Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Физкультура и спорт->Реферат
К основным средствам развития этих возможностей относятся циклические упражнения, позволяющие достигать необходимых величин сердечной и дыхательной пр...полностью>>
Физкультура и спорт->Шпаргалка
В мировой практике не существует общепринятого определения «средства размещения туристов», однако эксперты ВТО предлагают считать таковыми «любой объе...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Термин «упражнение» в теории и практике физического воспитания имеет двоякое значение Им обозначают, во-первых, определенные виды двигательных действи...полностью>>
Физкультура и спорт->Реферат
Лечебная физкультура позволяет вооружить педагогов методиками расслабления организма, способствует профилактике обострений и прогрессирования заболева...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Физкультура и спорт

Сохрани ссылку в одной из сетей:

1


РЕФЕРАТ

Курсова робота 35 сторінок, 16 джерел .

Актуальність теми – полягає в тому, щоб дослідити поняття інновації, класифікацію, значення інновації в туризмі та влив інновацій на туризм.

Об'єкт дослідження - інновації в туризмі.

Ціль роботи - вивчити поняття інновації в туризмі й вплив інновацій на туризм.

Метод дослідження - описовий

Термін "інновація" (від анг. innovation- нововведення) характеризує якісні зрушення в процесі виробництва.

Сфера інновацій всеосяжна, вона не тільки охоплює практичне використання науково-технічних розробок і винаходів, але й включає зміни в продукті, процесах, маркетингу, організації. Інновація виступає як явний фактор зміни, як результат діяльності, втілений у новий або вдосконалений продукт, технологічні процеси, нові послуги й нові підходи до задоволення соціальних потреб .

Туризм постійно розвивається, незважаючи на різні перешкоди політичного, економічного й соціального характеру. Туристський бізнес у багатьох випадках є ініціатором і експериментатором в освоєнні й впровадженні сучасних передових технологій, безупинно змінює форми й способи пропозиції й надання послуг, відкриває й освоює нові можливості.

ІННОВАЦІЯ, , ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ШННОВАЦІЇ

ІНФОРМАЦІЙНІ ІННОВАЦІЇ, ПРИНЦИПИ ІННОВАЦІЇ

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ

1.1 Поняття "інновація", функції інновацій, класифікація інновацій

1.2 Суть і основні принципи інновацій у туризмі

1.3 Інноваційний процесс

1.4 Інноваційна діяльність у туризмі

1.5 Ринок інноваційної продукції

РОЗДІЛ 2. ВПЛИВ ІННОВАЦІЙ НА РОЗВИТОК ТУРИЗМУ

2.1 Розвиток інформаційних технологій. Глобальні розподільні системи.

2.2 Способи поширення інноваційних продуктів

2.3 Застосування інформаційних інновацій у туризмі

РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ТУРИЗМІ

3.1 Глобалізація економіки і її вплив на розвиток туризму

3.2 Ділове партнерство

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Курсова робота присвячена вивченню поняття інновацій в туризмі.

Задачі курсової роботи :

 1. Розкрити поняття інновації.

 2. Виявити основні принципи інновації в туризмі.

 3. Визначити суть іновації в туризмі

 4. Розкрити вплив інновацій на туризм

У літературі "інновація" інтерпретується як перетворення потенційного науково-технічного прогресу в реальність, що втілюється в нових продуктах і технологіях.

Відповідно до міжнародних стандартів інновація визначається як кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності, або в новому підході до соціальних послуг. Інновація може бути розглянута як у динамічному, так і в статичному аспекті. В останньому випадку інновація представляється як кінцевий результат науково-виробничого циклу.

