Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Экономика->Реферат
Обратная зависимость динамики спроса от уровня цен определяется тремя причинами: снижение цены увеличивает число покупателей, расширяет их покупательн...полностью>>
Экономика->Доклад
Межотраслевой баланс представляет собой экономико-математическую модель, образуемую перекрестным наложением строк и колонок таблицы, то есть балансов ...полностью>>
Экономика->Доклад
Главный недостаток простых методов оценки эффективности инвестиций заключается в игнорировании факта неравноценности одинаковых сумм поступлений или п...полностью>>
Экономика->Доклад
Бюджет- это роспись государственных доходов и расходов на определённый срок, утверждённая в законодательном порядке Государственный бюджет представляе...полностью>>

Главная > Реферат >Экономика

Сохрани ссылку в одной из сетей:

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

на тему

"Поняття і характеристика

договору на надання посередницьких послуг"

ЗМІСТ

І. Загальна характеристика договору на надання посередницьких послуг.

 1. Загальна методика укладання договору на надання посередницьких послуг.

 2. Чотири основні правила укладання договору на надання посередницьких послуг.

 3. Структура договору на надання посередницьких послуг:

 1. Преамбула;

 2. Предмет договору та права та обов′язки сторін;

 3. Додаткові умови договору на надання посередницьких послуг;

 4. Інші умови договору на надання посередницьких послуг.

 1. Порядок оформлення тексту договору на надання посередницьких послуг.

 2. Порядок виконання договору на надання посередницьких послуг.

 3. Матеріальна стадія виконання договору на надання посередницьких послуг.

 4. Техніко - юридична стадія виконання договору на надання посередницьких послуг.

 5. Порядок змін і розірвання договору на надання посередницьких послуг:

 1. Зміни або доповнення до договору на надання посередницьких послуг;

 2. Зміни сторін за договором на надання посередницьких послуг;

 3. Порядок розірвання договору на надання посередницьких послуг.

ІІ. Зразок договору на надання посередницьких послуг.

Список використаної літератури.

ЗАГАЛЬНА МЕТОДИКА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Реалізація комерційних планів будь-якого підприємства неможлива без складання угод та укладання договорів, тому що договір - це форма, в якій втілюються задуми та розрахунки бізнесменів, їх прагнення отримати прибуток. Займатися підприємництвом і не складати угод, не укладати договорів просто неможливо. Всі ділові взаємовідносини між суб'єктами ринку регламентуються законодавством і тими умовами, які вони передбачили у своїй угоді, і успіх всього комерційного заходу або операції часто залежить від того, як таку угоду складено і оформлено. Це й не дивно, оскільки саме в договорі визначаються права і обов'язки сторін, їх відповідальність, ціна, строки, порядок розрахунків тощо.

Договір - це, в першу чергу, угода сторін, акт, у якому виражена їхня взаємна згода діяти спільно в інтересах взаємної вигоди. Якщо взаємна згода сторін відсутня, то немає і договору. Зокрема, в договорі на надання посередницьких послуг одна із сторін - замовник - доручає іншій стороні - посереднику - виконати ряд дій для того, щоб знайти оптимального покупця, готового придбати продукцію замовника у відповідності до умов останнього, та посприяти замовнику в укладенні договору купівлі - продажу між ним та покупцем.

"Надійним" має бути договір, який, по-перше, укладено в інтересах підприємств, що його укладають; по-друге, він не порушує чинне законодавство; по-третє, інтереси кожної із сторін юридично надійно захищені, а їх обов'язки по договору суворо забезпечені відповідальністю, і, по-четверте, в ньому немає жодного «підводного каменя» або так званих «юридичних мін». Наявність останніх у договорі створює серйозну загрозу всій угоді і може звести нанівець будь-який прекрасний і добре пропрацьований з економічної точки зору комерційний проект.

ЧОТИРИ ОСНОВНІ ПРАВИЛА УКЛАДЕННЯ

ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

1. Необхідно чітко уявляти, для чого необхідні послуги посередника, тобто яка саме продукція чи послуги будуть реалізовуватись та по якій ціні.

