Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Психология->Курсовая работа
По своему жизненному значению речь имеет полифункциональный характер Она является не только средством общения, но и средством мышления, носителем созн...полностью>>
Психология->Дипломная работа
Курение табака — один из наиболее распространенных видов наркомании, охватывающий большое количество людей и поэтому называющееся бытовой наркоманией ...полностью>>
Психология->Реферат
Бездушный мир поощряет нас к поспешной суете, цель которой - найти тот единственный светильник, который, как нам кажется, сразу загорится, и будет гор...полностью>>
Психология->Реферат
Имеет место при отсутствии механизированных средств для работы (труд сталевара, грузчика, овощевода и т д ) Развивает мышечную систему, стимулирует об...полностью>>

Главная > Конспект >Психология

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Досліджуючи психіку Гартлі прийшов до висновку про те, що вона складається із декількох основних елементів – відчуттів, які є вібрацією органів відчуттів, уявлень (вібрацією слідів у білій речовині при відсутності реального об‘єкту) і почуттів, що відображають силу вібрації. Говорячи про розвиток психічних процесів, він виходив з ідеї про те, що в їх основі знаходяться різні асоціації. При цьому асоціації вторинні та відображають зв‘язок між двома вогнищами вібрацій у малому колі.

Таким чином, Гартлі пояснював формування самих складних психічних процесів, в тому числі мислення і волі. Він вважав, що у основі мислення знаходиться асоціація образів предметів зі словом (зводячи мислення до процесу формування понять), а в основі волі – асоціація слова і руху.

Виходячи з ідеї про прижиттєве формування психіки, Гартлі вважав, що можливості виховання, впливу на процес психічного розвитку дитини безмежний. Її майбутнє визначається матеріалом для асоціацій, яке їй дозволяє оточуюче, тому тільки від дорослих залежить якою буде дитина, як вона буде думати і діяти. Гартлі – один із перших психологів, який заговорив про необхідність для педагогів використовувати знання про закони психічного життя у своїх методах. При цьому він доводив, що рефлекс, підкріплений позитивним відчуттям, більш стійкий, а негативне відчуття, яке виникає при певному рефлексі, допомагає його забуванню. Тому можливо формування соціально прийнятих форм поведінки, формування ідеальної моральної людини, необхідно тільки вчасно підкріпляти необхідні рефлекси або усувати шкідливі. Таким чином, теорія ідеальної людини вперше виникла ще у ХVІІІ ст. і була зв‘язана саме з механістичним розумінням її психічного життя.

Погляди Гартлі здійснили потужний вплив на розвиток психології, достатньо сказати, що теорія асоціанізму проіснувала майже два сторіччя, і хоча її неодноразово критикували, її основні постулати стали основою подальшого розвитку психології. Не меншого значення мали і висловлені ним думки про рефлекторну природу поведінки, а його погляди на можливість виховання і необхідність управління цим процесом відповідають підходам рефлексологів і біхевіористів, які розроблялись вже у ХХ ст.

Аналіз розвитку психології протягом ХVІІІ ст. показує, що в цей період почався процес її формування як самостійної науки, яка має свій предмет, окремий від предмету філософії, свій термінологічний апарат і метод дослідження. Фактично з виникненням асоціанізму, тобто теорії Гартлі, можна вже говорити про існування самостійної психології, що доводиться і появою праць, присвячених суто психологічній проблематиці, й аналізом її місця в системі наук (наприклад, у працях Канта), і початком читання курсу психології у навчальних закладах. Тому, якщо експериментальну психологію пов‘язують з іменем В.Вундта, то появу психології як самостійної галузі наукового знання можна вважати від праць Д. Гартлі.

Необхідно відмітити й те, що у ХVІІІ ст. продовжує розвиватися розмаїття підходів до психологічної проблематики у самих різних наукових школах (англійській, німецькій, французькій) при збереженні єдності предмету психології. Можливо, усвідомлення цих відмінностей, які були у цей період, привели до появи принципово нових поглядів на чинники, які визначають психіку. Серед них все більшого місце починає займати культура, соціальне і природне середовище.

Але ці нові підходи поки ще не зайняли провідного місця у психології, а теорію асоціанізму Гартлі будував на основі принципів механіки. Тому з розвитком науки, появою нових даних у фізиці, біології, фізіології положення Гартлі почали стрімко старіти. Це привело до їх перегляду, нової трактовки законів асоціацій. У такому вигляді і предстала теорія асоціанізму в класичних працях Д.Мілля, Т.Брауна й інших вчених першої третини ХІХ ст.

