Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Финансовые науки->Дипломная работа
В наше время в России в условиях рыночной экономики и большом уровне неопределенности, нестабильности для любого предприятия финансовое планирование я...полностью>>
Финансовые науки->Реферат
Большое внимание в международной практике, а в последнее десятилетие и в отечественной, уделяется финансовому менеджменту Широко известны в этой облас...полностью>>
Финансовые науки->Контрольная работа
Унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество Имуществ...полностью>>
Финансовые науки->Дипломная работа
При проработке теоретической части работы рекомендуется использовать нормативные документы, учебно-методическую и научную литературу (желательно после...полностью>>

Главная > Курсовая работа >Финансовые науки

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Зміст

Вступ

Вихідні дані

1. Фінансова діагностика підприємства

1.1 Дослідження даних фінансової звітності

1.1.1 Аналіз руху грошових коштів

1.2 Горизонтальний і вертикальний аналіз

1.3 Аналіз фінансових коефіцієнтів діяльності підприємств

2. Аналіз і оцінка потреби підприємства в капіталі

2.1 Визначення потреби в капіталі в рамках фінансової, операційної та інвестиційної діяльності

2.2 Потреба в капіталі для фінансування основних засобів і нематеріальних активів

2.3 Потреба в капіталі для фінансування оборотних активів

3. . Оцінка вартості капіталу підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Оцінка фінансового і майнового стану підприємства має на меті виявлення сильних і слабких сторін в діяльності субєкта господарювання.

Діяльність будь-якого підприємства складається з трьох основних складових:

- основна діяльність включає надходження і використання коштів, що забезпечують виконання основних виробничо-комерційних функцій;

- інвестиційна діяльність включає надходження і використання коштів, пов’язаних із придбанням, продажем довгострокових активів і доходів від інвестицій;

- фінансова діяльність включає надходження коштів у результаті одержання кредитів або емісії акцій, а також відтоки, пов’язані з погашенням заборгованості по раніше отриманих кредитах і виплатою дивідендів.

Метою даної курсової роботи є аналіз структури всіх видів діяльності підприємства, проведення горизонтального і вертикального аналізу, що дозволяє оцінити за рахунок чого саме відбулися зміни в фінансовій звітності підприємства. Аналіз фінансових коефіцієнтів підприємства дозволить узагальнити отриману інформацію.

Завданням даної роботи є:

- дослідження фінансової діяльності суб’єкта господарювання;

- виявлення його переваг і недоліків;

- зробити оцінку власного капіталу;

- провести детальну оцінку потреби підприємства в капіталі;

- запропонувати шляхи покращення фінансового стану підприємства.

Об’єктом даної курсової роботи є діяльність такого суб’єкта господарювання як – закрите акціонерне товариство «Сіверянка», а саме його річна фінансова звітність. (Форма №1, №2, №3, №4).

Коди

Дата

01.01.2008

Підприємство

Закрите акцiонерне товариство "Виробничо-торгова фiрма "Сiверянка"

за ЄДРПОУ

00310143

Територія

за КОАТУУ

7410136300

Форма власності

ПРИВАТНА ВЛАСНIСТЬ

за КФВ

10

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Галузь

ВИРОБНИЦТВО ШВЕЙНИХ ВИРОБIВ (КРIМ ПОШИТТЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ)

за ЗКГНГ

17210

Вид економічної діяльності

Виробництво робочого одягу

за КВЕД

18.21.0

Одиниця виміру:

тис. грн.

Контрольна сума

Адреса:

Україна Чернігівська Чернiгiвський 14020 м.Чернiгiв Малиновського, 36

Баланс на 31.12.2007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

- залишкова вартість

010

127.2

102.8

- первісна вартість

011

286

286

- накопичена амортизація

012

( 158.8 )

( 183.2 )

Незавершене будівництво

020

416.9

420.9

Основні засоби:

- залишкова вартість

030

- первісна вартість

031

- знос

032

( )

( )

Довгострокові біологічні активи:

- справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

- первісна вартість

036

0

0

- накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:

- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

85.6

65.3

- інші фінансові інвестиції

045

207.2

207.2

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Усього за розділом I

080

9608.9

8166.1

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

3466.1

2468.5

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

227.2

70.9

Готова продукція

130

518

1306.8

Товари

140

6.3

5.7

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

- чиста реалізаційна вартість

160

3475.3

1927.4

- первісна вартість

161

3632.5

2063.2

- резерв сумнівних боргів

162

( 157.2 )

( 135.8 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:

- за бюджетом

170

3

0.1

- за виданими авансами

180

26.2

28

- з нарахованих доходів

190

0

0

- із внутрішніх розрахунків

200

79.5

91.9

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

135.5

105.7

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національній валюті

230

1.8

1.7

- в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

38.6

46.4

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

5

16.2

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

1326.8

1326.8

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

6584.3

5606.8

Резервний капітал

340

334.8

334.8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

292.5

-1364.3

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

380

8538.4

5904.1

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

172.7

86.6

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

3.9

3.2

Усього за розділом II

430

176.6

89.8

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

174.4

130.9

Відстрочені податкові зобов’язання

460

468.5

590.5

Інші довгострокові зобов’язання

470

0

0

Усього за розділом III

480

642.9

721.4

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

1228.2

1786.9

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

2665.3

2531

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

2855.3

1135.9

Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів

540

31.8

689.5

- з бюджетом

550

141.2

156.4

- з позабюджетних платежів

560

0

0

- зі страхування

570

106.9

139.1

- з оплати праці

580

266.1

325.8

- з учасниками

590

662.5

618

- із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

276.2

137.5

Усього за розділом IV

620

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

Звіт про фінансові результати за 2007 рік

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

Податок на додану вартість

015

( 1553.9 )

( 1416.6 )

Акцизний збір

020

( 0 )

( 0 )

025

( 0 )

( 0 )

Інші вирахування з доходу

030

( 231.3 )

( 866.8 )

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

( 8259.1 )

( 7593 )

Валовий прибуток:

- прибуток

050

1488.8

499.2

- збиток

055

( 0 )

( 0 )

Інші операційні доходи

060

10959.6

7147.6

Адміністративні витрати

070

( 1638 )

( 1411.7 )

Витрати на збут

080

( 213.7 )

( 467.3 )

Інші операційні витрати

090

( 11680.8 )

( 6031.5 )

Фінансові результати від операційної діяльності:

- прибуток

100

0

0

- збиток

105

( 1084.1 )

( 263.7 )

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

4663.8

0.5

Інші доходи

130

26.6

1.4

Фінансові витрати

140

( 5082.2 )

( 1178.4 )

Втрати від участі в капіталі

150

( 20.3 )

( 57 )

Інші витрати

160

( 27.8 )

( 1.5 )

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

- прибуток

170

0

0

- збиток

175

( 1524 )

( 1498.7 )

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

( 132.8 )

( 24.8 )

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

- прибуток

190

- збиток

195

( )

( )

Надзвичайні:

- доходи

200

0

0

- витрати

205

( 0 )

( 0 )

Податки з надзвичайного прибутку

210

( 0 )

( 0 )

Чистий:

- прибуток

220

- збиток

225

( )

( )

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Матеріальні затрати

230

3959.5

4066.6

Витрати на оплату праці

240

4569.3

3803.3

Відрахування на соціальні заходи

250

1736.3

1443.8

Амортизація

260

621.3

691.7

Інші операційни витрати

270

1905.1

1976.1

Разом

280

12791.5

11981.5

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

300

368544

368544

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

368544

368544

Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

320

0.001

0.001

Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію

330

0.001

0.001

Дивіденди на одну просту акцію

340

0

0

Звіт про рух грошових коштів за 2007 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Надходження

Видаток

Надходження

Видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

010

0

1524

0

1498.7

Коригування на:

- амортизацію необоротних активів

020

621.3

X

691.7

X

- збільшення (зменшення) забезпечень

030

0

86.8

11.7

0

- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

040

0

0

0

0.1

- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності

050

0

4642.3

56.6

0

Витрати на сплату відсотків

060

5082.2

X

1178.4

X

Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах

070

0

549.6

439.6

0

Зменшення (збільшення):