2. Проект передбачуваного договору на надання посередницьких послуг краще готувати самому, ніж довіряти це контрагенту.

3. Ніколи не підписувати договір, доки його не продивиться і не завізуває юрист. Це одне з найголовніших правил, яким має керуватися кожний підприємець. За своєю значимістю це правило справедливо може бути віднесено до «золотої заповіді бізнесмена». Будь-який договір - це завжди юридичний документ, і гріш йому ціна, якщо його складали некомпетентні особи. Юрист запропонує змінити формулювання, роз'яснить правові наслідки тієї чи іншої умови, порекомендує свій варіант якої-небудь статті, пункту тощо.

4. Не допускати двозначностей і недомовок. Формулюючи умови договору, не допускати розмитості фраз, нечіткості.

СТРУКТУРА ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ

ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ ТА ЙОГО ОСНОВНІ УМОВИ

Договір на надання посередницьких послуг складається з чотирьох частин:

1. Преамбула (або вступна частина).

2. Предмет договору. Обов"язки посередника та замовника та порядок їх виконання.

3. Додаткові умови договору.

4. Інші умови договору.

Преамбула договору на надання посередницьких послуг містить наступні основні положення:

1. Назва договору - договір на надання посередницьких послуг.

2. Дата підписання договору на надання посередницьких послуг . З датою підписання договору пов'язані правильне визначення моменту його укладення та встановлення завершення строку дії, а отже, і тих юридичних наслідків, які з цим пов'язані. Якщо сторони підписують договір в різний час, то він вважається укладеним з моменту підписання його останньою стороною.

3. Місце підписання договору на надання посередницьких послуг (місто або населений пункт). Місце складання договору - це не просто формальність; ця умова має інколи дуже велике юридичне значення. За законодавством місцем складання договору визначаються:

а) правоздатність і дієздатність осіб, які укладають договір;

б) форма договору;

в) зобов'язання, що виникають з договору (хоча в цьому випадку сторони в договорі можуть передбачити інше положення).

4. Повна фірмова назва контрагентів, під якою вони зареєстровані у реєстрі державної реєстрації.

5. Назва сторіни за договором на надання посередницьких послуг - замовник та посередник. Це необхідно для того, щоб у тексті договору кожен раз не повторювати повністю фірмову назву сторони.

6. Докладна назва посади, прізвища, імена, по-батькові особи, що підписує договір, а також назва документу, з якого випливають її повноваження на підписання договору на надання посередницьких послуг .

Предмет договору на надання посередницьких послуг. Права та обов'язки сторін. Ця частина договору на надання посередницьких послуг містить суттєві умови :

1. Обов'язки та права замовника за договором.

2. Обов'язки та права посередника за договором.

3. Строк виконання своїх зобов'язань сторонами.

4. Місце виконання зобов'язань кожної із сторін.

5. Спосіб виконання зобов'язань кожної із сторін

Додаткові умови договору на надання посередницьких послуг.Даний розділ будь-якого договору включає у себе такі умови, які в принципі не обов'язково передбачати в договорі на надання посередницьких послуг, проте Їх наявність суттєво впливає на права та обов'язки сторін, а також на порядок їх виконання.

1. Термін договору на надання посередницьких послуг .

2. Відповідальність сторін. При складанні договору на надання посередницьких послуг можна запропонувати наступну методику визначення відповідальності: проти кожного обов'язку контрагента має бути передбачена певна відповідальність, в основному, звичайно, штрафна неустойка.

3. Способи забезпечення зобов'язань. Українське законодавство знає чотири основні способи забезпечення зобов'язань, а саме: неустойка, застава, порука (гарантія), завдаток.

4. Підстави дострокового розірвання договору на надання посередницьких послуг в односторонньому порядку і порядок дій сторін при односторонньому розірванні договору.

5. Порядок розв'язання спорів між сторонами по договору.

Інші умови договору.

