Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

Право, юриспруденция->Лекция
Мета заняття. Ознайомити студентів із поняттям держави, її ознаками, закономірностями виникнення, основними теоріями походження та функціями держави. ...полностью>>
Право, юриспруденция->Конспект
Объектами бухгалтерского учета являются имущество организаций, их обязательства и хозяйственные операции, осуществляемые организациями в процессе деят...полностью>>
Право, юриспруденция->Доклад
возникающие по поводу закрепления основ конституционного строя, формирования государственных органов, закрепления естественных и неотчуждаемых прав и ...полностью>>
Право, юриспруденция->Домашняя работа
1. Понятие гражданского права Предмет и метод гражданского права1. Гражданское право как отрасль права - это система правовых норм, регулирующих имуще...полностью>>

Главная > Контрольная работа >Право, юриспруденция

Сохрани ссылку в одной из сетей:

захистом правової позиції адвоката у справі;

 • забезпеченням рівності прав адвоката з іншими учасниками процесу;

 • порушенням кримінальної справи проти адвоката тільки Генеральним прокурором України, його заступниками, прокурорами обласного рівня;

 • забороною притягнення адвоката до кримінальної, матеріальної та іншої відповідальності або погроз її застосування у зв'язку з наданням ними юридичної допомоги громадянам та організаціям згідно із законом.

  3. Незалежність судового експерта забезпечується:

  • процесуальним порядком призначення судового експерта;

  • забороною під загрозою передбаченої законом відповідальності втру­чатися будь-кому в проведення судової експертизи;

  • існуванням установ судових експертиз, незалежних від органів дізнан­ня та попереднього слідства;

  • створенням необхідних умов для діяльності судового експерта;

  • його матеріальним і соціальним забезпеченням тощо.

  Спеціальною гарантією здійснення правосуддя є недоторканність суддів1, яка поширюється на його житло, службове приміщення, транспорт і засоби зв'язку, кореспонденцію, належне майно і документи, та передбачає таке:

  • суддя не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності та взятий під варту без згоди Верховної Ради України, або підданий заходам адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, без зго­ди органу, який обрав суддю на посаду;

  • суддя не може бути затриманий за підозрою у вчиненні злочину, а та­кож підданий приводу чи примусово доставлений у будь-який державний орган в порядку провадження у справах про адміністративні правопорушен­ня, а у випадку затримання за підозрою у вчиненні злочину чи адміністра­тивного правопорушення, стягнення за яке накладається у судовому поряд­ку, повинен бути негайно звільнений після з'ясування його особи;

  • проникнення в житло чи службове приміщення судді, в його особистий чи службовий транспорт, проведення там огляду, обшуку чи виїмки, прослуховування його телефонних розмов, особистий обшук судді, а так само огляд, виїмка його кореспонденції, речей і документів можуть провадитись тільки із санкції Генерального прокурора України за наявності порушеної кримі­нальної справи;

  • кримінальна справа щодо судді Конституційного Суду України та будь-якого загального чи арбітражного суду розглядається у першій інстанції су­дами обласного рівня, причому підсудність справи визначається Головою Верховного Суду України або його заступником;

  • судді, їх сім'ї та майно перебувають під особливим захистом держави (органи внутрішніх справ за відповідною заявою судді зобов'язані забезпе­чити безпеку його, членів його сім'ї, збереження їх майна; вчинені у зв'язку зі службовою діяльністю судді посягання на його життя і здоров'я, його близь­ких родичів (батьків, дружини/чоловіка, дітей), знищення чи пошкоджен­ня його майна, погроза вбивством, насильством тощо тягнуть за собою відпо­відальність згідно із законодавством; суддя має право на забезпечення засо­бами захисту, які йому надаються органами внутрішніх справ.

  Спеціальна гарантія проведення судових експертиз — кримінальна відпо­відальність судового експерта за дачу свідомо неправдивого висновку та відмо­ву без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків.

  Система гарантій організаційного, фінансового та матеріально-технічно­го, наукового та інформаційного забезпечення юридичної практичної діяль­ності включає такі складові.

  1. Ця система складається з організаційного забезпечення державних
  форм юридичної практичної діяльності, яке здійснюється при суворому до­
  держанні принципу її незалежності та підкорення лише законові відповід­
  ними державними інститутами (центральними та місцевими), наприклад:

  а) загальне організаційне забезпечення діяльності судів здійснюється
  Міністерством юстиції України та управліннями юстиції міських державних
  адміністрацій шляхом організації:

  • розробки і внесення до відповідних державних органів пропозицій з питань організації діяльності судів, змін у мережі судів та їх штату;

  • роботи з кадрами судів з підвищення їх кваліфікації і перепідготовки, здійснення добору кандидатур для обрання суддями;

  • ведення судової статистики та аналізу статистичних даних;

  • матеріально-технічного забезпечення судів, створення належних умов для здійснення правосуддя;

  • забезпечення виконання рішень, ухвал і постанов судів у цивільних справах, постанов у справах про адміністративні правопорушення та вироків, ухвал і постанов судів у кримінальних справах щодо майнових стягнень;

  б) безпосереднє забезпечення здійснення правосуддя судами, узагальнен­ня судової практики тощо покладено на апарати судів, які складаються з
  відділів та інших структурних підрозділів1;

  в) вираження інтересів суддів як носіїв судової влади здійснюється орга­нами суддівського самоврядування (конференції суддів загальних, арбітраж­
  них та військових судів, збори суддів Верховного Суду України, Вищого ар­бітражного суду України і з'їзд суддів України).