Питання на семінар:

1. Внесок в теорію асоціації Е.Брауна.

2. Психологічні погляди Д.С.Мілля.

Питання на самостійну роботу:

1. Психологічна теорія І.Ф.Гербарта.

2. О.Бен як представник асоціативної психології.

3. Г.Спенсер і розвиток асоціативної психології.

Література:

 1. Роменець В.А., Маноха І.П. Історія психології: ХVII століття. Епоха просвітництва: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2006. – 1000 с.; іл.

 2. Гоббс Т. Сочинения В 2 т. М., 1964.

 3. Ждан А.Н. История психологии: от античности к современности.- М., 1999.

 4. Кант И. Критика чистого разума ∕ Соч. в 6 т. М., 1964.

 5. Локк Д. Избранные философские произведения: В 2 т. М., 1966.

 6. Марцинковская Г.Д. История психологии.-М.: Изд. Центр «Академия», 2001.-554 с.

 7. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. История и теория психологии.- Ростов Н∕Д., 1996-т.1,2.

 8. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Основы теоретической психологии.- М., 1997.

 9. Пиаже Ж. Избранные психологические труды.М., 1994.

 10. Солсо Р.Л. Когнитивная психология.-Спб., 1996.

 11. Фромм Э. Душа человека.М., 1992.

 12. Франкл В. Человек в поисках смысла.М., 1990.

 13. Ярошевский М.Г. История психологии.-М., 1996.

ЛЕКЦІЯ 11

Тема 10

Зародження експериментальної психології

План:

1. Вивчення відчуттів і сприйнять.

2. Початок експериментального вивчення емоцій.

3. Експериментальне вивчення асоціацій і пам'яті.

4. Початок вивчення мислення.

1. Вивчення відчуттів і сприйняття

Для більшості створених до кінця XIX сторіччя психологічних лабораторій характерним є зведення основної проблематики експериментальних досліджень до вивчення елементарних психічних процесів – відчуттів і сприйнять. Для ілюстрації достатньо обмежитися прикладами лейпцігської лабораторії В.Вундта, яка аж до початку XX ст. продовжувала залишатися провідним центром світової експериментальної психології і лабораторіями Росії, яка займала тоді друге місце після Німеччини за об'ємом наукових робіт, важливості й широті проблематики.

Так у Вундтівській лабораторії дві третини всієї психологічної тематики займали психофізичні вимірювання, психофізіологічні дослідження відчуттів і сприйнять, а також хронометричні вимірювання реакцій. Е.Борінг наводить такі дані із цього приводу. По кількості робіт, виконаних в лабораторії В.Вундта (всього було проведено 100 досліджень), проблеми відчуттів і сприйняття займають перше місце. З вивченням питань сенсорної психофізіології пов'язано 50% всіх проведених досліджень. За ними йшли роботи, що стосуються вимірювання часу реакцій. Вони складають 17% від загальної кількості досліджень. Остання третина експериментальних досліджень, проведених в лабораторії В.Вундта, присвячена вивченню емоцій (10%), уваги (10%), асоціацій (10%).

Із загальної кількості робіт, виконаних в галузі відчуттів і сприйняття, половину складають дослідження зору. Основними темами були питання психофізіки і психофізіології світлового і колірного зору, окомірні функції зору, поле зору, оптичні ілюзії, сприйняття глибини. В області зору експериментальні дослідження вели В.Вундт, В.Гельпах, І.Кріс, Г.Мартіус, Г.Майер та ін. Другу половину склали експериментальні роботи по вивченню інших видів відчуттів – слуху, дотику, смаку, нюху.

Хронометричні вимірювання часу реакцій проводилися по трьох напрямах. Одне з них було пов'язане з визначенням часу реакцій залежно від дії подразників різної фізичної природи. Особливу популярність набули досліди Л.Ланге, що дозволили йому відкрити сенсорний і моторний тип реакцій. Інша лінія вимірювань була пов'язана з визначенням часу складних реакцій, що включають акти пізнавання, розрізнення, вибору. Вимірюванням часу складних реакцій займалися співробітники В.Вундта Е.Тішер, Д.Кеттел та ін. До цих досліджень долучаються роботи Е.Крепеліна, М.Траутшольда, Д.Кеттела по вимірюванню часу вільних і нав'язаних асоціацій.