1. Чим ще, окрім договору, регулюються відносини сторін? Природньо, що сторони визначають в договорі свої конкретні зобов'язання і немає смислу переписувати до того ж норми законодавства, якими регулюються всі відносини сторін по договору. Тому можливе наступне формулювання: «У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством».

2.Умови про узгодження зв'язку між сторонами. У даному пункті для кожної сторони зазначаються:

а) особи, повноважні надавати інформацію і вирішувати питання, що належать до виконання договору. Це може формулюватися двома способами: з персональним визначенням повноважень особи (осіб) або із зазначенням посад;

б) способи зв'язку. Це може бути телефон, факс, телекс, телеіраф, телетайп із зазначенням їх номерів та інших даних.

3. Переддоговірна робота, та її результати після підписання договору.

4. Реквізити сторін. У цьому пункті для кожної сторони зазначаються:

а) поштові реквізити;

б) місцезнаходження (адреса підприємства);

в) банківські реквізити сторін (номер розрахункового рахунку, установа банку, код банку, МФО, дані розрахунково-касозого центру, кореспондентський рахунок банку),

г) відвантажувальні реквізити (для залізничних відправлень, для контейнерів, для дрібних відправлень). Крім того, сторони повинні прийняти на себе зобов'язання негайно повідомляти одна одну у випадку змін своїх реквізитів.

5. Кількість примірників договору. Звичайно цей пункт містить наступне формулювання: «Дану угоду складено в оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін».

6. Порядок виправлень за текстом договору.

7. Підписи представників сторін. Кожний договір, оскільки в ньому виражено волю певної особи, має бути підписаний цією особою або її повноважним представником власноручно.

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ДОГОВОРУ

НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

У відповідності з чинним законодавством, договір на надання посередницьких послуг вважається укладеним тоді, коли між сторонами досягнуто згоди з усіх існуючих його умов. Момент укладення договору визначається моментом надання угоді встановленої форми. Договір укладається кількома способами, основні з яких представлені й проаналізовані нижче. Проте, у будь-якому випадку конкретний вибір способу укладення договору на надання посередницьких послуг віддано на розсуд сторін і залежить від особливостей та специфіки конкретного договору.

Складання одного документу під назвою договір на надання посередницьких послуг є найоптимальнішим способом у виборі конкреткого способу укладання договору. Саме в одному документі під заголовком «договір», «контракт», «угода» сторони визначають усі суттєві умови та аспекти передбачуваної комерційної операції. Великою перевагою цього способу можна назвати і той момент, що при його наявності спору щодо самого факту укладення договору практично не виникає. Таким чином можуть укладатися будь-які господарчі договори, в тому числі - договір на надання посередницьких послуг. Договір на надання посередницьких послуг може бути укладений усно. Такий договір вважається укладеним в тому випадку, коли з поведінки особи очевидна її воля скласти угоду. Однак, за недотримання простої письмової форми сторони позбавляються права у випадку спору посилатися на підтвердження договору на показання свідків, а у випадках, прямо зазначених у законі, відсутність письмової форми тягне за собою недійсність угоди. Іншими словами, за відсутності договору на надання посередницьких послуг, як одного документу або сукупності кількох взаємопов'язаних документів, зацікавлена особа має право доводити факт укладання договору іншими способами (крім показання свідків), наприклад, листами від організацій, документами про оплату або відвантаження товарів тощо.

Про укладення договору на надання посередницьких послуг свідчить його підписання. Як правило, воно включає в себе власноручний підпис повноважного представника підприємства, а також відбиток печатки цієї організації. Печатка підприємства на договорі підтверджує повноваження особи, що підписала договір, але відсутність печатки підприємства на договорі не робить договір автоматично недійсним. Взагалі, значення печатки підприємства на договорі не можна переоцінювати. У відповідності з чинним законодавством наявність або відсутність печатки на договорі жодним чином не пов'язана з його дійсністю або недійсністю. Вирішального значення закон надає повноваженням «рукоприкладника». Тому наявність печатки на договорі, підписаному неповноважною особою, не робить договір дійсним, у той час, як відсутність печатки на підписі повноважної особи однозначно свідчить про укладення договору. Підписання договору свідчить про волевиявлення сторін на його укладання, у відповідності до якого у цих сторін виникають відповідні права, обов'язки, відповідальність.

