Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Информатика, программирование->Лабораторная работа
Математической моделью задачи оптимизации в экономике является совокупность соотношений, содержащих целевую функцию, к которой стремится объект управл...полностью>>
Информатика, программирование->Лабораторная работа
Функция ЧАСТОТА рабочего листа анализа MS Excel относится к категории статистических функций и возвращает распределение частот в виде вертикального ма...полностью>>
Информатика, программирование->Лабораторная работа
Рассмотрим возможности электронных таблиц для консолидации данных на примере составления полугодового отчета о прибылях и убытках. Последовательность ...полностью>>
Информатика, программирование->Конспект
из списка Команды перетащить значок Новое меню в нужное место управляющего меню Excel; изменение названия меню, удаление меню выполняется с помощью ко...полностью>>

Главная > Конспект >Информатика, программирование

Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 1. Загальна характеристика управління програмами та проектами

  1. Сутність проектної діяльності

Посилення конкурентної боротьби, мінливість ринкового оточення будь-якої сучасної компанії чи організації потребують від них здатності швидко та ефективно реагувати на ці події реалізацією різноманітних проектів. Сьогодні навіть традиційне виробниче підприємство змушене займатися проектною діяльністю - це може бути проведення рекламних чи цінових акцій, розробка та виведення на ринок нового продукту або послуги, підготовка бізнес-плану для отримання банківського кредиту чи впровадження нової організаційної структури управління. Активно розвиваються проектно-орієнтовані фірми - у сфері консалтингових та аудиторських послуг, будівництва і ремонту, розробки програмного забезпечення, організації та проведення рекламних заходів та багато інших. Успіх найчастіше приходить до тих компаній, менеджери яких знають і свідомо використовують специфічні методи та інструменти управління проектами. І навпаки, ігнорування цих методів та інструментів, управління проектами за принципом ″як прийдеться″ спричиняються до значних фінансових проблем, втрати ринкових позицій.

Людство має справу з проектами з давніх-давен. Будівництво єгипетських пірамід, зведення Великої китайської стіни - це ті проекти, що у свій час були не менш значними, ніж проект ″Mанхеттен″ зі створення атомної бомби або проект ″Аполлон″ для доставки астронавтів на Місяць.

Проектна діяльність пронизує сьогодні всі сфери функціонування традиційного промислового підприємства: у маркетингу - це проекти маркетингових досліджень, рекламних акцій, виведення на ринок нових продуктів, завоювання нових ринків збуту; у дослідно-конструкторських підрозділах - це проекти розробки нових продуктів, технологій; у виробництві - проекти освоєння випуску нової продукції, технічного переозброєння, впровадження нових технологій; у збуті - проекти побудови торговельно-збутової мережі… Із входженням підприємств у ринок актуальними стають комплексні проекти їх реструктуризації з низкою субпроектів зі зміни продуктового портфеля, організаційної та виробничої перебудови, впровадження фінансового менеджменту, контролінгу тощо.

Водночас усі ми постійно здійснюємо проекти у повсякденному житті: підготовка до пікніка, ремонт несправного крана, прибирання домівки до приходу гостей або курсова робота в університеті. Проекти оточують нас, ми працюємо з ними майже щодня, але рідко намагаємося свідомо опанувати їх, іншими словами, управляти ними.

І хоча проекти здійснювалися людством упродовж тисячоліть, управління проектами як специфічна галузь менеджменту є досяг­ненням останніх десятиліть. Останнім часом управління проектами перетворилося на невід’ємну рису західного менеджменту. Тим часом як світова економіка вступала у постіндустріальну фазу, американські менеджери усвідомлювали те, що основи управління, розроблені для традиційного підприємства, в умовах нової, так званої інформаційної, економіки «не працюють». У виробничій сфері наголос, як правило, робиться на передбачуваності й повторюваності дій, а керівники здебільшого опікуються стандартизацією і раціоналізацією виробничих процесів. Із посиленням конкуренції і розвитком інформаційної економіки наперед виходить унікальність, а не повторюваність подій, що відбуваються. Невід’ємною ознакою інформації є динаміка і постійні зміни. Гнучкість стала девізом сьогодення, а управління проектами, або ж проектний менеджмент, - ключем до досягнення цієї гнучкості.

Слово проект походить від латинського слова ″projectum″ і означає ″закинутий уперед″. Проект - це будь-що, що планується чи замислюється, велике починання, спрямоване на досягнення результату.