Інновації в туризмі слід розглядати як системні заходи, що мають якісну новизну, що й приводять до позитивних зрушень, що забезпечують стійке функціонування й розвиток галузі в регіоні

Під інноваціями в широкому змісті розуміється прибуткове використання нововведень у вигляді нових технологій, видів продукції й послуг, організаційно-технічних і соціально-економічних розв'язків виробничого, фінансового, комерційного, адміністративного або іншого характеру. Період часу від зародження ідеї, створення й поширення нововведення й до його використання прийнято називати життєвим циклом інновації. З урахуванням послідовності проведення робіт життєвий цикл інновації розглядається як інноваційний процес

Термін "інновація" став активно використовуватися як самостійно, так і для позначення ряду родинних понять: "інноваційна діяльність", "інноваційний процес", "інноваційний розв'язок" і т.п. У літературі налічується безліч визначень. Наприклад, за ознакою змісту або внутрішньої структури виділяють інновації технічні, економічні, організаційні, управлінські й ін. Виділяються такі ознаки, як масштаб інновацій (глобальні й локальні); параметри життєвого циклу (виділення й аналіз усіх стадій і подстадий), закономірності процесу впровадження й т.п.

Будь-які винаходи, нові явища, види послуг або методи тільки тоді одержують суспільне визнання, коли будуть прийняті до поширення, і вже в новій якості вони виступають як нововведення, тобто інновації.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТА ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ

1.1 Поняття "інновація", функції інновацій, класифікація інновацій.

Інновації й інноваційна діяльність традиційно представляються як напрямок науково-технічного прогресу (високотехнологічної його складовій) і як процес, пов'язаний із впровадженням результатів наукових досліджень і розробок у практику. Однак зміст поняття "інновація" більш широкий. Сфера інновацій всеосяжна, вона не тільки охоплює практичне використання науково-технічних розробок і винаходів, але й включає зміни в продукті, процесах, маркетингу, організації. Інновація виступає як явний фактор зміни, як результат діяльності, втілений у новий або вдосконалений продукт, технологічні процеси, нові послуги й нові підходи до задоволення соціальних потреб. [2, стор. 28].

Термін "інновація" (від анг. innovation- нововведення) характеризує якісні зрушення в процесі виробництва. Незважаючи на те, що поняття "інновація" є широко вживаним, дотепер не існує загальноприйнятого його визначення. Різні автор, в основному закордонні (П. Друкер, Н. Мончев, Є. Мэнсфилд, І. Перлаки, М. Портер, Й. Шумпетер і ін.), трактують його залежно від об'єкта й предмета дослідження - як результат і як процес.

Так, у сучасному словнику іноземних слів інновація - це кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав втілення у вигляді нового або вдосконаленого продукту, впровадженого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності або в новому підході до соціальних послуг.

В оксфордском тлумачному словнику поняття "інновація" роз'ясняється в такий спосіб: "Будь-який новий підхід до конструювання, виробництва або збуту товару, у результаті чого новатор або його компанія одержують перевагу перед конкурентами". [2,стор 12]

Термін "інновація", у сучаснім його розумінні, першим став застосовувати Й. Шумпетер, який підкреслював, що інновація - це істотна зміна функції вироблення, полягає в новім з'єднанні й комерціалізації всіх нових комбінацій, заснованих на використанні нових матеріалів і компонентів, впровадженні нових процесів, відкритті нових ринків, впровадженні нових організаційних форм.

Нововведення (інновації) можливі у всіх сферах діяльності людину. Виходячи з різноманітних можливостей, інновації різняться по сфері додатка, масштабам поширення й по характеру. По сфері додатка інновації підрозділяються на науково-технічні, організаційно-економічні, соціально-культурні й державно-правові. По масштабах поширення розрізняють глобальні, національні, регіональні, галузеві й локальні (на підприємстві, компанії) інновації. По характеру вони можуть бути еволюційними й радикальними. [2, стор. 30].