Договір-документ є найважливішим доказом в арбітражному суді у випадку виникнення спору, а інколи винна сторона, розуміючи, що від відповідальності не втекти, обирає досить оригінальний прийом захисту: вона заперечує сам факт укладання договору або наявність у ньому тих чи інших умов на момент підписання. У цьому зв'язку особливого значення набуває правильне оформлення тексту договору, на підставі чого можна рекомендувати наступне:

а) підписи сторін мають бути зроблені повністю і розбірливо. Хрестики та закарлючки на договорі на надання посередницьких послуг у випадку, якщо ваш контрагент заперечить свій підпис, можуть потягти за собою те, що судова експертиза не зможе дати однозначну відповідь про авторство підпису, і це може суттєво вам зашкодити;

б) ніколи не підписуйте чистих бланків, оскільки такими паперами можуть скористатися нечесні люди у випадку, якщо ці документи будуть вами випадково загублені;

в) після підписання договору на надання посередницьких послуг ні за яких обставин не віддавайте ваш оригінальний примірник договору вашому контрагентові або іншим стороннім особам. Краще всього зніміть на ксероксі копію оригінального договору і в поточній роботі користуйтеся лише нею. Оригінальний примірник договору, для запобігання можливій втраті або викраденню, краще покласти у сейф і використовувати цей документ лише у справді необхідних випадках;

г) якщо текст договору на надання посередницьких послуг складає кілька сторінок, необхідно їх прошити, заклеїти і засвідчити підписами та печатками сторін. Деякі підприємці використовують інший, також ефективний спосіб: вони підписують кожну сторінку договору. Така обставина у випадку спору може захистити сторони від заяв недобросовісного партнера, що «цей аркуш договору він в очі не бачив»;

д) може статися так, що контрагент раптом заявить, що при підписанні договору на надання посередницьких послуг його обманули, ввели в оману, підсунули для підписання не той примірник договору тощо. Тому рекомендувано зберігати проекти договору із власноручними виправленнями, зауваженнями та вставками іншої сторони. Такий документ в Арбітражному суді може слугувати доказом того, що ваш контрагент при укладанні угоди зовсім ні в чому не помилявся, а діяв розумно і обдумано.

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Порядок виконання зобов'язань кожною стороною за договором підлягає певним нормативним правилам. Зокрема, у договорі на надання посередницьких послуг посередник виконує взяті на себе зобов'язання в два етапи: пошук та знаходження покупця та сприяння в укладенні договору між замовником і покупцем.

Посередник, виконуючи функції з пошуку покупця, зобов'язується провести відповідні маркетингові дослідження кон'юнктури ринку, використовувати власну та збирати іншу комерційну інформацію про споживачів продукції замовника, провести необхідну рекламну роботу, здійснювати переговори та листування з потенційними покупцями продукції замовника.Після знаходження покупця, готового придбати продукцію замовника, зобов'язаний протягом певного періоду надати останньому інформацію про найменування особи, готової придбати продукцію замовника, місцезнаходження покупця, зустрічні вимоги покупця, пропозиції покупця з порядку укладення контракту між ним та замовником. Посередник зобов'язаний надати замовнику гарантійного листа покупця про його готовність укласти контракт з придбання продукції замовника або інший відповідний документ.

При передачі інформації замовник і посередник складають та підписують акт здачі-приймання інформації, який свідчить про виконання зобов'язань посередника перед замовником з першого етапу.

Після надання замовнику інформації та підписання акту здачі-приймання інформації, посередник зобов'язаний організувати замовнику і покупцю зустріч для переговорів та обговорення умов майбутнього контракту, а також забезпечити її проведення в частині перекладачів, юридичних консультацій та ін. У випадку укладення між замовником та покупцем протоколу про наміри замовник повинен забезпечити включення до нього відомостей про те, що даний протокол підписаний за участі та сприяння посередника.