Відкриття Л.Ланге (1886) сенсорного і моторного типу реакцій спричинило за собою експериментальні дослідження уваги. Питання по увазі торкалися в основному питань об'єму, коливання і розподілу уваги (досліди з комплікацією). Об'єм уваги визначався за допомогою тахистоскопічного методу. Першими стали вивчати об'єм уваги в лабораторії В.Вундта Г.Дейч і Д.Кеттел. Перші досліди по вивченню особливостей коливання уваги провів Н.Н.Ланге.

Значну частину зайняли в Лейпцігській лабораторії дослідження вторинних (моторних) характеристик мови – швидкості читання з листа (Д.Кеттел).

Схожі з Вундтівською лабораторією напрями досліджень мали місце і в лабораторіях Росії. У лабораторіях В.М.Бехтєрєва досліджувалися всі види чутливості. Зорову чутливість вивчали Ф.К.Телятник, А.В.Гервер, А.Ф.Лазурський, М.П.Нікітін. Значна частина досліджень була присвячена вивченню м'язових відчуттів (М.Н.Жуковській, В.І.Руднев, М.А.Фальк). Експериментальні дослідження велися й по інших видах відчуттів.

У Московській лабораторії вивчали зорову (І.М.Целіков), слухову і смакову чутливість (А.Н.Бернштейн). Вимірюванням часу реакцій займалися А.А.Токарський і А.Васістов. Для Юр’євської лабораторії характерним було експериментальне вивчення відчуттів і сприйняття у зв'язку із задачами психіатрії. У хворих, що страждали психічними захворюваннями, досліджувалися особливості реакцій на різні подразники (В.Ф.Чиж), особливості зорового і слухового сприйняття (В.Ф.Чиж, К.І.Лаборській), асоціацій (В.Ф.Чиж), шкірної чутливості (В.К.Барт), пам'яті слухових відчуттів (Н.Гіршберг), пам'яті рухів (Ф.Шнейдер).

У Київській лабораторії експериментальні дослідження торкалися питань психічної втоми (І.А.Сікорський). В Одесі Н.Н.Ланге, використовуючи хронометричний метод вимірювання реакцій, провів численні досліди, направлені на вивчення процесуальних характеристик сприйняття й уваги. Відкритий ним закон перцепції і моторна теорія уваги принесли російському психологу всесвітню популярність.

Отже, короткий огляд стану науково-дослідницької роботи у психологічних лабораторіях Росії, України та Німеччини показує, що відчуття і сприйняття формували першу проблематику експериментальної психології в період її виникнення. Незабаром відбувається пожвавлення експериментальних робіт в області емоцій, асоціацій і пам'яті, а згодом і мислення.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Історія педагогіки: курс лекцій

  Конспект >> Педагогика
  ... курсу «Історія педагогіки» 1.1. Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу «Історія педагогіки» Розвиток ... філософ, психолог і педагог. Він був прихильником асоціативної психології. Народився в ... лекції на учительських курсах у ряді міст ...
 2. Історія психології. Лекції. Предмет історії психології

  Конспект >> Психология
  ... ійснив значний вплив на розвиток асоціативної психології. Він, як і Кондильяк ... психологии.-М., 1996. ЛЕКЦІЯ 9 Тема 8 Розвиток психології в Україні План: 1. Виникнення та розвиток психології в XVII ст. 2. Подальший розвиток психології (XVIII ст.). 3. Психолог ...
 3. Історія економіки та економічної думки. Курс лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... ктивно-психологічною школою, яка ознаменувала розвиток пол ... Курс лекций. — М., 1997. Всемирная история экономической мысли. В 6-ти томах. 1987-1997. П.І. Юхименко. Істор ... від соціалістів-утопістів. Значення цієї прац ... та рівноправної асоціації майбут­нього",— ...
 4. Історія України. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... ст. – К., 1995. Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. Історія України: Курс лекц ... гальмували й розвиток промислового виробництва. ... онерним товариствам. Ініціативних підприємц ... вільних асоціацій виробник ... ускладнювали психологічна, ...
 5. Історія України від найдавніших часів до сьогодні. Конспект лекцій

  Конспект >> История
  ... І половині XVI ст. розвиток фільваркової системи, ... (Катеринославський Ініціативний комітет ... О. Історія України. – с.280-324. Історія України: Курс лекцій. – ... катастрофи; – сформований психологічний клімат ... вропейським Союзом, асоційованим членом якого ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0022120475769043