- оборотних активів

080

1938.1

0

0

1174.8

- витрат майбутніх періодів

090

0

11.2

0

1.1

Збільшення (зменшення):

- поточних зобов’язань

100

0

1251.2

1487.9

0

- доходів майбутніх періодів

110

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

120

126.1

0

751.6

0

Сплачені:

- відсотки

130

X

5061.8

X

1161.3

- податки на прибуток

140

X

12.9

X

119.8

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

0

4948.6

0

529.5

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

0

4948.6

0

529.5

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

X

0

X

- необоротних активів

190

31.9

X

1

X

- майнових комплексів

200

0

0

0

0

Отримані:

- відсотки

210

4663.8

X

0.5

X

- дивіденди

220

0

X

0

Інші надходження

230

0

X

0

X

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

X

0

X

0

- необоротних активів

250

X

217.9

X

354.1

- майнових комплексів

260

X

0

X

0

Інші платежі

270

X

43.5

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

4434.3

0

0

352.6

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

4434.3

0

0

352.6

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження власного капіталу

310

0

X

0

X

Отримані позики

320

11258.4

X

7838.3

X

Інші надходження

330

0

X

0

X

Погашення позик

340

X

10699.7

X

6761.3

Сплачені дивіденди

350

X

44.5

X

198.3

Інші платежі

360

X

0

X

0

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

370

514.2

0

878.7

0

Рух коштів від надзвичайних подій

380

0

0

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

390

514.2

0

878.7

0

Чистий рух коштів за звітній період

400

0

0.1

0

3.4

Залишок коштів на початок року

410

1.8

X

5.1

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

420

0

0

0.1

0

Залишок коштів на кінець року

430

1.7

X

1.8

X

Звіт про власний капітал за 2007 рік

Стаття

Код

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

1326.8

0

0

6584.3

334.8

292.5

0

0

8538.4

Коригування:

Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

1326.8

0

0

6584.3

334.8

292.5

0

0

8538.4

Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( -977.5 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( -977.5 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

-1656.8

0

0

-1656.8

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:

Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:

Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

-977.5

0

-1656.8

0

0

-2634.3

Залишок на кінець року

300

1326.8

0

0

5606.8

334.8

-1364.3

0

0

5904.1

Примітки до річної фінансової звітності за 2007 рік

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

первісної (переоціненої вартості)

накопиченої амортизації

первісна (пероцінена) вартість

накопичена амортизація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Права користування природними ресурсами

010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права користування майном

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на знаки для товарів і послуг

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Права на об'єкти промислової властивості

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Авторські та суміжні з ними права

050

286

158.8

0

0

0

0

0

24.4

0

0

0

286

183.2

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші нематеріальні активи

070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

080

286

158.8

0

0

0

0

0

24.4

0

0

0

286

183.2

II. Основні засоби

Групи основних засобів

Код рядка

Залишок на початок року

Надійшло за рік

Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)

Вибуло за рік

Нараховано амортизації за рік

Втрати від зменшення корисності за рік

Інші зміни за рік

Залишок на кінець року

у тому числі

одержані за фінансовою орендою

передані в оперативну оренду

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісної (переоціненої вартості)

зносу

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

первісна (пероцінена) вартість

знос

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Земельні ділянки

100

96.1

0

113.9

0

0

0

0

0

0

0

0

210

0

0

0

0

0

Капітальні витрати на поліпшення земель

110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Будинки, споруди та передавальні пристрої

120

13050.6

5759.1

10.4

0

0

1708.4

710.8

324.3

0

0

0

11352.6

5372.6

0

0

269.2

159.5

Машини та обладнання

130

3711.2

2455.8

5.5

0

0

9.2

8.4

218

0

0

0

3707.5

2665.4

0

0

13.9

10.6

Транспортні засоби

140

792.6

698.8

58.1

0

0

120.1

113.2

38.6

0

0

0

730.6

624.2

0

0

0

0

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

150

186

154.9

3.6

0

0

0.3

0.3

6.5

0

0

0

189.3

161.1

0

0

5.3

3.6

Робоча і продуктивна худоба

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Багаторічні насадження

170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші основні засоби

180

4.3

0.4

0

0

0

0

0

0.7

0

0

0

4.3

1.1

0

0

0

0

Бібліотечні фонди

190

0.7

0.5

0

0

0

0

0

0.2

0

0

0

0.7

0.7

0

0

0

0

Малоцінні необоротні матеріальні активи

200

114.1

114.1

8.6

0

0

18.3

18.3

8.6

0

0

0

104.4

104.4

0

0

0

0

Тимчасові (нетитульні) споруди

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Природні ресурси

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інвентарна тара

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Предмети прокату

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші необоротні матеріальні активи