Після узгодження всіх основних умов майбутнього договору між покупцем і замовником посередник зобов'язується підготувати проект контракту між замовником і покупцем, здійснювати консультування замовника з усіх основних правових, економічних та організаційних питань контракту, що передбачається, організувати зустріч замовника і покупця для підписання між ними контракту.

Після підписання контракту між замовником і покупцем замовник і посередник складають акт виконання останнім своїх зобов'язань з другого етапу.

Замовник, у свою чергу, зобов'язаний забезпечити посередника всією інформацією та документацією, необхідною для виконання ним своїх зобов'язань, у тому числі видати на його вимогу складську розписку про наявність товару, виплатити посереднику винагороду у відповідності до умов договору.

МАТЕРІАЛЬНА СТАДІЯ ВИКОНАННЯ

ДОГОВОРУ НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Дана стадія включає дві взаємні дії: надання виконаного однією стороною і прийняття предмету виконання іншою стороною.

 1. Строк виконання договору на надання посередницьких послуг.

Якщо договір передбачає або дозволяє визначити день його виконання, то зобов'язання підлягає виконанню в цей день. Якщо договір передбачає або дозволяє визначити період часу, протягом якого зобов'язання піддягає виконанню, то зобов'язання має бути виконано у будь-який момент даного періоду.

2. Місце виконання договору на надання посередницьких послуг.

Якщо місце виконання договору не визначено договором, то, відповідно до загальних правил, зобов'язання має бути виконано за місцем знаходження тієї сторони, яка приймає виконання зобов'язання.

 1. Ціна договору на надання посередницьких послуг.

Ціною договору на надання посередницьких послуг є винагорода посередника. Посередник за надані послуги може отримувати винагороду визначених в договорі розмірів і в порядку, визначеному договором, а саме: винагорода за виконання зобов'язань з кожного з етапів; у вигляді різниці ціни між тією, яку визначив замовник і тією, за якою продукцію купив покупець, знайдений за сприяння посередника; в договорі можуть бути вказані і інші умови.

Зміни ціни договору після його укладення припустимі лише у випадках і на умовах, передбачених договором.

4. Спосіб виконання договору на надання посередницьких послуг.

Спосіб виконання договору - це передбачений договором порядок дій сторін у процесі виконання. Згідно з загальними правилами, зобов'язання має бути виконано повністю один раз, якщо угодою сторін не передбачено виконання зобов'язання частинами. Зокрема, у договорі на надання посередницьких послуг посередник виконує взяті на себе зобов'язання в два етапи:

І етап: пошук та знаходження покупця;

II етап: сприяння в укладенні договору між замовником і покупцем.

Можливий і ІІІ етап, згідно якого посередник буде здійснювати обслуговування замовника за договором, укладеним за його участі. Зокрема, посередник може здійснювати страхування угоди, орендувати склади, організовувати перевезення, надавати замовнику відвантажувальні інструкції покупця, надавати інформацію про рух товарів або їх отримання покупцем та інше, передбачене договором.

ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНА СТАДІЯ ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Суть даної стадії полягає у перевірці виконаного за кількістю та якістю, а також у документальному підтвердженні факту виконання. Особа, що приймає виконання, зобов'язана надати іншій стороні відповідний документ. Необхідно пам'ятати, що лише виконання зобов'язання припиняє його дію для зобов'язаної сторони, а крім цього, доки у зобов'язаної сторони немає підтвердження про те, що її зобов'язання виконані, вона в юридичному значенні продовжує залишатися боржником, навіть якщо фактично свої зобов'язання виконала. Іншими словами, будь-яке виконання сторін повинно бути документально оформленим, у протилежному випадку вважається, що своїх

зобов'язань сторона не виконала. Документальним підтвердженням виконання зобов'язання договору на надання посередницьких послуг можуть бути:

а) акт здачі-приймання товарів (робіт, послуг);

б) підписання договору купівлі - продажу між замовником та покупцем;

в) платіжне поручення покупця, завірене установою банку, що свідчить про оплату товарів замовника покупцем;

г) гарантійний лист покупця про оплату товарів замовника;

е) інші документи та свідчення, вказані в договорі.

