обмеженими психічними станами), а також соціальні спільноти різного рівня (група, натовп, плем‘я)

Свідомий і без свідомий рівні психіки, зміс-том яких є зна-ння про світ і про себе, а та-кож вчинки людини

Клінічний і крос-культур-ний методи

Описова психологія

Вільгейм Ділтей,

Е. Шпрангер

Опис і аналіз психічних явищ як окремих про-цесів життєвого цілого, втілених в духовних, культурних цінностях

Цілісні і цілеспрямовані душевні процеси

Осягнення, яке ґрунтується на аналізу безпо-середніх пере-живань “Я”Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія педагогіки: курс лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... курсу «Історія педагогіки» 1.1. Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки» Розвиток ... філософ, психолог і педагог. Він був прихильником асоціативної психології. Народився в ... лекції на учительських курсах у ряді міст ...
 2. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології

  Конспект >> Психология
  ... ійснив значний вплив на розвиток асоціативної психології. Він, як і Кондильяк ... психологии.-М., 1996. ЛЕКЦІЯ 9 Тема 8 Розвиток психології в Україні План: 1. Виникнення та розвиток психології в XVII ст. 2. Подальший розвиток психології (XVIII ст.). 3. Психолог ...
 3. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ктивно-психологічною школою, яка ознаменувала розвиток пол ... Курс лекций. — М., 1997. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти томах. 1987-1997. П.І. Юхименко. Істор ... від соціалістів-утопістів. Значення цієї прац ... та рівноправної асоціації майбут­нього",— ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... ст. – К., 1995. Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. Історія України: Курс лекц ... гальмували й розвиток промислового виробництва. ... онерним товариствам. Ініціативних підприємц ... вільних асоціацій виробник ... ускладнювали психологічна, ...
 5. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... І половині XVI ст. розвиток фільваркової системи, ... (Катеринославський Ініціативний комітет ... О. Історія України. – с.280-324. Історія України: Курс лекцій. – ... катастрофи; – сформований психологічний клімат ... вропейським Союзом, асоційованим членом якого ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0020589828491211