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом

260

17955.6

9183.6

200.1

0

0

1856.3

851

596.9

0

0

0

16299.4

8929.5

0

0

288.4

173.7

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

1

2

3

4

Капітальне будівництво

280

5.3

418.7

Придбання (виготовлення) основних засобів

290

191.5

2.2

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів

300

7.3

0

Придбання (створення) нематеріальних активів

310

0

0

Формування основного стада

320

0

0

Інші

330

0

0

Разом

340

204.1

420.9

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника

Код рядка

За рік

На кінець року

довгострокові

поточні

1

2

3

4

5

А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

асоційовані підприємства

350

0

0

0

дочірні підприємства

360

0

65.3

0

спільну діяльність

370

0

0

0

Б. Інші фінансові інвестиції в:

частки і паї у статутному капіталі інших підприємств

380

0

0

0

акції

390

0

207.2

0

облігації

400

0

0

0

інші

410

0

0

0

Разом (розд. А + розд. Б)

420

0

272.5

0

V. Доходи і витрати

Найменування показника

Код рядка

Доходи

Витрати

1

2

3

4

А. Інші операційні доходи і витрати

Операційна оренда активів

440

0

0

Операційна курсова різниця

450

11.5

5.4

Реалізація інших оборотних активів

460

7406.9

7337.9

Штрафи, пені, неустойки

470

0

300

Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення

480

642.5

739.9

Інші операційні доходи і витрати

490

2898.7

3297.6

у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів

491

X

50.5

непродуктивні витрати і втрати

492

X

0

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:

асоційовані підприємства

500

0

0

дочірні підприємства

510

0

20.3

спільну діяльність

520

0

0

В. Інші фінансові доходи і витрати

Дивіденди

530

0

X

Проценти

540

X

5082.2

Фінансова оренда активів

550

0

0

Інші фінансові доходи і витрати

560

4663.8

0

Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій

570

0

0

Реалізація необоротних активів

580

26.6

26.4

Реалізація майнових комплексів

590

0

0

Неопераційна курсова різниця

600

0

0

Безоплатно одержані активи

610

0

X

Списання необоротних активів

620

X

1.4

Інші доходи і витрати

630

0

0

VI. Грошові кошти

Найменування показника

Код рядка

На кінець року

1

2

3

Каса

640

0.5

Поточний рахунок у банку

650

0.1

Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)

660

1.1

Грошові кошти в дорозі

670

0

Еквіваленти грошових коштів

680

0

Разом

690

1.7

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів

Код рядка

Залишок на початок року

Збільшення за звітний рік

Використано у звітному році

Сторновано використану суму у звітному році

Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення

Залишок на кінець року

нараховано (створено)

додаткові відрахування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату відпусток працівникам