  2. Якщо фінансування і матеріально-технічне забезпечення недержавних
  форм юридичної практичної діяльності здійснюється власним коштом, то
  державних — за рахунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів, які надходять на підставі договорів від міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій і громадян (за­мовників). Зокрема:

  • розміри асигнувань на їх утримання затверджує Верховна Рада Украї­ни за поданнями відповідних керівників центральних органів (Генерального прокурора України, Голови Верховного Суду України, Голови Служби без­пеки України та ін.);

  • кошторис витрат на утримання визначається керівниками централь­них органів, у межах виділених асигнувань вони мають право вносити до нього зміни;

  • порядок і умови оплати праці юристів — державних посадових осіб встановлюються Верховною Радою України, або Президентом України, або Кабінетом Міністрів України;

  • службовими приміщеннями правоохоронні та інші державні органи юридичного спрямування забезпечуються безоплатно місцевими органами самоврядування, а транспортними і матеріально-технічними засобами за ра­хунок коштів державного бюджету України, місцевих бюджетів, а також за рахунок коштів, які надходять на підставі договорів від міністерств, відомств, підприємств, установ, організацій;

  • додаткові пільги в питаннях соціально-побутового та фінансового за­безпечення встановлюються у визначеному законодавством порядку1.

  3. Наукове забезпечення юридичної практичної діяльності охоплює:

  • проведення відповідних науково-теоретичних і прикладних дослі­джень;

  • видання фундаментальних, науково-довідкових, навчально-методич­них, навчальних, інших праць та матеріалів;

  • підготовку наукових кадрів у галузі юриспруденції;

  • проведення науково-практичних, науково-методичних конференцій, семінарів тощо;

  • створення відомчих науково-навчальних закладів для проведення на­укових досліджень, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;

  • створення науково-методичних або координаційних рад, що призна­чені для організації та координації наукової, методичної, освітянської діяль­ності відомчих наукових та навчальних закладів, а також наукових установ НАН України та ін.;

  • заснування відомчих видавництв та видання спеціальної юридичної літератури тощо.

  4. Підвищення ефективності юридичної практичної діяльності залежить від застосування нових інформаційних технологій, якісно нового рівня її інформаційного забезпечення, яке спрямовується:

  • на створення відповідних інформаційних систем;

  • визначення та задоволення потреб юристів у нових інформаційних тех­нологіях та базах даних;

  • розробку типових проектів та стандартів інформатизації;

  • організацію міжнародного співробітництва у галузі обміну юридично значущою інформацією;

  • здійснення безпаперового документообігу;

  • удосконалення відповідної статистичної звітності;

  • розробку нормативно-правових актів з питань інформатизації, у тому числі щодо її захисту.

  Зокрема, інформатизація юридичної практичної діяльності передбачає побудову на єдиній методологічній і програмній основі інформаційно-аналі­тичних систем "Законодавство" та "Юридична практика", потребує сучасно­го технічного, технологічного, програмного та фінансового забезпечення, нових комунікаційних ліній, відповідної підготовки юристів до роботи в умо­вах глобальної інформатизації.

  Особливості інформаційного забезпечення окремих видів юридичної прак­тичної діяльності нормативно визначені й передбачають додатково:

  • зобов'язання надавати спеціалізованим установам та відомчим служ­бам, що проводять судові експертизи, за їх запитом натурні зразки або ката­логи своєї продукції, технічну документацію та іншу інформацію, необхідну для створення й оновлення методичної та нормативної бази судової експер­тизи або їх право одержувати від судів, органів дізнання і попереднього слідства знаряддя злочину та інші речові докази, щодо яких закінчено про­вадження у справах, для використання в експертній і науковій діяльності1; • Загрузить файл

  Похожие страницы:

  1. Система юридичної діяльності

   Реферат >> Астрономия
   ... ст, безпосередньою функцією якого є надання юридичної допомоги громадянам і ... призначають осіб, які, як правило, мають вищу юри­дичну освіту. ... діями у межах конкретної юридичної спеціальності. Використана література: Юридична деонтологія С. Д. Гусарєв, О. ...
  2. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи

   Курсовая работа >> Экология
   ... і копалини місцевого значення, які розглядаються як загальнопоширені (наприклад, галька, ... Юридична деонтологія.-К. 2007р. 41. Бругалов Юридична деонтологія – К. 2008р. 42. Шмошкін О.В. Юридична деонтологія – К. 09р. 43. Горшенев В.М. Юридическая деонтология ...
  3. Історія виникнення адвокатури та поняття адвокатська таємниця

   Реферат >> Исторические личности
   ... давав юридичну допомогу особі, інтереси якої суперечать Інтересам особи, яка звернулася ... ємниці є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката ... вимоги до юридичне) деонтології, існування чітких норм адвокатської" етики, які відпові ...
  4. Педагогічна деонтологія

   Реферат >> Астрономия
   ... „деонтологія” застосовується до будь-якої сфери професійної діяльності людини: медичної, юридично ... ї, інженерної, управлінської і, звичайно до педагогічної. Деонтологія науково об ...
  5. Професійна етика. Юридична етика як вид професійної етики. Професійна етика державних службовц

   Реферат >> Этика
   ... . Специфіка юридичної професії і значення юридичної етики. Юридична етика як вид професійно ... Загальна декларація прав людини, Деонтологічний кодекс, прийнятий на пленарному ... питань, що потребують регулювання. Корпоративні деонтологічні документи. Сюди слід ...

  Хочу больше похожих работ...

  Generated in 0.0014009475708008