У цьому зв'язку необхідно сказати, що складання та оформлення документів про приймання-здачу товарів (робіт, послуг) має велике юридичне значення. Приймання продукції, товарів за кількістю відбувається за такими супроводжувальними документами, як рахунок-фактура, специфікація, опис, пакувальні ярлики, накладні тощо. При прийманні продукції (товарів) від підприємств отримувач зобов'язаний перевірити забезпечення схоронності вантажу при перевезенні (наявність пломб і тари, наявність маркування і т.п.). При виявленні нестачі продукції (товару) отримувач зобов'язаний призупинити подальше приймання і викликати для участі у продовженні приймання і складання акту представника місцевого відправника. Представник іногороднього постачальника викликається у випадках, передбачених спеціальними правилами або договором. Складання акту про нестачу при неявці представника відправника або коли виклик представника є необов'язковим, відбувається за участі незацікавленого підприємства або представника громадськості підприємства-отримувача. В односторонньому порядку акт складається підприємством-отримувачем у тому випадку, якщо відправник згодний на одностороннє приймання продукції (товару). Приймання продукції, товарів за якістю відбувається за супровідними документами, ідо засвідчують якість поставленої продукції (товару) - технічний паспорт, сертифікат, посвідчення про якість тощо. Акт про приховані недоліки має бути складено протягом 5 днів після виявлення недоліків, але не пізніше 4 місяців від дня надходження продукції (товарів) на склад покупця. Участь представника постачальника у складанні акту про якісні недоліки регламентується відповідно до його участі у складанні акту нестачі з деякими доповненнями. Акт приймання продукції (товарів) за кількістю, та якістю є підставою для пред'явлення постачальнику відповідних претензій. Порушення правил приймання тягне за собою відмову про відшкодування вартості продукції, якої не вистачає.

ПОРЯДОК ЗМІН І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

НА НАДАННЯ ПОСЕРЕДНИЦЬКИХ ПОСЛУГ

Можлива ситуація, коли сторони після укладення договору вирішують змінити ті чи інші його умови, замінити договір на інший, продовжити строк дії договору, а то й розірвати раніше укладений договір. Завжди необхідно пам'ятати положення закону: одностороння відмова від виконання зобов'язання та односторонні зміни умов договору неприпустимі, за винятком випадків, передбачених договором або законодавством.

Зміни або доповнення договору на надання посередницьких послуг.

Коли одна із сторін вважає необхідним змінити або розірвати договір, вона зобов'язана направити іншій стороні відповідну пропозицію. Інша сторона зобов'язана розглянути пропозицію і дати відповідь у зумовлений пропозицією ініціатора строк. Зміни і доповнення умов укладеного договору оформлюються у тому ж порядку, в якому оформлений сам договір, тобто письмово. У більшості випадків зміни або доповнення договору оформлюються окремою угодою сторін або протоколом, але можуть оформлюватися й обміном листами, телеграмами, факсами тощо. Продовження строку дії договору оформлюється у тому ж порядку. Для договорів деяких видів у випадках, передбачених законодавством (наприклад, оренди), якщо жодна із сторін не вимагатиме його припинення, договір вважається пролонгованим автоматично. У деяких випадках договір пролонгується автоматично на новий строк, якщо про це сторони домовилися при укладанні договору. В угоді про зміни, доповнення або пролонгацію договору на надання посередницикх послуг рекомендується вказати наступне:

а) який саме договір на надання посередницьких послуг підлягає зміні (номер договору, про що договір, від якого числа);

б) причини зміни договору на надання посередницьких послуг;

в) які умови підлягають змінам або які умови договору доповнюються;