710

172.7

244.5

0

330.6

0

0

86.6

Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення

720

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань

730

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію

740

0

0

0

0

0

0

0

Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів

750

0

0

0

0

0

0

0

760

0

0

0

0

0

0

0

770

0

0

0

0

0

0

0

Резерв сумнівних боргів

775

157.2

50.5

0

71.9

0

0

135.8

Разом

780

329.9

295

0

402.5

0

0

222.4

VIII. Запаси

Найменування показника

Код рядка

Балансова вартість на кінець року

Переоцінка за рік

збільшення чистої вартості реалізації

уцінка

1

2

3

4

5

Сировина і матеріали

800

2320.2

0

0

Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби

810

0

0

0

Паливо

820

2.5

0

0

Тара і тарні матеріали

830

6.3

0

0

Будівельні матеріали

840

12.8

0

0

Запасні частини

850

90.9

0

0

Матеріали сільськогосподарського призначення

860

0

0

0

Тварини на вирощування та відгодівлі

870

0

0

0

Малоцінні та швидкозношувані предмети

880

35.8

0

0

Незавершене виробництво

890

70.9

0

0

Готова продукція

900

1306.8

0

0

Товари

910

5.7

0

0

Разом

920

3851.9

0

0

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника

Код рядка

Всього на кінець року

у т.ч. за строками не погашення

до 3 місяців

від 3 до 6 місяців

від 6 до 12 місяців

1

2

3

4

5

6

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

940

2063.2

383.4

91.5

1588.3

Інша поточна дебіторська заборгованість

950

105.7

62.5

13.7

29.5

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат

960

0

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році

970

0

Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)

980

0

XI. Будівельні контракти

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік

1110

0

Заборгованість на кінець звітного року:

- валова замовників

1120

0

- валова замовникам

1130

0

- з авансів отриманих

1140

0

Сума затриманих коштів на кінець року

1150

0

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

1160

0

XII. Податок на прибуток

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Поточний податок на прибуток

1210

10.8

Відстрочені податкові активи:

- на початок звітного року

1220

0

- на кінець звітного року

1225

0

Відстрочені податкові зобов’язання:

- на початок звітного року

1230

468.5

- на кінець звітного року

1235

590.5

Включено до Звіту про фінансові результати - усього

1240

132.8

у тому числі:

- поточний податок на прибуток

1241

10.8

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1242

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1243

122

Відображено у складі власного капіталу - усього

1250

0

у тому числі:

- поточний податок на прибуток

1251

0

- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів

1252

0

- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

1253

0

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника

Код рядка

Сума

1

2

3

Нараховано за звітний рік

1300

621.3

Використано за рік - усього

1310

204.1

в тому числі на:

- будівництво об’єктів

1311

5.3

- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів

1312

191.5

- з них машини та обладнання

1313

77.6

- придбання (створення) нематеріальних активів

1314

0

- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик

1315

0

1316

7.3

1317

0Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Фінансовий аналіз ЗАТ Меблевик

  Курсовая работа >> Финансы
  ... діагностикою фінансового стану вітчизняних підприємств. Об’єктом дослідження є фінансовий аналіз ЗАТ „ ... капіталу; економічна діагностика фінансового стану підприємства. На ... . РОЗДІЛ 3. ДІАГНОСТИКА БАНКРУТСТВА ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ ПІДПРИ ...
 2. Фінансовий аналіз ЗАТ Єврокар за 2009р

  Реферат >> Финансы
  ... справа» Самостійна робота «Фінансовий аналіз ЗАТ «Єврокар» за 2009р.» ... характеристик фінансового стану підприємства є фінансова стійкість. Фінансова стiйкiсть ... – Z модель Найпоширеніші нині методи діагностики банкрутства запропонував у 1968р. відомий зах ...
 3. Економічне обрунтування бізнес-плану підприємства на прикладі ЗАТ Бахмацька рибна база

  Дипломная работа >> Финансы
  ... виробництва пресервів для ЗАТ “Бахмацька рибна база” 2.3 Діагностика конкурентних позицій ... є координацію маркетингового, виробничого, фінансового і технічного планів. Фахівц ... що забезпечують безпеку фінансових угод; показники фінансового важеля, що визначають ...
 4. Організація функціонального управління на прикладі ЗАТ Рівненський ливарний завод

  Курсовая работа >> Менеджмент
  ... , м. Кременчук (табл. 2.4). Таблиця 2.4 Основні конкуренти ЗАТ „Рівненський ливарний завод” № з/п Найменування відливок ... стимулювання збуту. 2.4. Діагностика управління економічною підсистемою Фінансовий стан підприємства ...
 5. Формування фінансового механізму підприємства на матеріалах ВАТ Центренерго

  Дипломная работа >> Финансы
  ... акцій Компанії є ВАТ "МФС", ЗАТ "Альфа-Капітал" та "ING ... нансування в дипломному дослідженні проведена діагностика фінансового механізму діяльності підприємства ... 2006. - 490 с Мороз, Олег Васильович. Фінансова діагностика у системі антикризового управління на ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0017030239105225