Більш ширшим поняттям є програма. Програма – це сукупність взаємопов′язаних проектів, а також комплекс організаційних змін, об′єднаних загальними цілями і спрямованих на досягнення конкретної комерційної вигоди.

Розрізняють три категорії програм:

1) стратегічні програми – групи проектів, які виникли в результаті змін стратегічних цілей компанії й покликані здійснити ці зміни (реорганізація, диверсифікованість бізнесу);

2) програми, пов′язані з бізнес-циклом (розробка зведеного бюджету – програма, окремими проектами якої є розробка зведеного бюджету на певний період);

3) одноцільові програми (створення нового літака, запровадження дистанційної освіти у вітчизняних ВНЗ, проведення Євро - 2012).

Часто програму розглядають як один великий проект.

Розробка засобів боротьби зі СНІДом, консервація Чорнобильської АЕС, проведення виборчої кампанії, взяття в оренду та ремонт нового офісу, впровадження нової системи стимулювання персоналу або підготовка до пікніка мають низку спільних ознак, що характеризують їх як проекти. Це, зокрема, такі ознаки:

 • спрямованість на досягнення конкретної мети;

 • базування на координованому виконанні пов’язаних між собою дій;

 • обмеженість у часі виконання, визначеність певної дати початку і закінчення;

 • наявність певного бюджету (фінансового, матеріального тощо);

 • певною мірою неповторність, унікальність.

Загалом, саме ці п’ять ознак, або характеристик, відрізняють проекти від інших заходів, планів, ініціатив. Кожна з перелічених характеристик має важливий внутрішній зміст. Розгляньмо їх детальніше.

 • Спрямованість на досягнення мети. Проекти спрямовуються на досягнення певних результатів — іншими словами, на досягнення мети. Саме ця мета є рушійною силою проекту, і всі зусилля, що докладаються до його планування та реалізації, спрямовані на її досягнення.

Проекти мають численні ієрархічні цілі. Основною метою, наприклад, проекту, пов’язаного з програмним забезпеченням для комп’ютера, може бути розробка складної системи управління базами даних. Проміжною метою може бути тестування системи в процесі розробки для налаштування програм, а метою нижчого рівня — визначення дат, коли працівники, що розробляють проект, звітуватимуть про свої результати на оперативній нараді.

Зорієнтованість проектів на досягнення мети надає величезний внутрішній потенціал для управління ними. Передусім це передбачає необхідність точного визначення й формулювання цілей, від вищого рівня — до нижчого, до найпростіших речей. Водночас проект можна розглядати як процес досягнення ретельно обраних цілей, просування проекту на шляху його реалізації пов’язане з покроковим досягненням цілей дедалі вищого рівня, поки, нарешті, не буде досягнута кінцева мета.

 • Координоване виконання пов’язаних між собою дій. Сама сутність проектів визначає складність їхнього втілення в життя. Проекти потребують виконання численних завдань, жорстко або гнучко взаємопов’язаних: деякі проміжні завдання не можуть реалізовуватися, доки не завершені інші завдання; інші завдання мають виконуватися паралельно і т. п. Якщо порушується синхронізація виконання різних завдань, весь проект може опинитися під загрозою невиконання.

Якщо поміркувати над цією характеристикою проекту, стає зрозумілим, що він є системою, тобто цілим, яке складається з пов’язаних між собою частин. Протягом останніх десятиліть фахівцями з управління проектами розроблено спеціальні методики роботи з системами. Зведені разом, ці методики становлять системний аналіз. Керівник проекту, який опанував основні методи системного аналізу, може ефективно використовувати ці знання для реалізації проектів.

 • Часові рамки проекту. Проекти виконуються протягом певного проміжку часу (хоча інколи керівникам проектів, що обстоюють виконання початкових графіків, здається, що проект не буде завершено ніколи) і мають більш-менш чітко окреслені початок і закінчення. Проект вважається завершеним, коли досягнуті його основні цілі. Під час виконання проекту значні зусилля спрямовані саме на те, щоб його було завершено у намічений термін. У цьому допомагають графіки, де зазначається час початку і закінчення робіт, які передбачаються проектом.