г) нову редакцію змінених умов, наприклад: «п.3 ст.5. договору викласти у наступній редакції»:;

д) пункт про те, що попередні умови договору з моменту складання угоди про зміни втрачають юридичну силу;

є) порядок врегулювання питань, що виникли, якщо якісь умови договору, що змінилися відповідною угодою, вже почали діяти. Наприклад, якщо за договором було змінено ціну і покупець попередню ціну вже сплатив, то необхідно передбачити порядок доплати (строк, розмір, спосіб тощо). Необхідно також відмітити, що якщо одна сторона заперечує проти зміни деяких умов, то договір на надання посередницьких послуг повинен бути виконаний на тих умовах, які були передбачені раніше.

Зміни сторін за договором на надання посередницьких послуг .

За час існування договору на надання посередницьких послуг в ньому можуть відбутися ті або інші зміни не лише з точки зору змісту, але також і його учасників. Можливі три основні способи зміни осіб у зобов'язанні: переказ боргу; поступка вимог; поступка договору (цесія).

Порядок розірвання договору на надання посередницьких послуг .

Може статися і так, що з тих чи інших причин договір, укладений між сторонами, може втратити для них інтерес, і сторони прийдуть до висновку про необхідність розірвання раніше досягнутої угоди. Сторони можуть досягти угоди про припинення договору як з моменту його укладання, так і на майбутній час. У цьому випадку договір не буде створювати для сторін прав і обов'язків і вважається не укладеним своєчасно. Угода про розірвання договору оформляється протоколом або іншим двостороннім документом. В угоді необхідно вказати:

а) який саме договір на надання посередницьких послуг розривається;

б) з якого моменту договір на надання посередницьких послуг вважається розірваним;

в) причину, за якою розривається договір на надання посередницьких послуг ;

г) способи врегулювання між сторонами проблем, які виникли, або закінчення зобов'язань, які вже виникли між сторонами;

д) пункт про те, що з моменту набуття угодою чинності сторони втрачають права вимоги за укладеним раніше договором.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Страхова компанія ВАТ ОРАНТА-ДНІПРО на ринку страхових послуг Дніпропетровської області

  Отчет по практике >> Банковское дело
  ... перестрахувальником, інші посередницькі послуги у страхуванні та ... особистому страхуванні поняття «подвійного» ... ідуальні характеристики кожного конкретного договору страхування. ... надання страхових послуг юридичним та фізичним особам заснований на договорах ...
 2. Удосконалення оцінки посередницької діяльності кредитної спілки

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... спеціалізуються на наданні таких послуг, у зв'язку ... стовно-структурної характеристики терміна "фінансове ... тлумачення цього поняття. Для розвитку ... спрощення розрахунків; використання посередницького підходу до ... і встановлена в договорі, яка повинна бути ...
 3. Управління податковими платежами на туристичному підприємства (на прикладі туристичної фірми ТОВ "Сєнтоза-Тур")

  Дипломная работа >> Финансовые науки
  ... Податкового Кодексу України введення поняття «чистий валовий дохід» ... ідно до укладених агентських (посередницьких) договорів, збільшує валові доходи ... -резидента на надання послуг. В таблиці Додатку К наведені динамічні характеристики нарахування податкових ...
 4. Облік і аудит реалізації робіт та послуг в сучасних умовах господарювання

  Дипломная работа >> Бухгалтерский учет и аудит
  ... на ринку цінних паперів; посередницька ... Розглянуто основні поняття первинних документів ... договорів; розрахункові документи. Документи першої групи підтверджують факт укладання угоди на надання побутових послуг ... чної характеристики прального обладнання ...
 5. Шляхи вдосконалення участі комерційних банків на ринку цінних паперів в України

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... професіоналів при наданні посередницьких послуг спроможні забезпечити комплексне ... та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними ... на цінні папери. Суто кількісні характеристики ... – 523. Землячок С.В. Поняття ресурсної бази комерційного ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0028688907623291