Основні функції інновацій:

- вони втягують у виробництво нові продуктивні сили, сприяють підвищенню продуктивності праці й ефективності виробництва, скорочують різного роду витрати;

- підвищують рівень життя кожної людину й суспільства в цілому за рахунок різноманітності і якості виробленої продукції й послуг, задоволення потреб населення;

- допомагають привести у відповідність структуру виробництва зі структурою потреб, що змінилися, сприяють підтримці рівноваги між попитом та пропозицією, між виробництвом і споживанням;

- є результатом застосування творчих можливостей і знань конкретної особистості, людського інтелекту, що, у свою чергу, стимулює подальший ріст творчої діяльності [2, стор. 37].

Для успішного керування інноваційною діяльністю необхідно ретельне вивчення інновацій. Насамперед , необхідно вміти відрізняти інновації від несуттєвих видозмін у продуктах і технологічних процесах (наприклад, естетичні зміни - кольору, форми й т.п. ); незначних технічних або зовнішніх змін у продуктах, що залишають незмінними конструктивне виконання, що й не виявляють достатнє помітного впливу на параметри, властивості, вартість виробу, а також вхідних у нього матеріалів і компонентів; від розширення номенклатури продукції за рахунок освоєння виробництва, що не випускалися колись на данім підприємстві, але вже відомих на ринку продуктів, з метою задоволення поточного попиту й збільшення доходів підприємства. Новизна інновацій оцінюється по технологічних параметрах, а також з ринкових позицій. З обліком цього будується класифікація інновацій.

По типу новизни для ринку інновації діляться на:

 • нові для галузі у світі;

 • нові для галузі в країні;

 • нові для даного підприємства (групи підприємств).

По місці в системі (на підприємстві, у фірмі) можна виділити:

 • інновації на вході підприємства

 • інновації на виході підприємства (виробу, послуги, технології, інформація й ін.);

 • інновації системної структури підприємства (управлінської, виробничої, технологічної).

Залежно від глибини внесених змін виділяють інновації:

 • радикальні(базові);

 • поліпшуючі;

 • модифікаційні(частки).

У Науково-дослідному інституті системних досліджень (РНИИСИ) розроблена розширена класифікація інновацій з урахуванням сфер діяльності підприємства. За цією ознакою виділяються інновації:

 • технологічні;

 • виробничі;

 • економічні;

 • торгівельні;

 • соціальні;

 • в області керування.Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Особливості інноваційної діяльності у зеленому туризмі

  Статья >> Физкультура и спорт
  ... і інноваційної діяльності у зеленому туризмі Розглядається загальний стан туризму та сільський зелений туризм ... іну “сільський зелений туризм” ,“продукт сільського туризму” пропонується нове інноваційне рішення ...
 2. Анімаційні технології в молодіжному туризмі

  Дипломная работа >> Физкультура и спорт
  ... ї культури. З іншого боку, туризм, прискорюючи культурний обмін, прискорює інноваційні процеси в культур ... здійснення, стимулювати інноваційні рухи в сфері туризму, управляти економічними механ ...
 3. Специфіка обслуговування учасників конгресного туризму

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... ідно із Законом України "Про туризм", „туризм - тимчасовий виїзд особи з мі ... здобутків підприємства, вказати на інновації, які впроваджені у фірмі, на пі ... будівельної галузі, сільського господарства, інноваційних промислових технологій, харчової промисловост ...
 4. Філософські основи сучасного туризму

  Реферат >> Философия
  ... організації гостинності. Створення інноваційного туристського продукту, значні зм ... Визначення ролі та місця туризму. Туризм, як фактор забезпечення миру ... круглий стіл "Філософія туризму". - К., 2002. 7. Кисельов М. М. Туризм і природознавство - філософсько- ...
 5. Міжнародний туризм, його оцінка і прогнози на майбутнє

  Курсовая работа >> Физкультура и спорт
  ... задоволення потреб масового туризму. У 80-х роках туризм продовжував відігравати активну ... ій туриз-мознавства, як "туризм" і "міжнародний туризм", поняття яких зафіксовано ... Федорченко В.К. Інноваційні аспекти методики підготовки фахівців туризму // Теоретичні ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0014140605926514