Слід звернути увагу на те, як це відрізняється від циклів вироб­ництва продукції. Випуск товарів не є обмеженим у часі і залежить лише від наявності та рівня попиту. Коли попит зникає, закінчується й виробничий цикл, тому традиційні процеси виготовлення продукції не можуть бути віднесені до проектів.

 • Наявність бюджету. Проектна діяльність, спрямована на отримання певного результату у заданий проміжок часу, не може відбутися без використання певних ресурсів (матеріальних, людських, фінансових). Тому невід’ємною рисою проекту є наявність бюджету, який виділяється на забезпечення ресурсних потреб фінансування проекту, що відповідають його масштабам, змісту і термінам виконання.

 • Унікальність. Проекти — це певною мірою неповторні та одноразові заходи. Водночас рівень унікальності може значно коливатися залежно від особливостей проекту. Скажімо, якщо йдеться про зведення п’ятдесятого будинку у стилі «стандарт» за програмою житлової забудови, то рівень унікальності цього проекту досить скромний. Базові елементи такого будинку ідентичні елементам тих сорока дев’яти будинків, що їх було зведено раніше. Проте основні елементи унікальності можуть відбиватися у специфіці земельної ділянки, де розташовується будинок, у рішенні налагодити нову систему опалення і вентиляції або у необхідності працювати з новою бригадою фахівців і т. ін.

З іншого боку, якщо спеціалісти розробляють операційну систему комп’ютера нового покоління, вони, певна річ, мають справу з досить унікальним завданням, бо працюють над тим, що ніколи раніше не робилося. Оскільки досвід минулих розробок може лише в загальних рисах підказати їм, чого треба очікувати від цього проекту, то у цьому разі йдеться про ризик і невизначеність.

Узагальнюючи, можна зробити висновок, що проект — це діяльність, за якої матеріальні, фінансові та людські ресурси організовано новаторським шляхом для виконання унікальної роботи при обмеженні у часі та витратах, щоб досяг­ти позитивних змін, визначених кількісними та якісними параметрами.

Найпоширенішими сферами діяльності, пов’язаними з проектами (проектно-орієнтованими), є будівництво, автомобілебудування, фармацевтика, архітектура, медичне обслуговування, розробка комп’ютерних програм та багато інших. Окрім проектів у традиційному розумінні можна вести мову про здійснення соціальних (пенсійна реформа), політичних (вибори до парламенту) або ж побутових (сімейне свято) проектів.

Таке різноманіття проектної діяльності потребує певної класифікації проектів, яка подана в таблиці 1.1.

Таблиця 1.1Загрузить файл

Похожие страницы:

 1. Управління фінансовою стійкістю комерційного банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... дипломного проекту методології управління ... антикризову програму діяльност ... управлінні активами та пасивами банку Стратегій управління відсотковим ризиком є дві: фіксація спреду та управління ... менеджмент у банку. Опорний конспект лекцій - К: КНТЕУ, 2007 ...
 2. Міжнародний менеджмент. Конспект лекцій

  Реферат >> Международное публичное право
  ... Параметри господарської компоненти – виробнича програма, технології, позиції на ринку, ... жорстко орієнтовані на управління певними проектами та створюються на визначений ( ... випадках. ЛЕКЦІЯ 7 ТЕОРІЇ ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ ТА ТНК 7.1 Суть та умови ...
 3. Управління доходністю кредитних операцій банку

  Дипломная работа >> Банковское дело
  ... та методів управління ризиками. Найпоширеніші серед них метод управління ... реалізованих проектів Кредитпромбанку зі ... Визначивши програму дій, банк приймає відповідні управлі ... 1998. 3. Банківська статистика: Опорний конспект лекцій / Уклад. А. В. Головач В. Б. ...
 4. Землевпорядне проектування. Конспект лекцій

  Конспект >> География
  ... удосконалення системи управління використанням та охоро­ною земель. ... виконавчої влади з управління земельними ресурсами. Перенесення проекту в натуру (відведення ... Конспект лекцій з дисципліни „Землевпорядне проектування" складений у відповідності з програмою ...
 5. Економіка підприємства. Опорний конспект лекцій

  Конспект >> Экономическая теория
  ... сля реалізації бізнес-проекту продукції. Управління за контрактом – форма ... УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ План лекції 3.1. Сутність і функції процесу управління 3.2. Методи управління ... програмою заходів, проведення необхідного коригування програми. Цілі та ...

Хочу больше похожих работ...

Generated in 0.0019857883453369